N? 453Ë 1905. Zondag, 30 April. -VACCINE. IToordlidlLirienws-en Advertli^ie-bla^-^eneiiTljftiersto Jaargang. W. 1. LAUWERS, Opticien. Plaatselijke Belastingen, DE EQODE VLEK. Verschijnt DINS0A6 en ZATERDAG. Het auteursrecht yan den lahoud ran dit tied wórdt imekerd overeenkomstig de wet ran 28 Juni 1881, Stbl. No. 124. - Hoofdbureau i KOESTRAAT. Totophoonuummer i N°. 40. Hulpbureau i WEER WAL D 101. Brieven en stukken géliëve men té adréBsoereit iftE^fibRlHTElilAJBlIjiEtS PüRMEïtENPER COURANT, Furmerend. AdrerténtlënDienstaanbiedingen en Liefdegiften a 85 Ct. per 5 regels, contant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekh. of Postdirectie. Magazijn „DE BLAUWE BRIL", Gravenstraat,1 Amsterdam, de meeste bekende en goedkoopste adressen voor Rojs- en Tooneelkykers. Laat niemand reizen. on 3, het eerste huis links van den Mieuwendijk en Filiaal Helligenweg No. S3, geslepen Brillen, en Plnoe-Nez, Barometers, Thermometers, Verre-, OFFICIÉÉL GEDEELTE vy :j. worp.- Kennisgeving. BINNENLAND FEU1LLETOM 3) in. Amaterdamsohe Hypotheek-Waarborg Mjj., gevestigd te Amsterdam. COURANT A b onnementsprfls 60 Cents per drie maanden, franco per post 0.75. Advertcnticn ~in te zenden des Maandags en Vrjjdsgs tot's middags 2 are. Ingezonden stukken liefst vroeger. Adverténtiën van 15 regels 62'/i Cta., elke regel daarboven 121/» Ct. Van 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnum mer gratis. By voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van Purmerend, brengen ter algemeene kennis, dat bij Koninklijk besluit van den 11 April 1905, no. 35 is goed gekeurdde Verordening regelende heffing van vergunningsrecht voor de uitoefening, van den kleinhandel in sterken drank in de gemeente Purmerend Purmerend, den 28 April 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. L. W. VAN IJSENDIJK. De Secretaris,- Burgemeester en Wethouders van Purmerend, brengen ter kennis van de< belanghebbenden dat gedurende de maand Mei 1906 eiken Woensdag des namiddags van één tot twee uur, in een een der lokalen van bet GASTHUIS gelegenheid zal zijn tot koslelooze vaccinatie en revaccinalie, en noqdigen mitsdien de ingezetenen uit, van deze gelegenheid gebruik te maken. Purmerend, den 26 April 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. L. W. VAN IJSENDIJK. De Secretaris, j, worp. "Zunderdorp. Was de intrede van den heer W. J. Kolkert eerst bepaald op 30 April e.k., thans zal deze plaats nebben 7 Mei. Nu de WelEerw. Heer Wesseldjjk, pred. te Schraard, verhinderd is het bevestigingswerk op zich te nemen, zal dit bij weiwillenden afstand van den consulent W. H. Luttenberg te Nieuwen- dam, thans geschieden 's morgens half tien door den heer W. Pothoven te Oudewetering. Intrede 's namiddags half twee. '"Buiksloot. Donderdagavond hield de alhier Opgerichte vereenigiug .Plaatselijk belang" eeD vergadering in het Noord-Hollandsch koffiehuis. Zooals gewoonlijk, waren ook nu weinig leden tegenwoordig, doch de aanwezigen traden op 2 na allen als leden toe. Nadat de vergadering door den Voorzitter, den heer N. J. Oldendorp, was geopend, wer den de statuten voorgelezen en toegelicht en ging men vervolgens over tot het stellen van een candidaat voor de verkiezing van een lid voor de 2de Kamer, in het kiesdistrict Zaandam, Een avontuur van een dagbladcorrespondent. Toen Denn weder tot zich zelf kwam lag hij- plat op zijn rag te kijken naar een uit riet ge vlochten zoldering. Hjj bevond zich ïd een soort kooi, waarvan de tralies uit stevig bamboe bestonden. Het koude angstzweet brak hem uit, toen hjj begreep dat hij in de kooi lag waarin de Kanakas waren doodgemarteld. Het was een uur voor zonsondergang. Denn kon zich vrij bewegen, dus was hjj niet meer geboeid. Een kleine tafel waarop een met palm-olie.ge vulde lamp stond, was in't midden der kooi geplaatst. Tot ntf toe waren er nog geen roode stippen aan de zoldering zichtbaar, en voortdurend vlogen de purperen vogeltjes af en aan. ,Als ik maar eenige dezer diertjes tot gezel schap had,' prevelde Denn; ,dau zou ik die roode spinnen niet vreezen. Zij maken er naar 't schijnt jacht op. Als zjj maar niet verjaagd worden I" Doch nauwelijks had bij dit gezegd, of hij zag een bruine arm met een net gewapend door de tralies te voorschijn komen. Eer een minuut verloopen was, was het laatste vogeltje van het met het gevolg dat het aftredend lid, de heer K. de Boer Cz. te Zaandam met algemeene stemmen tot candidaat wer& gesteld. Tevens wrerd bepaald dat net lidmaatschap der vereeniging zal bedragen 50 cent per per soon en per jaar. '"Monnikendam. Op de j.l. Woensdag gehouden groote Voorjaarskoemarkt, wérden 300 stuks aangevoerd. De prijzen waren vrjj hoog, de handel matig ving. '"Monnikendam. Vrydagmorgejf 7 uur gaf een hevig kleppen van de brandklok te verstaan dat er onraad was. Spoedig bleek, dat de boerderij van den heer r. Visser in de Purraer, gemeente Monnikendam, in vlammen opging. Ofschoon men eerst meende dat de brandspuit overbodig was, daar de boel Bpqedig aan den grond lag, is men later in den morgen toch de hulp onzer spuitgasten komen inroepen. *0o8thulzen. Door den Kerkeraad alhier i3 voor predikant het volgende drietal opgemaakt: 1. Ds. Van der Hoeven, te BenniDgbroek; 2. Ds. Bruining te Boogezand; 3. Ds. Cremer te' Middelie. "Oosthuizen. De kruidenierswinkel, vroeger gedreven door Mej. de Wed. Salru, (door over lijden) is ten overstaan van Notaris Vogel publiek verkocht. Kooper ia geworden de heer A. Rol alhier voorf 350. Marken. Op ons eiland is'van liberale zijde candidaat gesteld het aftredend lid de heer P. B. J, Ferf, te Haarlem. Alkmaar. Het bestuur der jaarlyksche Alk- niaarsche Paardenverloting heeft bij Koninklijk Besluit van 11 dezer machtiging verkregen tot het houden der verloting in de maand Sep tember. a.s. 'ï'f/- •V'V.i ~d:' "Nleuwendam. By enkele caféhouders alhier werd op een der paaschdagen eenige glasruiten ingeslagen, töt dat .de politie er bij te pas kwam en een zekere fl. I). de boeien omgelegd werden en men hem achter slot en grendel bracht. 'v-. \j. - "Broek in Waterland. Het aantal kiezers in deze gemeente voor de Tweede Kamer, Prov. Staten en Gemeenteraad bedraagt 287. 284 personen ontleenèn huu kiesrecht aan belasting, 2 als bekleedende eene dienstbetrekking en l als examenkiezer. "Broek In Waterland. Door den veehouder C. Houter is ter Secretarie aangifte gedaan van een geval van tuberculose onder een zjjner koeien. Het verdachte rund is door den vee arts afgekeurd en zal naar Botterdam worden getransporteerd. "Broek in Waterland. Voor korte oefening zullen den 26sten Mei a.s. worden ingelijfd de volgende militieplichtigen: Jacob Dekker, van dak verdwenen, toen werden er gazen gordijnen om de kooi neergelaten en Denn was met de hem wachtende verschrikking alleeni; Nu begaf hem al zijn moed en zelfbeheersching hij bedekte zjjn gelaat met de handen en beende als een kind. Spoedig kwam echter zjjn wils kracht weer boren, hij herstelde zich en besloot rich tot het laatste oogenblik staande te houden en als man te sterven. v Het allerëer?t besloot hij, 'zich in geen geval van zijn kleeding te ontdoen, of de lamp.uit te maken, hoe drukkend heet en benauwd het in de thans Tan de buitenlucht afgesloten kooi :-ook was. Plotseling vernam hjj eenige slagen in het stroo op hét dak en terstond daarop viel een bloedrood insect voor Denu's voeten neder. Hjj beschouwde hét aandachtig. Het bad de vorm van een gespleten erwt en was rood en harig, met een paar oogjes die op vonken geleken en verscheiden pooten die er als zwarte draden uit zagen. Bet zag er zeer onschuldig uit, maar Denn bad gezien dat het den ver- schrikkelyksten dood kon veroorzaken. En toen begreep bn alles en riep .Gerechte hemelI net is de Vlek-spinl" Hp had van deze giftigste aller ^pinnen in Brazilië en het Zniden van Australië gehoord. Bij wist dat baar beet de aderen deed verdrogen en een doodstrijd veroorzaakte, achrikljjker, dan men zich verbeelden kan. Teven* wist de lichting 1904 en Jan Dobber en Simon Bakker, van de lichting1905. V "Graft, Tot Voorzitter vaD de Baune Graft van het Heemraadschap den Eilandspolder, is door stemgerechtigden gekozen de heer J. Oort wijn te Oost-Graftdjjk, thans lid van het bestuur; een nieuwe/verkiezing zal nu noodig zijn voor een lid van het bestuur det Banne. "Graft. Op Zondag den l4den Mei zal onze nieuwe predikant. Ds. M. van Leeuwen, des namiddags zjjno intreerede uitspreken. Da des voormiddags door Ds. de Haan, predikant te Warga, bevestigd te zijn. "Graft. De alhier bestaande gemengde Zang- vereeniging zal a.s. Zondagavond zich voor de eerste maal in het publiek doen hooren; de lieer A. Koster zal dien avond voor de noodige afwisseling zorgen door eenige komische voor drachten te houdeD. "Warder. De vereeniging «Volksbelangheeft in hare vergadering van Dinsdag 25 dezer den heer Kerf voor de a.s. kamerverkiezing wederom opnieuw candidaat gesteld. In die zelfde vergadering werd door den Voorzitter de wénscheljjkheid besproken om middelen te beramen hier een landbouwcursns te verkrijgen. Na een krachtige Verdediging van den beer van Twisk en met instemming der raadsleden, (de burgemeester kon tot zijn leedwezen deze vergadering niet bijwonen) werd die zaak met algemeene stemmen en onder daverend applaus begroet. Wjj vertrouwden dat er ónder de jongelui, die hun keunis op land gebied willen verhoogen, genoegzame deel neming zal gevonden worden, want kennis is macht. .V--'; Op Dinsdag 2 Mei zullen de Prov. Staten van N.-Holland in buitengewone vergadering bijeenkomen ten einde alsdan aan de orde te stellen de verkiezing van een lid van de Eerste Kamer der Staten-óeneraal, ter Toorzieningin de vacature Ontstaan door het overlydeD van den heer D. Laan. De Koningin en de Prins der Neder landen hebben het voornemen het jaarlyksch bezoek aan de hoofdstad te brengen van 25 tot 31 Mei., f De voordracht voor heemraad van het hoogheemraadschap Waterland bestaat nit de heeren A. vau Keulen te Ransdarp, J. van Vuure te Ransdorp en D. Peen te Beemster. Voor den Wateriandschen zeedyk is de heer. D. Peen te BeemBter benoemd tot hoofdinge land der vereeniging van den ,Noorder IJ-en Zeedijk." Voor den heer M.teLimmen zjjnonlaDgs dóór een of meer personen eenige bestellingen gedaan, zonder dat deze daartoe last had ge geven. Zoo werden bij den heer O. K. te West-Graftdjjk tien kistjes sigaren besteld bij hjj dat iemand die door deze spin gebeten wordt, rich maar dadelijk een kogel door de hersens jaagt, om aan h«t op den beet volgend lijden te ontgaan. - l Deun raakte de spin met de pant van zijn laars aan onmiddellijk blies deze zich tot een groote roode vlak óp en hechtte zich aan de zool maar in hetzelfde oogenblik trapte Denn ze dood. k- Toen hjj weder naar boven keek^ huiverde' hij, want nu was de geheele mat met roode vlekjes bezaaid. Kort daarop begonnen de spinnen aan hunne draden af te dalen, totdat er honderden boven zyn hoofd zweefden. Hoe wel het was of alles met hem in 't rond draaide, hield hjj zich met bovenmenschelyke krachts inspanning staande, want by had immers ge zien, dat hij, zoo hij viel, reddeloos verloren zou zijn. Doch ten laatste begonnen zijne beenen zóódanig te trillen, dat hjj genoodzaakt was, zich op zijne kDieën te laten vallen, terwijl hjj zjjne pogen onafgewend naar boven hield gericht. Zoo kroop hjj langs de tralies der kooi rond, om zooveel mogeljjk ruimte te laten voor den steeds aangroeienden vijand. Een der ondieren viel op zyn hoofd en kroop naar zyn wang met een gil wierp Denn het van zich af. Niet tegenstaande zyn stalen zennwen, gevoelde hjj dat hjj zjjn bezinning verloor. Reeds zag hy verscheiden roode vlakken op zjjn jas. Hjj den heer P. te Alkmaar voor ruim f 80 aan verschillende dranken en bjj eene boterfabriek eenige K.G. boter. Natuurlijk werd het ge-- zondeue door den beer M. geweigerd. De zaak is in handen van de justitie, die dit waarschjjnluk niet aU een geoorloofde grap zal beschouwen. ,N. v. d. D." Verschillende Burgemeesters en Wethou ders nit de Zaanstreek en aan grenzende'ge meenten hebben te Amsterdam eene samen- spreking gehouden met de directeuren der .Holland-American Company," welke plannen, ontworpen heeft voor een electriècbe tram van Amsterdam over de Bembrug naar Zaandam en de Zaanstreek tot Krommenie, met twee zjjlijuenlo. van Zaandijk over Westzaan, Assendelft en Beverwjjk naar Wjjk aan Zee en 2o. van Wormerveer over Wormer, Jispen Wijde-Wormer naar Purmerend. De vergadering werd geleid door den heer K. Cz. de Boer, burgemeester van Assendelft, lid der Tweede Kamer. Na eenige besprekingen werd uit de Burge meesters der Zaanstreek eene com missie benoemd tot het rpgelen van de voorwaarden, waarop eene concessie zou kuunen verleend worden. Voorzitter dier commissie is Jhr. Mr. F. A. M. A. van Humalda van Eysinga, burgemeester van Wormerveer. De heer A. Passer, hoofd der school te Ilpendatn, heeft eervol ontslag aangevraagd als leeraar bjj de Rijksnormaallessen te Edam. In de op heden Algemeene Vergadering van Aandeelhouders werd verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar, waaruit bleek dat door bemiddeling der maatschappij hypothecaire vorderingen werd afgesloten tot een bedrag van f 2.519.000.— terwjjl het batig saldo der Rente-Verzekering en Administratie-Rekening 36008.46 en de onkosten f9475.07 bedroegen; waardoor de Winst- en Verliesrekening een creditsaldo aanwijst van f, 26533;39.- Balans-, WinBt- en VerliesrekeniDg'werden goedgekeurd en besloten na aficbryving van f 2000.op Oprichtingskosten en f 854.23 op Meubilair f 90.per aandeel uit te keeren. De beeren P. B. Brujju van Rozenburg en N. Groenendijk aan de beurt van aftreding, werden onderscheidenlijk in hunne functie van commissaris en lid der commissie van contróle herkozen. In plaats van den heer C. Helling man, die wegens gezondheidsredenen als lid der commissie van contróle wenschte af te treden, werd benoemd als zoodanig de beer J. Helling man Czn. Do beer C. Hellingman werd ontslag verleend onder warme dankbetuiging voor de vele én gewichtige diensten in zjjne functie de Mij. bewezen. -■ schreeuwde luid om hulp en verbeeldde zich bet geluid van naderende voetstappen te hoo ren. En waarljjk in het volgend oogenblik werd een der gordijnen afgerukt. Denn zag het licht van de ondergaande zon'. Maar tege lijkertijd zag bij tot zjjn onbegrijpelijke vreugde een wolk van purperen vogeltjes klapwiekend op de kooi toevliegen. Na verloop van één enkele minuut was er geen spin meetr te zien. Maar thans viel Denn, door zyn zenuwen ovërmand, voorover op den grond en bleef daar onbewegelyk liggen. Hjj viel echter niet in zwjjm. Hjj hoorde zjjn Daam fluisteren en toen hy zich met groote inspanning oprichtte, zag hy door de tralies het gelaat van Zara, de Slavin van Sabina. Zjj had in de.eene hand een dolk en in de andere een revolver en een pakje patronen,' dat haar meestereB aan een vermoord Fransch soldaat ontnomen had. Zooals dit in de tropen altyd geschiedt werd het, nu de zon was ondergegaan, zeer spoedig duister. ,Snel!" fluisterde Zara: «zjj zal terstond hier zjjn, om te zieu of gjj dood zjjt. Zto gjj naar de vallei vlucht, zult ge daar uwe Kana kas wachtende vinden. Ik heb hen doen weten dat ik'u redden zou. Hier zjjn wapens om u 'te verdedigen." Denn bad geen tweede aansporing noodig. Met de dolk sneed hy eenige tralies door en kroop toen nit de kooi. Hjj had rich nog geen

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1905 | | pagina 1