Pink Pillen Z AN G VEREENIGIN G Niet namaakbaar Hoofdelijke Ontslagi Donderdag 27 April 1905, formerend, Dinsdag 18 April 1905. YY Aangevoerd 117 stapels .kleinesKaas. stapels' Goudsche kaas. stapel Middelb. kaas. Kleine Kaas hoogste prijs f 30.-r- Middelbare Kaas hoogste prijs f 4 Goudsche Kaas hoogste prijs f r 1270' K. G. Boter f 1.05 tot f 1.15 gemiddeld f 1.10 per K.G. Het Gemeentebestunr voornoemd, „W. F. G. Nloolaï," Purmerend. Directeurde Heer J. P. GROOT. PREDIKBEURTEN, I Mglkvoedsel yowKinderen«nZieken Belangnjb; ADVERTENTIËN J. SPAANS - ,A. SPAANS—GEOOT, BEEN zitting zal worden gehouden* OFFICIÉÉL GEDEELTE D. 9z. HAAN f U. PAUW Maandag I Mei a.8. in wat zij zijn, in wat zij doen. De beste zelfstandigheden bevatten de, die in staat zgn hët bloed te zuiveren en te verrijken. De radi- kaalste en de duurzaamste gene zingen bewerken van bloedarmoede, bleekzucht, zenuwzwakte, maagkwa len, rheumatiek, zenuwpijnen. Zulks is alleen waar van de ten verzoeke van de gemeente Purmerend, Niet eeb geneesmiddel heeft hunne kracht. Niet een geneesmiddel heeft zoo veel goeds gedaan. Niet een ge neesmiddel heeft zooveel menschen genezen, heeft de gezondheid en de verloren krachten terug gegeven en dat met zulk eene geringe uitgave. /,•-)• Dr. J. MAATS, Firma F. P. 1QDDELH0FF As., L. DB WOLF tl Purmerend. §|Iw- SP^il WÊ^m^A^'ï-1-' Bp*-en lnboedèl enz. (Kot. D.Costertutö Mom ^,p - nickehaim.)v - 3$$" i DonderdOg 4 Mei, avonds 7 unr,in „de IpY Doelë* te Pamennd zes Bouwterreinen aan |fepr ,dé Beerengracht te Parmèreüd» tot den aan' WmM bouw- too; heerenhuizen. .(Notts. N. Doncan en D. G.- van Os te Purmerend.) V- ILPENDAM. Géborén: JTaioilQtetdo„d. V. Klaas ran Keulen en Lam.bertus Blees.Christiaan, z. v. Maas Tromp en Geertje Schttatsbergen. Niesje, d. v. Piefcer Kleen en Dienwertje Kens. - /- -t t GehuwdKlaas Laan, j.m> van Beemster en AnnaVos, j.d. Pieter Bakker/j.m. .ran Beemster en Lij®e Vos; j.d. -Y" - DE RIJP; Geboren: Anna Maria, d. V. J. M. Kolkman en -J. A. t. d. Zee. - Ondertrouwd: Jan de Vries,25 j. van Beem ster en- Geertruida van Oenen, 24 j.Cornells Beets, 26 j. en Barbara Gelded 26 j. van Heer- Hugowaard. - GRAFT. Ondertrouwd: Arie Dros, 28 j.' en Dirkje Kronen, 26 j. van Velzen. 3 MIDDELIE. Ondertrouwd: K. Worp, 24j. en Afroom 20 j. - i" - - Overleden: Wolmet Hagenboek, 60j.echtg. van Dirk Zjjp. - MONNIOKENDAM. Ondertrouwd: Jacob Plas, 19j. te Middelie en'Jannetje Tromp, 19 j. BROEK IN WATERLAND* GeborenGerrit, z. v. H. V. Groen en J. Oud, Ondertrouwd: A. Porsius, 33 j. gescheiden echter van J. Doale en S. Bakker, 36 j. wed. viin K, Sonne veld. Gehuwd: J. Franke,24j. en J. Koster, 21 j. •v j krommenie; j Geboren: Cornelia Wilhelmina, d. v. N. Jonker en W. Molenaar. Femmetje, d. v. P. Oosterhoorn en G. Akkies. Pieter, z. v.J. de Roo en H. Seinen. Ovi-rleden: A. Scholte, 71 j. geh; niet C. Oiid<-jans. 495 Runderen, waaronder 145 vette en 350 Melk- en Geldekoeien. 19 Stieren. 15;, Paarden en Veulens. - -274 Vette Kalveren. 'Prijs f 0.70 tot f 0.90 ;pejc K.G. ;Y: - .645 Nuchtere Kalveren. Prijs van f 9.— '.,V- tót f 23! v, 159 Vette Varkens. Prijs van f 0.48 tot f 0.52 per K. G. 51" Magere Varkens.Prjis f 14;— tot f 26.— 256'. Biggen;'- Prijs van f 8.—tol f 13.—" Schapen f 4 f /2207 Overnouders f 18.— a. SO.-^. r" Y "-' Ganzen f a f Zwanen f 4 f r Kalkoenen f a f Kipéieren f 3.25 tot f 3.75 per 100. 2200 Kievitseieren f 0.13 tot f 0.15 p. stuk. Eendóieren f 3.50 4 f 0.— per 100. 10 zak Appelen, f 2.— a f 2.26 per zak. zak Peren f 0.4 f 0.— p. zak. Vette Koeien, prijshoudend, handel matig. f 0.54 4 f 0.73 per K.G. Y Melk- en Geldekoeien prijshoudend, handel matig, f 110 4 f 270 per stuk. Vette Kalveren, handel matig, f 0.70 4 f 0.90 per K.G. Nncntere Kalveren, h. vlug, f 9 a f 23 per stuk. Vette Varkens, handel matig, f 0.48 af0.52 per K.G. Magere Varkens, handel vlug, f 14 a f 26.— per stuk. Biggen, h. matig,' f 8.— 4 f 13.per stuk. Overhouders prjjsh., handel matig, f 18 4 f 30.— per stuk. v Alkmaar, Zaterdag 15 April 1905. 1 Paarden f 80.— 4,.f. p.st. 23 Koeien 80.—. 4 ,'210.— 211 Nucht. Kalv. 7.4 18. 234 Schapen 12.— 4, 28— 3 Lammeren 6.— 4 8.-r 67 Mag. Varkens 15.— 4 22.— 218 Biggen 8.— 4 14.— 7 Bokken, Geiten 3.4 7. 5 kleine id. id. 0.50 4 1.50 top Boter 0.50 4 0.675p.kop. Eapeieren .3.— 4 s 3.25 p.100. Alkmaar, Maandag 17 April 1905. 3338 Koeien f 4 f p. st. 156 Vette Kalver. 45.- 4 ,150.— p. st. «pkilo, 0.90 4 1.10 53 Nncht, Kalv. 8,4 18.— v. Schapen 4.,. Lammeren 4 126. v. Varkens - 0.46 4 0.52 p kilo. 25 m. Varkens 16.4 18.— p. st. De handel der koeien was goed, prijzen hoog. Hoorn/ Zaterdag 15 April 1905. Tarwe t 8.4 f 8.50 per mud Gerst 4.50 5.25 Haver 3.75 4.25 r Vale Erwten 9— 11.— Witte J, -.'..J, a \tVV.y» Grauwe 10.— ,12. Groene- ,- Br. Boonen 11.— ,12.— Witte 18.,00. Paarde 7.— Mosterdzaad 24. Karwijzaad 13.— 6 at. Paarden ,100.— 200.— stuk. 71 Koeien ,185.— ,240.— 309 Schapen 2L~~ ,29.— Lammeren 123 Kalveren 8.— 22.— Varkens 00.,00. 74 Biggen 8.— 13,~- Bokken 0.— 0. Geiten 1.50 i Kipeieren 3.— 3.10 100. 2525 kop Boter 0.52s 0.55 kop. -Handel vlug. zal worden gehouden. e.. bicker, Btirgmeuier^ c. de nooij, Wethouder, Ingezonden Mededeelingen op WOENSDAa 26 AFSZL M., 's avonds 8 uur, in het HEERENLOGEMENT, met medewerking van: Mej. ANNA SAPPEL, van Frankfort, den Hoer P. MEEDEE, van Nijmegen, den Heer J. BRUGGE, van Ptumewnd. Kunstlievende leden hebben toegang met 2 huisgenooten. Introductie f 0.50 per persoon. Niet-leden f I.— per persoon. Bf* Kunstlievende leden kunnen zich nog tot en met Dinsdag 25 April aangeven bij den Secretaris J. D. Schuiteiukeb. Ploat8bespreki»g van 12—l uur op den dag der uitvoering 4 10 ct. per plaats. Loting 12 uur. 4 v,;' Vrijdag 21 April 1905. Beemster Herv. Vm. 10 uur ds. Oldeman. Avondmaal. Doopsgez. Vm. halftien da. Vis. Kwadyk Herv. Vm. 10 uur ds. Van Roggen. Avondmaal. Landmeer Herv. Vm. 10 uur ds. Heijnes. Geref. Nm. 7 u. ds. Beijer. Monnikendam Herv. Vm. halftien ds. Hartge- gerink. Nm. 5 uur de heer Van der Zwaai. Evang. Luth. Vm. 10 uur ds. Herbschleb, Avondmaal.. Doopsgez. Vm. 10 u. geen dienst Ger. Nm. 7 uur ds. Ferwerda. Oogthuizen Herv. Vm. 10 u. ds. "Benit van Purmerend;: Purmerend Herv. Vm. 10 uur ds. Van der Flier. Nm. 6 uur ds. Benit, Avondmaal. Evang. Luth. Vm. 10 uur ds. Plaat, Avondmaal. Doopsgez. Vm. lO'/i uur ds. Weaterman Holstjjn, Avondmaal. Ger. Nm. 6 u. ds. Thomas.. is de geluksaankondiging van Samuel Heckscher Senr. in Hamburg, welke zich in dit nommer van onze courant bevindt. Dit huis heeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uitbetaling der hier en in den omtrek gewonnen bedragen eene zoo goede naam verworven, dat wij al onze lezers aanbevelen op deze advertentie acht te geven. Zoo de Heer wil, hopen den 28sten April' a.s. onze geliefde Oudèrs hnnne 50-Jarlge Eohtvereenlglng te berdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein- -en Achterkleinkinderen. Monnikendam, 15 April 1905. Receptie: 28 April, van 122uur. De DIRECTIE bericht, dat op MAANDAG 24 APRIL (2« Paasohdag) - Namens Directeuren voornoemd, D. VAS VISSER, Voorzitter. K. DROST, Secretarie. Burgemeester en Wethouders vau Purmerend brengen ter openbare kennis, dat het kohier van den Hoofdeljjken Omslag goedgekeurd van Gedeputeerde Staten is terug ontvangen en gedurende vjjf maanden op de Secretarie dezer Gemeente, dagelijks (uitgezonderd Zon- en feest dagen) van des voormiddags 9 tot des namid dags 4 uur voor een ieder ter lezing is neder- gelegd. Purmerend, dbn 17 April 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. L. W. VAN IJSEN DIJK. De Secretaris, J. WORP. ft&s taaaaaa— Den 25sten April hopen onzegeliefde 4 Ouders 5 hunne 30-jarige Eohtvereenlglng te her- denken. I Hunne dankbare Kindexen, Behuwd- en Kleinkinderen. P Warder, April 1905. IWVWVV9WWWHU 9W999999999W& De AANVRAGEN tot het zetten van 'TENTEN en KRAMEN op deze kermis, welke op aanvangt, behooren te worden gedaan aan den Marktmeester voor. op welken dag, des voormiddags tien uur, de loting tu8schen de aanwezige kramera zal plaats hebben. 'O'.-..' Voor de kramen van hen, die niet aan de loting deelnemen, worden geen standplaatsen verleend. De Notarissen N. DONCAN en D. G. VAN OS te Purmerend,nullen op Donderdag 4 Mél 1905, 's avonds om 7 uur, in ,DE DOELE* te Purmerend, pnbliek verkoopen ZeS zeer gunstig gelegen De heer J. W. de Geus te Oldenzaal verklaart dal zjjne echtgenoote lijdende aan vreeseljjke maagpijnen na het gebruik van de Pink Pillen geheel en al hereteld is. Voor dien tijd nad zij alles te vergeefs aangewend. aan de Heorengraoht te Purmerend, tot den aanbouwwan Heerenhuizen. v Informatiën bjj voornoemde Notarissen. Getrouwd: 'D. UITENTUIS Jz.Q, en t N. EBIJNIS Od. Met deze betuigen w\), ook mede namens wederzijdsche familie, onzen hartelijken dank voor de vele belangstelling bij ons huwelijk ondervonden. Sat, 9 Apri. 1990.. De Notaris D. G VAN OS te Purmerend, zal op Donderdag 20 April 1905, des morgens 10 uur, te ILP, ten huize van Mej. de Wed. K. BROERS, om contant geld, publiek verkoopen 10 stuks Hoornvee, als: 3 Zomerkalfkoeien, 3 Kalf koeien, op kalven staande of gekalfd hebbende, 2 Kalfvaarzen en 2 Hokkelingen, benevens een partijtje Hooi. Heden overleed na een langdurig lijden, zacht en kalm, onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder, de WelEd. Zeer Gel. Heer in den ouderdom van 78 jaar. Beemster, 16 April 1905. De. O. MAATS. 5 ,j G. MAATS-Pekbeboom. arn™™' Y A. J. J. MAATS. v A. M. A. MAATS—Holtz, D. C0STERUS, Notaris te Monnickendam, zat op Donderdag 27 April' 1905, 'e morgens 10V» uur, ten huize van den Heer JAN BINNEN- WIJZEND te Zulderwoude, om contant geld, publiekverkoopenv 11 stuks Hoornvee, als: 6 Kalf koeien. lGelde- koe, 2 Kalfvaarzen, 2 Pinken; voorts Kaas- tobben, Vaten, Emmers, Botertjjnen, Zoutkist, Makers, Vlootjes, Zetters; Schuitje, Jol, 16 Kip pen en 1 Haan, Kippenhok met Loop en eemg Huisraad en Inboedel. Prijs f 1.75 de doos; f-9.— per 6 doozen, verkrijgbaar bij Snabilió, Steiger, 27, Rotter dam hoofddepöthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor PURMEREND en Omstreken bij Peperstraat, Purmerend. Purmerend

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1905 | | pagina 3