Schlldèrsknecht „Amict," Schardam! Beets.] Waarschuwing*. Oproeping*. Publieke Verkoopingen. Uitloting Aandeelen Badhuis 1 -april löos. fi MARKTBERICHTE*. 10 25 180 ?012 160 J J i l Ingezonden Mededeelingen. BelangrlJ Is. ADVERTENTIËN Jb. BAKKER S. BAKKER WESTER, hunne vijf en-twintig Jarige "Echtveree- KLAAS BAKKER Jbz. HILLEGONDA DOETS. C. LEGUIT Az. E. C0UWENH0VEN Kd. 0. LEAÏÏIT. Gz. E. COUWENHOVEN Kd. GERRIT B00IJ TEUNISJE OOSTWOUDER hunne 25-Jarige Echtvereniging te her denken. Wed. T. VAN DEN BERG-HEI,mig G. HELMIG Tzn. f G. HELMIGvan den Beeg, Ransdorp, 2 April 1905. E. SEMEINS - PURMEREND. Muziek voor don Dans; 's avonds GROOT BAL MASQUé. AANVANG 8 UUR. Afdeeling „PÜRMEREND." tan 124 deelhebber», dusper hoofd f 16.40. In 1904 ie f 1700 meer ingelegd als in 1903. De Voorzitter brengt huldè en dank aan 't Bestuur voor de tele moeite welke 't zich toor deze afdeeling getroost. Relcening der Hoofdvereenioing(Penning meester de beer M. Schrieken). Ontvangsten, f 919.57s Uitgaven f 55325 Saldo f 366.32s Werkelijk beat f 625.72s. Totaal bezit en schulden f 9625.72. De Oommissie bestond uit de heeren Jürgens en Vet. Eerstgenoemde verklaarde, dat alles uitstekend in orde is bevonden. De Voorzitter dankt den Penningmeester voor z'n administratie, die tegenover 700 leden belangrijk is te noemen. Spr. wijst nog op de toenemende waarde van 't aan de vereeniging toebeboorende land. Ten slotte zegt spr. alle besturen en commission dank roor bun goed beheer en medewerking. Alle rekeningen worden door de vergadering goedgekeurd. Thans is aan de orde dtf verkiezing van 7 leden in 't Hoofdbestuur, waarvan 1 wegens bedanken en 1 wegens overlijden. De aftredende leden wordep alle herkozen en wel JaC. Dinkla met 35. L. Switter met 37, H. Krnijt met 41, M. Schrieken met 42 en K. Schilder met 31 stemmen. - Voor de vacature M. Worp en O. Smit wor den gekozen de heeren Jürgens met 21 en Brommersma met 31 stemmen. Voor 't Weduwfonds werden herkozen de heeren M. Schermer met 36voor de School van Huisvlijt W. van Kampen _met 36 en voor de afdeeling Woningbouw H.^Kruyt met 34 stemmen. De Voorzitter wenscht allen geluk met hunne benoeming en hoopt, dat allen zullen samen werken tot den bloei onzer Vereeniging. Aan 't stembureau wordt mede dank gebracht. Daarna worden tot leden der Commissie voor 't nazien der rekeningen in 't volgend jaar be treffende de Hoofdvereeniging en den Woning bouw gekozen de heeren Mobacb, Blokker en Bierens. Nog deelt de Voorz. mede, dat de afdeeling .Woningbouw* is terug gekomen op 't besluit van 't vorig jaar, wegens herziening van 't reglement, zoodat dit thans niet zal worden behandeld. Vervolgens worden van de collectie premiën (plaatwerken) een viertal bij opbod tea verkoop aangeboden, welke opbrachten No. 1 f 2.20, No. 2 f 3.30, No. 3 L3.35, No. 4 f2.70, totaal f 11.55. Wordt goedgevonden dit bedrag te schenken aan de School voor Huisvlijt tot aankoop van prijzen, 't welk door den heer Jürgens met dank wordt aanvaard. DexVoorzitter vraagt, of iemand nog iets in *t belang der vereeniging heeft mede te deelen. De heer Schilder gelooft wel de tolk van de aanwezigen te zijn, wanneer hij een woord van dank toebrengt aan den Voorzitter voor de vele moeiten, welke hij zich voör de Vereeni ging getroost en de ijver en toewijding waar mede hij hare' belangen behartigt. Spreker hoopt, dat hij nog lange jaren met dezelfde Jiefde en ijver moge werkzaam zijn. De Voorzitter dankt den spreker en zegt, dat hij gaarne onze vergaderingen leidt' en hoopt, met goedvinden der leden, nog lang voor de belangen der vereeniging werkzaam te mogen zjjn. De Voorzitter sluit daarop de vergadering met een woord van dank aan de tegenwoordig zijnde ledeo en in 't bijzonder aan de pers voor hare medewerking. Spreker hoopt, dat we ook weder 't volgend jaar zullen mogen verklaren, dat onze vereeniging vooruit is gegaan. Donderdag 6 April, voorm. halftien, op de ilaats van den heer D. Govers Wz. in de Jchermeer nabij Oudorp: Vee, Rijtuigen, Hooi, Boeren- en Landgereedschappen enz. (Not. Mr. A, P. H. de Lange te Alkmaar). Woensdag 12 April, avonds 7 uur, in het hotel van den heer Sisfermans te Pürmerend Een groot Pakhuis waarin beneden veestalling en boven 2 mime zolders ingericht tot aas- lakhuis, in de Hoogstraat aldaar, groot 1—30 A. "ot. Doncan te Pürmerend.) Woensdag 12 April, morgens 10 uur, ten huize van den heer T. Schoenmaker, aan het Oosteinde te Wormer: Vee, Rijtuigen, Ge reedschappen voor de kaasmakerij enz. (Deurw. H. van de Weetering te Zaandam.) Donderdag 13 April, voorm. lo uur, ten huize van den heer A. Knip te Zuiderwoude: Vee, Rijtuigen, Melkgereedschappen enz. (Not. D. Costerus te Monnickendam.) Vrijdag 14 April, veorm. 11 uur, in het Lo- ;ement ,Het huis Assumburg* te Assendelft: Het Koffiehuis genaamd .Habdel,* met erf, te Assendelft, met een daaraaü grenzend gebouw, groot 6—90 A. (Makel. Kwantes te Assendelft.) Vrijdag 14 April, morgens 9 uur, ten huize van den heer W. Struwing, aan den Wester- weg in de Purmer: Vee, Rijtuigen, Melk- en Landbouwgereedschappen, Huisraad en Inböe-. del enz. (Not. Doncan te Pürmerend.) Vrijdag 14 April, voorm. 10 uur, tén sterf: huize van dm heer W, Kley te Wormer: Vee, Hooi, Mest en Landbouwgereedschappen. (Not. D. G. van Os te Pürmerend.) Vrijdag 14 April, voorm. 11 uur, in het koffiehuis van Kramer te Wormer: Een ruim Erf, Hooiberg, Tuin, Boomgaard en Weiland? aan den Dorpsweg te Wormer, gr. 1114—98 H.A.; vier perc. Weiland aan de Koksloot te "Wormer, groot 32120 H.A. (Ngt. D. G. van Os te Pürmerend.) Woensdag 19 April, morgens 9 uur, ten huize van den heer Cornelia Pronk Tzn. te Broek in WaterlandVee, Boeren- en Melkgereedschap pen, Huisraad en Inboedel enz. (Not. Doncan te Pürmerend.) Sn Purmerend, Dinsdag 4 April 1905. Aangevoerd 109 stapels kleine Kaas, stapels Goudsche kaas. stapel MIddelb. kaas. Kleine Kaas hoogste prijs f 30.50 Middelbare Kaas hoogste prijs f Goudscbe Kaas hoogste prijs f 1008 K. G. Boter f 1.tot f L10 gemiddeld f 1.Ö5 per K. G. Runderen, waaronder 139 vette en. 478 Melk- en Geldekoeien. Stieren. Par,rden en Veulens. Vette Kalveren. Prijs f 0.70 tot f 0.90 ner K. G. Nuchtere Kalveren. Prijs van f 8. tot f 22. Vette Varkens. Prijs van f 0.46 tot f 0.50 per K. G. Magere Varkens. Prijs f 14.tot f 36.— Biggen. Prjjs van f 8.— tot f 13. Schapen f af Overhouders f 18.f 28. Ganzen f a f Zwanen f a f Kalkopnen f a f Kipeieren f 3.00 tot f 3,25 per 100. 800 Kievitseieren f 0.16 tot f 0.18 p. stuk. Een deieren f 3.50 a f 0.— per 100. zak Appelen f .-—af per zak. 10 zak Peren f 2.25 a f 2.50 p. zak. Vette Koeien, prijshoudend, handel matig, f 0.52 a f 0.70 per K.G. Melk- en Geldekoeien prijshoudend, handel matig, f 130 af 270 per stuk. Vette Kalveren, handel stug, f 0,70 f 0.90 per K.G. Nuchtere Kalveren, h. vlug, f 8 a f 22 per stuk, Vette Varkens, handel vlug, f 0.46 a f 0,50 per K.G. Magere Varkens, handel matig, f 14 a f 36.per stuk. Biggen, h. matig, f 8.a f 13.— per stuk. Overhouders prijsh., handel ving, f 18 a f 28.per stuk. Alkmaar, Zaterdag 1 April 1905. 617 657 176 80 266 70.- 70.- 7- 12.- a f 200 a 240.-"- 16.- 28.50 15 Paarden 55 Kóeien 228 Nucht. Kalv. 191 Schapen Lammeren 53 Mag. Varkens 14. 324 Biggen 8.— 4 Bokken, Geiten 3.— 8 kleine id. id. 0.40 kop Boter 0.55 Kipeieren 2.60 Alkmaar, Maandag 3 April 1905 4 Koeien f 180. p.st. a a a a 5 a L a 22.— 14.- 6.— 0.50 0.65 p. kop. 3.10 p. 100. 110 Vette Kalver. 45.— ip kilo 0.90 95 Nucht. Kalv. 7.— 6 v. Schapen 15.— Lammeren v. Varkens 0.38 m. Varkens 16.— 30 Hoorn, Zaterdag 1 April 1905. Tarwe t 8.- k f 8.50 per mud Gerst 9 6.— 9 5.25 9 Haver 9 4 9 4.25 9 9 Vale Erwten 9 8.— 9 ,10.- 9 Witte 9 9 9 9 Grauwe 9 11 9 ,13.- 9 9 Groene 9 10.— 9 1 9 9 Br. Boonen n 11.50 9 12.— 9 9 Witte 9 9 ,00.- 9 9 Paarde 9 9 7.-. 9 9 Mosterdzaad 9 24.- 9 t B 9 Karwyzaad 9 13.— 9 9 9 9 3 <st. Paarden 9 60.— 9 ,150- 9 stuk. 44 Koeien 185- 9 ,240.— 9 9 423 Schapen H 22 9 ,30.- 9 9 Lammeren 9 i 9 9 9 121 Kalveren V 6.- 16 9 9 Varkens 00- ,00.- 9 9 162 Biggen 9 6- ,13.-. 9 9 Geiten 9 9 9 Kipeieren 9 3.— r 9 9 100. 2625 kop Boter Handel vlug. 9 0.55 9 0.57s 9 kop. f 210.— p. 118.- p. L- 16.— 24.— st. st. 0.50 p kilo. 18.p. at. BUB6ERLUKE STAMP PURMEREND. GeborenJan, z. v. Jacob de Boer en Anije Hattenberg. Anna Maria, d. v. Johannes de Wit en Maria Kroon. BEEMSTER. GeborenGreta Jacoba, d. V. Jacob Schuy te- maker en Dregije Kroon. Ondertrouwd: Cornelia Beets, 23j. en Aafje Karbaat, 20 j. Getrouwd: Cornelia Henrioua Hes, 31 j. en Anlje Homan, 26j. Murk Rol, 25j. en Aagje Bakker, 27 j. Jan Bakker, 22 j. en Maartje Laan, 23 j. Overleden: Trijntje Ernsting, 11 j. d, v. WillemErnsting en MagdalenaCorneliaStuffers. ILPENDAM. Geboren: Hillegonda Catharina d. v. Jan Edel en Remmetje Davids. BROEK IN WATERLAND, OndertrouwdJ. Franke 24 j. en J. Koster 21 j. Getrouwd: T. Bakker 22 j. en T. de Heer. Overleden: J. t. d. Berg 73j. echtgen. van H. Groot. is de geluksaankondiging van Samuel Heckscher Senr. in Hamburg, welke zich in dit nommer van onze courant bevindt. Dit huis heeft zich door zyn prompte en st (zwijgende uitbetaling der hier en in den omtrek gewonnen bedragen eene zoo goede naam verworven, dat wjj al onze lezers aanbevelen op deze advertentie acht te geven. W(j laten u zelf oordeelen. Geloof niet onze woorden, hecht geen waarde aan hetgeen een vreemdeling zegt, doch lees de onderstaande verklaring van een bewoner van Zaandam en oordeel zelf. De heer J. Peterbroers, wonende Hoveniers pad 5 te Zaandam meldt onsWeer tien jaar lang werd ik gekweld door een hevige pijn in den rug en lendenen, deze pijn ging doormijn geheele lichaam. Onophoudelijk had ik last van hoofdpijn, duizelingen in het hoofd en steeds was ik aangedaan met een vermoeid, afgemat gevoel, vooral 's morgens by het opstaan. De urine was troebel en wanneer zij eenigen tyd stond, was er veel bezinksel in. Mijn slaap et eetlust lieten veel'te wenscben over en wat ik ook voor deze ziekte geprobeerd had, alle goede zorgen en voorgeschreven geneesmiddelen waren tevergeefs gebleken. Ten slotte ging ik op aanraden van een myner kennissen er toe over een proef te nemen met Uw Foster1# Rugpijn Nieren Pillen en ik was ten zeerste verwonderd, toen ik reeds na een paar dagen de goede werking hiervan kon waarnemen. Ik kan U myn vreugde niet beschryven, toen ik veertien dagen latei1 geheel en al van mijn pijn en ellende verlost was. Voor alle zekerheid zal ik echter nog eenigen tyd met Uw pillen jdoorgaan, ten einde den wortel van het kwaad 'geheel uit te roeien. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven staande waar is en machtig U het publiek bekend te maken op elke wyze die U goeddunkt. Het gevaar dat een Dierziekte na zich slepen 'kan. "De nierziekte komt zachtjes aan en men kan haar jaren onder de leden hebben zonder dat de lijder de ware oorzaak zijner kwaal kent. Misschien beeft by hoofdpijn, pijn in de leden, zenuwpijn, heuppijn, rheumatiek, een gevoel van overspanning en buitengewone prikkelbaar heid of vermoeidheid en neerslachtigheid, hart zwakte, waterzucht enz. Verzeker U dat men U de échte Foster1» Rugpijn Nieren Pillen geeft, dezelfde die de Heer Peterbroers gehad heeft. Zij zijn te Purmerend verkrijgbaar by den H'éer G. VAN BEEK, Firma F. P. Middelhoff Az., Peperstraat 115. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel! F. 1.75 voor één- of F. 10.— voor ze» doozen. r Den 18den April hopen onze geliefde Ouders en niging te herdenken. HUNNE DANKBARE KINDEREN EN BEHUWDZOON. Warder, April 1905. Öndertron wd: en Warder, 31 Maart 1905. Huwelijksvoltrekking 18 April a.s. Den lS^en April hopen onze geachte Oom en Tante EN te Wyde-Wormer, hunne 25-Jarige Echt- vereeniging te herdenken. Hunne dankbare Nichten, GEERTJE MIDDELBEEK. JANNETJE COUWENHOVEN. Beemster, April 1905. Den l84cn April a.s. hopen onze waarde Broeder en Behuwdzuster EN te Wyde-Wormer, hunne 25-jarige Echt vereniging te herdenken. C. MIDDELBEEK. E. MIDDELBEEKLkgdit. Beemster, April 1905. Op den 22st™ April hopen onze geliefde ouders EN Hunne liefhebbende Kinderen, ANNA MAARTJE CORNELIS GERRIT KLAAS. Purmerland, 1 April 1905. Voer de vele bewyzen van deelneming, on dervonden bij de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader en Behuwd- vader, betuigen wij onzen bartelijken dank. Niet-iigezetenen van de gemeente WIJDE- WORMER, worden gewaarschuwd hunne EENDEN niet ios te laten in de wateren of op gronden het Waterschap in eigendom toe- behoorende. Men wachtte zich voor schade. Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Wijde- Wormer," K. COUWENHOVEN Jz„ Dijkgraaf. J. J. ?t HOEN, Secretaris. gevraagd, bij: 1.8. VÖLRAAT, Achterdjjk Pürmerend. Ter gelegenheid van het 10-jarifl bestaander PAASCHTENTOONSTELUNG 's morgens Invitatie voor alle werkende leden der ver- eenigingen, welke in Amicitia" hare uit voeringen geven op aanvrage verkrijgbaar, (niet-leden 50 cent entrée) om fraaie prijzen voor het mooiste en koddigste costuum. Uitgeloot zijn No. 7, 18, 26, 32, 40, betaalbaar met verschenen coupons by *J, C. VAN DE POLL. Die iets te vorderen heeft van verschul digd is aan of borgtochten onder zyne berusting heeft, geteekend door den Heer JACOB VELZEBOER, in leven landeigenaar eü veehouder in de Beemster en aldaar 2 Maart 1905 overleden, gelieve daarvan opgaaf (met vertoon van bewijs) of betaling te doen ten kantore van den Notaris J. VAN BEEK in de Beemster, vóór 15 April a.8. De Notarissen H. W. J. SANNESen H.J.TEN ZcLDAM, zullen op Vrijdag 14 April 1905, des voormiddags 9 uur, ten huize van den heer D. WILLIG te SCHARDAM, (gemeente Beets) om contant geld, publiek verkoopen 13 puike Kalf koeien, 1 dito Zomerkalfkoe, 3 dito Hokfeelingen, eenige Kuikalveren, 1 best bruin Merriepaard (bijna 3 jaar oud), 20 Schapen met Lammeren, 1 Zeug met Biggen, 1 drachtige Zeug; voorts: Rijtuigen, als: 2Boerenwagens, 1 driewielige Kar, 1 Hooihark, 1 Hooischndder; verder Boerengereedschappenwaaronder3 Kaastobbenwaarvan 2 met zink"5 beslagen Vaten, KarnBotermoutTynen, Zetters,' Makers, Persen, Kaasweekers voor 100 kazen, Kaasborden, Zoutkist, Koeschutten, Tuigen, 2 Kruiwagens, 1- Schuitje, alsmede eenig Huis raad en Inboedel en hetgeen verder ten ver koop zal worden aangeboden. Op de -plaats bestaat geen gelegenheid tot uitspanning. N. DONCAN, Notaris te Purmerend, zal op Woensdag 12 April 1905, des avonds ten 7 ure. in het Hotel, van den Heer SISTERMANS, aan de Gouwte Pürmerend, publiek verkoopen Een zeer hecht en sterk, groot PAKHUIS, beneden ingericht tot veestalling, bevattende verder 2 ruime Zolders, ingericht tot kaas- pakhuis met volledige kaasstelhngeu, staande op een der beste standen van de Hoogstraat te <f Purmerendkadastraal hekend in Sectie C No. 2890, groot 1 Are, 30 Centiare. Nadere inlichtingen verstrekt de Notaris en inmiddels uit de hand te koop toPbevragen bij den eigenaar, den Heer Th.' SISTERMANS te Purmerend. De Notaris D. G. VAN OS te Purmerend, zal op Vrijdag 14 April 1905, des morgens 10 uur, ten sterf huize van den Heer W. KLEIJ te Wormer, publiek verkoopen: om contant geld: 1 Kalf koe, 1 Geldekoe, eenig Hooi en Mest, en Landbouwgereed schappen, en op dienzelfden dag, des morgens 11 uur in het koffiehuis van E KRAMER te Wormer Een ruim Erf, Hooiberg, Tuin, Boomgaard en diverse perceelen vruchtbaar Weiland, te Wormer, aan den Dorpsweg, de Enge-Wormer- ringsloot en 't Zwet, ter grootte van 11 Hectaren, 14 Aren, 98 Centiaren, alles behoorende tot den boedel van den Heer W. KLEIJ. x Vier perceelen vruchtbaar Weiland, aan de Koksloot (e Wormer, groot 3 Hectaren, 21 Aren, 20 Centiaren, eigendom van den heer P. DEK KER Az. te Alkmaar, en inmiddels uit de hand te koop, te bevragen by den eigenaar en ten kantore van voornoemden Notaris. Breeder by biljetten omschreven. De Notaris D. G VAN OS te Purmerend, zal op Donderdag 20 April 1905, des morgens 10 uur, te ILP, ten hnize van Mej. de Wed. K. BROERS, om contant geld, publiek verkoopen 10 stuks Hoornvee, als: 3 Zomerkalfkoeien, 3 Kalfkoeien, op kalven staande of gekalfd hebbende, 2 Kalfvaarzen en 2 Hokkelingen, benevens een partytje Hooi.

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1905 | | pagina 3