Loopjongen Aanbesteding* Smidsleerling', Melkzaak. ËaomkmkerijeQ - Speciale. Rozeoculluren, Boerenknecht, Dienstbode Winkelhuis Dienstbode Te koop: Huishoudster Dienstbode. Boerenknecht, L. EVERSDIJK, A. C. TER MEULEN, ^—EuUUka Jforkoopingen.- MARKTBERICHTE*. ff ff .ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff BURGERUIKE STAND Reolame, De dankbaarheid vaa een bewoner van Purmerend. flPVEBTEWTIËW Het amoverèn van den Zap van het Kaaspakhula, staande op do Weerwalen het bonwen van een verdieping daarop •met Hontcementdak. oorzaak xnllea zyn, dat ze by de verkiezingen door hnnne bonding de partö Tan 't ooneer- Tfttiame ten zeerste in de hand werken. Hierop .behandelt spieker ook de door dén heer Looptiit genoemde OngeTallen wek én de Staatspensioen-wet Wat1 de uitdrukking betreft, aangaaöde de meer ontwikkelde .Socialisten in Frankrijk tegenörer de Socialisten in ons land, daar heeft, spreker niet bedoeld, dat de Socialisten hier aartsdommen zjjn, want als dat zoo was, dan zonden we Tan hen niet zooveel last hebben als thans 't geval is. Integendeel, 't zyn flink bespraakte lni,;waarmede we rekening moeten honden. En wat 't Koningsschap betreft, met een Terantwoordeljjk Ministerie, daar hoopt spreker, dat 't zoo .nog lang moge blijven duren. Maar dan ook moet een Ministerie die Kroon hoog' honden en geen daden verrichten, die soms met Kroon of Grondwet in strijd zijn. We wenschen ons beginsel niet prijs te geren allerminst. Haar mijn innige overtuiging hoop ik,, dat allen met Jnni naar de stembus zullen optrekken om den gezamenljjken vjjand te bestrijden. (Groot applaus). De Voorzitter dankt den Tedenaar en den debatter, den heer Loopnit. De eerste voor z'n welwillendheid en de andere voor z'n zake lijk debat. Spreker hoopt,dat de heer Rood- huyzen nog menigmaal tot ons moge overkomen. Met een woord van dank aan de aanwezigen en met de mededeeling aan de leden, dat in April dejaarljjksche huishoudelijke vergadering zal worden gehouden, sluit spreker, de verga dering. Vergadering van den Raad, op Woensdag den 22 Maart 1905, des namiddags ten 6ure.; De onderwerpen van beraadslaging zijn 1. Ingekomen Stokken. 2. Reglement van ordè voorden Gemeenteraad 3. Verzoek van M. Bakker e.a. om de uit einden van de parken langs de zuidzijde der Koemarkt van ijzeren leuningen te voorzien. 4. Verzoek van deVereeniging tot hethouden van jaarljjk'Bche Paaschtentoonsteilingen van Vee, om crediet. 5. Af- en overschrijvingen op de Gemeente- begrooting, dienst 1904. 6. Suppletoire begrooting, dienst 1905. 7. Plan geldleening. 8. Adressen betreffende het opnemen van bepalingen omtrent minimum loon en maximum-arbeidsdunr, in de bestekken van gemeentewerken. 9. Verordening regelende de heffing van vergunningsrecht voor de uitoefening van den kleinhandel in sterken drank. 10. Verzoek van J. de Groot om ontslag als kaasdrager. 11. Benoeming van een kaasdrager en een loonkaasdrager. v 12. Kohier tonnengeld. 13. Kohier hoofdei, omslag. Woensdag 22 Maart, voorn. 10 uur, op de boerderij van den heer W. Zadeits, aan de aanlegplaats der booten,' te Purmerland: Vee, RjjtnigeD, Landbouw-, Land- en Melkgereed- schappen enz. (Not. D. G. van Os te Pnrmerend.) Woensdag 22 Maart, voorm. 10 uur, ten huize van den neer A. Blokker te Wijde-Wormer: Vee, Hooi, Rijtuigen, Boerengereedschappen enz. (Not. B. J, ten Cate te Zaandam.) Woensdag 22 Maart, avonds 7 uur, in het koffiehuis van den heer Klok aan de Schutsluis te Purmerend: Huismanswoning eü 1—7—60 HA. Weiland, aan den Melkweg nabij Pur merend. (Not. N. Doncan te Pnrmerend.) Woensdag 22 Maart, .voorm. 10 uur, te Ewa- djjk, nabij de Purmerburg: nieuw Timmer-en Werkbout. (Deurw. Ph. M. Sigling te Pur merend). Donderdag 23 Maart, voorm. 10 uur, te AxwykMiddelié, aan het Rad: nieuw Tim mer- en Werkbout. (Deurw. Ph. M. Sigling te Purmerend). Donderdag 23 Maart, voorm. 10 uur, ten huize van den heer Jb. Eyssen Pzn., aan den Purmerenderweg te Beemster: Vee, Rijtuigen, Melk- en Landbouwgereedschappen enz. (Not. N. Doncan te Pnrmerend.) Vrijdag 24 Maart, voorm. halftien, ten huize van Mej. de Wed.. J. Olie aan den Zuiderweg te Beemster: Vee, Rijtuigen, Boeren-, Laud en Melkgereedschappen, Huisraad, Inboedel enz. (Not. D. G. van Os te Pnrmerend).' Maandag 27 Maart, 's avonds 7 uur, ten huize van H. Gelder te Zunderdorp: tweeperc. Weiland aan de Noordgouw, gem. Nieuwéndam, groot 2—83—50 H. A. een perc. Weiland aan de Noordgouw. gem. Ransdorp, groot 1—93—40 H.A. (Notaris A. C. ter'Menlen te Nieowendam). Donderdag 30 Maart, avonds 7 uur, in het hotel .Centraal* te Purmerend: Woon- en Winkelhuis, waarin handel in groenten en aardappelen, aan den Wagenbeurs, aldaar Woon- en Winkelhuis, waarin affaire in hoeden, petteD, schoenen en laarzen, aan de Vischmarkt aldaar; Woonhuis, in tweeen bewoond, aan bet Oudelandsdijkje. (Not. N. Doncan te Pur merend.) Donderdag 30 Maart, avonds 7 uur, in het hotel .Centraal" te PurmerendHuis, Erf en een perceel Moestuin, aan den Oo9tdijb te Beemster, groot 43—'40 A. (Not. N. Doncan te Purmerend.) Donderdag 30 Maart, voorm. 10 uur, ten hnize van den heer D. Hogetoorn, aan den Rjjperweg te MiddeD-Beemster: Hoornvee, Hooi, Rijtuigen, Land- en Melkgereedsohappen. (Not. D. G. van Os te Purmerend). Vrijdag 31 'Maart, voorm. half tien, ten huize van den heer D. Uitentuis, in de Purmer, gem. EdamVee, Rijtuigen, Boeren-, Land- en Melkgereedschappen, Huisraad e<?z. (Not. A. H. Cramer te Edam.) Purmerend, Dinsdag 21 Maart 1905. Aangevoerd49 - stapels kleine Kaas. stapels Goudscbe kaas. stapel Middelb. kaas. Kleine Kaas hoogste prjjs f 30.00 Middelbare Kaas hoogste prijs f Goudöche Kaas hoogste prys f 1264s K. G. Boter f 1.15- tot f 1.25 gemiddeld f 1.20 per K. G. 453 Runderen, waaronder 115 vette en 338 Melk- en Geldekoeien. 12 Stieren. i 25 Paarden en Veulens. 105 Vette Kalveren. Prjjs f 0.75 tot f 0.95 per K. G. 847 Nuchtere Kalveren. Prijs varf f 8. tot f 23. 227 Vette Varkens. Prijs van f 0.46 tot f 0.50 per K.G. 115 Magere Varkens. Prjjs f 12.— tot f 32.— 221 Biggen. Prijs van f 9.— tot f 13.— Schapen f i» f 1867 Overhouders f 16.— f 27. Ganzen fa f Zwanen f a f Kalkoenen f a f Kipeiéren f 3.00 tot f3.40 per 100. 2 Kievitseieren. Eendeieren f 4.00 a f 0.— per 100. 20 zakj Appelen f 2.a f 2.25 per zak. zak Peren f .00 a f p. zak. Vette Koeien, prijshoudend, handel matig, f 0.54 4 f 0.72 per K.G; Melk- en Geldekoeien prijshoudend, handel matig, f 110 f 250 per stuk. Vette Kalveren, handel - stug, f 0.75 f 0.95 per K.Qv Ntfcntere Kalveren, h. matig, f 8 f 23 per stuk. Vette Varkens, handel matig, f0.46 af 0.50 per K.G. Magere Varkens, handel matig, f 12 f 32.— per stuk. Biggen, h. Btug, f 9.— i f 13.— per stuk. Overhouders prijsh., handel matig, f 16 a f 27.per stuk. Alkmaar, Zaterdag 18 Maart 1904. 6 Paarden f 120.— f 300.p.st. 29 Koeien 130.— a 210. 268 Nacht. Kalv. y 7.— a 16.— 286 Schapen 10.a 28. Lammeren a t 88 Mag. Varkens 15.— a 19.— 235 Biggen 9.— a 13.50 •v 3 Bokken, Geiten^ 3.— a 10.— 2 kleine id. id. 0.30 0.40 kop Boter 0.60 a 0.75 p. kop. Kipeieren 2.75 a.3.—p. 100. Alkmaar, Maandag 20 Maart. 1905. 9 Koeien f 180.—a f 220.— p. st. 79 Vette Kal ver. 45.a 122.— p. st. ypkilo, 0.90 a 1.10 161 Nucht. Kalv. V 8.a 20.— 6 v. Schapen 8.— a 20,— Lammeren 16:— h 20.— 139 f. Varkens J" 0:38 0.51 p kiFo.' 37 m. Varkens 16.— 19.— p. st. Hoorn, Zaterdag 18 Maart 1904. Tarwe t 8.— a f 8.50 per mud Gerst 4.75 5.25 9 Haver 4.- 4.25 9 Vale Erwten ,11.- 9 Witte ff '•"r" 9 9 9 Grauwe 12.- "ff ,14.- 9 Groene 0.- ,00.- 9 Br. Boonen 12.- ,-12.50 9 Witte 00.— do.— 9 Paarde 7.— 7.50 9 Mosterdzaad 24.75 11 9 9 9 Karwijzaad ,13.25 9 9 3 st. Paarden 80.- ,150.- stuk. 32 Koeien ,170.— ,240.- 9 238 Schapen 18.- .ff ,29.-- Lammeren ff C9 9 - 9 9 251 Kalveren 7.- ,19.- 9 Varkens 00.- ,00.- 9 200 Biggen 9 ,13.- 9 Rammen 1» 9 9 9 Kipeieren 3.- '9' 3.25 100. 2075 kop Boter 0.55 9' 0.57s kop. Handel vlug. PURMEREND. Getrouwd: Lucas Heijenga en Magdalena Lauwers. Hendrik dn Pon en Geerde van der Meer. Simon Rep 'en Etje de Reus. Overleden: Simon Petrus Johannes Maria Bruijn, 6 jaar, z. v. Johannes Bruijn en Maria Margaretha Rnser. r- BEEMSTER. y Geboren: Maartje, d. v. Dirk Eenhuizen en Jannetje Hoek. OndertrouwdJan Batfker, 22 j. en Maartje Laan, 23 j. Murk Rol, 25 j. en Aagje Bakker, 27 j. Cornelis Henricua Hes, 31 j. en Antje Homan, 26 j. ILPENDAM. GehuwdJan Bakker, jongman, oud 25 j., wonende te Purmerend en Trijntje Vos, jonged. oud 24 jaar, wonende te llpendam. BROEK IN WATERLAND. OndertrouwdT. Bakker, oud 22 j. en Tr. de Heer, oud 21 j. DE RIJP. GéborenAnna Martina Nicoline, d. v. Pieter Nicolaas Martinus Lafeher en Lonisa Pauw. Jan, z. v. Haring Tuinhout en Josina van Gelder. Overleden: Pieter de Jong, 21 j., z. v.Paulus de Jong en Aagje Scheringa. LANDSMEER. Geboren: Izaak, z. v. Hendrik van der Pijl en Marjjtje Kok. Ondertrouwd! Cornelis van Noord en Geertje Schaap. KROMMENIE. Geboren: Frans Johannes, z. v. W. Héijne en C. Palmboom. Gunrtje, d. v. D. Re|jneen J. Pel. .Maria Anna, d. v. W. Boon en J. Vróuwe. Abraham, z, v. C. 8 Baam en D, Stoel.' Geertrnda, d, v. P. Nóom en T. Steur. Maartje, d. v. H. J., Wobben en D. Kleijn. Flori8, z. v. N. J; Al eri - C. van' 't Padje. Trjjntae, d. v. E, Wond en J. Groot. Overleden: W. Niele,;oud 43 j., ongehuwd. Klazina, oud 4 maanden, d. r. J. de Graaf en J. Breeuwer. MIDDELIE. Geboren Trijntje Elizabeth, d. v. J. Klok en T. Boekestein; GRAFT. OndertrouwdKlaas Bak, 26 j. en Johanna van Koningsdaal, 21 j., van Jisp. - Uit dankbaarheid voor de verkregen welda den en met den wenscb dat velen nut mogen trekken Tan zijne ondervinding, machtigt ons een inwoner van "Purmerend zijne volgende verklaring te publiceeren. De Heer D. J. Horstman, wonende Wester straat 246 te Pnrmerend, meldt ons: Vijfjaren lang heb ik geleden aan een hevige, stekende p\jn in den rlS'g en lendenen; ik sukkelde eveneens veel aan 'duizelingen. Ik sliep zeer slecht en 's morgens bij het opstaan was ik jrijèds. zwaar vermoeid en afgemat en djtluete- 1002^ gevoel bleef mjj den geheelen dag bjj. Bjj, het minste werk wat ik deed, moest ik buiten mate transpireeren, de uriDe was veelal troebel "en liet veel witachtig bezinksel na Ook heb ik zéér veel last gehad van dikke opge zette voeten en sedert gernimen tijd had ik mijn eetlust totaal verloren. Alle voorgeschre ven geneesmiddelen hadden mjj geen stap verder gebracht en ik was blij dat ik zooveel goeds Öorde vertellen van Foster's Rugpijn Nieren Pillen, waarvan ik dadelijk een monsterdoosje liet komen. Hoe groot wa9 mijn verwondering toen ik reeds na een paar dagen-een groote verlichting bekwam; na één doosje te hebben geledigd kende ik mijzelf niet meer. Mijn ge- heele gestel was voornit gegaan, ik was veel sterker en flinker, terwijl de pijn bijna geheel verdwenen was. Om zeker te zijn van een vol komen geneziDg zal ik echter nog eenigentijd met Uw geneesmiddel doorgaan en wanneer ik eventueele nierlijders mocht ontmeeten zal ik hen gaarne op Uw geneesmiddel wijzen. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven staande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wjjze die U goeddunkt. Zwelling der enkels, der voeten en der beenen en blazen onder de oogen. (Waterzucht) Deze gevaarlijke kwaal dient te worden toegeschre ven aan het overvloedige water, afkomstig uit het bloed, dat doorgedrongen is tot in het weefsel der huid en dat eigenlijk had moéten worden uitgedreven door de filtreering indien de nieren in goeden toestand geweest waren. Door een groot aantal dankbare menschen werd ons medegedeeld dat dergelijke gevallen vol komen genezen werden door Foster's Rugpijn .Nieren Pillen. Verzeker U dat men U de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen geeft, dezelfde die de Heer Horstman gehad heeft. Zij zy'n te Pur merend verkrijgbaar bij den Heer G. VAN BEEK, firma F. P. Middelhoff Az., Peperstraat 115. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel f 1.75 voor één- of f 10.— voor zes doozen. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ELISABETH YPEMA, tV ed. A. Zwart, in den ouderdom van ruim 76 jaren. M. ZWART. J. ZWART. A. ZWARTKramer. G. ARENDSZwakt. 1 F. ARENDS. Purmerend, 19 Maart 1905. -1 Gevraagd tegen 1 Mei een eemgzins gevorderd bij D. KAIJ, gediplomeerd hoefsmid te Rustenburg. Te koop een sinds meer dan 25 jaar be staande MELKZAAK, waar veel boter en eieren worden verkocht, voor veel uitbrei ding vatbaar, een goed burgerbestaan opleve rende, zeer geschikt voor jongelieden. Te'bevragen bij J. C. KORTHOF, Schinkel kade 14, Amsterdam. EAPELLE bü Soea, biedt aan Bloem- of "Slerstruiken f 0.20 tot f 0.40 p. st. 160 var. Half->en Hoogstamrozen f 0.40 tot f 0.60 p.st. Struikrozen f 0.20 tot f 0.30 p. st. Veredeld op de beste onderlagen Bottel en Canina in meer dan 150 beste oude en nieuwe soorten. Pyramideperen, op kwee en wildl. in meer dan 100 kook-, stoof- en tafelsoorten a f 1 p. st. direct vrnchtg. Roode aalbessen boömples groot vr. fO.lOp. st. Lage Lei, Morellen of Noordkersen f 0.75 tot f 1 p. at. praéhtb. Wal- of Okkernoteboomen f 1 tot f 1.50 p. st Voorts alle Boomkweekérsartikelen. Wordt gevraagd, tegen I MEI, een die goed kan melken,- by Th. SCHREUDER, te Watergang. Wordt gevraagd eeoe flinke by C. WAAL, Purmerend. te huur'gevraagd, op besten stand te Purmerend. Brieven franco No. 512, bnrean van dit blad. Wegens Huwelijk der tegenwoordige, wordt tegen I Mei a.s. eene gevraagd, by Mej. 0HM8TEDE, Peperstraat (Bovenhuis), Purmerend. Een Directie-Woning, met dubbel bultenschbt, bevattende 3 kamers eri' keuken. Gemakkelijk verplaatsbaar. Billijken prijs. Te bevragen bij den Heer H. v. OORD, te Schouw. In een klein gezin wordt gevraagd een nette HUISHOUDSTER. Franco brieven of in persoon by J. STAR- REVELD, Brievengaarder te. Rustenburg. Mevronw GEERLINGS te .Pnrmerend vraagt met Mei a.s. eene flinke y Gevraagd tegen 1 Mei a.s. een die goed kan melken, bij C. KRÜSE Wzn., •te Eolijsloot. gevraagd, hoogloon. Is 't een fiinke jongen, die tevens last gevóelt in het vak te worden opgeleid, dan ben ik daartoe bereid. - Zich persoonlijk aan, de Drukkerij van dit blad aan te melden. De Architect H; P. VAN DEN AARDWEG te Purmerend, zal namens den Heer J. A. A. GRIJPINK te Haarlemop Woensdag 29 Maart 1905, 's namiddags 2 nur, ten kantore van den architect aanbesteden Het bestek met de teekenjng is tegen be taling van f 2.verkrijgbaar by den Architect. Notaris te Nieuwendam, zal op Maandag 27 Maart 1905, s avonds 7 uur, ten huize van H. GELDER, kastelein te Zunderdorp, publiek verkoopen: Twee perceelen WEILAND aan de Noordgouw, gemeente Nieuwendam, groot 2 heet., 83 a., 50 c.a. Een perceel WEILAND aan de Noordgouw, gemeente Ransdorp, groot 1 heet., 93 a., 40 c.a. Eigendom van den Heer Jb. LOF. De Notaris D. G. VAN 08 te Purmerend, zal' op Vrijdag 24 Maart 1905, des morgeDsè1/, uur precies, te Beemster, ten huize van Mej. de Wed. J. OLIE, aan den Zuiderweg by den Jisperweg, ora contant geld, publiek verkoopen: Uitmuntend Hoornvee als: 16 kalfdragende of gekalfd hebbende Koeien, 1 Geldekoe, 4 Hokkelingen, 1 Ilokkelingstier, eenige Kui- kalveren; voorts: 30 Overhouders, 4 Oonscha- pen, 2 jonge drachtige Zeugen, 1 Paard (aftands), 2 Trekhonden, Kapwagen op feeren, Boeren wagen, 2 Mestkarren met ierbak en 1 zonder ierbak, Melkkar.met vaten, zoo goed als nieuw, Boeren-, Laud- en Melkgereedschappen en goed onderhouden Huisraad en Inboedel, als: Tafels, Stoelen, ''Kast, Ladekastje, 'Spiegels, Lampen, Pendulo, Kachels, Kleeden, Karpetten, 3 veeren Bedden met toebehoóren, Gla9- en Aardewerk, en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Breeder by bi(jetten. Op ae plaats «geen uitspanning. De Notaris D. G. VAN OS te Purmerend, zal op Donderdag 30 Maart 1905des morgens 10 uur, ten huize van den heer D. HOGETOORN, aan den Rjjperweg, te Midden-Beemster, om contant geld, publiek verkoopen: 10 stuks uitmuntend HOORNVEE,als: 6kalf- dragende óf gekalfd hebbende Koeien, 1 Gelde koe, 3 Hokkelingen, voorts: 1 Paard (bruine bles, merrie, oud 9 jaar,) 2 Oonschapen, ongeveer" 40000 kilo's goed gewonnen Hooi, Barouchet, Kapkar," Bakwagen met hekken, 3 Boerenwagens met toebehooren, 2driewielde Karren met ierbakken, Arréslede, Hooisehudder, Hooihark, Kaastobbes, Melkvaten, Karn, Tnigen Land- en Melkgereedschappen enz. enz. Op de plaats geen uitspanning.

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1905 | | pagina 3