5 Maart, WoordhQll.Wienws-en Advertentie-blad..-Eenenvijftigste Jaargang.- Veraofajjat DINSDAG «fl ZATERDAG. H«t ufouireolit van den inhrad raa dit blad wordt weeleerd OTereeskomstlg do Vet yan 28 Jtrni 1881, Stbl. No. 124. Hoofdbureau KOESTiUÜT, Tolephoonnuwmeri W°. 44I. Hnipfaureaui WEERWAL D 101. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 85 Ct. per 6regels, a contant, elke regel meer 6 Ct., eonder korting roor Beekh. of Postdirectie. Magazijn „DE BLAUWE BRIL', gravenstraat 1 en 3, het eerste huis. links van den Niéuwendijk en Filiaal HolllgonweQ IMo. 68^ Amsterdam, de meeate bekende en goedkoopste adressen voor geslopen Brillen, en Pinoe-Nez, Barometers, Thermometers, Verre-, Reis-*11 TooneeBcQlier8. Laat ni6mand reizen. Rfa LAUWERS- Opticien. op Wooriadag 1 Maart 1905, BINNENLAND Abonnèinentapry s 60 Cents per drie maanden, franco per post/. 0.75. Advertentiën in te renden des. Maandag» en Vrijdags tot 's middags 2 ure. Ingezonden stukken liefst vreeger. Advertentiën tou 15 regels 62% Ots., élke régel daarboven -12'/» Ct. f •Van 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berèkënd. Bewpsnnm- raer gratis. Bij voortdurende plaatsing volgeus nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. ''- Brieven en Ve men te^aareÉsgèffeii ijfe M'J tf *8 namiddags 6% uur. Voorzitter: de heer C. L. W. vanlJiendjjk. Afwezig: de bèer Lankelma, zonder kennis- jo Voorzitter opent de vergadering en heet de leden hartelijk welkom. De Notulen worden goedgekeurd met dank- zegging aan den Seoretaris voor hare nauw keurigheid. De Voobz. brengt de navolgende stukken ter tafel: I. Kennisgevingen o. Dat beeren Gedep. Staten hebben goed gekeurd, het in de vorige vergadering genomen beslnit tot 't doen van af^en overschrijvingen, dienst 1904, tot 'n bedrag van f 237.29. b. D&t 't grasgewas langs de wegen in deze gemeente in t openbaar is verpacht als volgt: Binnenberm Purmerweg, aan Jacob de Boer, voor 4 56; de binnenberm van den Neckerweg, aan Auwel Prios, voor f 70; de Melkweg, aan Gerrit Kenter, voor f 26^ en de Jisperweg.aan Simon Beets, voor f 17. c. Dat 'n partij werk- en brandhout, tak ken en topeinden,liggende aan 't Molenplantsoen en de Paardenmarkt, bij openbaren verkoop heeft opgebracht f 35.65. Aangenomen voor kennisgeving. Ingekomen stukken d. Adres van 't Bestuur der Vereening tot 't houden van jaarlijkscbe Paascbtentoonstel lingen van Vee, alhier, kennis gevende, dat 't voornemen bestaat, uaast de 10de tentoon stelling op 11 April u.s. een of andere festiviteit te houden, met 't doel deze tentoonstelling feestelijk te herdenken. 't Bestuur verzoekt daarom beleefd, ook namens de Commissie van Bijstand, 'n crediet te willen toestaan van f 300, om 'n mogelijk te kort van die feestelijke herdenking te kunnen dekken. De Voobz. zegt, dat, aangezien't crediet thans wordt gevraagd ook iuet 't oog op* te houden festiviteiten en 't verzoek dus afwijkt van vroegere aanvragen, stellen B. en W. voor, 't, adres in hunne handen te stellen om advies. e. Adresvan M. Bakker en 51 andere roarktbëzoekers, houdende verzoek om aan du uiteinden der parken, langs de Zuidzijde van de Koemarkt, ijzeren stangen aan te brengen, zooals die ook reeds «ij n gesteld aan de Noord zijde van de markt. v B. en W. adviseeren ook dit adres in hunne handen te stellen, ten einde daarop, na overleg met Commissarissen der Veemarkten, te kunnen diéhen van bericht en raad. Goedgekeurd. Beide adressen waren eerst ha 't opmaken der agenda ingekomen. De Voobz. vraagt, of iemand ook 't woord verlangt, ^betreffende de gewijzigde artikelen in 't Reglement van Orde, zooals die door B. en W. - worden aangeboden. De heer Stdijt zegt, dat in art. 12 wordt bepaald, dat 'n lid slechts tweemaal 't woord mag voeren. Spreker vindt dit te weinig. 't Kan toch wel eens 'gebeuren, dat men 3 maal 't woord moet vragen in bijzondere gévallen en stelt daarom voor, driemaal. De aVooBz. antwoordt, dat 't B. en W. vol doende voorkomt, wanneer iémand over'n zaak tweemaal 't woord heeft geroerd. De heer Stuijt blijft bjj zV meening. We zijn hier niet zoo gebonden als in de 2de Ka uier. Spreker weet zich te herinneren, dat de vorige Voorzitter-Burgemeester Van Citters, dit wel meermalen toeliet. Nu gelooft hij wel, dat de tegenwoordige Voorzitter zich daaraan ook niet precies zal bepalen, doch deze her ziening zal zeker wel weder eenige jaren van kracht blijven, zooals 't oudé Reglement van 1852 dagteekent. Met 't oog nu op toestanden die zich iu de toekomst zouden kannen voor doen, handhaaft spreker zpn voorstel. De- heer Koirore meent te weten, dat 't ook in 't oude reglement heeft gestaan, hoewel de Voorz. zich daaraan niet altijd heeft gebonden. De bedoeling toch is, wanneer t noodig mocht zjjn. De heer van Giffen is 't met den heer Stujjt eens. In andere reglementen vindt men 3 maal. Wanneer do Voorz. volgens 't reglement de macht gegeven wordt van 2 maal 't woord te voeren, dan kon dit wel eens stipt worden toegepast, wat in bijzondere gevallen minder aangenaam zon kannen zijn. 't Gaat toch niet aan, om eerst machtiging tot meerder spreken aan den Raad te vragen. De heer de Goede verklaart zéér zeker voor stander te zjjn van vrije discnasiën. Rapportenrs en voorstellers kunnen zooveel mogelijk t woord voeren. Spreker vindt dus 2 maal genoeg en is van oordeel, dat de heer Stujjt zich noode- loos ongerust maakt. Dje heer Stüijt antwoordt hierop, dat er wel eens 5 a 6 maal 't woord is geroerd, waaruit blijkt, dat de vroegere Voorzitter hier niet zoo nauwkeurig de hand aan hield, De heer van Giffen ondersteunt 't voorstel Stujjt. De Voobz. houdt stemming, waaruit blijkt, dat er 5 vóór en 5 tegén 't voorstel zjjn. Daar de stemmen staakten, wordt de verdere behan deling .van dit artikel uitgesteld tot de volgende vergadering. De Voobz. wil nu tot de behandeling van V volgende punt der agenda overga»»,-doeh de heer Stujjt herinnert den Voorz., dat bij nog jets betreffende 't Reglement van Orde wenscht mede te deelen en wel betreffende art. 21, waarin gesproken wordt, dat 't den leden ge- oarloofd is om ophelderingen of vragen te doen. Spreker zou gaarne hierover eeDige inlichting wemichcn.- De Voorz.'antwoordt, dat dit betreft ,de rondvraag,* welk punt niet iu 't vorig reglement was opgenomen. Daar dit hier echter, na afloop der agenda gewoonte is geworden, is dit artikel door B. en W. er ingevoegd. De heer Stuijt is met deze 'opheldering tevreden en dankt den Voorzitter. III. Verzoek vera P. de Groot Jr. om aan koop van bouwterrein aan de Heerengracht. Door den heer P. de Groot Jr. is bovenge noemd verzoek aan den Raad gericht, daarbij vragende 'n oppervlakte van 6.50 M. breedte tegen den prijs van f 3.10 per MV De Voobzitteb herinnert dat reeds vroeger door den Raad bepaald is, om den prijs voor bouwterrein aldaar te stellen op minstens f 4 den vierkanten Meter. Spreker stelt daarom namens B. en W, voor, om afwijzend op dit verzoek te beschikken. Daar echter nog 'n aanvrage voor bouwterrein is ingekomen, wenschen B. en W. iu de vol gende vergadering V voorstel, te doen, om weder grond voor eenige perceelen beschikbaar te stellen en te verkoopen. De heer Jübokns kan met 't prae-ad vies tan B, en W. wel medegaan. Toch vraagt spreker, of 't wel goed zou zjjn, om bij deu aanstaanden verkoop, dien vastgestelde» prijs te haudhaven. Voorts zou spreker 't yan meer' belang, achten om perceel voor perceel te verkoopen, tenzij 't blijken mocht, dat ér vele aanvrageu tot bouwen komen. De Heer Oud is 't met den heer Jürgens eens en meent dat 't meèr animeerend zal wer ken, wanneer we perceel voor perceel verkoopen. De meeste aanvragers toch bouwen op risico. Daarom/ gelooft spreker, dat 't algf ineen belang zeer zelcer er door zal bevorderd worden. Dé Voóbzitteb zegt beide heeren te kunnen beantwoorden. We zjjn ook niet zoo zeer van plan 'n blok van 6, doch b.'v. van 4 perceelen te verkoopen. Men vergete niet, dat de prijs per M*. met lager kan gesteld worden, omdat We voor zandophoogin'g, ripleéring, bestrating enz. moeten zorgen. Bovendien zal 't vóor- deeliger zjjn, wanneer we daarvoor meerdere perceelen in eens nemen.- De heer Jübgens vindt, dat de risico van de bonwers reeds groot is en blijft bij z'n uitge- drnkten wenéch. De heer Oud zou er zich mede kunnen ver- eenigen, wanneer onder den bepaalden prijs de kosten van rioleering enz. was begrepen. De heer de Goede is voor 'n blok van 6 derceelen, omdat de kosten van zandophooging enz. dan beter in z'n geheel kan geschieden. Spreker weet heel goed, dat, jnist om die kos ten, vroeger is besloten min8teDsopf4perM1. te «tellen. Spreker vreest niet in t minst, dat de 6 perceelen niet zullen worden verkocht. Daarom acht spr.'t beter en bloc te verkoopen. 't Voorstel van B. en W. om afwijzend op 't adres van P. de Groot Jr. te beschikken, wordt na stemming met 8 tegen 2 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Oud en Jürgens. IV. Verzoek van den gemeente-architect om percentsgewijze belooning voor de uitvoering van nieuwe gemeentewerkelf. v De Voobzitteb zegt, dat bovengenoemd ver zoek is ingekomen en de architect daarin vraagt 5 °/0 .van de aanDemingssoro. B. en W. kun nen zich met dit verzoek piet vereenigen en stellen daarom voor, hierop afwijzend te be schikken. 1- De heer Oud verklaart met verwondering 't advies van B. en W. te hebben vernomen. Spreker heeft de bijgevoegde toelichting van den heer Faber gelezen eu vindt, dat deze met zjjn instructie nog al verschilt. Spreker zou dan ook gaarne zien, dat een en ander roor z'n opvolger beter werd gereglementeerd. Spreker is van oordeel, dat de heer Faber eenige tegemoetkoming had verdiend, wanneer hjj in dé gemeente ware gebleven. In stemming gebracht, wordt' 'tvoórstelvan B. en W. metalgemeene stemmen aangenomen. De Voobziïvkb deelt daarop mede, dat, met 't oog op de groote verbouwing der Gasfabriek, B. en W. 't voornemen hebben iu de eerst volgende vergadering 'n gratificatie voor te stellen voor den Directeur eu den Gemeente- Architect. V. Verzoek van Jb. Faber om eervol ontslag als gemeente-architect en leeraar der gemeen telijke teekepschool. - Op voorstel van B. en W. wordt den heer Faber eervol ontslag verleend met ingang, op diens verzoek, van 1 April a.s. VI. Voorstel tot wijziging van de instructie van den gemeente-architect en tot regeling vau diens jaarwedde. De Voobzitteb vraagt, of we zullen bepalen, dat we weder een oproeping doen voor een gemeente-architect en tevens als leeraar aan de Teekeuschool. - De heer Oud is daar niet tegen; doch meent, dat we daarvoor in den regel jonge menscben zullen krijgen. Ook met 't oog, of de bevoegd heid al of niet zal worden verleend, dat de architect ook voor particulieren zal mogen werken, zóu spreker 't wen9chel\jk vinden, dat we eerst overgingen tot de vaststelling der voorwaarden en daarna of deze' beide betrek kingen zullen vereenigd worden. De Voobzitteb leest 't artikel der instructie voor, dat 't den architect vèrboden zal zjjn voor rekening van particulieren te werken en te bouwen zoowel binnen als buiten de gemeente. Voorts, dat hem geen ontslag zal wordeu ver leend/dan 2 maanden na de aanvrage. Wat 't salaris betreft, dit te stellen op f 1000 's jaars als architect en f 800 als leeraar aau de Teekenschool bénevens' 2 jaarljjkBche ver hoogingen van f 100, bij gebleken geschiktheid naar 't oordeel van B. en W., tot n maximum van" f 2000. De instructie wordt daarop goedgekeurd, VII. Kohier Hondenbelasting. De Voobz. brengt ter tafel 't Kohier der Hondenbelasting, dienst'1Ö05, ten bedrage van f 811.50. Met algemeene stemmen goedgekeurd. „Aan 't einde der Agenda zijnde, doet de Voorz. de rondvraag. De heer van Gifeen wenscht iets in 't mid den te brengen, over 't uitventen van melk langs de straten in onze gemeente. Prijzens waardig noemt spreker 't, dat er sommige •melkboeren zijn, die yoor dit doel zich keurige wagentjes hebben aangeschaft, waarop 'n even sierlijk vat, dat met 'n deksel is gesloten, ten einde de daarin aanwezige melk voor stof en vuil te bewaröp. Men weet hoe schadelijk een en ander voor dè gezondheid kan zijn, wan neer die melk, zoo als ook dikwijls geschiedt, *in gewone emmers open en bloot wordt rond gedragen en uitgevent. Spreker vraagt aan den-Voort., of p. -en W. hiertegen geen maat regelen kannen nemen, opdat ook die èmprërs behoorlijk worden afgesloten. De voorz. antwoordt, dat hierin de nieuwe politie-verordeniDg voorziet, welke binnenkort den Raad zal worden aangeboden, De heer Oud zou gaarne zien, dat.'t voet pad achter de woningen van .Vooruit*„óók bestraat werd. De Voobz. zal er op letten., .--'Ay' De heer Dbost, vind 't hoog noodig dat in de-gemeente de boomen, die dit behoeven, gesnoeid worden. Ook hierop zal de Voobz. aandacht schenkeD. De heer Stuijt heeft opgemerkt, dat de nieuwe - huizen op de Heerengracht 20 M. nit de gracht moeten blijven. Docb die gracht loopt met bochtenen wanneer nu die woniDgen ,de gracht moeten volgen, zooals dit thans reeds ié geschied, dan zal dit op den duur 'n on- oogelijk gezicht geven. Spreker zou daaróm 'n gedeelte van die gracht, waar,'n zéér sterke bocht is, willen dempen, om de rooilijn beter 'aan haar doel te doen beantwoorden. - J :M':: De Voorz. zal deze ópinerking in bedenking honden. Niemand meer 't woord verlangende, sluit de Voobz. dp vergadering met dank aan de leden voor hun tegenwoordigheid. *Purm6rland. .Voor den Bond ,van; Staats- pensiönneering, Afdeeling Purmerlaud, trad Dinsdagavond op den WelEerw. heer Ds. Via uit de Deemster. Spreker zette het doel van den Bond nader uiteen en wees eT op hoe* noodig het is de ouden van dagen althans voor broodgebrek te bewaren. Spr. toonde het -verschil aan tusschen de stelsels welke in Dnitschland, Deuemarken en België alreeds zjjn ingevoerd en het stelsel welke de Bond in Nederland wenscht inge voerd te zien. Ook meeDde spr. dat, wat geregeld- de grootste hinderpaal is, nl. .woar moet het geld vandaan komen wat hiertoe noodig is?* dit ook wel te vinden zou zjjn, daar hjj eenige gegevens ten gehoore gaf omtrent de groote' opeenhooping der millioenen, ook in ons kleine Vffderland. Te ongeveer 10 uur eindigde de begaafde spreker zijne rede, waarop een algemeen applaus volgde. Zes ledeu sloten zich bij de AfdeeliDg aan. Hierna sloot de Voorzitter met een woord van dank pan den spreker voor zjjne gloedvolle, duidelijke en degelijke rede en aan de aanwe zigen voor de opkomBt, de vergadering. - *Monnlkenkam. Het feestavonflje van Olytnpia is naar wenscb geslaagd. Loopeu de meeningen, over hetgeen door bemiddeling van Henri ter Hall ten gehoore werd gebracht, nogal uitéén, eens zjjn 't bpna allen, dat meu nog eens ouderwetsch gezellig op z'n Monnikendamsch bjjeeu geweest is. Door Mej. Th. VVerndley werd nog bijna f 34 geïnd aan chocolade, door, de firma's Van Houten en Bensdorp cadeau' gedaan om, ten bate van de ramp op Marken te- verkoopenzoodat deze jonge dame het nuttige met het aangename heeft verbonden. ""Monnikendam. Door dé chr. vereeniging tot drankbestrijding is j.l. Woensdagavond in ^het gebouw Samuel 'n propaganda-rede ge houden, die door velen werd bijgewoond. ♦Broek in Waterland. Onze rederijkerskamer .Tracht* gaf Maandagavond j.l. eene uitvoe ring in café „Broekerhnis.* De zaal was bjj uitzondering nu eens flink bezet. Wat voor het voetlicht werd gebracht, viel over 't algemeen in de smaak van het publiek. ♦Broek In Waterland. Voor de aanbesteding van een woonhuis met barbierswinkel in het Zuideinde was ingeschreven door: ""Jb. Haringhuizen voor f 887 Chr. Tinkelenberg 730 K. Bakker 725 Den laagsten inschrijver is het werk gegund. ♦Eiland Marken. De commissie,' die zich be last met -het inzamelen van gelden voor de slachtoffers van den brand, heeft thans ruim f 2000 ontvangen aan gezamenlijke inkomsten. Meri blijft intusscben op meer hopen, daar dit bedrag nog slechts een vijfde deel vertegen woordigt van de opgegeven schade. ♦Landsmeer. Vrijdagmiddag omstreeks half vier werd uit de kerkbreek alhier opgehaald

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1905 | | pagina 1