Woensdag, 12 October. 1 i ntn NoordhoU.NieuwsenAd«3ttentie-blad. - Vijftig-s te Jaargang. Archy Stillman. Volksmisleiding. toting voor de Militie. Verschijnt DINSDAG eh ZATERDAG. (VERKIEZING) 16 r. i i Edam.Naar men verneemt zal de bekende Wognummer-Zangvereeniging Jacob Kwast" A b o n n.e m e n t s pT Q s 60 Cents per drie maanden, franco pér Advert en tien in te zenden des Maandags én Vrijdags tot 's inid' Ingezonden stukken liefst vroeger. st/ö.75r b 2'rité - Adrertentiën van 1—5 regels 621/» Cts., elke regel daarboven 12 V* Ct. Van 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewjjsnuc mer gratis. ,Bö voortdurende plaatsing volgens nadeip overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Homtrnrwmn KOESTRAAT. Teloidwoonummers N. 40. Hulpburoaui WEERWAL D 101. Briëveh en sitiikkeii geliëve m te adresséeren SOHTOTEMAKERS PüRMEBENDER COURANT, Pnrmerend. Adv^etitlSn lHéti«tMnWedliigen en Idefflerift«Q a 23 A twdtaTit, ell© T©?e! meer 5 Ct., isonder kwtlng voor Boekh.. of Postdlrectie, OFFICIÉÉL GEDEELTE Burgemeester en Wethouders der Gemeente Purmerend, maken bekend: lo. dat de loting-van ben, die vóór den lsteu September van dit jaar voor de lichting van het volgend'Jaar in deze Gemeente voorde militie-»yn ingescbreveu, zal- geschieden ten Raadhuize, aldaar, op Donderdag den 20 Oc tober 1904, des namiddags te 2 ure 2o. dat op Donderdog den 13 October 1904, des voormiddags te elf uur, ter Gemeente secretarie by den Burgemeester, door of vanwege de lotelingén, die meenen recht te hebben op vrijstelling wegeue broederdieast of wegens vermoedelijke aanwijzing tot den dienst van een of meer hunner in hetzelfde jaar geboren broeders, het vereischtegetuigschriftkau wórden 'aangevraagd 8o.' dat de lotelinge», die vrijstelling ver langen wegens eigen militairen dienst of dien van een broeder of van broeders, de noodige bewijsstukken, z00 jeze u;et reeds onder den Burgemeester berusten, bij dezen ter Gemeente secretarie kunnen inleveren, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de zitting van den Militieraad wordt geopend. Voorts worden dé belanghebbenden er uit drukkelijk op gewezen, dat, om vrijstelling wegehs eigen militairen dienst of dien van broeders te verkrijgen, moet worden overgelegd een paspoort of ander bewijs van ontslag, of: eèn uittreksel uit bet stamboek of een bewijs van werkelykeu dienst; dat, tor bekoming van vrijstelling wegens broederdienst, bovendien moet worden overgelegd een getnigschrift van deu Burgemeester, waaruit het getal zonen, tot hot gezin beboorende, blykt en dat de opgave van eene reden van vrijstelling bij de loting hem, die vrijgesteld wenscht te worden, niet ontslaat van de verplichting om bij den Militieraad de reden van vrystélliug in te brengen, hetgeen in elk geval bij dit college moet worden gedaan op het daarvoor bestemde tijdstip, hetwelk bij openbare kennisgeving nader zal Worden bekendgemaakt. Gedaan voor de tweede maal te Purmerend den lOen October 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. L. W. VAN IJSENDIJK. De Secretaris, J. WORP. D00B MARK TWAIN. Burgemeester en Wethouders der gemeente Purmerend brengen hierniede ter openbare kennis; dat op Donderdag den lOen November 1904, des namiddags van 1 'tot 3 ure, ten Raad- huize dezer gemeente, zal plaats hebben eene verkiezing van twee leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Purmerend, en zulks ter vervulling der" plaatsen open te vallen wegens periodieke aftreding van de Heeren V. S. OHMSTEDE Jr. en L. J. H. JEPKES. De stemming geschiedt by ongeteekende briefjes, waartoe met het zegel der gemeente gewaarmerkte stembriefjes ten. minste acht dagen voor den dag der verkiezing door den FEUILLETON De Detective ,Myueheeren,_al was de moordenaar ook ver van zijn slachtoffer verwijderd, geheel onge deerd is hij er toch niet afgekomen. Dit stukje hout, dat ik hier heb, beeft hem getroffen. Er zit bloed aan. Waar hjj ook zjjn moge, dit is een zichtbaar teeben. Ik raapte het op, op de plek, waar hjj de lont moet hebben aan gestoken." Van zijn hooge zitplaats af overzag ihij zijne toehoorders. Eensklaps betrok zjjn gelaat, hjj hief langzaam de band op, en wees .Daar staat de moordenaar Gedurende een oogenblife waren al de aan wezigen als met stomheid geslagen. Maareven daarna klonk het van twintig kanten tegelijk „Sauomy Hillyer,? Dat kunt ge denken! Neen, datis niet waar, dat is de grootste gek heid die men bedenken kan!"* Burgemeester aan de kiesgerechtigden worden toegezonden. Den kiezer, die zijn stembriefje verloren pf er geen ontvangen heeft, wordt gelegenheid-, verschaft, om er aan hei stembureau een te bekomen. Het openen der stembriefjes geschiedtdadelyk na afloop der .verkiezing. Van onwaarde zijn briefjes, welke niet zijn gewaarmerkt met het zegél der gemeente, welke onderteekend zijn, welke niet duidelijk een persoon aauwijzep, of waarbij °f waataan andere stembriefjes zjjn ingesloten of vastgehecht. Gedaan te Purmerend den 7e October 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. L. W. VAN IJSENDIJK. De Secretaris, J. WORP. De groote massa des volks doet niet aan politiek, daar zy er geen tijd voor heeft. Ze weet er dan ook weinig vau af eu ineu kan haar zoowat van alles wijsmaken. Wie de gave des woords bezit, kan in den regel rekenen op de toejuiching van do meerderheid zijner hoorders, ook al is hetgeen hjj zegt in strijd met de waarheid. Zoo is het en zoo zal het nog heel lang blijven. In de naaste toekomst-staat óns in zake onderwijs een volksmisleiding op groote schaal te,wachten. Er zal allerwelsprekendst gelogen worden om het openbaar onderwys er,onder te krijgen. Maar de waarheid iu deze zal zich ook krachtig doen hooren en zal het winnen, wanneer de meerderheid van het volk den moed heeft nn eens niet aan den leiband vau anderen te loopeu. Want zij die meerder heid der Nederlandsche onders is het open baar onderwys niet vijandig gezind. Zoo vele ouders nu reeds het openbaar ouderwijs den rag toegekeerd hebben, is dit grootendeels toe te schrijven aan invloed, door anderen op hen uitgeoefend. Het kan niet anders dan een groóte zeldzaamheid zijn, dat ouders op grond van huns inziens verkeerde gevolgen, die zjj bij bun kinderen waarnemen als vruchten van het openbaar onderwijs, van dit laatste af keerig worden. Het gezond verstand, zoo bjjzonder eigen aan de Nederlanders, doet hen gaarne erkennen, dat het openbaar onderwijs geschikt en in den regel voldoende is voor, hnnne kinderen. Al. wilden velen er wat meer gods dienst in hebben, ze misduiden het niet aan de openbare school, dat deze zich met generlei kèrkgeloof inlaat, omdat er immers zooveel verschillende geloovèu vertegenwoordigd zyü onder de jeugd, die haar kan bezoeken. Neen, het volk zelf is niet af keerig van de openbare school. En toch zal dit luide-ver- kondigd worden. Na reeds wordt h^t voor gesteld, alsof duizenden burgers, ja, meer dan de helft der Nederlandsche ouders met hart en ziel verlangen naar bijzonder onderwijs. Ach, had men maar nooit geluisterd naar de stem van zulke volks misleiders, maar altijd slechts het oor geleeud aan het volk zelf, het. zou zoo ver niet gekomen zijn met de kwestieopen baar-of bijzonder onderwijs. De openbare school is bovenal een onderwijs instelling. Onderwijs is haar.-hoofddoel. Dit kan zij uitstekend geven, omdat zij er goed voor ingericht is en er goede krachten voor „Pas op heeren 1 Wees niet te haastig. Kjjk maar! Hij heeft een bloedige streep langs het voorhoofd." Hillyer werd bleek van schrik. Hij ,,was op 't punt In tranen uit te barsten. Hy keek rond, als zocht hij by iedereen hnlp en troost. Hij stak smeekénd zijne handen naar Holmes uiten begon te pleiten „O, Zeg dat toch nietl Ik heb het niet gedaaiiIk geef n myn woord van per, dat ik 't niet heb gedaan. Die schram aan myn voorhoofd kreeg ik doordat „Konstabel, neem hem gevangen 1" riep Holmes uit. „Ik wil de waarheid mijner woorden bezweren T* De konstabel trad aarzelend naar voren ging weer een halve' schrede terug en stond stil. En weder begon Hillyer te smeeken„Och, Archy, laten ze het toch niet doen, 't zou moeders dood zjjn. Gij weet hoe ik aan die,, schram ben gekomen. Vertel 't hun Archy, vertel 't hun en red me Archy,,red me,...I Stillman baande zich een weg tot vópr 't publiek en zeide „Ja, ik zal je redden. Vrees niets," en zien heeft, En onderwijs is er veel noodig voor de tegenwoordige"jeugd. De maatschappelijke toestanden èischen het dringend. De tijd is onherroepelijk voorbij, dat de analfabeet dezelfde kansen had- om in de maatschappij te slagen als de meer geletterde. Zié rondom u en overal ontmoet ge personen, die hnn omgeving vooruitgestreefd zyn, alleen doordat ze beter onderwijs^ in hun jeugd ontvingeiE Vele vijftig- "of zestigjarigen zien zich als gevolg van door hnu kinderen ontvangen beter onder-" wijs straks en die ouders hebben daar pleizier in door dezen voorbijgestreefd in den maatschappely ken wedloop. De staat moest wel de zorg voor het onder wijs op zich nemen enkel om het materieel* voordeel, dat goed volksonderwijs verschaft. Het is voor een volk onmisbaar in zjjn con currentie met andere volken. Het gansche volk moet er van genieten, om als geheel een waardige houding in te nemen in den strijd om het bestaan. Er werd ook wel ouderwijs gegeven vóór de Staat het ter baud uum, maar daarby zag men zoover niet en een groot deel des volks genoot er niet of niet voldoende van. De Staatsschool slechts kon het gehoele volk tot behoorlijke ontwikkeling brengen en zal dit, gesteund door de Leerplichtwet, in de toekomst nog beter kunnen doen. De openbare school is een weldaad voor Nederland geweest. Maar-nu wenscht men haar van zekére zyden plaats te zien maken voor het bijzonder onderwyB. Het motief is de neutraliteit der openbare school. Die neutraliteit is voor haar onmisbaar, maar heet nu by velen ook haar, verderf. Krachtens haar is zy nooit, ook maar in het minst vijandig opgetreden tegen welke leerstelling en denk wijze ook. Zjj eerbiedigt elke godsdienstige- eu staatkundige richting, gelijk alles doet wat van den Staat uitgaat. Als onderwijsinstelling kan de bijzondere school niet heter zijn dan de openbare, voordat aan beide in het algemeen gelijke krachten werkzaam zijn. Wel is er eenig gevaar, dat de verstandelijke ontwikkeling aan de bijzondere school te verkrijgen, achter zal staan by die welke de oponbare schooLkan aanbrengen, omdat bjj de eerste het M^stellig kerkelijk onderwys voor zich een deetvan den kostbaren tyd zal eischen tot-schade van dat in andere vakken. Een feit is het dan ook, dat in landen waar het onderwijs in handen van de kerk is, de verstandsontwikkeling achterstaat by die waar de Staat'voor het onderwijs zórgt. En toch is er de zedelijke ontwikkeling niet grooter. Trouwens, ware verstandsontwikkeling strekt ten bate van de echte zedelijke ont wikkeling. Verstand en zedely kheid strijden njet* met elkaar. Een kind kan met te meer vracht de lessen van den godsdienstleraar ontvangen naarmate zyn verstand beter ont wikkeld is. Benalve het aangevoerde is er nog dit aan te voeren tegen slooping der openbare school; dit algemeeti ingevoerd bijzonder onderwys veel duurder zal zijn dan het openbare,tot dusver, wil het althans even goed zijn. Men late zich niet misleiden door dé drogredenen der volksmisleiders, die de zaak anders trachten voor te stellen. F. F. S. Ik héb iets goed te maken tegenover hot zanggézélschap A. d. v. n. d. o. te Deem ster. Men maakte mij de opmerking, dat ik in myn schrijven van de vorige week feitelijk aan Harmonie* meer lof toegezwaaid had dan aan A. d. v. e. n. d. o." Zonder iets van myn lof aan „Harmonie* terug te nemen, wil ik nu toch mijne bijzondere waardeering uiten voor het werk van den héér Vink, die door zjjn in spanning en talent A.d. v.e.n.d.o. op de hoogte gebracht heeft, welke het te N.-Niedorp toonde bereikt te hebben. Des te moeielyker moet dat geweest zyn, wjjl hy grootendeels met uien we nog weinig geschoolde krachten moest werken. Mijn hartelijke felicitatie aan den heer Vink en 'zyn koorF. BINNENLAND ♦Broek In Watertand. Uitslag der loting, gehouden te Monnikendamop Zaterdag 8 October 1904: No. 1. D. Knip. 2. J. Kleijn. 3. C. Kuiper. 4. J. Dobber. 5. K. Koster, (lichaamsgebreken.) 6. S. Bakker. 7. O. Veen. 8. W. Buitenhuis. No. 9. C. Regter, hr.d. 10. J. Lodder, (lichaamsgebreken.) 11. J. Schuurman, (lichaamsgebreken 12. P. Kelderman. 13. S. Vet. 14. S. Ordeman. 15. M. Honingh. ♦Broek In Waterland. De heer C. Bakker, arts alhier, is met algemeene (315) stemmen her benoemd tot lid van 't hoofdbestuur van de N. H. Vereeniging „Het Witte Kruis." ♦Broek In Waterland. AL bestuursleden van ons Gemengd Koor zyn gekozen de heeren A. Schoemaker, J. Tolk Cz., A. Tolk Jbz. en de dames A. Swaxt en A. Donker. Als directeur fnngeert de heer L. Bleekste». Alkmaar. Voor de'betrekking van leeraar in het ly'n- en vakteekenen aan de Burgeravond school alhier, worden door B. en W. den Gemeenteraad aanbevolen de heeren: P. Noote- booin, gedipl. bonwk. te Dordrecht; W. Postema, gedipl. bouwk. te Brielle; J. J. Wesseling, gedipl. bouwk. te Bussum. Haarlem. Zaterdagmiddag is alhier aanbesteed het niakeu van bomvrije gebouwen in het fort bjj Hoofddorp (3e deel.) Raming f 233.200. Minste inschrijver W. Blankevoort te Haarlem, j^voor f 237.000. Hoorn. Zondag 9 October werden door de Hoornsche Wielerclub „De Zwaluw* groote Wielerwedstrijden gehouden, welke door goed weder werden begunstigd en door een talrijk publiek werd bijgewoond. Er was veel deelneming en er werd fel gestredendoch de wedstrijden liepen uitstekend van stapel. Een der deelnemers welke eene Tricot droeg met „Eet Thomson's Padding* verwèkte nog al den lachlust der aauwezigen Op. De uitslag dezer wedstrijden zjjn als volgt: No. 1. Wedstrijd ovèr 300 M. kampioen schap der club „De Zwaluw", lo prijs Koen, 2e pry's Zuin, Hoorn, 3e prys Schoof, Hoorn. No. 2. Wedstrijd over 1000 M., open voor ieder wielrenner, le prys Thomson's kampioen, Amsterdam, 2e prys Locomotief, Hoorn, 3e prijs Koen, Hoorn. De wedstrijden mogen in elk opzicht als welgeslaagd beschouwd worden. Oterleek. Hier is opder leiding van den heer J. van Albada eene zangvereeniging opge richt, aanvankelijk met 21 leden, f vervolgens tot de aanwezigen wendeude: jjt Doet er niets toe hoe hy aan die schramis gekomen, 't heeft met de zaak niets te maken, en kan dus geheel buite'n bespreking blijven. „God zegeue je, Archy I Ge zyt een trouw vriend 1* „Hoera^foor Archy 1 Kom hier jongen, en zet jij 'm maar eens goed op.ziju plaats 1" riepen ze, trotsch op de kennis en het talent van een der hunnen en opeens werd iu hun harten een gevoel van kameraadschdppelykheid wakker, wat de zaak dadelijk een geueel ander verloop gaf. De jonge Stillman ^wachtte tot huu rumoer wat bedaard was en zeide -,Ik noodig Tom Jeffries uit om daarginds by de deur te gaan staan, terwijl de konstabel Harris hier bij dezé kaü post vatten, en beiden worden verzocht te zorgen, dat niemand dit vertrek verlaat.*" ,'t Is klaar 1 Ga verder." „Ik geloof zeker dat de misdadiger in ons midden is en als ik me daarin niet vergis, zal ik hem u spoedig genoeg knnnen aanwijzen. Nu zal ik u het ongeluk van 't begin tot 't einde toe vertellen. De aanleiding daartoe was niet roof, maar wel degelijk wraak De moordenaar was volstrekt niet idioot of op eenigerlei wjjze in zijne geestvermogens ge krenkt. Hy stond niet op 622 vogt afstands. werd niet gewond door dit stukje hout. Hy legde die ontplofoare stoffen niet neer naast 0 de hut. Hy nam die kogeltosch niet mie en was evenmin links als ik. Met deze uitzonde ringen, is het overzicht dat onze gewaardeerde gast van de zaak gegeven, vólkomen correct." Een tweede glimlach vertoonde zich op aller gelaat. Dé vrienden knikten elkander toe, als wilden ze zeggen „Die windt er geen doekjes om, als hy aan 't spreken gaat. 't Is, een goede jongen, 'n beste kerel. Hjj zal de, vlag niet strijken 1* De rust onder 't gezelschap was intosschen niet verstoord. Stillman ging voort. „Ik beb ook eenigè getuigen en ik zal je nu vertellen waar gij er nog meer kont vinden 1* Hjj hield een stuk dik metaaldraad in de hoogte. De menschen rekten h'nnne halzen uit om het te zien. „Er zit nog wat gesmolten .teer aan. En hier is een half afgebrande kaars. In de helft die nog over. is, zjjn kerven aangebracht op een duim afstand. En na zal ik je vertellen

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1904 | | pagina 1