Scliuitemakers Men wordt beloofd verzocht Adverteirtiën, brieven, Inge- zonden stukken enz., bestemd voor ons blad,te adresseer ons PURMERENO. ♦Beats. ld de raadsvergadering van 18 dezer werden vastgesteld verordeningen op het bouwen en bewonen en tot herziening van de algemeene verordening van politie. Het onderhoud van den Seevangsdjjk. v Krankzinnigenverpleging. Een gerechtelijke ontruiming. De Rijksverzekeringsbank. (Jymnastlekfeest te Bussum. Wedrennen te Bergen. Ontbinding Eerste Kamer, S*,- 2-ï*5 - r fn ife4 fWfjZ L i? y ♦De Rijp. Als opvolger van den beerBylstua is tot badmeester benoemd de heer Th. ten Wolde alhier, op eene jaarwedde van f 100. Volendam Zaterdag brachten de leerlingen der Rijkskweekschool voor onderwy/ers te Haarlem, onder geleide vap directeur en leer aars een bezoek aan ons dorp. Zy arriveerden per vaartuig en waren even verrukt over het zeetochtje als* over hetgeen ons typisch dorp hen te aanschouwen gaf. ♦Broek In Waterland. Onze dorpsgenooten mgj. N. Bakken en de jougeh. P. de Boer zijn beiden overgegaan van de 2e naar de 3e klasse der H. B. S. te Amsterdam. ■j ♦Broek In Waterland. Ons fanfarecorps gaf Zondagavond j.h zijn derde concert in dit sei zoen. Met het oog op het schoone weder, was er natuurlijk een belangstellend publiek. Het doet ons genoegen dat wy kuuuen mededeelen, dat ons inziens het corps wat het ensemble betreft, zich meer homogeen gevoelt. ♦Broek in Waterland. De collecte, gehouden voor het kinderfeest op 31 Augustus a.s., heeft voor het dorp Broek opgebracht de som van f 126.35; de bijdrage in het fonds van den Oranjebond van orde, atdeeliog heideontgio- ningf bedraagt voor deze gemeente f 29.50. Middelle, Even als de beide vorige jaren, zal ook dit jaar met de hoogste klassen der leerlingen van de school een reisje gemaakt worden. Het voornemen bestaat otp a.s. Don derdag met een 40-tal kinderen een bezoek aan Artis te brengen. Texel. Tan hoeveel beteekeuis op Texel de schapenfokkerij is, kan wel hieruit blyken, dat de omzet van lammeren alleen een inkomst van drie en een halve tou gouds oplevert. De opbrengst van oude schapen, die naar elders worden verkocht, kan gemiddeld een ton be- loopeu. Neemt men nu aan, dat de wolproductie jaarlijks op ongeveer f 70.000 kan gesteld worden, dan blijkt uit een en ander, dat de schapenfokkerij hier gemiddeld jaarly ks f 500.000 op ons eiland doet komen. De gemeente-rekening over 1903 werd aan geboden met totalen als vólgt; ontvangsten f 9550.08 uitgaven 9389 62 voordeelig slot f 160.40 De gemeente-begrooting voor 1905 werd in ontwerp ingeleverd met een totaal van f 9082.02 voor ontvangsten en uitgaven. Koog aan de Zaan. In 1905 hoopt „Zaanl. Mannenkoor" alhier zyn 25-jarig bestaan te vieren. Reeds worden door de Tereeu. voor berei dende maatregelen genomen en het hoofdpunt van 't program alreeds vastgesteld. Üe Burge meester heeft zich bereid verklaard bet eere voorzitterschap te aanvaarden. Verder zullen eenige ingezetenen worden aangezocht als leden der feestcommissie op te treden. Het voornemen bestaat zooveel mogelijk de geheele gemeente in het feest te doen deelen. Het voornaamste zal zyn een concours van Mannenkoren. Deze wedstrijd belooft belang wekkend te worden, daar honderden zangers uit alle .deelen des lands worden verwacht. Zaandijk. De Coöperatieve Handelsvereniging „De Onderneming' alhier, heeft afgezien van naar plan tot het stichten van eene steenkolen- gasfabriek in die gemeente, wyl aan het ver- leeneu van concessie te bezwarende voorwaarden werden verbonden. De Gemeenteraad heeft nu besloten opnieuw met Wor nier veer eene overeenkomst aan te gaan in zake gaslevering, waarbij volgens het advies van het Dagelyksch Bestuur, o.m wordt verkregen: eene betere buizeuleiding en alzoo beter licht, straatverlichting met gasgloeilicht, een vastgesteld winstaandeel, indien het gas verbruik door particulieren meer dan 100000 M\ per jaar bedraagt en eene betere regeling van den overgangstoestand by het afbreken van het contract. zich getrokken voelde, uit zijn betrekking naar de gevangenis zouden yoerou. Maar al zijn storen was vrachteloos, niet bijzonders, niets ongewoons was er op te zien en reeds wilde hy de akten weder op tafel leggen, toen maar zie, wat stond daar? een plotselinge verbazing met gloeiende blikken verslond hy het eene papier, waar juist eeuzoDnestraftl op viel, een diepe zucht rees op uit zyn borst en van zyn lippen vlood e8uhet was hoog tijd. De voorzitter had de akte wéér in ontvangst genomen, de rechter zijne rede geëindigd en de verdediger stond op om te antwoorden. Er heerschte een koortsachtige spanning in de zaal, want rechters en toehoorders lazen op het gelaat van den jeugdigen jurist dat hy op de indrukwekkende beschuldiging iets meer te antwoorden had dan een paar triviale zinnen. ,Ik heb maar ééne vraag te doen" zeidehy. „De eene schuldbekentenis van den aange klaagde zal in het jaar 1874 opgemaakt zjjn hoe 18 dat mogelyk op een papier dat eerst :i het jaar 1876 vervaardigd is?" Er heerschte eén adeiulooze stilte. Ieder ♦Monnikendam, 't Is wel laat, maar eerst dezer dagen vernamen we dat de heer E. M. Groot Jz., geboren te Overleek, na eerst te Doetichem glansrijk door alle examens gekomen te zijn en daarna te Utrecht voor Predikant gestudeerd te hebben, eveneens glansrijk alle examens doormaakte, in die stad voor eenigen tijd m de domkerk, zyue proefrede heeft ge houden, onder groote belangstelling van heeren Professoren en studenten. ♦Monnikendam. Gisterenmorgen werd ons stadje weer door een gezelschap Belgische zan gers bezocht, die af en toe een liedje lieten weerklinken. Alkmaar. In de Dinsdag j.l. gehouden open bare vergadering van den Raad van State, afdeeling van de geschillen van bestuur, werd door Staatsraad mr. T. M. C. Asser o.a. rapport uitgebracht in zake het beroep van regenten van het Burgerweeshuis te Alkmaar tegen bet besluit vau Ged, Stoten van N.-Holland, waarbij afwijzend is beschikt op het verzoek om 1°. machtiging tot den verkoop van een deel der ten name van gemeld Burgerweeshuis op het Grootboek der 2 pet. Ned. Schuld staande inschryviugeu tot een bedrag van 14000 nomi naal, en 2°. goedkeuring op het ter leen ver- strekkeu van een som van t 3100 tegen 4 pet. 's juars onder hypothecair verband aan J. Riet veld te Schoorl. - ♦Beemster, J 1. Maandag werden alhier naby de Ryp door de rijksveldwachter, brig. tit. B. Asjes alhier, 4 matrozen, behoorende tot de bevolking van het opleidingssship .Wassenaar* te Amsterdam, aangehouden. Ze waren van het zoogenaamde .passagieren" achtergebleven en hadden de kermis te Wormerveer bezocht, waarop hun doel was naar Schermerhorii te gaau. Ouder politiegeleide werden ze weder naar boord gebracht. ♦Beemster. Toegelaten tot de H. B. S. te Alkmaar zyn: K. de Graaf, Picard en D Zyp. Overgegaan van de le kl. naar de 2e kl. zyn M. Driebergen en A. Edel. Van de 4e naar de 5e kl, K. Edel, allen alhier. Het bericht uit Ilpendam, voorkomende in ons no. van j.l. Zaterdag, vermeldende dat door tien heer 0. Nooy, aldahr overleden, aan het r.-kath. armbestuur te Ilpendam f 10.000 was vermaakt, door ons overgenomen uit de „H. Ct,", is, naar wy van goed ingelichte zyde vernemen, vah uilen grond ontbloot, Eau duur ongeval blijkt het op een rots stoooien vau pantserschepen .Gelderland* en .Utrecht* te zijn geweest. De .Gelderland" moet in de Engelsche haven Singapore gere pareerd worden, dat zal f 200,000 kosten. VaD de .Utrecht* zyn de kosten nog niet gemeld Met ingang van 1 Augustus a.s. zullen by de Maatsenappy tot Exploitatie van Staats spoorwegen dé beambten, die wegens het deel nemen aan de staking ontslagen en daarna weer als los personeel bij genoemde maat schappij aangenomen zyn, in vasten dienst treden. Om voor diegenen dezer personen, Welke boven de 35 jaar zyn, met het oog op de storting ju het Pensioenfonds der maatschappij, de toetreding in vasten dienst te vergemakke lijken, heeft de directie der maatso i ippy aan laatstbedoelde personen aangeboden, de helft der som beuoodigd voor inkoop in het pensioen fonds voor hen te storten. (N. R. C.) Sinds eeuwen was het waterschap d e Purmer verplicht tot het onderhouden van den Zee- vangsdyk. De besturen dier beide waterschappen hebben thans eeu contract gesloten, waarbij bedoeld onderhoud, door de Purmer, is komen te vervallen. Dit polderbestuur keert daarvoor tien "duizend gulden uit aan dat van de Zeevang Ged. Stoten van Noord-Holland geven toestem ming tot het aangaan dezer leening, en het sluiten van een desbetreffende nieuwe overeen komst, voor dsn afkoop van het onderhoud. Naar wij vernemen, kan ojf de plannen van het te Roermond op initiatief van den burge meester dier gemeente te bouwen krankzinni gengesticht voor 570 patiënten, welke plannen reeds vele maanden geleden aan de Regeering werden ingezonden, thans spoedig de noodige goedkeuring worden verwacht. Met den bouw hoopt men reeds vóór 1 Januari 1906 geheel gereed te zjjn. (N. R. C.) Een niet alledaagsch tooneel wordt te Muiden thans afgespeeld, n.l. de gerechtelijke ontruiming van eene eansche scheepstimmerwerf, waarmede een 15-tal werklieden, onder toezicht van éen deurwaarder, een aanvang hebben gemaakt. Tot den inventaris, die vervoerd moet worden, behooren een groote, houten schuur, een woón- vermoedde het gewicht van die vraag, al be greep men ook niet dadelijk den samenhang. Deze zon spoedig volgen. ,Ik verzoek mynheer den president de schuld bekentenis tegen het licht te houden' begon de verdediger weer. De voorzitter deed het en zyne stem beefde toen hjj na een kleine pauze zeide.Boven in den rechterhoek staat mat maar duidelijk in waterdruk te lezen: Papierfabriek Elisen- beil 1876*. Na volgde een onbeschrijfelijke scène. De dames snikten, de heeren drukten elkaar de hand, terwijl' anderen een traan wegpinkten, en twee hunner de directeur der poBteryen en de heer Hoffman liepen op den be schuldigde toe om hem geluk te wenschen. Werner begreep misschien bet laatst van allen de toedracht der zaak, maar toen viel hy in de bank de beschuldigden op zyne knieën én riep luide op éen toou die de aanwezigen door ds ziel sneed: „Mijn God, ik dank u." De stem van den rechter verhief zich te midden van de algemeene ontroering,Ik gelast den getuige Bannert wegens meineed te arresteeren." Aller blikken richtten zich op den niets waardige. Hy was bleek en bevende ineenge- ge- 1 t huigje, eene half afgewerkte dekschuit, een paar stevig in den grond bevestigde sleephellingen, tal van machinerieën en gereedschappen, een 100 H L. steenkolen, hout- en ijzer waren, enz. Dat alles wordt gedeponeerd op den publieken weg. Men schrijft aan de -.Arnh. Ct": ,Het ligt niet op onzen weg voor de Rijks verzekeringsbank als speurder op te treden, anders zonden we man en paard noemen, Gepoeg is het mee te deelen, dat ons dezer dagen door een werkgever zyn loonlijsten werden vertoont sedert 1 Februari 1903 ont vangen," toen hy bjj genoemde Bank werd aangesloten, doch dat hy nog nimmer delysten heeft opgezonden of een cent aan Rijksverze keringsbank betaald, en ook geen aanmaning heeft ontvangen. Als nu deze werkgever een ongeluk onderziiu werklieden moetconstateeren? ilet hewyst dat er aan de controle wel wat hapert.* '/on I hj hield het Gewest Noord-Holland van het Xe<l >rlaudsch Gymnastiek-Verbond zyn neg ni tlitvoering op de terreinen van de »uo "p Crnysborgen onder Bnssum. Het feest werd Zaterdagavond geopend met een welgeslaagd concert van de harmonie Cres cendo", aangeboden aan de turners, die toen reeds arriveerden, 'Vooral met het oog op den wedstrijd, bestaande "uit een driekamp (pols- stokspringen, steenstooten en -wedloop met hindernissen), die 's morgens om 8 uur een aanvang nam. De wedstrijd was niet toegan kelijk voor het publiek. De drie prijzen, be staande uit lauwerkransen met diploma's, Werden behaald door E. A Banning J Nooy, en A. de Kort, terwijl aan J. Rauft een vierde prys, (diploma) werd toegekend. De eigenlijke uitvoering van het Gewe%t werd in den namiddag gehouden. Na ontvangst door het gewestelijk bestuur in Concordia, begaven de dames en heeren turhers zich om één uur in, optocht onder de vroolyke tonen van twee muziekkorpsen met hun vaandels naar het Raadhuis. De* stoet werd geopend door drie ruiters met de bonds- banier, Op het Raadhqis werd het gewestelijk bestuur, de feestcommissie en den afgevaardigden van de 32 deelnemende vereenigingen, onder wie een achttal dames afdeelingen, door den burgemeester, ,jhr. B. van Suchtelen v. d. Haere, in hartelijkebewoordingen namens het meentebestuur het welkom toegeroepen. Daarna werd de eerewyu aangeboden. De voorzitter van het Gewest, dr. G. Adrian! van Haarlem, bracht dank aan allen, die het} bestuur bjj de Voorbereiding van het feest! steunden, in 'i_ bijzonder aan den burgemeester voor de hartelijke ontvangst. Telegrammen werden verzonden aan H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins als be schermvrouw en beschermheer van hetNederl. Gym nastiek-T erbond. Hierna werd de-optocht voortgezet naar hek, terrein, waar de verschillende oefeningen vlug werden uitgevoerd. Vooral de vrije oefeningen der 600 turners en de stokoefeningen van de 200 dames leverden aan de honderden toeschou wers, die het feest bijwoonden, een mooien aanblik. Na afloop ging bet weer in optocht naar Concordia, waar nog langen tyd een gezellige drukte heerschte, evenals in het geheele dorp, en 's avonds op het concert en het bal, waarmee dit welgeslaagde feest besloten werd. Zondag 24 Juli geeft de Kennemer Sportclub weder een meeting te Bergen. Het programma ziet er naar uit, dat men mooie courses mag verwachten. Ziehier eene opgave van de verschillende nummers met het aantal deelnemers: Rex-prijs. (1 '/j uur). Wedren op de vlakke baan, voor inlandsche paarden van 2 jaar. Gewicht volgens schaal, le Prijs f 500, 2e prijs f 100. Afstand 1100 Meter. Inleggeld f 20. 5 Deelnemers aangegeven. Chilouez-prijs. (2 uur). Amateurs-harddravery. Haedicap, voor alle paarden, geredem door heeren die aan geen openbaren wedstrijd tegen beroepsryders hebben deelgenomen. Het Hard draverij-Comité behoudt zich het recht voor, om zonder opgaaf van reden te beslissen of een rijder voor deze wedstryd gekwalificeerd is of niet. Minimum afstand 1800 Meter. zakt, een beeld van ontmaskerde slechtheid. Onder de verwenschingen en bedreigingen der toehoorders werd hy door ^gerechtsdienaars uit de zaal verwyderd. Aandoenlijk waren de woorden waarmede (de voorzitter, na een korte beraadslaging van het hof, de vryspraak van den beschuldigde aankondigde „Wy zyn diep geschokt door de mogelykheid, waar wij voor stonden, een man eer tot be drieger te stempelen. Toch zonden we ons niets te verwyten gehad hebben, want we zouden gehandeld hebben naar onze innigste overtuiging, vertrouwende op de heiligheid van den eed. Hij is de zuil van onze rechts pleging, verdwynt het vertrouwen op hem dan is het gedaan met alle rechtvaardigheid op aarde. De behandeling van dëze zaak heeft ons diep ter neer gedrukt, want zy heeft ge toond nöe weinig zeker deze vaak ééDige wegwijzer van den reebfer is, maar zy heeft ons ook bemoedigd want zy leerde dat de Bestuurder teller dingen het rechf zyn loop laat. Zijn helder oog, de Zon, heeft weder aan het licht gebracht wat zoo fijn overlegd was. Hem zy dank en eer!" A i - -■ 1 "-te fv& waarvan f200 voor. dén Prys f 300, f 75 voor den tweede en f 25 voor dpn derde.' Inleggeld f,10. 15 Deelnemers aangegeven. Wave Qwen-prijg. (2Va uur). Wedrett op de vlakke baan voor paarden van 3 jaar e» ouder. Gewicht vólgens sehaal. T/i Kg. overwicht voor iedere f 500 gewonnen in 1904. le Prys f500, 2e prys f 100. Afstand 2300 Meter. Inleg geld f 20. 8 Deelnemers awgegevefi.*\ Don Qui^hotte-prifs. (3 nur)., Hajjldr.ivery. Handicap, voor $ederlAndscbe\paarden met geen beter record dan f.51. Mini'fyum afstand 1800 Meter, Winners/na 15 Juli 20 M. timer. Prys f 350, waarvan' f 250 voor den Eerste, f 75 voor den tweedé en f 25 voor (feu derde, Inleggeld f 10. 20 Deelnemers aangegeven. Golombine-priji. (S'/s uur).-Heat-Hard maal winnen)./Handicap, voor alle pi. inimum afstand 1700 Meter. Winners Juli 15 M. mepV, Prys f 450, waarvan f\350 voor den eerstè/en f 100 voor den tweede a^u- komende in de beslissende heat. Wanneer méér dan twee heats moeten worden geloopen, zullen de prijzèn voor iedere heót meer, met f 50 worden verminderd. Inleggeld /f 15. 17 Deelnemers aangegeven. Goudmijfr-prija. (4 una). Recerdharddravery, voor Nedêrl. paarden. Paarden met een recórd yan f 1.53 of slechter, starten op 2500 M., voor iedere betere recordseconde 20 M. meer. ftijs f 400, w&arvan f 300 voor den eerst', f75 .voor den tweede en f 25 voor den derde. Inleggeld f 10. 11 Déelnemers aangegeveu. Bellq Bay-prijs. (4'/j uur) Harddraverij, voor paarden van 3 jaar en ouder/ Handicap. Mini mum/afstand 32^0 Meter Winners na 15 Juli 30 i)ï^ meer. Als minste snelheid wordt 1.45 a-meenomen Prys f 550, waarvau f 400 voor den' eerste, f 100 voor deu tweede en f50 voor defi derde. Weggeld f 15. '18 Deelnemers. B Bijna op betzelfde uur dat in de kleine dorpskerk de eerwaarde geestelijke zyne handen zegenend uitbreidde over zyn zoon en dochter en hunne levensgezellen, vond in de gevangenis der hoofdstad de cipier den gevangene Bannert dood. Hy had zich zelf aan de wereldsche vierschaar onttrokken en zich voor den hemel- schen rechter gesteld. EINDE. Men meldt uit 's Gravenhage: De Regeering heeft aaij de Koningin voor- gesteld de Eerste Kamer te ontbinden. .By goedkeuring volgt deze maand de sluiting der zitting. De nieuwe verkiezing zullen plaats hebben in de tweede helft vau Augustus. De nieuwe Kamer zal bijeenkomen op het gewone tydstip in September. Nader schryft men uit Den Haag aan het „A. Hbl." Voor bet geval de Koningiu gebruik'maakt van het recht om de Eerste Kamer der Staten- Generaal te ontbindeu, houdt het besluit, waardoor de ontbinding wordt uitgesproken tevens den last in tot het verkiezen van een nieuwe Kamer binnen 40 dagen en tot het samenkomen der nieuw verkozen Kamer binnen twee maanden. Wil, wat het plan schynt, de gewone zitting top den derden Dinsdag in September, zijnde dit jaar den 20ste van herfstmaand\ geopend kunnen ,worden, dau kan het besluit tot ont binding den termijn van den 20sten Juli a.s, niet overschrijden. Bjj ontbinding van eene der Kamers wordt tevens de zitting der Staten-Generaal gesloten. Het voornemen bestaat de sluiting Zaterdag a.s., 23 dezer, te dóen plaats hebben. De stoomtram Den Haag—Scheveningen van de Holl. Spoorwegmaaty. heeft Zondag niet minder dan 44.600 personen vervoerdT Men meldt uit Velsenaaude „N. R. Ct.*: Nadat de nieuwe spoorbrug alhier zoowat anderhalf jaar geleden is opgeleverd het nieuwe station alhier ligt reeds twee jaar kant en klaar ongebruikt is nu toch een aanvang gemaakt met den bouw van een eleetrisehe cmtrale voor de beweegkracht der brug. Doch daar die bouw ook nog we! eenige maanden zal aan honden,^ wordt met spoed een hulpcentrale gereed gemaakt om de brug spoediger in gebruik te kunnen nemen, In den Bommelerwaard hebben enkele veehouders zich al genoodzaakt geziea om hun melkvee op te stallen, aangezien de dieren in de weide geen genoegzaam voedsel vindeu, en als in de weersgesteldheid niet zeer spoedig de gewenschte verandering komt, dan zullen vele anderen, die tot nog toe met bijvoederen kun nen volstaan, hun voorbeeld moeten volgen. In byna geheel Noord-Brabant is de toastend al even treurig en de zuivelopbrengst dan ook zeer gering; daarby komt op verscheidene plaatsen gebrek aan drinkwater voor. De rogge-oogst, die, óók al ten gevplge vau het aanhoudend buitengemeen droge en tropisch warme weer, dit jaar ongeveer drie weken vroeger dan in andere jaren ia ingevallen, blyft op zeer vele plaatsen beneden het middel matige, Wel is de hoedanigheid der rogge zéér goe4, maar aar en korrel zyn beide klein veelal bedraagt de oogst nqg geen half H.L. per vim (100 schoven), en het stroo is kort en licht. Het zoogenaamde „stoppelbouwen", dat anders in de tweede helft» van Augustus en in September plaats vindt, is nu al in vollen gang. Zaterdagnacht te half vier werd de hulp der brandweer ingeroepen voor een zwaren binnenbrand in de R. K. Kerk aan bet Rokin te Amsterdam. De zeer samengestelde bouw van bet bedreigde pand maakte hier het blus- echingswerb niet gemakkelijk, terwijl een ver stikkende rook schier uit alle yertrekken naar buiten sloeg. Het vuur was ontstaan aan de zijde van het Rokin, in een bergplaats, vanwaar het zich onmiddellijk mededeelde aan de zgn, groote zaal of koffiekamer en verder oversloeg naar de eigenlyke kerk, gelegen op de eerste verdieping van het perceel. Toen de brandweer kwam stond de vloer der kerk in brandhaar eerste werk was der halve verdere uitbreiding op dit punt te voor komen. De groote zaal brandde geheel uit, evenals de bergplaats; van de kerk brandde alleen de vloer op enkele plaatsen door, ter wyl MUM

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1904 | | pagina 2