VLAKERS 1903. 22 Juli. De zanger van Lenthen, Noordholl.Nieuiws-en. Advert.-blad. -Negen en veertigste Jaarg-ang*. VACCINE. Cijfers, feiten. NationaleMVHIitie. OFFIOIËEL GEDEELTE. KENNISGEVING. Oproeping van Verlofgangers In werkelpen dienst. 7 Verschijnt DINSDAG en ZATERDAG. A b.o.n D e m e n tfi p r a 60 Cents per drie maanden, franco per post 0.75. Adyer.tentife'n in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags 2 ure. Ingezonden stukken liefst vroeger. r :v/,> y 1 Advertentiën van 15 regels 62'/i Cts., elke regel daarboven 12'/i Ct. Yan 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnum mer gratis. By voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. J^ofttbureaui K0E8TAAAT. Telophoonraonmepi N'. 40. Hulpbureau: WEERWAL D 101. meQ te adresseeren aan SCEttJITEMAKERS PURMERENDER COURANT, Purmerend. AdTedWÜHliife'bïSft&fïbiedliigen en Lïéfdejifteti èt 25 Ct. per 5 regels, i contant, elke regel meer 5 Ct., sonder korting voor Boekh. of Poatdirectie. Burgemeester en Wethouders van Purmerend brengen ter kennis van de belanghebbenden: dat gedirreride dé maand AUGUSTUS a.s. eiken WOENSDAG, des namiddags van èén tot twee ■ore, io' dér lokalen van 'het Gasthuis gelegenheid zak zijn tot kostelooze vaccinatie en revfljccinatie, en noodigen mitsdien deinge- zet-enen uit, van deze gelegenheid gebruik te maken. v Phrrherena, den' Sen Juli 1903. De Burgemeester voornoemd, 0. VAN OUTERS. 1 De Secretaris,1 J. WORP. De» Burgemeester van Purmerend maakt be kend, dat de verlofgangers, wier namen hier onder zijn vermeld, op het achter hunnen naaiii aangegeven tijdstip, in werkelijken dienst worden opgeroepen, om in den wapenhandel te worden geoefend,, JOHANNES' NÖOIJ en THEODORUS OUDT, lichting 1900, 2e. Rcg, Huzaren, Venlo, 3. Augustus 1903. GERHARD JOHANHU.MME, CORNELIS VAN DER VELDEN, CORNELIS SANDERS, CORNELIS TROMP, lichting 1898, 7e Keg. Infanterie, Amsterdam, t September 1903. KLAAS WESTMIJZE, JAN RAAT, lich ting 1900, 2e Reg. Vesting Artillerie, Amster dam, 1 September 1903. FREDERIK,BIJTJES,lichting 1897,2e Reg. Vesting Artillerie. Amsterdam, 7 Sept. 1903. PETRUS ADRIANUS SPAANS, lichting 1898, 2e Keg. .Veld-Artillerie, 's-Gravenhage, 9 September 1903. JACOB BOOT, lichting 1898, le Reg. Veld-' Artillerie, Utrecht, 9 September 1903. De opgeroepen verlofgangers zullen zorg dragen: lo. dat zü zich daags vóór hun vertrek, des voormiddags tusschen 10 en 12 uren, ter Gemeente-Secretarie vervoegen, ten einde op hunne verlofpassen door den Burgemeesterden dag van vertrek te doen vermelden en inlich tingen te ontvangen aangaande de reis; 2o. dat zij, ieder op den .voor hem aangegeven dag, in uniform gekleed en voorzien van hunne ver lofpassen, alsmede van al de bij hun vertrek met groot verlof medegenomen voorwerpen vau Sleeding en uitrusting, bij hunne korpsen zijn aangekomen; de» namiddags vóór vier uren of, zoo dit niet mógelijk is,' op het uur door den Burgemeester te bepalen. De verlofgangers, voor wie de opkomst op eonen Maandag is gesteld, behoeven echter, indien zij gevestigd zijn ih getpeenten, vanwaar zy niet in één dag hun garnizoen kunnen hereiken, zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op tuarsch te hegeven, en moéten den volgenden dag, zoo vroegtijdig mogelijk, by hun korps'aankomen. Ingeval ziekte of gebreken hunne opkomst mochten verhinderen, moeten zy hiervap zoodra doenlijk door eene. op gezegeld papier geschre- FEU ILL ETON. DOOK GEORGE HILTL. U lp het dorp, Wuusingen verhief zich het deftig logement „De gouden Eeeuw." Het was ig: renaissaucestyl gebouwd, had" een broeden voorgevel, die den geheelen straatweg overzag een fraaie zandsteeuen stoep, een vestibule met sierlijke pilaren, een oud in steen gebeiteld wapen boven den ingang,- en maakte' over het geheelj zooklsmen dat noemt, „een goed figuur.' De omstreken van het hotel mochten inder daad bekoorlijk genoemd worden. Halfweg tusschen de hoofdstad van het kleine vorsten dom en het oude jachtslot „Jagetsberg" gelegen, werd bet van alle kanten door dichte bosscheu omringd, die ook het; dorp Wunsingen zóó dicht met hun bladerenkroon insloten, dst men door den spitsen, boven de toppen van het Ven en gelegaliseerde geneésktfndigë verklaring ter Gemeente-Secretarie kennis geven. Het met-ontvangen eener bijzondere oproe ping ontheft den verlofganger geenszins Tan zijne verplichting tot opkomst onder de wapenen daar deze openbare bekendmaking eenig en alleen als bewijs geldt, dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepen. Purmerend, den 19 Juli 1903. De Burgemeester voornoemd, C. r. CITTERS. „Al wat ik vraag, zijn feiten. Leer aan jon gens en meisjes niets dan feiten. Dat is alles, wat men iu d* wereld noodig heeft. Plant niet anders en roei. alle andere dingen uit. Dat is de stelregel, waarnaar ik mijne eigene kinderen grootbreng, en het is ook de stelregel, waarnaar ik deze kinderen opvoed." Zoo sprak Thomas Gradgrind en wie nu weten wil, hoe treurig het met de aldus opge voede kinderen afliep, kan niet beter doen, dan het aangrypende boek van Dickens: Slechte tijden, nog eens te herlezen. Mijne bedoeling met die aanhaling van Gradgrind is even an ders maar toch ook, dat de waarde van feiten en cjjfers vaak niet juist geschat wordt. De statistiek leert dat ons land ruim 5 "uiillioen menschen bevat, die een gezamenlijk vermogen bezitten van meer dan 10.000 millioen gulden. Gemiddeld zou dus elk Nederlander f 2000 bezitten. Maar hoeveel Nederlanders bezitten dat wer kelijk? En hoeveel hoofden van gezinnen kunnen bewijzen, dat zy een vermogen het hunne kunnen noemen van f 2000 per lid van 't- gozin Gemiddeld heeft de Nederlandsehe werkman eene uitgaaf voor voeding van f 125 per jaar, dat is 46 percent van zijn loon, dat is 138 dagloonen per jaar alleen noodig voor voeding. Voor Duitsehland zijn deze cijfers f 131, of 49 pOt., dus 14s dagloonen. Voor Rusland f 72, of 52 pCt., dus 156 dagloonen. De Heer Dolman, die deze c.ijters berekend heoft,. komt op grond van al deze feiten tot de slotsom, dat ons volk welwarend is, een sterken binneulandschen handel drijft, dat de loonen hier'hoog zijn, do leefwijze goedkooper dan in andere landen enz. enz. Maar wy vragen: Wien bedoelt de Heer Dolman met zijn Nêderlandschen werkman: den kundigen diamantslijper of den ongeletterden boeren-dagloouer den machinist van 'n snel trein of den stoker op 'n binnen-stoombootje? Kau men wel van welvaart spreken, als er tegenover 50 die meer dan f 25, wel 500 over staan die minder dan f 10 per week verdienen voor hun gezin Op zoo'u manier maakt men het zich wat al te gemakkelijk en zon allicht tot de overtuiging komen, dat er reeds meer dan genoeg gedaan wordt voor de verbetering van het lot der Nederlandflcbe werklieden. c '/onder twijfel: Nederland is rijk: dat wil zoggen in Nederland zijn hier en daar ont zaglijke rijkdommen. Toen Oostenrijk, in benarde financieele om standigheden, indertijd eenige keeren de rente betaling van de coupons zyner effecten had gestaakt, en eindelijk de heuchelyke tijding Nederland bereikte, flat Oostenrijk weer aan woud uitstekenden kerktoren tot het vermoeden kwam, dat zich daarachter nog een bewoonde plek aarde uitstrekte. Een zijweg voerde van Wunsingen naar den steenweg, die ongeveer op tweeduizend schreden afstands van den Gouden Leeuw zich in tweeën scheidde, waarvan het eene gedeelte zich in hot donkere bosch en het andere in de richting van het oude jachtslot uitstrekte. De boven genoemde straatweg verbond de vorstelijke residentie met de naastbijgelegen kleine stad, •terwyl de Zijweg uitsluitend voor de rijtuigen der vorstelijke familie on bun gevolg bestemd was, als zij het eenzame Jagersherg een bezoek wilden brengen. De Gouden Leeuw was voor de Wunsingers hét middelpunt van alle gezellig verkeer. De houtvester, de predikant, de voorzanger, die tevens schoolmeester in het dorp was, de platte landsheelmeester, de rentmeester van Jagers- berg en een aantal dorpelingen, zooals de bakker, de smid, de kruidenier en de kleer maker, zaten 'b avonds aan de houten tafel in de groote gelagkamer onder een glas bier en een piip tabak bijeen en behandelden de nieuwtjes van den dagmen liet koningen en vorsten zyne financieele verplichtingen kon voldoen, toen heeft de fameuze „Bocht* vau de Heeren gracht eene exprestrein naar Weeneu laten rijden, om de kisten te balen waarin de achter stallige rente kon worden vervoerd. Moet men daarom nu zeggen In Amsterdam ziju zooveel millioenen, er i» dns geen armoede Nederland drijft een uitgebreiden haudel bezit eene bloeiende nijverheid; heeft nog schatten in den bodem aan steenkool en turt heeft nog ouafzienbare beideveldeo, die kunnen worden ontgonnen; koloniën, die aaD alles nog behoefte hebben, maar Nederland is Dog lang geen welvarend land, waar geen armoede heerscht omdat ieder werkzaule hand arbeid vindt, (als men van de"l7e eeuw heeft verteld). Daartoe moet eerst nog eene betere regeling tot stand komen voor de verdeeling der op brengst van den arbeid eene betere loonrege ling betere vakopleiding betere verzekering tegen invaliditeit door ongeluk en ouderdom. Het zal wel komende eerste stappen op het arbeidsveld der volkswetgeving zyn al gezet men kent de richting, waarin men zich wil bewegen; het doel is tamelijk nauwkeurig om schreven. Slechts één gevaar is er. Voor dat alles is veel geld noodig en de man, die dat alles moet bezorgen; de man, by wien al zijne collega's aankloppen om gewenschte, noodige, ailernoo- digste hervormingen tot stand te kunnen brengen, die man is de Minister van Financiën. En nu zou het kunnen zijn, dat de Minister van Financiën voorgelicht door de mannen van „feiten" en „cijfers" zijne millioenen wilde zoeken, waar ze niet zijn te vinden en de plaatsen voorbij liep, waar ze opgestapeld lig gen. Dat zou te betreuren zyn want komen zullen ze, de verbeteringen en hervormingen. Op den ordelijken, regel matigen weg der ge zonde volksontwikkeling, waar het kan, of op den wanordelijken verderfelijken weg der volks oproeren en onlusten, waar het t-och niet kan. Om dat tot stand te brengen is meer noodig dan „cy'fers*. Daarvoor zyn noodig mannen met een helder hoofd, een warm hart, en luet idealen, waar voor het waard is te leven, zoo noodig ook te sterven W. L. v. II. BINNENLAND. ♦De Rijp. Bij de den lGen Juli gehouden schouw der schoeiingen is gebleken, dat deze op vele plaatsen in zeer slechten toestond ver- keeren. Namens B. en VV. is thausTen 90-tal ingezetenen dezer gemeente aangezegd, dat ze binnen dertig dagen de noodige herstellingen hebben aan te brengen. ♦De Rijp, Zaterdagmiddag geraakte de acht jarige H. Sluis, die op de in de haven liggende balkeu speelde, in het diepe water. Een knaapje, dat een jaat of drie ouder en' in do nabijheid was, snelde onmiddellijk ter redding en had het geluk den kleinen drenkeling behouden op het droge te brengen. Zonder deze spoedige hulp, zou de roekelooze knaap zijne onbedacht zaamheid allicht met zyn leven hebben moeten boeten. Jlsp. Ds. Wearing te Hensbroek heeft het beroep naar de Ned. Herr. gemeente alhier aangenomen. Wormerveer. Benoemd tot ..hoofd van school A nlhier, de heer S. S. Hoogterp, thans in gelijke betrekking werl&^am te Hardinxveld. de revue passeeren, verdiepte zich in de voor uitzichten omtrent den oogst en leende den rentmeester een gretig oor, als deze van het hof te Wertheim vertelde; hij moest namelijk alle acht dagen naar de kleino, doch drukke residentie, om verslag van zyn werkzaamheden to doen, of wild en gevogelte in de keuken van zyn vorstelyken meester af te leveren. Het huwelijk eener hofdame, de aankomst van een «ouverein, [een bal of diner waren onder werpen, die in de gelagkamer van den Gouden Leeuw steeds een levendig debat uitlokten. De vrouwen van het dorp zagen het wel is waar niet zeer gaarne, dat hare mannen zoo dikwijls en zoo lang onder een kruik bier by elkaar bleven, maar op die dagen, als Kaspar Grotke, de rentmeester van Wertheim, uit de stad terugkeerde, lieten zij hare huistirannen uitblijven, zoolang deze 't slechts verkozen, zonder hen by hunne terugkomst met een bed sermoen af te wachten, wel wetende, dat haar geduld met het een of ander belangrijk nieuw3 beloond zou worden. Op een goeden avond zat het gezelschap dan ook recht vertrouwelijk bij elkaar. De dikke hospes had too even eeu nieuw rat openga- Ursem. Voor lid van het dag. bestuur der banne en polder Ursem is herkozen de heer S. Akkerman en gekozen de heer C. Keyter. Voor hoofdingeland moet eene herstemming plaats hebben tusschen de heeren J. Stam en P. Koster. ♦Broek In Waterland. De jongejuffrouw N. C. Bakker alhier slaagde voor het overgangs- oxameii vau de le naar de 2e klasse der H. B. S. te Amsterdam. ♦Broek in Waterland. Vrijdagavond j.l. ver gaderde de afdeeling van „Het Witte Kruis" in café „Concordia*. Tegenwoordig waren 8 leden en het bestuur. Na opening der verga dering door den voorzitter, den heer J. E. T. Wynvelt, werden de notulen voorgelezen en goedgekeurd en werd door den heer A. A. Cremer Rz. een uitvoerig verslag uitgebracht over de laatste algeiueeue vergadering. Bij de algetneene rondvraag werden nog eenige huis houdelijke zaken besproken en werd de verga dering door den Voorz. gesloten. ♦Nieuwendam. 'Specifieke opgaaf der door Burgemeester en Wethouders aan den Raad overgelegde rekening van inkomsten en uitga ven over het dienstjaar 1902. Ontvangsten; Batig saldo van vorigen dienst f 814.275 Inkomsten uit bezittingen 42.25 Opbrengst belastingen en heffingen 10594.70s Ontvangsten van verschil!, aard 6013.78 Totaal f 17465.01 Uitgaven; Kosten van huishoudelijk bestuur f'•'2087.58s Kosten invordering belastingen 312.63 Onderhoud gemeente-eigendommen 1911.76s Openbare veiligheid en brandweer 1074.56 Plaatselijke gezondheidspolitie 273.23 Onderwijs6418.70 Armwezen865.50s Rente en aflossingen1452.50 Pensioen100. Andere uitgaven, niet tot de voren staande beboerende 1206.825 Ouvoorziene uitgaven573.34 Totaal f 16276.70 Sluitende met een batig saldo van f 1188.31 Zaandam. Zaterdag zijn 18 kinderen met 3 geleidsters van hier vertrokken, vormende eene vaeantiekolonie in hótel „Pyramide', te Aus- terlitz, bij Zeist. Dinsdag 21 Juli vertrekken 15 kinderen met hetzelfde doel naar het badhuis te Zandvoort. Haarlem.- Vrijdagnacht is alhier ingebroken in de sodafabriek aan den Spaarndammerweg. Uit het onderzoek is gebleken, dat niets ver mist wordt, maar dat van de stoommachine een stukje van de veiligheidsklep was afgebroken en een afsluitkraan was losgedraaid, Zoodat,aan een wraakneming gedacht wordt. 5 Middelle, De heer G. Klok, volontair1 aan de O. L. School alhier, is benoemd tot onder wijzer aan de school te Zuid-Scharwoude. Middelle. Naar we vernemen zal Dr. H. Ernste, gemeente-geneesheer alhier, 15 Aug. ons dorp verlaten en zich weder in zyn vroe gere staudplaats, Amsterdam, vestigen. Westwoud. De leden van het onderwijzers- gezelschap Westwoud" hebben bet 2ó-jarig bestaan hunner verceniging feestelijk gevierd met een uitstapje naar Baarn, Soestdijk en de Lage Vuursche. stoken en zette de echuimende kruiken op de tafel, die hy ditmaal, zooals hij op schoon» zomeravonden placht te doen, vóór de huisdeur had geplaatst; en hier, door een warande van vlierbeasenstruiken voor stof en zonneschijn beschut, kon zelfs geen tnuifl op den straat weg zyn gaston ontgaan. Do kruidenier had een gesprek over de duurte van de levensmiddelen op touw gezet, doch het wilde niet recht vlotten. Daar komt hy riep do kleermaker, plotseling van zyn Btoel opspringend. By dezen uitroep stonden allen op en rekte de halzen uit. Een kleine met twee paarden bespannen mandowagen werd zichtbaar, kwam pi meer en meer nader, hield eindelijk voor den Gouden Leeuw stil. „Rent meester GrotkeGoeden avond hoorde men van alle kanton. De rentmeester, een forschgebouvyd man, klom langzaam uit den wagen en stapte op do tafel toe. Zoodra de gewone begroetingen waren afgeloopen.^ riepen alle vrienden als uit éénen mond: „Wat nieuws hebt ge meegebracht?" Grotke nam een krachtigen teug «n wenkte toen den hospes, naderbij te komen. David,* zeide h\j op plechtigeu toon, ,uw huis tal Ik

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1903 | | pagina 1