De Monniken in Frankrijk Een Paradijs Hoog gestagen, maar laag gevallen- Ook ons Land BINNENLAND. ♦Beemster. Met genoegen vernemen we, dat tot de Stedelijke normaallessen te Alkmaar zyn toegelaten de jongeh. M. de Heer en de jongej. Geertruida Karbaat alhier. ♦Beemster. Zondagavond jl. werd in 't lokaal van den heer A. Kooij Jz. de 31ste jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van het zie kenfonds «Eendracht maakt Macht", onder presidium van den heer «Jb. van der Molen Az. Met inbegrip van 't bestuur waren 48 leden tegenwoordig. STADSNIEUWS. Stoombootmaatschappij „Eanagezmdheid." In snoeiende taal, gekenmerkt door het echt Amerikaansche en Engelsche overmatig gebruik van overtreffende trappen, moet, volgens de New-York Heraldde admiraal beweerd hebben, dat de Amerikaansche vloot alle vloten der aarde overtreft, dat de matrozen de beste der wereld zijn en dat Europa in 't algemeen en Duitsehland in 't bijzonder gewaarschuwd wordt, zich voortaan buiten de Amerikaansche wateren te houden. Enfin, de Spaansche Dons verstonden het snoeven ook beter daD het vechten pakken hunne koffers. De Fransiscaners zullen zich in Duitsehland vestigen. Andere orden zullen dit voorbeeld volgen. Wat de Karthui- zers betreft, de fabrikanten van de bekende pousse-café, de chartreuse, dezen hebben de uitnoodiging gekregen zich te Pavia te komen vestigen. Ook België krijgt ruim zijn deel van de gepijde heeren. is het op aarde nog niet. Over de .plaats, waar eenmaal het Paradijs zon geweest zijn, heeft de bekende professor Delitsch een voordracht gehouden. De hooggeleerde spreker gaf een uitvoerige schildering van het land aan de boorden van Tigro en Euphraat. Van sommige dingen is het toch jammer, dat ze er geweest zijn Van weversjongen bracht een Sehotsche knaap het tot generaal in 't Britsche leger. Een loopbaan als die van onzen De Ruyter! De lezers, die den Boerenoorlog gevolgd hebben, herinneren zich allen nog generaal Hector Macdonald,. een echte vechtgeneraal. Beschul digd van op Ceylon verkeerde handelingen gepleegd te hebben, heeft hy te Parijs in een bótel een eind aan zyu leven gemaakt. Men moet sterk zyn om hoog te kunnen stijgen 1 is deze week nog al eens over de tong gegaan. Steeds nog naar aanleiding van de Itakiugs- wetten (van het heel ernstige pokjeswetje neemt men buitenslands nog weinig notitie). Minister Koeiper, zooals men hem in Duitsehland noemt, of Kwiepee, zooals vele Fransehen hem noemen, maakt zich wereldbekend. Sommigen vergelij ken hem met den wijzen wetgever Solon, anderen met de overgestrenge Draco. Wy voor ons vinden het wijs van hem, dat hij gezorgd heeft, dat de Regeering handhaving van eigen waardigheid heeft weten te paren aan bereid willigheid om den rechtmatigen invloed der Staten-Generaal ten volle tot zijn recht te doen komen. Na de consessies thans door de Regee- ring gedaan, zal er wel geen sprake meer zijn van een scheiding der Kamer in links tegen rechts, Yra. De molen ,de Mol* van de firma Wild schut Zonen, nabij het Noorfierveer <te IVormer, dagteekenende uit het laatst der acht tiende eeuw, zal, als zoo vele molens in die streek, binnenkort geheel ot grootendeels ver dwijnen, om plaats te maken voor eene fabriek. Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk te Oost-Knollendam, Ds. van Hoorn, te Wormer. Ongeveer 8 uur ópent de Voorz. met een hartelijk woord van welkom de vergadering, 't Was hem aangenaam te mogen meedecleu, dat 't fonds dit jaar een zéér voordeelig boek jaar achter zich heeft, waar ook in opgesloten ligt, dat de werkmansstand dit jaar zich over 't algemeen in eene goede gezondheid mocht verheugen. Hierna verzocht hij den secretaris de notulen te lezen. Dit keurig gestyleerde verslag van 't ver handelde in de vorige jaarvergadering werd met een woord van dank aan den steller, den heer W.'Schoo Hsz. onder luid applaus goed gekeurd. Naar aanleiding van 't genotuleerde, deelt -de Voorz. mede, dat 't bestuur over de voor stellen vau de heeren Worp en Vinkj respec tievelijk behelzende; in zes weken geen contri- butie te innen" en «versterkende middelen verschaffen aan zieken*, rjpeljk heeft nagedacht eb, besloten heeft hierop niet in te gaan, maar, om aan deze voorstellen eenigszins tegemoet te komen, bepaald heeft de uitkeering aan Zoo voortgaande, passeerden wy een zagery, waar eiken balken uit de hand in deelen werde'n gezaagd iets wat ik-al meer gezien had. Waarom men dit deed en niet met mechanische kracht, daarvoor heb ik geen verklaring kunnen vipden, alleen by navraag bleek my deze pkilantrophie beoogende werkverschaffing, toch zeker een moeielyke arbeid, wijl met dit zware werk hoogstens 1 gulden per dag verdiend werd, Zoo voortpratende waren wy onopgemerkt langs open terrein aan een zyhek gekomen, dat op een gemetseld verwulf over een sloot gebouwd was, toen myn wegwijzer met zekere elegante vrijheid het hek opende, en my uit- noódigde binnen te treden alsof hy zich op eigen erf bevond. '.Nu zoo, onder dat-hooge-dicbtrbladereirdak" der statige boomenryen gekomeD van uit het open zonnige veld was die wisseling op vallend, niet aangenaam, integendeel, somber en doodsch, geheel in overeenstemming nipt het statige, rustige, afgezonderde kasteel dat voor ons lag. Een enkel open vak dat een groot bloemperk bevatte lag midden er voor en gaf eenige afwisseling. Des te meer trok het gebouw zelve aan. Eerlijk, gezegd, een zieken f 1 per week te verhoogen en aldus op f 6 en voor vrijgezellen op f 4 50 te brengen. Ook zal de uitkeering nu 16 weken achtereen volgend plaats hebben thans is dit 13 weken. Terwyl aan art. 9, de laatste zinsnede, van 't reglement niet zoo streng de hand zal worden gehouden, nl.In geen geval zal meer dan f 156 in drie achtereenvolgende jaren aan het zelfde lid worden uitgekeerd." Deze mededeelingen werden met luid applaus begroet. Het lédenaantal bedraagt 330, dat der eere leden 280. Het sub-fonds «Steun by overlijden" telt 177 leden. Dit jaar hebben 3 uitkeeringen plaats gehad, bedragende f 5G.40. Hierna doet de penningmeester, de neerli. Kooijman verslag van zyn gehouden behéer. Uit dit verslag blükt, dat 't saldo by dat van 't vorige jaar f 625.75 is vooruit gegaan. AaD 49 zieken is uitgekeerd f 1295, tegen f1525 50 in 't vorig boekjaar. De geheele ontvangst, piet inbegrip van 't saldo van 't vorige jaar bedraagtf 8131.45 de uitgaven 1762,01 saldoI 6349,44 Van dit saldo is op de Spaarbank geplaatstf 456S.565 Op de Beemsterbank 1600 In kas by den Penningmeester 200.875 Na-dat de rekening by de leden heeft gpóir- (l culeerd, werd zy zonder op- of aanmerkingen, onder dankzegging aan den thesaurier voor, zyne aecutaresse waarmede hy 't beheer heeft gehouden, goedgekeurd. Verkiezing bestuursleden. "Aftredende leden waren de heeren W. Schoo Hzn., P. Hartog en J. de Graaf Hz. Van de 48 uitgebrachte stemmen verkregen de heeren W. Schoo Hsz. 37, P. Hartog 34, J. de Graaff 39, Jb. Edel Klz. 2, H. de Goede Az. 2 stemmen, D. Vink, H. de Wit, P. Zee man, C. Zwikker en Jb. van der Molen ieder 1 stem. Gekozen de heeren Schoo, Hartog en de Graaf. De Voorz. féliciteert de heeren met hunne herbenoeming, daarin ziende het vertrouwen en waardeering der leden in hun werk. By de rondvraag zegt P. Mayer, dat 'them onbegrijpelijk is, dat de vrijgezellen minder uitkeering krijgen dan de leden, hoewel zy dezelfde contributie betalen. De Voorz. zegt, dat dit volgens reglement geschiedt. Men is algemeen van oordeel, dat een vrijgezel beter een dubbeltje kan bijdragen dan een huisvader of weduwe Zy toch hebben Diet die behoeften, daar zy geen huishouding te onderhouden hebben. Mayer vindt het toch onbillijk daar, wanneer zij ziek thuis komen, dezelfde verpleging noodig hebben. De Voorz. belooft het in ernstige overweging te zullen nemen, tevens Mayer dankende voor zyn wenk. De beer Kooijman brengt dauk aan de leden voor zyn keurig ontvangen cadeau by de her denking van zyn 30-jarig penningmeesterschap, bestaande uit pendule met kandelabres, en 't bestuur voor de royale rwyze, waarop het zyn taak, door de vergadering opgelegd, heeft verricht. (Luid applaus.) Hierna sluit de Voorz. de vergadering met den wensch dat dit boekjaar even fortuinig moge zyn voor 't fonds als 't afgeloopen. ♦Beémster. Vrydag j.l. zyn te Alkmaar hy de gehouden stierenkenring door de volgende veehouders alhieraanhoudingspremiën verleend: Voor 1-jarige stierenA. Kooij Dz. f 100, F. Köhne Sz. f 75, H. de Goede Az. f 75 en F. Köhne Tz. reserve. Voor 2-jarige*f,tierenJ. Buurs f 125, K. Schoenmaker f 100 en P. Jonges reserve. Vrijdagavond hield de Afslagvereeniging Beemster Purmerend en Omstreken eene buiten gewone vergadering in ,de Tuinbouw" te Beemster. Eeu 49 tal leden was tegenwoordig. De heer D. Dekker Voorz. opende de vergade- waarna de heer S. Groen, Secretaris de notulen las, die algemeen werden goedgekeurd. Ingekomen 'n schrijven van den heer Brantjes kennis gevende dat hy wegens vertrek uit de Beemster, bedankt als bestuurslid Tan de afslag vereeniging. ld. een schrijven van J. Uitentuis te Kwadyk dat hy tot zijn leedwezen verhinderd is de ver gadering bij te wonen. Nu komt het kardinale punt, waarom de ver gadering belegd is, n.l. een schry ven van Burgem. en Weth. van Purmerend, in overweging gevende met het oog op ingekomen klachten van de bewoners der Wnere en den steeds toenemen- tjen aanvoer de afslagmarkt te verplaatsen naar den Beemsterburgwal. - Eene uitvoerige discussie ontstond, hiö&iv^r. De heer Kleyzing opperde zelfs het idep by het Dyksbestuur van de Beemster aanvrage te kasteel, zoo geheel overeenkomende als men dat vindt op historische prenten uit de middeleeuwen had ik in natura nog nooit aan schouwd. Het ligt geheel door water omgeven met een langen houten brug er voor. Een laag, aan beide zyden schuin oploopend en vooruit springend middengebouw, dat hooger op in een groot vierkant eindigt, afgedekt metkanteelen geeft door een groote middenpoort .toegang. Daartegen aangebouwd vindt men hooge acht kantige torens, eveneens eindigende in een plat bovenvlak met kanteelen en weder ter weerszijden daartegen een zy gebouw met rde kortste zijgevels naar voren, in oud-Hollandsclien styl gebouwd, voorzien van boogramen. De lange zijgevels dezer gebouwen vormen tevens ~de zyden van het Kasteel. Sehietgaten kon ik er niet in ontdekken. Het geheele gebouw maakt als een burcht uit de middeleeuwen een voor- treffelijken indruk. Jammer, dat de eigenaar, die het alleen met zijne dochter en schoouzoou bewoont, het eenigzius outsierde, moderniseerd, door in den langen zijgevel een heel gemoedelyk naar huiten uitgebouwd en gesloten balcon te laten maken, zooals men die aan moderne hqerenhuizen aantreft, en die voor een mooi doen een marktterrein te "maken aan de overzijde van den Beemsterburgwal. De heer Ott wenscht het terrein dichter by boot en tram, erkennende dat de Where-bewo ners, die geen zaken drijven, reden hebben tot klagen. De heer Visser vraagt of het gemeeiltebestaur ook de Dinsdagsmarkt van de Where wil ver plaatsen. De heer J. Kuijper acht de Beemsterburgwal om de meerdere ruimte meer geschikt als af slagmarkt, vooral met het oog op de toene mende uitbreiding. De heer Tromp sloeg de spijker op den kop, hy zei: als we geen rekening hielden met Bleekemolen, dan waren we allen vóór ver- plaatsing naar den Beemsterburgwal. Het slot van de verschillende besprekingen was: dat met 25 tegen 24 stemmen besloten werd niet aan het voorstel vati B. en W. gehoor te geven en de afslagmarkt te houden op de Where. In de vacature Brantjes moest worden voorzien. Na twee vrije Btemmingen komen de heeren J. Knijper en D. Visser in herstemming, op beide heeren worden elk 23 stemmen uitge bracht, 2 van onwaarde en 1 blanco. Bij tweede herstemming verkrijgt de heer J. Kuijper 24 en Visser 23 stemmen, zoodat eerstgenoemde gekozen is en de benoeming aanneemt. Voorts wordt besloten de eerste afslagmarkt te houden op Vrydag 17 April a.s,, 's middags 2 uur. Ten slotte wordt onder goedkeuring der leden besloten dat de Boekhouder voortaan geen cr'ediet aan de koopers op de Afslagmarkt mag verkenen. De Voorz. sluit de vergadering. Dat grond, geschikt voor bouwterrein, gelegen in de Beemster, naby Purmerend, uog al flinke waarde heeft, bleek op de Donderdag j.l. gehouden publieke verkoopingin de Tuin bouw", waar een perceeltje grond, eigenaarde beer C. Vejth, ter grootte van ongeveer 20 aren, in opbod f 1525 kon opbrengen. Toch werd het perceeltje opgehouden. ♦Warder. In de Woensdag j.l. gehouden vergadering van 't Zieken- en Begrafenisfonds deed de directeur-penningmeester rekening van 't afgeloopen boekjaar. De ontvangsten van 't Ziekenfonds hadden bedragen f 457.44, de uitgaven f 260.25, saldo f 197.19; de geheele staat der kas bedraagt f 677.19. De ontvangsten van 't Begrafenisfonds bedroegen f 258.55, de uitgaven f 253.095, saldo f 5.45s; de geheele staat der kas bedraagt f 798.97s. Tot bestuurs leden werden herkozen de hh. A. Meereboer en P. Oud. Besloten werd om even als 't vorig jaar weder zes maanden contributie op te halen. ♦Edam. Zaterdagmiddag had alhier de open bare aanbesteding plaats van: 1. de vergrooting der Gemeente-Secetarie; 2. het verrichten van schoeiïug- en straat werken te Volendam. Voor perceel 1 werd ingeschreven door: P. Bosman te Amsterdam v. f 2100. G. Bodt Edam 2470. G. Kuiper Pz. 2555. Js. de Koning 2570. P.WorpenM.v.d.Werf 2600. C. de Vries te 2636. J. Groot Az. 2665. R. Worp Rz. 2688.— P. Kraajj 2700.— D. Makkinga en D. Takkenberg 2696. Voor perceel 2 door: K. Zwarthoed te Volendam v. f 2095. H. Bloem 2148. D. Takkenberg en D. Makkinga Edam 2196. G. Kuiper Pz. 2300-^ C. de Vries 2360. C. Kraay 2484.70 M.v.d. Werf en P. Worp 2486.15 Js. de Konipg te 2500. Perceel 2'werd aan den laagsten inschrijver gegund, maar perceel 1 werd, als zijnde te veel boven de begrooting aangehouden. Dit verbeterde niet toen den heer Bosman van Amsterdam ontslag vroeg van zyn inschrij ving, omdat zyn biljet duidelijk aangaf dat het gold voor perceel 2 zoodat toen de laagste nog f 370 hooger was. ♦Broek In Waterland. Uitslag der Vrydag gehouden aanbesteding door het bestuur der Banue alhier, van 200 M. paardepad aan den Overleeker gouw. Ingeschreven door Chr. Tinkelenberg voor f 331. D. Boon 280.75 B. Hoon 270.- J. de Oudo 268. L Bakker 263.- Gegund aan den laagsten inschryver. ♦Broek In Waterland. Als een bijzonderheid uitkykje „of ook wel voor oranjerie dienst doen, waardoor het stemmige van het gebouw wel iets verloor. Toch het geheel, zoo afgezonderd en door hoog geboomte omgeven is overwaard te worden gezien., Zoo in gedachten staande, bedenkende welke tragedies of drama's hier mogelijk konden zjjn afgespeeld, zei myn tochtgenoot, «komaan, laat ons nier niet verder blijven peinzen* en met deze woorden in de werkelijkheid terugkeerende sloegen wy een zijlaan in en kwamen plotseling voor een dain en daarmede roor een open terrein, een stuk grasland te staan, omgeven door een sloot, althans 'dit meende ik werkelijk. Uit het hek schoof hy een paar stokken op zy en zoo kwamen wy op -het grasland van grilligen vorm en verderop, achter heestergewas verscholen, lag nog zoo'n grasveld van onge veer gelijken vorm en grootte, afgescheiden en omzoomd door hetzelfde watertje of sloot. Myn goede vriend bleek de pachter te zyn van dit grasland en had daarop als reehandelaar, enkele ionge koeien loopen, werkelijk mooie exem plaren, die zyn trots schenen gaande te maken. Hier maakte ik de opmerking dat dit gras er tamelijk slap en waterachtig uitzag. kunnen we mededeelen, dat ons by C. Groot Dz. een kippenei werd vertoond, kleiner dan een gewoon spreeuwenei, dat-het gewicht had van 5 gram. ♦Eiland Marken. De heer K. Vink, die circa twee-en-eenhalf jaar burgemeester onzer ge meente is en eerst drie maanden in ons midden woont, gaat ons 15 April a.s. weder verlaten als gevolg zijner benoeming tot hoofd der gemeente Jaarsveld, Lopik en Willige Langerak. Dit feit heeft de meesten onzer met leed wezen vervuld. De heer Vink was een een voudige van harte, die zonder eenig opzien te baren zyn niet altijd makkelijke betrekking met ernst waarnam, zich verhief boven de kleinzieligheden van den dag en steeds de rechten zyner raadsleden eerbiedigde. Zyn vertrek spijt ons te meer, nu juist in dezen ty'd voor Marken gewichtige vraagstukken aan de orde waren gekomen. Marken is tot zekere hoogte een ongelukkige gemeente, daar het vele nooden heeft, maar niet, gelijk zoovele andere visschersplaatsen, telkens in openbaar beklag komt en daardoor by Rijk en Provincie een streven schijnt voor te zitten, om het maar steeds op 'eigen wieken te laten drijven. We willen voor den heer Vink en zyn gezin hopen, dat het hem ook elders wel mogen gaan, daar, wie, hem kennen, overtuigd zullen zyn, dat geen gebrek aan hart voor onze gemeente, maar alleen het eervolle der bevordering en zyn groote zorg voor hen, die hem lief zyn, hem hebben doen besluiten reeds zoo spoedig van ons te gaan. In eene Maandag 23 dezer te Amsterdim gehouden vergadering van voorzitters en secre tarissen van waterschappen in de provincie Noord-Holland is besloten tot het oprichten van eene vereeniging van dijkgraven, voorzitters en secretarissen. Een bestuur is gekozen, bestaande uit de heerenjhr. mr. P. van Foreest, te Heilo, dijkgraaf van de Uitwatereude SluizenL. de Oude, te Broek in Waterland, dijkgraaf vau WaterlandG. Vas Visser, te Vogelzang, dijk graaf van de Beemster; K. Kaaskooper, te Oosthuizen, dijkgraaf van de Zeevang en C. J. van Tienhoven, te Heemstede, voorzitter van den Middelpolder. By acclamatie werd besloten het eere-lid- mnatschap aan te bieden aan mr. G. van Tien hoven, Commissaris der Koningin in Noord- Holland en aan jhr. mr. J. W. M. Schorer, vice-president van den Raad van State. In eene daarna gehouden bestuursvergadering werden benoemdtot voorzitter jhr. mr. P. van Foreest, tot tweeden voorzitter de Heer G. Vas Visser, tot secretaris-penningmeester de Heer C. J. van Tieuhoven en tot tweeden secretaris de Heer K. Kaaskooper. Zy, die lid van deze vereeniging wenseh^n te worden, kunnen zich schriftelijk opgeven bij den secretaris-penningmeester, den Heer C. J. van Tienhoven, te Heemstede, De Naamlooze Vennootschap «Onderlinge Schroefstoombootmaatschappij Eensgezindheid* hield Maandagavond hare jaarlyksche algemeene vergadering id 't hotel „De Doele* onder leiding van haren President-Commissarisdeu heer A. W. Haks van Amsterdam. Er waren 39 aandeelen vertegenwoordigd, uitbrengende 85 stemmen. De Voorzitter opende ruim half zeven de vergadering met 'n welkomstgroet, 't Deed spreker genoegen „te kunnen verklaren, dat onze Maatschappy thans werkelijk den naam van „Eensgezindheid" mag dragen. Wanneer men bÜ de. oprichting in ruimer beurs had kunnen tasten, dan zou dit ongetwijfeld van den beginne af reeds 't geval geweest zyn. 'n Groot deel van die eendrachtige samen werking hebben we te danken aan den heer J. D. Tbie, directeur der Maatschappij, die niet alleen onze zaken belangeloos vervult, maar deze ook zóó behartigt alsof hij 'n groot gesalarieerd directeui; ware. Spreker brengt hem daarvoor op deze plaats openlijk hulde en dank. Onder z'n krachtige leiding gaat onze Maatschappij al is 't nog langzaam, toch zeker vooruit. Moge -.',t hem nog lang gegeven zyn, z'n beste krachten aan 'onze zaak te wy'den. Hulde en dank brengt spreker ook aan den heer K. Drost, onder-directeur en boekhouder onzer Maatschappij die niet minder onze zaken zoo by uitistek- op administratief gebied be hartigt. Beide mannen toonen door hunne daden, dat ze hart en ziel hebben voor onze Maatschappij en die tevens, als leiders van 't onder hen staande personeel, zich zoo uit stekend van hunne taak kwijten. Hierna worden door den heer Drost de notulen gelezen, die onveranderd onder dankzegging worden goedgekeurd. Vervolgens leest de heer Drost de balans voor van 't afgeloopen jaar, waarvan 't voordeelig saldo van actief en passief bedraagt f 253.09, terwyl zich nog voor 'n bedrag van f 3500 aan aandeelen in portefeuille bevindt. 't Totaal actief en passief bedraagt f 66954.58s. Hierna wordt rekening en verantwoording gedaan van de ontvangsten en uitgaven tot en met 31 December 1902. Deze bedragen in totaal f 44849.63s. 't Aantal passagiers bedroeg 181572 met 'n ontvangst^van f 18808.68, terwijl 't goederenvervoer 't cyfer van f 15116.G15 bereikte. Aan passagiersvervoer werd f 2021 minder ontvangen dan in 1901, waaryan de oorzaak tüoet worden toegeschrevenaan'tslechte weer van den afgeloopen zomer. 't Goederenvervoer bracht f 667 meer op dan in 1901. $i „Nu, dat is geen wonder", zei hij, „het land staat hier dikwijls in den winter onder water." „Maar waarom poldert de eigenaar, de kasteel bewoner dit dan niet in," vroeg ik, „hy is er dunkt mij, de man voor die dit doen kan, al dat land en bosch in de omgeving behoort toch aan hem Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1903 | | pagina 2