BUITENLAND. Orer Ze» en Zend. het fort San Carlos in puin geschoten hebben. Zeer veel bladen eischen niet meer of minder dan een oorlog met Duitschland en dat op staanden voet. In Engeland faouRt men die verbittering warm, want uien zou niets liever zien dan dat Duitschland eens afgestraft werd door de Vereenigde Staten. In Duitschland houdt de pers zich kalm en schrijft o. a.„In Duitschland ziet men beter dan in andere landen in, dat, wanneer men eenmaal zijn toe vlucht tot de wapenen heeft genomen, deze ook met' beslistheid moeten gebruikt worden Door de blokkade is de toestand in Venezuela zeer treurig geworden. Ons oorlogschip De Buyter i De Koning van Zweden, BINNENLAND. Een kleine omweg, zij ons geoorloofdstraks komen wij op ons onderwerp terng. Vragen wy vooreerst naar de rechten der vrouw, als natuurwezen, dan is de plaats der vrouw in de menschenmaatschappy aanstonds bepaald. - Haar naam „Eva* duidt het aan, dat zy voor .moeder* bestemd is. Diep in het hart van elke ware dochter van .Eva* ligt de hoop verborgen eenmaal .moeder* te worden. Als meisje van 5 jaar zong zy haar pop (wie weethoe oud en leelyk 1) in slaap als vrouw van 25 jaar drukt z|j haar werkelijk kind aan 't hart; als vrouw van 50 jaar doet zij dat even hartelijk, al kwam hjj mogelijk misdadig, maar berouwvol tot haar weer. Blind voor zijne gebreken niet, maar bezield met de ge dachte dat hij haar kind is, ontvangt zij hem met liefde. Geneesheeren weten het trouwens zeer goed, dat er zoovele lijdende meisjes zyn, bij welke de diagnose oneigenlijk door staalflikjes be streden wordt; meisjes, die zelve de oorzaak harer bleekzucht en andere zuchten niet kennen maar meisjes, die allen volkomen genezen zonden worden naar het recept van Van Zeg gelen. .Evenwel: Dat moge de natuurlijke bestem ming van het meisje zynwij leven in een cultuurstaat en wij leiden een cultuurleven. Waf dat beteekent? Eenvoudig dit: Erayn tegenwoordig ambten en beroepen, waarin mén ook met talent en goeden wil begaafd, 40 jaar ond kan worden, zonder een familievader met huwbare dochters onder de oogen te durven komen. Er zyn duizenden mannen, die een jongeheeren leven verkiezen boven een huwelijk, omallerlei redenen. Er zijn talrijke staande legers, welbemande vloten, gevaarlijke beroepen, meerendeels ge vormd en gerecruteerd uit ongehuwde mannen, zoodat om een enkel getal te noemen in Enge land ruim 2 millioen meer huwbare vrouwen zyn, dan willige mannelijke huwelykscandidaten. En hier nu, waar door maatschappij en staat wordt ingegrepen in het raderwerk der natuur- wereld, hier komt de vrouwenkwestie oprijzen en eene oplossing vragen. Fhilisters houden nergens meer van, dan oth lastige verschijnselen en feiten met „moreele" gronden te bestrijden. Die zyn dan ook handel baar, goedkoop, ontslaan van nadenken en laten mooi klinkende gemeenplaatsen toe. De burgerlijke moraal nu is als het woestyn- zaad, waarin de struisvogel Zyn dommen kop verbergt, als iets minder aangenaams hem nadert. De waarheid is eenvoudig deze: Duizenden bij duizenden vrouwen zouden rich gaarne met hart en ziel aan het moeder schap willen toewijden; maar de oorlogen, de weelde, de genot- en gemakzucht maken haar het bereiken van die bestemming onmogelijk. En nu gaat het toch niet aan om al die vrouwen, die om arbeid vragen, die zich een passenden werkkring willen openen, toe te voegen„Gij zijt alleen bestemd voor het huisgezin, voor de opvoeding der kinderen.* De vrouw zou met evenveel recht kunnen zeggen: .Zeker, het is onze bestemming om kinderen voort te brengen en moeder te zyn maar het is uwe bestemming om vader te worden en de verzorger voor uw huisgezin te zyn en het is de bestemming van alle na levende ouders om het volgende geslacht ge zonder, wyzer eB beter te maken, dan het tegenwoordige. .Maar gy wilt niet!*' Maar hier zie ik Professor Treub en Eduard Hartman waarschuwend den vinger opheffen. Daarom zal ik my beperken tot deze zijde der vrouwenkwestie, die by geen ernstig man tegenspraak zal verwekken De natuurlijke bestemming der vrouw is de haar aangewezen plicht van echtgenoot en moeder te zijn. Als zoodanig heeft zy recht op een zorgvuldig echtgenoot, een gezellig familieleven en eene zoo goed mogelijke voorbereiding daartoe. Waar aan die natuurlijke bestemming niet kan worden beantwoord, daar heeft zij recht om een werkkring te kiezen, die met haar aanleg en ontwikkeling in overeenstemming is. Waar zij naast den man als echtgenoot en moeder optreedt, of tegenover den man als concurrent, daar heeft zy van den staat dezelfde rechten en vrjjheden, dezelfde bescherming te eischen, die de staat den man verleent. En eindelijk, maar dat eigenlijk nog het eerst en meest: Zy zou van den staat en de maatschappij mogen eischen, dat deze een zoo klein mogelyk contingent van manuelyk huwe lijks-materiaal in beslag namen voor staande legers, weluitgeruste vloten, weelderig levende celibatairs en prostitueerende oude jongeheeren, opdat het aantal vrouwen, dat tot de hoogste E lichten van het edelste beroep (de plicht van et moederschap!) kan worden opgeroepen, zoo groot mogelyk zy. Tot zoolang de vrouw deze vragen mag stellen, zal|zjj trachten te behagen, zich toeleggen op de kunst van anderen voor zich in te nemen door manieren, kleeding, op bal en feestavond en zal de „Reform'kwestie niet van de baani geraken. In zake ons .corset", dat wij byna uit het oog verloren, is geen betere raad te geven Raadpleeg uw dokter, voor ge er een gaat aanschaffen. De zaak is van oneindig grooter belang voor de gezondheid, dan de oppervlak kigheid kan vermoeden. W. L. v. H. Uit Macedonië verneemt men van tyd tot tijd van Turksche gruwelen. De Turken, het eenige Mohammedaansche volk in Europa, kunnen in de oogen der Christelijke naties niets goeds «.uitrichten. Het Turksche Ryk dient opgeruimd te worden. Het komt rechtens toe aan 't En- gelschq Tolk, het Christelykste volk ter wereld, waaraan immers de heele wereld toekomt I Maar Rusland zit het dichtst by de deur en laat het uitnemende Engeland niet binnen. Frankrjjk, dat uit eigen gebied de monniken verjaagt, beschermt ze als zyn oogappel in bet Oosten. Bovendien heeft het hier en daay in bet Turksche ryk concessiën. Duitschland beëft er financiëele belangen in wording. Amerika dient de „belangen der menscbheid* te behar tigen en Oostenrijk er voor te waken, dat Italië, verbonden met Montenegro, Macedonië nipt binnenkomt. Ziedaar in 't kort hoe de zeven grooten bij de Macedonische qnaestie zijn betrokken. Het heeft veel van een knot fwol, die in de war zit. Daarbij komt nog, dat de gezanten en consuls gewoonlijk geen Turkseh verstaan en op de hoogte gebracht moeten worden door hunne tolken. Deze drogmans zijn meestal Christenen uit de Levant, die de Turken- zwarter maken dan ze zyn. Neen, hetTurksche Ryk in Europa is een onding! De afgeloopen week is ryk geweest aan rede voeringen. Indien - Dikke woorden de maatschappij verder hielpen, dan hadden we deze week een aardig zetje gekregen 1 DeDuit- sche socialist Bebel heeft den Keizer een-fijn lesje gegeven over zijn bekende redevoeringen en den jongen heer, den Kroonprins Ook niet ongeprikt gelaten. De Kanselier Van Bülow heeft den Keizer weer schoon trachten te praten. Tevens is toen uitgekomen, hoe het kwam, 1141 de Boerengeneraals niet door den Keizer oWt- vangen zyn. De Keizer had ze zelf gaaffle willen spreken en den weg aangegeven» om gehoor bij hem te krijgen. Die wegWasj dakfl» Engelsche gezant audiëntie voor hen zou aan vragen en ze aan denf Keizer voorstellen. De Wet scheen daar eerst ooren naar te hebben, doch heeft naderhand, op aanraden van den tusschenpersoon (Dr. Kuyper) van de zaak afgezien. De Kanselier wees er ook op, dat ie heftige toon der pers het der regeering soms zeer moeilijk maakt. Zeer heftig is op 't oogën- blik de Amerikaansehe pers tegen Duitschland nu de Panther, de Falke en de Vineta heeft toestemming gekregen, hier en daar d<(h nood wat te lenigen. Op een plaats vond hét verscheidene mannen en vrouwen van honger omgekomen. Van de leugeDS, als zou, Chamber lain door de „verrukte Boeren" geestdriftig ontvangen worden, ja zelfs als zouden zy zidh voor zijne koets spannen, wensehen we liever niet te spreken. Mochten Boeren zich voor zijne koets spannen, .dan zou het moeten zijn, om hem in de Vaal te rijden. De generaal De Wqt, die te Potchefstroom met een bezoek wan Chamberlain werd vereerd, zal ook wel niet de held van Doornkop, Magersfontein en Paarde- berg zijn geweest, maar de verrader Andries CroDjé. de hoogbejaarde Oscar, zal zich eenigen tyd onttrekken aan de staatszorgen. De Kroonprins zal hem vervangen. Men acht het niet onmo gelijk, dat de Koning het voorheeld zal volgen van Karei V en onzen Koning Willem I. In Noorwegen is de Kroonprins niet zeer bemind. Yba. Vergadering der gemeenteraad van Broek in Waterland, den 23steu Januari 1903, Alle leden tegenwoordig. Nadat de vergar dering door den Voorzitter met een woord vah welkom is geopend, worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Het procesverbaal van kasopneming 1902 toont aanontvangsten f15208.09, uitgaven f12698.92', batig saldo f 2509.165. Ingekomen stukken schrijven van den heer R. Spaans, dat deze zijn benoeming tot lid van't Armbestuur aanneemt; goedgekeurd van Ged. Staten terug ontvangen hst besluit, betreffende het heffen van begrafenis- rechten in deze gemeenteRapport over de werkzaamheden der schoolcommissies in Wyk I en II en tevens, dat in Wyk I, Voorzitter en Secretaris zyn herbenoemd. Op voorstel van den Voorzitter wordt het Dag. Bestuur ge machtigd, af- en overschrijving uit andere pos ten te doen, ten bedrage van f 661.69 en f17,921; dit blykt noodig door meerdere uitgaven -voor brandweer, wegen etc. Betreffende de onge vallenwet vallen nagenoemde personen in de termen ten koste der gemeente: secretaris ep werklieden bij het baubestuur; doodgravers, lantaarnopstekers, brugwachters en nachtwach ten. Op voorstel van B. en W. zal die ver zekering worden aangegaan by de Eerste Nederl. Verz. Maatsch. te 's Hage. Tot leden van 't stembureau voor 1903 zyn verkozen de beeren L, de Oude, J. Pronk en J. Lakemande overige beeren tot plaatsvervangers. Voordracht vacature Brouwer Wyk I: de beeren D. Brouwer te Achlum; H. J. de Jong te Leeuwarden en J. J.G. Vermeij te Amsterdam. Na breedvoerige discussiën wordt de benoeming uitgesteld tot Vrijdag 30 Januari a.s. Daar de rondvraag weinig belangrijks opleverde, werd de verga dering door den Voorzitter gesloten. ♦Broek in Waterland. Vergadering van „Het Witte Kruis" op Vrijdag 23 Jan. 1903 in het Broekerhuis. Tegenwoordig 12 leden. EPe secre taris tevens magazijnmeester brengt jaarverslag uit. Rekening over 1902: ontvangsten f 383.99 uitgaven f 341.01, saldo f 42.98. Begrootte^ 1903 gesteld in ontvangst en uitgaaf op f321.98. De heer C. Bakker, arts, wordt herkozen tot secretaris-penningmeester. In plaats ran L. de Oude (niet herkiesbaar volgens de statuten) gekozen tot bestuurslid L. Bleeksma. Het aan tal leden bedraagt 128; aantal donateurs 5. ♦Avenhorn. De heer J. G. Hazeloop, Ryka- tuinbouwleeraar ie Alkmaar zal Zaterdag 31 Jan. a.s. voor de leden der Tuinbouwvereeniging spreken over „De afzet onzer producten.* ♦Avenhorn. Uit de rekening en verantwoor- ding van den penningm. der Noord-HolL Ver. „Het Witte Kruis*, afd. „Avenhorn* bleek, dat 'het batig saldo over 1902 bedroeg f82.98*. De begrooting voor 1903 is vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 581.48*. ♦Avenhorn. Door de jongelieden R. Brandewee, P, Jonker, J. Konyn en W. v. Dok is voldoend examen afgelegd voor militaire bekwaamheid en lichamelijke geoefendheid. No. 1 voor beide, No. 2 en 3 voor het laatste en No. 4 voor het eerste. ♦Burgerdam. Een ingezetene alhier, die te Amsterdam als bootwerker dienst deed, bad het ongeluk, van de hooge loopplank naar beneden te vallen tusechen den wal en de boot. Geluk kig schoot er spoedig hulp toe om hem te redden. Hij had zich echter in- zijn' val nogal bezeerd en was genoodzaakt zich naar hier te begeven. r, A ♦Schellingwoude. Zondagmorgen passeerden hier twee sleepbooten om de „Leeuwarden III", die in de Zuiderzee vastgevroren was, te ver lossen. Na eenige nren keerden zij met ge doemde boot terug en brachten die naar Amsterdam. Ook de groote Lemmerboot begaf zich zeewaartè, maar kon niet ver door de ijsmassa heenbreken, zoodat zy onverrichter zake moest terngkeeren. ♦De Rijp. Door de leden van het fanfarecorps is verleden Donderdag met medewerking van de heeren Lindeboom en Kroone, van Oudorp en ds. Smidts van hier een buitengewoon Concert gegeven voor ben, die het Corps in staat hadden gesteld de nieuwe instrumenten aan te schaffen. De keuze der stukken en de wijze van spelen liet niets te wensehen over, zoodat al de aanwezigen zeker met genoegen dit Concert heb"ben bijgewoond. ♦De Rijp. In plaats van wylen den beer Jb. Hoogstraten is benoemd tot bestuurslid van het fonds de „Zeevarende Buidel* de heer A. Tol alhier. ♦Warder. In de Zaterdag j.l. gehouden ver gadering der begravenis-vereeniging „Hulp betoon" deed de penningm. rekening van het afgeloopen boekjaar. De ontvangsten waren f 13.uitgaven f 8 20, saldo f 4.80; 't totaal in kas f 80.195. Tot bestuursleden werden her kozen de bh. J. Wyn, G. Pronk en J. Meulen- broek. Tevens werd besloten de kosten van overlijden, aanzegging en voorloopen door den aanspreker by begravenis voor niet-leden te bepalen op f 15, voor algeheele regeling by overlijden op f 25. ♦Warder. Hoewel reeds 19 personen lid waren van de afdeeling voor Staatspensioneering te Oosthuizen beeft zich thans,hier een Commissie gevormd uit de bh. J. Wyn, A. G. Visser, G. van Westen, J. Meulenbroek en P. Doets om te trachten een eigen afdeeling tot stand te brengen. De eerste openbare vergadering zal plaat# hebben 4 Februari a.s. 's avonds half zeven uur, waarin alsdan een bestuur zal worden gekozen en wat alzoo meer aan de orde komt. ♦Edam. Zondagavond met de tram 7.45 arri veerde alhier de heer De Koning, de held van Davos en Groningen. We hebben nimmer zooveel volk* op de been gezien als nu, ora hem te verwelkomen. In de eerste plaats stond Edam's Fanfarecorps, waarvan Koning werkend lid is, met zijnen Directeur op het perron gereed hem met fan fares te begroeten, verder, het bestuur der IJsclub, de beide afdeelingen van de Gymnas- tiekvereeniging en andere corporatiën, terwijl den heer P. Kout met zijn vigelante gereed stond, den overwinnaar naar bet locaal van officiééls ontvangst te' brengen, wat zeer geluk kig was, omdat anderen gereed stonden hem daarheen op de schouders te dragen, wat by het vreeselyk gedrang tot ongelukken aanlei ding had. kunnen geven. Een uitbundig niet eindigend gejubel en fanfare-geschetter ging op by aankomst, en volgde hem bij de rondgang door de stad tot aan het Dam-Hotel, waar by en zijn vader, die hem tot Amsterdam was tegemoet gegaan, uitstapten en waar hy werd ontvangen door Burgemeester en Wethouders met den Secre- taris en de verschillende besturen. In minder dan geen tyd was de zaal propvol jubelende ver eerders; doodstil werd het echter toen de Burgemeester het woord nam en de held van Davos en Groningen geluk wenschte allereerst met zyn' behouden terugkeer in 'volmaakt ge zonden toestand, om daarna te gewagen van de groote eer die hij Nederland, maar vooral onze eenvoudige gemeente had aangedaan door lauweren te garen op het gebied vanIJssport, die de stoutste verwarmingen overtroffen, was, ging spr. vóórt zyn grSote lichaamskracht één der factoren hiertoe te kunnen komen, niet minder vïas het zeker te danken aan zyn altijd soliede levenswijze; hadt reeds vroeger de heer J. F. Banning op dat gebied ons stadje een eereplaats jin de sportwereld gegeven en was door J. Banning getoond dat hy veel belooft voor de toekomst, de tegen woordige overwinnaar had verreweg het leeu wenaandeel in de eer, de gemeente te beurt gevallen. Met den wensch, dat de goede Koning steeds mocht blijven wat bij altijd was „vroom en vroed", eindigde spreker en werd de eerewijn aangeboden. Daarna vroeg den heer J. de Boer Wz. het ujyoord als oud-Voorzitter der IJsclub „Edam*, Wacht hulde aan den overwinnaar en herin nerde er aan, dat het juist heden 25 jaar was geleden toen ten huize van deu vader van Goenraad de IJsclub werd opgericht en hoe hy nu de held waarop Edam trotsch mag zyn, als jongen by de club altjjd de prijzen weg haalde, zoodat hy als 't ware in de school der ijselub al was gevormd, oin lauweren te plakken. Daarna sprak den heer J. Wolff, Yoorz. tan Edams Fanfarecorps, waarvan den jubilaris (id is, en wenschte hem namens het koor geluk met zyn behaald succes, ze hadden nu gezien, boe hnn medelid méér kan dan cornet a piston blazen. - De heer J. T. Banning nn oud-kapioem van Nederland geworden sprak zijn groote blijd schap nit over de behaalde overwinningen van De Koning, die zich zeer bescheiden zijn leer ling noemt. Spr. zegde zyn tegenpartijen hij ondervinding ook te Davos te kennen, en sprak dan zyn groote verwondering uit, hoe hy eigenlijk ongetraind op 1000Ö M. Gundersen ter Davos en op 4 afstanden te Groningen Greve (over wiens echec hy zich echter verblijdde) te Groningen had kunnen slaan. De heer Veneman, directeur der Gymnastiek- vereeniging huldigde De Koning als oud-lid der Vereeniging, en ook den heer E. J. Banning, werkend lid der club voor den goeden dunk die we van hem te Groningen hebben kannen krijgen. Als vertegenwoordiger der pers sprak de heer Oosterhoorn den overwinnaar toe, wenschte hem geluk met zyn succes en dankte hem, voor de vele aangename berichten, die door zyn optreden, en de ontvangen vereeringen, aan den verslaggevers in de pen waren gegeven, wees er op dat hy door één der medestrijders te Groningen, toen hy er de eerste maal mede- streed minachtend het „Edammer kaasboertje* was genoemd, maar dat deze dan nu totaal verslagen door De Koning was te weten ge- - komen, dat een Edammer zich niet ongestraft laat beleedigen. De heer A. A, T. Teengs sprak als burger, van Edam zjjn groote tevredenheid uit over het kloek gedrag van onzen stadgenoot en noemde het een groote eer voor onze gemeente. De Keer M. de Boer J.Wz. vergeleek de behaalde oyerwinning zeer komisch bij het feit dat Nederland een maand geleden, een leerling had uitgezonden, die nn reeds als Hoofdonder wijzer was teruggekeerd. De Directeur van 't fanfarecorps sprak nog een enkel woord, waarna de Koning dankte voor de gulle hartelijke ontvangst, welke hem dezen avond was te beurt gevallen; waarna de E. A. Heer Oalkoen met een hartelijke toespraak voor de toekomst, het offieiëele ge deelte van dezen feestavond sloot. ♦Monnikendam. In de Raadszitting van Za terdag 23 Januari, waarbij alleen de heer Boer- lage afwezig was, werd 't volgende behandeld: door,Ged. at. is goedgekeurd dat de woning van den heer Van Wijngaarden door de ge meente onderhandsch voor den tyd van 3 jaren werd verhuurd. De heer J. R. Boerlage had een schrijven ingediend waarin hjj kennis gaf, ontslag te nemen als raadslid wegens vertrek naar elders; met leedwezen nam hy afscheid? maar in het belang zijner kinderen zag hy zich hiertoe gedwongen. De Voorzitter, de heer H. y. Aken, meende de tolk der aanwe zigen te zyn, door het heengaan van den heer Boerlage te betreuren, en hem dank te.zeggen voor de toewijding waarmede hij zich van zyne taak als raadslid steeds had gekweten. Er was ingekomen een schrijven van den Raad van State, inhoudende eebe oproeping tegen 7 Januari 1.1. inzake de bekende dyks- Verhooging. De heer Sligcher deelde op ver zoek van den Voorzitter mede, dat hij opdien datum voor den Raad van State verschenen zijnde, nogmaals de belanden der gemeente vwarm had bepleit en, op het groote nadeél aier verhooging had gewezen. Van Ged. St. is thans een schrijven inge komen, inhoudende het Koninklijk Besluit om' de beslissing in deze zaak tot onbepaalden tijd te verdragen. De heer Sasburg hoofd der openbare school alhier heeft een schrijven ingediend, waarin hy den Raad meent te niogen wijzen op de geringe bezoldiging van 60 ct. per uur voor het herhalingsonderwys, waartoe hy in 't ge heel 'niet verplicht is, maar dat hy nn eenmaal aanvaard hebbende toch zal blijven geven. Hij meent hierop te mogen wijzen als tegenstelling van de bezoldiging van f 100 aan de onder wijzeres in de handwerken voor 6 uren per week meer. De Voorzitter stelt namens B. en W. voor, deze twee laatste missieven voor kennisgeving aan te nemen. Dat is ingekomen bet jaarverslag van de PI. Schoolcommissie, wat als gewoonlijk by de raadsleden zal circuleeren. Kroonenburg van Overleek verzoekt een stuk grond ,in erfpacht te mogen hebben van 960 centiare, waarvan 60 centiare zal bebouwd worden. De Voorzitter stelt voor ditflrerzoek toe te staan voor den tijd van 30 jaren .voor een gezamenlyken prys van f 20.70. Wordt aangenomen. Dan is aan de orde, het benoemen van de leden voor het stembureau. De Voorzitter zou dit in eens voor de vier a.s. verkiezingen willen doen, maar de heer Stam oordeelt het beter eerst alleen voor de vacature Boerlage te stem men, wijl het anders 4 maal voor dezelfde per sonen zou kunnen zijn. Dus wordt goedge vonden en na eenige overstemmingen worden voor de eerste verkiezing de heeren W, Slig cher en P. J. Verdam benoemd. De agenda voor de openbare vergadering is afgeloopen en de Voorzitter wenscht na rond vraag in comité generaal over te gaan, ter behandeling van dén hoofdelijken omslag. De heer Verdam komt nog eens terngopde straatverlichting en zegt dat de lantarens bjj zyn buis, en by het Kalversteegje deze week weer twee avonden niet gebrand hebben. Tevens wijst by er op dat de lyst van de lantarens die branden moeten wel in de wacht hangt, maar omgekeerd en onzichtbaar. De Voorzit ter antwoord, dat hij zou willen, dat hem die klachten over 't licht eens op andere wjjzen dan in den Raad, ter oore kwamen. Hy zal echter een onderzoek instellen. ♦Monnikendam. Weinig scheelde het, of het ijs had van hier ook slachtoffers geëischfc. De vrouw van C. P. ging Vrijdagmorgen met hare

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1903 | | pagina 2