BUITENLAND. Se aanslag op Zoning Leopold van België. BINNENLAND. Voortvluchtig. STADSNIEUWS. b. by de gehouden kasverificatie van den gemeente-ontvanger op 30 Sept. jl. bleek, dat de ontvangsten bedroegen: f 23658.37 de uitgaven - 20960.30 In kasTf 2698.07" Een en ander werd volkomen in orde be vonden. e. een schrijven van H. Kloek, gemeentelijke besteller, waarin deze dank zegt voor de aan hem verstrekte nieuwe handkar; d. eveneens eeD dankbetuiging van den heer O. Baas, hoofd der school aldaar, voor het stoffelijk blyk van waardeenng ontvangen bij het hefdenken van zyn 40-jarig jubileum in genoemde functie; e. idem van H.H. Ged. Staten, waarin zij hunne goedkeuring hechten aan de rekening over 1901, waarvan het bedrag is vastgesteld: in ontvangst f 13660.265 1 in uitgaaf - 13493.77 Saldo f 166.495 ten slotte van hetzelfde collegie een schrijven naar aanleiding* van de suppletoire begrooting, om een bedrag van f 172.35 op een andere post te brengen. Daar het een kwestie van vorm is, wordt hieraan de goedkeuring van den raad gehecht. Een bedrag van f 74 zal voldaan worden uit den post .onvoorziene uitgaven." 3. Benoeming Armvoogden. De heer A. Kol heeft gedurende 4 jaren de functie van Armvoogd vervuld, zegt de.Voorz, zoodat we eene nieuwe voordracht aan den Raad hebben aan te bieden voor de vacature Armvoogd. Afd. Oosthuizen. 1 S. Ott Jz. en 2 G. Beunder. De heer »S. Ott Jz. wordt met algemeens stemmen benoemd. Afd. Etersheim; 1 A. Houtman en 2 K. Ubbels Pz. De heer A Houtman wordt eveneens met algemeene stemmen benoemd. Daar de 2-jaarljjksche verhuring van de gemeente-landerijen verstreken is, vraagt de Voorz. of ook een der leden er iets tegen heeft dat deze verhuring weer op de gewone wijze zal "geschieden. Daartoe wordt besloten. De te behandelen punten zijn afgeloopen. Voor en aleer we overgaan, zegt de Voorz., tot het behandelen in conuté van een ingeko men reclame tegen den hoofdeljken omslag, zal ik de rondvraag doen. Geen der heeren had iets op het hart, tot de Voorz. aan den heer Schotsman komt. De heer Schotsman. Mijnheer de Voorz. hoe komt het dat" de straatsteenen, afkomstig van den opengebroken rijweg, nog niet zijn opge ruimd? Blijven die steenen nog lang daar leggen f De Voorz. De man, aan wien het werk was opgedragen, heeft het wat druk gehad; ik kan u echter verzekeren, dat, de steenen zoo spoedig mogelijk zullen worden opgeruimd. De heer ^Schotsman. Wy zullen zien. De Voorz. De weg is .wel opgeknapt, vindt u niet? De heeren stemmen stilzwijgend tee en de vergaderiugcgaat over in comité. Ik vertrok, haalde mjn rijwiel en ging .in een stortbui naar Purmerend, waardeerende toen ik onze gemeente inreed, dat wj niet als Oosthuizen van gemeentelijke verlichting zijn uitgeslotenof waren de lantaarns in Oost huizen niet ontstoken omdat het volle maan was? De vraag is wel wat ondeugend, voor een verslaggever die zoo'n enkele keer het dorp bezoekt. Nu ja, dat erken ik gaarne, maar als je als vreemdeling op een regenachtigen avond in Oosthuizen bent, dan vraag je on willekeurig; branden er hier geen lantaarns? Hebben de bewoners geen behoefte aan straat verlichting Misschien wil de heer Von Santen te Balk (Friesland) hier wel een luchtgasfabriek op richten, evenals te Balk, Wolvega en op meerdere plaatsen door hem concessie is aangevraagd en verkregen. Koning Leopold II heeft zich steeds een goed buurman van Nederland getoond en het zou onhoffelijk wezen, indien men zich in ons vaderland niet aansloot by de gelukwepschen welke den heerscber over den Zusterstaat, wegens zijn ontsnapping aan een moordaanslag komen toevloeien. Van heel veel beteekeilis schijnt de aanslag niet geweest te zyn. Rubino was een onhandig moordenaar; hy wist niet zyn slachtoffer te herkennen en miste de koelbloedigheid om te kunnen aanleggen. Toch schoot hij met scherp van een schijnaanslag is hier geen sprake. Van het toeval heeft het afgehangen, dat koning Leopold niet getroffen is. De verontwaardiging der Brusselaars, waar van .Reuter" gewaagt, is ongetwijfeld gemeend zj verheugen zich over de ontsnapping van hun Koning. Het is misschien niet net oogen- blik, om, zekere ongelukkige gebeurtenissen, welke eenige weken geleden voorvielen, in herinnering te brengen. Maar een ieder zal wel onwillekeurig een vergelijking trekken tusschen de houding van bet Brusselsche publiek hy de begrafenis der Koningin en die, welke het thans aamwemt. Ten duidelijkste bljjkt hier weder uit hoe dwaas dergelijke aanslagen zyn om niet te spreken van hun misdadigheid en hoezeer de daders het doel, dat zy zich voorstellen, voorbijstreven. ♦Broek in Waterland. De heer A. J. Wjn- veldt trad Vrijdagavond 1.1. in Burgernut op met een dramatische schets, getiteld: „Oog om oog," van W". Otto. De heer S. Honingh droeg als bijdragen voor: „Een eahtscheiding van een Friesche boer" en „Noordhollandsche boerin". Gelukkige winners der tombola waren S. Honingh, J. Visser en W. Zyp. ♦Broek in Waterland. Tot afgevaardigden voor de 43e algemeene vergadering van .Het Witte Kruis", zyn verkozen de heeren C. Bak ker en J. E. T. Wijnveldt en tot hunne plaats vervangers de heeren L. de Oude en J. W.de Wit. Genoemde hegren namen die benoeming aan. ♦Broek in Waterland. Naar we vernemen, zal by genoegzame deelneming ons fanfarecorps op1 Dinsdag den 2öen November e.k. een uit voering geven te Zuiderwoude. ♦Broek in Waterland. In het „Broekerhuis" van den heer P. Ubbels, zal Vrijdag den 21en November a.s. vergaderen de afdeeling Mon nikendam en omstreken der Nederlandsche Protestantenbond. Als spreker treedt dien avond op den heer v. Hoorn van Winschoten. Onderwerp onbekend. ♦Avenhorn. De heer J. floman, gemeente veldwachter alhier, is benoemd tot veldwachter te Harenkarspel. ♦Grosthuizen. Twee goed geslaagde uitvoe ringen gaf de Rederijkerskamer „Wilbelmina" alhier jl. Vrijdag en Zondag. Het publiek was beide avonden in groot aantal aanwezigBehalve een tooneelspel „Wraak", van Louise Strateuus en egn blijspel „Papa gaf permissfe", Vafi Mr. G. T. van der Brugghen v. L. werden ook nog een drietal komische voordrachten ten beste gegeven. Een en Gander verwierf een. wèi ver diend applaus. Ds. Koster, predikant alhier, sprak Vrydag avond de rederijkers en hun directeur eenige waardeerende woorden toe en bracht hun dgn dank van het publiek over. Enkhuizen, Op de Donderdag gehouden najaarsveemarkt werden 'aangevoerd 72 run deren en 23 lammeren. Wormer. De veehouder J. S. had de markt te Alkmaar bezocht en had in Wormer veer, na het verlaten van de „Alkmaar-Packet", het ongeluk een som van f 285 te verliezen. Een juffrouw bracht als eerlijke vindster de bankbiljetten by de politie, die ze den volgenden dag aan den rechtmatigen eigenaar kon terug geven. Gelukkig voor dezen dus dat de sóin in goede handen was gekomen. Texel. Woensdag j.l. bracht ZEx. de Minister van Waterstaat, vergezeld van het hoofd der afdeeling Waterstaat van het departement den heer Doflegnies een bezoek aan ons eiland ter zake van de haren te Oudeschild. Ook braaht ZEx. een kott bezoek aan Oosterend en Den Burg. Alkmaar. De liberale kiesvereeniging „Eens gezindheid" stelde tot candidaat voor lid ran den Gemeenteraad in het le district, den heer dr. J. W. Wicherink (lib.) Zaaodam. By de gehouden verkiezing vgor 3 leden van de Kamer van Koophandel zjyn de aftredende leden de heeren K. Van de Staat. Ez, J. C. van Wessem en A. F. G. Avis allen herkozen. /r i Te MedembÜk is de 20-jairige timmerman C. uit Wognum, van den toreptrans der in aanbouw zynde Roomsch-Katholieke kerk,ge vallen. Hy werd vreesèlijk verminkt eu is kort daarna overleden. Alkmaar. De sigarenfabrikant A. W. van 2üy- dam, alhier, by wien het werk gestaakt is, zal aan dp stakers 1 December a.s. gelegenheid geven het werk op de oude voorwaarden te hervatten. Zy, die zich vóór dien datum niet aangemeld hebben, zullen geacht worden ont slagen te zyn. Is door verschillende kiesvereenigingen in het district Schagen - voor den zetel in de Provinciale Staten van Noord-Holland (vac. Kolf de heer K. Breebaart te Winkel gecandideerd, een andere candidaat is gesteld door twee kies vereenigingen Petten en Callandsoog, en wel de heer A. Eriks, burgemeester ran Petten. Jisp. Bj de Woensdag j.l. gehouden stemming over de candidaten de heere^ K. v. d. Lingen en J. Praag, voor lid van den Gemeenteraad, verkreeg eerstgenoemde de meeste stemmen, en is dus als zoodanig gekozen. By een banketbakker te Haarlem kwam eene vrouw in den winkel uit naam van eene dame uit bet Florapark eenige bestellingen doen om te laten bezorgen. Toen zy dit gedaan bad, vroeg zij een muntbiljet van f 10 te wisselep, hetgeen geschiedde met 4 rijksdaalders. Onder het opnemen van het geld zeide zy naastpp deur even een rijksdaalder te moeten betalen-4 en dat zij dadelijk zou terugkomen. Het munt biljet gaf zij nog niet. De vrouw kwam evénwel niet terug, en een pakje, dat zy bad achterge laten, bleek slechts waardeloos papier te bevatten, De dame uit het Florapark, aan wiegetele- phoneerd werd, wist van geen bestelling, zoctdat de banketbakker door eené slimme oplichtster is beetgenomen. ♦Akersloot. De vereeniging voor bloembollen cultuur alhier, heeft den heeren E. Bakker'en D. K. van der Linden verzocht om bij de bevoegde macht pogingen aan te wenden tot het verkrygen van een hulppostkantoor alhier, ♦West-Graftdijk. Zaterdagavond j.l. hield de afdeeling Graft van het Witte Kruis alhier hare gewone "najaarsvergadering. Van de 33 leden waren 15 opgekomen. Tot afgevaardigden naar de op 25 Nov. te houden Algemeene Vergadering te Amsterdam werden benoemd de heeren D. Smit en J, Koppen; tot plaatsvervanger webd aangewezen de heeren W. Velthuis. Op een ter vergadering ingediend verzoek van Kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente alhier, om van het Witte Kruis te ontvangen de tariefrekening van de goten, zjnde f 110, werd goedgunstig beschikt. ♦Beemster. De collecte voor 't Boeren-Hulp fonds heeft in onze gemeente f 296,57 opge bracht, na aftrek der gemaakte onkosten. ♦Beemster. De eerste leesavond waarby ieder een hoven den leeftyd wan 16 jaar toegang heeft van 't departement „Beemster" der M. t. N. y. 't A. zal plaats hebben Woensdag 26 November a.s. ♦Beemster. Vrjdag was hier een dag van onheil, 's Morgens om 8 uur aan de M.-Beemater ondervond de tram vertraging, omdat tus schen de rails een groote turfwagen post had gevat, die zelfs zoo brutaal was, om dat spelletje 's namiddags weer te herhalen. Telkens moest met vereende kracht de boos doener worden verwjderd. De heer G. P. geraakte met zyn paard op hol, dat met behulp van anderen tot stilstand werd gebracht, gelukkig zonder dat persoonljke ongelukken plaats hadden, ♦Beemster, We hadden hier Zondag een paar hooge gasten uit Zuid-Afrika, nl. commandant Kritzinger en Botha, zyn plaatsvervanger t jdens zyn gevangenschap en neef van den generaal. De forsche gestalte van den wakkeren Krit zinger, wiens leven, zooals men weet aan een zyden draad heeft gehangen, doch bepaald door de heusche behandeling van generaal de La Rey tegenover Lord Methuën werd los gelaten, trok bizonder de aandacht eD velen kwamen dan ook tot de conclusie, dat Albion met hem voor zeker niet te spelen had. Na onder leiding van den heer A. Kooj Jz. een bezoek te hebben gebracht aan de veestapel van de heeren H. de Goede Az., W. Bakker on P. Jonges vertrokken de heeren met de laatste trapa weer paar Amsterdam. De heer Kritzinger^ 'vooral was verrukt over „dis schoont vee' en'f deed hem groot genoegen vóór zyn vertrek naar Amerika om daar lezingen te honden over zjne krjgsverricbtingen tydens den oorlog onze schoone meer te hebben bezocht. De held is door een vjandelyken kogel in d« borst gewond, waardoor een long beschadigd is ge raakt en telt slechts 32 jaar. Ook doet het gerucht hier de rondte, dat binnenkort Louis Botha en de La Rey onzen polder een bezoek zullen brengen. Te Bergen heeft de oudste zoon van den Burgemeester den eersten steen gelegd van het nieuwe Raadhuis met onderw jzer3woning. De Smedenhond „Hollands Noorderkwar tier" heeft te Hoorn een cursus in hoefbeslag opgericht. Het getal deelnemers bedraagt 18. De leiding is opgedragen aaD den rjksveearts De Leur, aldaar, en aan den Heer H. Krujf, te Puruier. De cursu3 zal tweejarig zyn. Zaandam. Heden nacht ongeveer kwart voor één werdpn de bewoners in hunnen slaap op geschrikt door het luiden der brandklok. - Het bleek dat het logement van den heer A. Huis man, aan den Zuiddyk tegenover de Burcht in brand stond. De vlammen grepen, aangewak kerd door den sterken wind, zoo snel toe, dat de bewoners van de bovenverdieping met moeite langs een plank gered konden worden. In korten tyd tjeelde het vuur zich ook aan de belendende perceelen mede, te eener zjde aan het huis, waarin een winkel in bruilolts- artikelen van den heer J. Huisman was ge vestigd en toebehoorde aan den heer J. Blees 'Jr., te andere zyde was bet de slager j van den heer J. G. Schoon. Beide gebouwen ^tonden binnen enkele mi nuten in lichtelaaie. Ook de naast deze beide perceelen staande huizen werden door het vuur aangetast. ♦Oosthuizen. Donderdag 13 Nqv. jl. gaf de vereeniging „Gezelligheid* in 't café Sjoukes hare eerste uitvoering in dezen winter. De zaal, was stampvol. Het met zorg samengestelde programma bevattende 7 nummers werd keurig uitgevoerd. De aandachtige stilte van de toe hoorders was wel het beste bewys, hoe de stukkeh gakten en wat is er gelachen, om de komische coupletten van de tWee recruten, „Slok en Sok." Zoolang ons land zulke ver dedigers telt hebben we immers geen gevaar te duchten? En dan de „Deftige lui." Ook deze voordracht was leuk, doch niet te vergeten „De Bedelares." Moge de dame die deze karak ter-scène zong de vereeniging geruimeu tyd steunen. Wederom heeft de Ver. „Gezelligheid" ons een amusanten avond bezorgd. Zondag j.l.-gaf de Ver. eene uitvoering a25 ets. de persoon, en wederom was de opkomst van het publiek talr jk. Nu, dat hebben allen ook ruimschoots verdiend. ♦Oosthuizen. J.l Vrijdagavond vergaderde de jsclub „Oosthuizen" in het lokaal Dunnebier te Hobrede. 16 personen waren opgekomen. De Voorz., de heer A. van Lienen, opende de byeenkomst en verzocht den Secretaris, den heer P. Dekker, de notulen der vorige byeen komst te lpzen, die onder dankzegging weiden geteekend. Daarna deed de heer P. Beets, penningmeester dezer nuttige vereenigiug, reke ning en verantwoording. Het bleek dat het ledental thans 113 bedraagt. Uit het keurig verslag van den penning^ meester bleek, dat de ontvangsten bedroegen f 452.50 Vi aan uitgaven f 102.99 voordeelig saldo f 349.51'/j De Voorz. bedankte de heer Beets voor zyne gehouden administratie en verzocht de heeren K. Timmerman en S. Ott, de rekening na te zien. Beide heeren bevonden dat deze in orde was. Vervolgens gaf de Voorz. een verslag van de vergadering te Alkmaar gehouden (van Hollauds Noorderkwartier.) By de verkiezing van twee leden, een bestuurslid en een commissaris, werden de heeren K. Bakker en J. Ott Jbz. weder her kozen. Voor een afgevaardigde naar Alkmaar zal de heer P. Beets' fungeeren, terwjl voor diens plaatsvervanger de heer J. Timmerman is gekozen. Niets meer te behandelen zjnde, sloot de Voorz. deze prettige bjeenkomst. Nog^gerui- men tijd bleef men daarna gezellig bje'en. De heer L. Geusebroek gaf nog eenige staaltjes van zjne vaardigheid in het biljartspelen. In prettige en vroolyke stemming verlieten de Oosthuizers, waaronder ook uw verslaggever behoort, Hobrede. ♦Nieuwendam. Het ie bepaald een goed denk beeld van de vereenigingen Waterlandsch Fanfarecorps „Buiksloot en Nieuwendam* en de Zangvereeniging „Oefening baart Kunst* geweest, den heer Lanting uit te noodigen eene lezing te houden over zyn persoonljke onder vindingen en wederwaardigheden gedurende den tjd, dat hj de Zuid-Afr. oorlog mede- maakte als adjudant van Genereal Botha en tydens zjne krygsgevangensphap op Cylon. Nietalleen vele ingezetenen van Nieuwendam, maar ook van de omliggende plaatsen waren tezaam gekomen, zoodat het kerkgebouw dèr Ned. Herv. Gemeente-voor aeze gelegenheid te klein bleek en velen teleurgesteld huiswaarts moesten keeren. Nadat de heer Ds. W. H. Luttenberg spreker harteljk had verwelkomd en geluk gewenscht met zyn behouden aankomst in ons geliefd Vaderland en in zjn ouderljke woningen, het Waterlandsch Fanfarecorps hem gezang 180 vers 5 en 6 en de Zangvereeniging hem psalm 121 vers 1 en 4 bad toegezongen, begon de heer Lanting zjn lezing, en hoewel hj zich verontschuldigde, geen spreker te zjn en den wensch uitsprak, de belangstellenden te mogen voldoen, bewees de ademlooze stilte, die e? den geheelen avond heerschte, datz jn mededeelingen door allen met aandacht en belangstelling wer den gevolgd. s Wanneer hj de gevaren schetste, welke hj als reporter had getrotseerd, voelden allen zich eene rilling door de leden gaan, wanneer hj van de wreedheden en de gruwelen sprak, die de vrouwen en kinderen te verduren hadden, wa3 bj velen een trek van verontwaardiging op het gelaat te lezen. Te ruim kwart over 10 uur bracht de heer Ds. W. H. Luttenberg spreker dank en werd door de vergadering tot slotzang gezongen gezang 245 vers 1, De collecte, bj deze gelegenheid gehouden ten bate van het comité voor oud-Nederlanders uit Transvaal, bedroeg f 51.365, welk bedrag na aftrek der noodzakel jke onkosten, den heer Lanting ter hand zal worden gesteld. ♦Nieuwendam. Maandagavond had alhier de jaarljksche vergadering plaats van de jsclub „Nieuwendam*. ♦Buiksloot. De uitvoering van het Waterl. fanfarekorps is nu definitief bepaald op Maan dag 24 Nov. a.s. in het Noordh. koffiehuis alhier en zal worden afgewisseld door het houden van verschillende voordrachten. Het bestuur van den polder Geestmer- Ambacht heeft op de voordracht Yoor heem raad van dien polder geplaatst de heeren K. Blom, burgemeester van Sint-MaartenS. Zuur bier te Spierdjk en D. Schuitemaker te Noord- scharwoude. üoor^den burgemeester eener Noordhol landsche gemeente is een instructie geopend tegen de vrouw van den hoofdonderwijzer aldaar, die verdacht wordt steenkolen te hebben ontvreemd uit de gemeenteljke bergplaats der openbare school. Een r jksdaalder is thans nog maar 97- cent aan oud zilver waard en een gulden zoowat 36 cent Vad.) De boekhouder der Deldensche Dekenfabriek, is voortvluchtighj bljkt zich te Brusspl te bevinden. Het groot tekort in zjn boeken (f 20.000—f 30.000) is voor het grootste gedeelte ontstaan onder de vorige firma Wip en Fikker). Zjn tegenwoordige patroon, de heer Wreisman, zegde hem een week geleden den dienst op en eischte inlevering van de boeken en verant woording. Hierop poetste de boekhouder de plaat. De schade van den heer Wreisman bedraagt ongeveer f 500. In eene landbouwvergadering te Mjdrecht heeft de heer Swierstra uit Utrecht belangrijke mededeelingen gedaan over een bezoek dat hy bracht aan eenige kaasfabrieken aan den Neder- Rjn. H j raadde de aanwezige landbouwers sterk aan die fabrieken hier in de streek ook op te richten want ze waren zeer winstgevend, als'ze op Duitsche leest werden geschroeid, d. w. z. coöperatief met subsidie van Rjk of Provinzie. De Duitsche regeering verstrekte nl. gelden b j de oprichting tegen 3'/a a 4 Voor de kaas op die fabrieken werd na aftrek van alle onkosten 35 cent per pond bedongen, terwjl die prj3 hier zelden op de Hollandsche kaasmarkten werd verkregen. Onze vroegere stadgenoot, de heer P. van Zon, is benoemd tot tjdeljk opzichter by de nieuw te bouwen gashouder buiten de Haar lemmerpoort te Amsterdam. Vergadering van den Raad der gemeente Purmerend, op Vrjdag 21 Nov. 1902, 'a na middags ten 674 ure. De onderwerpen van beraadslaging zyn: 1. Kennisgevingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Verzoek van A. Kool om voortzetting van de pacht der Beemster- en Bierkade- bruggen. 4. Verzoek vau J. Marwitz om eervol ontslag als onderwjzer van school 1. 5. Geldleening ter bestrydiug der kosten van telephoon-aanleg, uitbreiding gasfabriek en andere buitengewonegemeentewerken. Door de tooneelvereeniging „Voorwaarts" zal Zondag 23 voor matig entrée, Woensdag 26 voor kunstlievende leden en Donderdag 27 November a.s. voor Donateurs worden opge voerd: „Werkstaking", of „Slachtoffer van zjn Plicht", door C. P. Brandt vaD Doome; gevolgd door: „Papa gaf permissie", voor het Nederl. Tooneel betfêrkt door Mr. G. T. van der Brug ghen, v. L. Eerst genoemd stuk is een drama in drie bedr jven, het tweede, bijspel in één bedr jf. Als voor ons onbekenden vinden wj op het programma vermeld, Mej. Elizabeth ganders van Edam, als Dina, dochter van den werkjnag

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1902 | | pagina 2