-en J. VAN BEEK, '4 w J. VAN BEEK, Werk- en Brandhout 1 Openbare Verkooping Sanguinose. en Brandhout A. H. CBAMER te Edam, /ru Openbare Verkooping Maandag 13 October a.s. Openbare Verkooping BURGERLIJKE STAND. rA.nygnt.E NTIËN. W jjl. W. t -BEETS - 0. NUISKEB, Kievit. >N. H0UT1IAN 4J MS"1' EN W1*!- 5. "WAAL. C. WAAL EN A. E. J0CHMANN, /W' N. HOUTMAN WAAL, L. L. VAN THIEL, W. BOS, BEEMSTER. (om oontant geld) Zuiver plantaardig versterkingsmiddel. eene partij Dakpannen, (uitsluitend Zeeuwaolie, met bew^B van herkomst). k Rundvleesch en Vet, kensvleeschReuzel (inlandsch), Var- enz. MM: •r-y: mtmmu '<'"jr~ï*Z£ w sp 3898 397 950 750 Schapen en 680 Lammeren. Ganzen f 2.a f 2.50. Zwanen f 0.tot f 0.— Kievitseieren f 0.a f 0.— per stuk. Eendeieren f 0.a f 0.per 100. Kipeieren f 4.50 tot f 5.50 per 100. zak Appelen f 1.25 a f 1.35 per zak. zak Peren f 1.50 a f 2.50 iv -;\n' x p. zak. Vette Koeien, prijshoudend, handel matig, f 0.58 f 0.72 per K.G. - Melkkoeienprijshoudend, handel matig, .f.110 a f 285 per stuk. Gelde koeien, prijshoudend, handel matig, f 110 a f 285 per stuk. Vette Kalveren, hooger in prijs, h. vlug, f 0.70 a f 0.90 per K.G. Nuchtere Kalveren, prjsh., handel vlug, f 12 a f 24 per stuk. Vette Varkens, prijshoudend, handel matig, f 0.44 a f 0.49 per K.G. x",»-^Magqre Varkens, prijshoudend handel matig, «x s^.I5*è f 26 per stuk. Biggèn,'lager in prijs, h. matig, f 7.—a f 11.— per stuk1. Vette Schapen, prijshoudend, handel stug, f 18 a f 28.per stuk. Lammeren, prijshoudend, handel stug, .f 10 X f 18 per Btuk. V~. Hoorn, Zaterdag 4 October 1902. Tarwe f 6.50 a f 8.per mud .•■v. Rogge 'T Garst Haver Witte Erwten,, Groene Erw. Grauwe Erw. Vale Erwten 10.— --Br. Boonen 9.50 W,«BooBon 11 50. A -v. ï1 -■ 'x. 4.25 2.75 11.— 9.50 5.50 4.- 13.- 14.- Paardeb. Mosterdzaad 6.75 "T6.25 „17.- 11.50 „13.- 7.25 42 30 797 4 11 14Q, Karwijzaad 11.50 st. Paarden 70. Koeien 145. Schapen 25.— Lammeren Kalveren 8.— Varkens 18. - Fj'ggpn 3 2250 Zeugen Kipeieren kop BAtftC» - ,300- ,215.- ,28.- ;ï2"- ,25.- 4.75 Jlffi Alkmaar, Zatérdag 4 5.- 0.70 October 1902:. 8 Paarden f 75.— a f 150. 41 Koeien 140.a 240.— Hokkelingen Vette Kalv. 22 Nucht. Kalv. 556 Schapen Lammeren 23 Mag. Varkens 211 Biggen 11 Bokken Bokje kop Boter Kipeieren Alkmaar, Maandag 6 October 1902.' stuk I 1Ö0 kop. p.st. 9 8.- a 1» a 20.— 12.- a 25.- a 15.- a 20.- 8.— a 13.50 2.- a 6.- t -.60 a .65 p. kop. 5.- a 5 50 p. 100 17 Koeien 116 Vette Kal vér. ,pkilo, 22 Nucht. Kalv. 1848 v. Schapen 174 v. Varkens 32 m. Varkens 150.- 35.- 0.75 8.- 20.- -.44 16.- a f 225.p. st. a ,114.- a 0.90 20.- a 28.- a .52 p kilo. a 18.p. st. PURMEREND. Catharina Cornelia, d v Petrus van 't Hof en Maria Christina den Geboren .Cornells Ouden. GetrouwdWilhelmus van den Hoogenhoff en Maria Alida Oudejans. Hendrik Springer en Trjü'tje Bakker. Overleden: Cójrnelis Zijp, oud 1 rond., z v Willem Z\jp en Naaije Kobes. Leendert Louis van Thiel, oud 4» jr., echtgén. van Agatha Adriana Laurusse.V Willem Bos, oud 53 jr., echtgen. van Grietjè Appel. BEEMSTER. Geboren: Koendèrt Hendrik, z v Pieter Tromp en Jantje Mulder. Geertruida Lucia, d v Johannes Duijn Jfn Jantje Stroomer. Elisa beth, d v Theodorus Greuter en Aaf je Oudejans. Overleden": Hendrik Bouman, 33 jr. ongeb z v Pouluë Bouman en Susanna Laan. ILPEI^DAM. Geboren: Geertje, d-v Jacob de. Vries en Anna Tjemkes, te de ftp. Aaltje, d v Pieter Blo'èm en, Neeltje Schuurman, te de Purmer. Gehuwd: Gerrit Meerman, oud 25 jaar, te Monnikendam en Grietje Klaver, oud 22 jaar, te" llpendam. BROEK IN WATERLAND. Geboren: Klaasje, d. v. Stjntje Bakker, wed. v. Klaas Sonneveld. Overleden: Klaasje Sonnéveld, oud 25 uren, d. v. Stjntje Bakker, wed. v.Klaas Sonneveld. EDAM. GeborenHeudrik, z v Hendrik Sier en Maretje Jonk. Gerrit,, z v Albert Pooijer en Bregje Vlak. Cornelis, z v l Andries Kes en Grietje Pooier. Willem Klaas, z v Jan Bonwes en Maritje de Boer. Overleden: Eefje Jonk, oud 58 jr. weduwe van Pieter de Lange. CTementia Buter, oud 38 jr. geb. met Willem Jongejan. Gehuwd: Pieter Plat, jm. en Aaltje Butter, jd, KROMMENIE. Geboren: Albert, z v J. de Roo en T. Sint. Jacob Joban Wilhelm, z v J. Fleumer en A. Pel. Gerrit, z v G. Jurriaaus, en A. Hali. Johan, z v J. Vredenburg en A. Mooij. Her manns Johannes, z v J. H. Schleeper en T. Floris. Maria Janna Alida, d v A. C. Provily en A. A. Paardekooper. Gehuwd: S. Ko? (van Wormerveer) en ,G; Eenhoorn. N. Eikel en .C. Koster. GRAFT. GeborenCornelis, z v Klaas Nat en Jantje Houwerljes. DE mjp>* Geboren: Gerrit Dirk, zv Dirk Polmanen Helena van Oenen. Pieter Cornelis, z v Simon Kramer en Johanna Dubbeld. Overleden: Maria Woestenburg, oud 9 jr., d v Klaas Woestenbnrg en Neeltje Ridder. - - AVENHORN. Gehnwd: Klaas Lely (van Helder) en Aaf je Franken. OOSTHUIZEN. Geboren: Wilhelmina Charlotta, d v Johan nes PbillippuB Mepnink-en-Gerardina Frederika Barger. Overleden: Koos Kramer, echtgenoot van Trjjntje Zijp, oud 61 jaren. Neelije Kaaskoo- per, echtgenoote van Outgert Baas, oud 53 jr. MONNIKENDAM. Gehuwd: Leonardus Lagrand, 21 jr. te Edam en Maria Greuter, 22 jr. Geboren: Jnriaan Jacob, z vHarmen Zand bergen en Cornelia Voortman. Overleden: Anthonie van der Hout, 21 jr. »^8stTn "October l^s. hopen ónze geliefde Ofiders en Bebawdouders hunne 25-Jarlge Echtvereniging te herdenken. Hnnne dankbare Kinderen en Behuwddochter, E.^BEETZ. M. C. BEETZ. Pormerend, Oct. 1902. Den 17en October a.s. hopen mijne geliefde Broeders en Zusters hunne l2'/a-jarige Echtvereenlging te herdenken. ,A*.*éê Hunne dankbare Zuster, T. WAAL. ^^msWdani, Oct. 1902f - October a.s. bopen. onze geliefde Ouders a j±/J. en - hunne 12I/2-jar1g© Echtvereniging te herdenken. Hunne liefhebbende Kinderen, Jix.'TWiut£ GRIETJE HOUTMAN. T7 BOUKE HOUTMAN. ROLL!NA HOUTMAN. LIJSBETH HOUTMAN. JACOB HOUTMAN. TRIJNTJE HOUTMAN. Amsterdam. Oct. 1902. Geboren Maria Janna Alida, dochter van A. Cl Pf A. A\ PROVILYPaardekopee. fleed. na eén zeer korte ongesteld- en ouderdom van 44 ajaar, onze ;enbot en Vader, de Hep^ in leven hoofd der School voor M. L. O. alhia*- Y //h e tf/fr, <7— Ai^ArVAN THIIRj—Laorusse. JUT, LOUISE M. VAN THIEL. ADRIANA P. VAN THIEL. Purmerend. 5 Oct. 1902. j**. Heden overleed onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Groot- rato w w /W. in den ouderdom van ruim 53 jaar. Namens Kinderen, Behuwd-en Kleinkinderen, f Wed. W. BOS—Appei.. Purmerend, 6 Oct. 1902. Heden overleed onze geliefde Broeder en Bebuwdbroeder in den ouderdom van ruim 53 jaar. Amsterdam." JACOB A OTTE. Purmerend. M. PEEK—Otte. Oct. 1902. P. PEEK. J. D. KOETER, broodbakker te en de pyj. De Notaris zal Woensdag 22 October 1902, 's morgens 10 nnr, te Middelie, in het Koffiehuis van den beer J. KLOK Wz., ten verzoeke van den heer Jb. NOTTELMAN, publiek vèrkoopen Vier perceelen zeer beêt WEILAND in den Zeevanggem. Middelie, en te K wad ijk, genaamd ,de Tuin", .Looike", Neskeven" en Daal derswoud te zamen groot 3 Hectaren, 94 Aren en 20 Centiaren. Breeder bij biljetten. De Notarissen SANNES en TEN ZELDAM, "ItLQS. zullen ten sterfhuize van Mevrouw ed. K. KUNST, in het Café tde Nadorst", Hoorn om contant geld, nubliek ver- koopen: Z*/*- A% Op Dinsdag 14 October 1902, des morgens 9 uur, een net onderhouden INBOEDEL, als veeren Bedden met toebebooren, Ledikanten, Tafels, Zilverkasten, Penantkastjes, Canapé, Stoelen,nFauteoils,^Tafeltjes, Spiegels, Pendules met coupes, Lampen, Bjsndi^sL ^ieeden, Kar petten, Kachels, enz. v Op Dinsdag 21 October Hljtitodes morgens 9 uur, diverse ANTIQUITEITEN, waaronder: Spiegelkast, Buffet, Kabinet, staand Horlogevoorts Juweelen, gouden- en zilveren sieraden, als: Voornaald met qude diamanten, Armbsnd met diamant, twee paar juweelen Kapspelden, Ketting met juweelen Boot, ju weelen Oorhangers met Broche, Kettingen, Oorjjzer, Zijnaalden, Horloges met Kettingen, waarvan één met slagwerk, enz., zilveren Brood- mand, Kandelaars, Theeservies, Blad met Trom meltjes, Olie- en Azijnstel, Lepels, Vorken, enz. enz.; voorts: oud Porselein, als: Kopjes, Schotels, Borden, Schalen, Stellen, enz. Bezichtiging op den dag voor den verkoop, vin 12 tot 4 uur. De Notaris -MM te.. Purmerend. zal op Donderdag 16 October 1902, des morgens 10 uur, te lip, ten huize van J. GEUGJES, publiek verkoopenfu* Eenige perceeltjes WEILANU en RIETLAND, te lip, gemeente Jlpendamter grootte van 1,99,20 Hectaren. Eigendom van den Heer JOH. RUITER. Breeder bjj biljetten. De Notaris 0. G VAN OS te Purmerend, zal. op Vrijdag 17 October 1902, des morgens 10 uur, te llpendam, in het koffiehuis van den Heer BAKKER, publiek verkoopen Notaris in de Beemtexzal op Dinsdag 21 Öo- tober 1902, des vooriniddags half twaalf nor, het Cafe' BELLEVUE" van den Heer in DROOG, te Purmerendpubliek verkoopen: Eeue goed onderhouden HU1SMANSW0N1NQ roet groote Hooiberglng, Dars en Stalling voor 25 Koeien, benevens groote Schuur, waarin nog stalling voor 10 Koeien, Loods, Erf, Tuin, Boomgaard en perceelen vruchtbaar WEILAND, staande en liggende in den Hobrederkoogge meente Oosthuizen, aan den Dorpsweg naar Kwadijk'nabj Purmerend, kasdastraal sectie C, Nos. 458, 459, 372; 168, 169, 170, 460, 171, 461, 402 en 401, te samen groot 20 Hectaren, 83 Aren, 20 Centiaren. De perceelen zullen afzonderlijk, in 10 ge deelten, daarna gecombineerd enin massa worden aangeboden. Aanvaarding: de landerijen Kersttijd 1902, de gebouwen, erf en boomgaard 1 Mei 1903. Betaling 7 weken na de veiling. Nadere informatiën ten kantore van voor noemden notaris. w Sp 'v"f A Vs Een perceel vruchtbaar BOUWLAND, liggende in de Nes, gemeente llpendamsectie D, nom- mer 30, ter grootte vaD 3 Hectaren, 24 Aren, 80 Centiaren, in huur bj den Heer W. KOOIJ- MAN, tot kersttjjd 1902fttf. ZytS. /CU, .aoerade» Notaris in de Beemster, zal op Dinsdag 28 0c-, tober 1902, des voormiddags half twaalf uur, in het logement DE DOELE" te Purmerend publiek verkoopen: De schoongelegen Hofstede genaamd., AURORA^ bestaande uit: eene goed onderhoucfetr-HUIS- MANSW0NIN6, waarin stalling voor 22 koeien, Hooiberglng, Dars, ruime woonvertrekken, be nevens zeer groote Schuur, waarin stalling voor 6 koeien en 2 'paarden, met Kapberg en LOfoJa,' groot Melkhok en Loods, schoon aangelegdèn Tuin, fraaien Koepel, besten Moestuin, zeer grook Erf en fraaien Boomgaard, beiden beplant mét^\ een aanzienlijk getal beste Vruchtboomen, zoo mede de daarbij behoorende perceelen zeer vruchtbaar WEILAND, alles bjj-eD aan elkander allergunstigst gelegen aan de Noordzijde van den Volgerweg en Purmerenderweg in de Beemster "rrafrij^PuTnrerend^rlij&ly-uppCT'vlahür 23 Hect aren, 44 Aren, 80 Centiaren. De perceelen door kwaliteit en ligging uit stekend geschikt voor Tuingrond, zullen esrlt V afzonderlijk in 9 gedeelten, daarna gecombineerd en in massa worden aangebpden en zjjn aanvaarden als: De landerijen met Kersttijd 1902, dege- bouwen, erf, tuin en boomgaard den 1 Mei 1903. Betaling 7 weken na de veiling. Grondlasten 1902 f 188.97. Polderlasten f 211.26. Nadere inlichtingen ten kantore aataoaa VADL cfober De Notaris zal op Dinsdag .dags 11 uur, van dén Héi koopen Een goed oh ia^PurmerlasuL 21 Aren, 80 Centiaren, heer T. BRANDENBURG. OS te Purmerend.' 1902, des voormid- te Purmerendin het koffiehuis SISTERMANS, publiek ver- fft, 00NHlJl$.met Erf, dfi. kerk, ter "grboïté ''van in gebruik bjj den er nabij. ouden Eene goed onderhouden HUISMANSWONING met Schuur en Erf, benevenB diverse perceelen vruchtbaar WEILAND, te Purmerland, aan en ten Westen en ten Oosten van den weg, ter grootte van 17 Hectaren,23 Aren; 93 Centiaren, in huur bj G. BOOIJ tot kersttijd a.s. en 1 Mei 1903. Een goed onderhouden HUISMANSWONING met Schuren en Erf, benevens diverse perceelen vruchtbaar WEILAND, te Purmerland, aan en ten Westen van den weg, ter grootte van 20 Hectaren, 29 Aren, 43 Centiaren, in huur bj J. VAN DER SLUIS en bj J. VAN DEN BROEK, tot .kersttijd a.s. en 1 Mei 1903. De perceelen behoorén tot den boedel van den Heer K. BUURS. Nadere* inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voornoemden notaris VAN OS. Zj die iet^^PtlijPSiAfan-^ër- schuldigd zjlr a/a- of Borgtochten bezitten geteekend door Mejuffrouw TRIJNTJE BEETS, Weduwe van den Heer Haitze Beets, eerder van den Heer C, de Goede, gewoond hebbende te Beemster, en aldaar overleden 25 Augustus i'j.l., worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 15 October 1902, ten kantóre van Notaris VAN OS te Purmerend. van ge- (om contant geld) op Donderdag 9, October 1902, des morgens om 10 nur, aan den BeemSter- burgwal te PURMEREND, ten overstaan van den Deurwaarder Ph. M.'SIGLING, van en hetgeen verder zal worden gepresenteerd." te SCHOUW, gemeente Landsmeer, op Vrijdag 10 October 1902, des morgens om 10 '/i uur, ten overstaan van den te Purmerend gevestigden Deurwaarder Pu. M( SIGLING. van Krommenie, 2Jf% De 'aanvragen tó't het zetten van tenten en kramen op deze kermis, welke op aanvangt, behooren te worden gedaan aan den Marktmeester vóór Donderdag 9 October 1902, op welken dag. des voormiddags tien uur de loting tus3chen de aanwezige kramers zal plaats hebben. Voor de kramen van hen, die niet aan de loting deelnemen, worden geen standplaatsen verleend. Madame D U A Resedastraat 38, Brugsche Poort, Gent, leed hevig aan maagpijn. Nergens vond ze baat. Bijna geen voedsel kon ^de maag verdragen. Zij neemt Sanguinoseen reeds met één flesch vindt ze beterschap. Haar eetlust verbetert; ze kan weer alles gaanjeten en voelt zich opgewekt. -o- De Sanguinose is het beste ver sterkingsmiddel ter wereld; dat wórdt meer en meer erkend. Op dit oógenblik wofden er door een groot aantal ge- neesheeren proeven mede genomen, en is de Sanguinose in onderscheidene groote ziekenhuizen ingevoerd. Bjna eiken dag ontvangen wj dank betuigingen en menigeen zegt óns ,had ik toch de Sanguinose maar vroe ger leeren kennen Prjs per fl. f 1.50, 6 fl. f 8. 12 fl. f15.—. Te Purmerend bj Firma F. P. Middelhoff en K. Hoogland. /o*U en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Zie verder biljetten. het Café PA*' (om contant geld), op het terrein bj van den Heer A. SMIT, aan de Klaterbuurt te Beemster, nabj de Rjp, op Vrijdag 17 Octo ber 1902, des morgens om 10 üur, ten over staan van den te Purmerend gevestigden Deurwaarder Pu STftf.TTCft varf jjGLUüCr, en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Zie Yerder biljetten. J 3 a.s„ uren, in te leveren aan van Re- REGENTEN van het Gasthuis to Purmerend, zjn voornemens bj inscbrjving aan te besteden aan de belanghebbende Ingezetenen dezer Stad,^^ Die biertoe genegen znn, gelieven niet meer i dan één monster en inschrjvingsbiljetten ver zegeld, vóór VRIJDAG 17 OCTOBER o.s. voormiddags vóór 12 bet Gasthuis. De inschrjving8biljetten met opgave twee borgen, ter beoordeeling van HH. genten voor de leverantie van bet van 1 November 1902 tot 31 October 1903, worden mede op bovengenoemden datum in gewacht. Nadere inlichtingen voor belanghebbenden zjn te verkrjgen bj den Binnenvader van het Gesticht. N.B. Monsters met namen der Inzenders van Aardappelen gemerkt, komen niet in aanmerking. Namens Regenten, ¥r-Sr-OHMSTEDE~Jr.'r -Voorzitter^. Dt G, VAN OS, Secretaris. r&'. f

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1902 | | pagina 3