Broek in Waterland. In de gehouden vergadering van het Departement „Broek i/W." dor Maatschappij tot Nut van 't algomeen, werden tot afgovaardigden ter algemeone ver gadering aangewezen de heeren C. Bakker en J. E. T. Yvjjnveldt en tot hunno plaatsver vangers de heeren W. van Engelenburg en Jb. do Boer Az. Broek in Waterland. In de jl. Woens dag gehouden vergadering van' de afdeeling „Broek i/W." van ae N.-H. Vereeniging „Het Witte Kruis" werden tot afgevaardigden tor algemeene vergadering gekozen de heeren C. Bakker en J. E. T. Wijnveldt en tot hunne plaatsvervangers de heeren L. de Oude en A. Sohoemaker. Grosthuizen. Dinsdagavond hield de afdeeling „Avenhorn" van het Witte Kruis hare gewone voorjaarsvergadering. Jisp. Voor de vacature als lid van den raad, ontstaan door het overlijden van den heer O. Jonker, waren 3 candidaten bij don Burgo- meester opgegeven. Bij de Woensdag gehouden stemming verwierf de heer P. Rot 23, do heer P. Praag 10 en de heer P. Waiboer 9 stem men. Alzoo herstemming tusschen de heeren P. Rot en P. Praag. t -r Kwadjjk, 9 Mei. Bij do op Woensdag j.l. gehouden gewone stemming voor 2 ledon in hot bestuur van „de Kwadjjkerkoog" zijn de beide aftredende leden, de heeren J. Uitentuis Pz. Poldermeester en J- Koning Wz. Hoofd ingeland, met algemeene stemmen als zoodanig wodor herkozen. Middelie. De Protestantsche zang ver eeniging dor afd. Edam van don N. P. B. gaf op Hemelvaartsdag, des nam. om 2 uur, eene uitvoering in de Hervormde kerk alhier, waar eene groote menigte was opgekomennagonoog allo zitplaatsen toch waren ingenomen. Monnickendam. Uitslag der jl. Dins dag gehouden aanbesteding van liet herstellen van eenige schoeiingen en liet vernieuwen van do rij voeringen der zeepziedersbrug. Wormer. De commissie tot wering van schoolverzuim herkoos in hare laatste vergade ring tot voorzitter den heer II. G. van Gerve en tot secretaris den heer G. Kramer, welke verklaard hebben de benoeming aan te nemen. „Vooruit." Reclame. Voor de vrouw. Firma F. P. MTDDELHOFF Az., Peperstraat, Purmerend. L. DE "WOLF, te Purmerend. MARKTBERICHTEN. Purmerend, 6 Mei. Ter waag gewogen 144 stapels kl. Kaas, weg. 4605 Kg., stapel Middelb. Kaas. Hoogste prijs: Kleine Kaas ƒ28.— Middelb. Goudsche Alkmaar, Vrijdag 9 Mei 1902, Aangevoerd 226 stapels, wegende 108112 kg. Kleine Hooikaas 27.50 Kleine Grask. Comm. Graskaas Comm. Hooik. 26 50 Middelb. Grask. Middelb. Hooik. 26.50 1'~ S n 0. - in .4 bedrijven van Top Naeff, ten besloop con wijze yorre bovon onzen lof verheven. Boeiend was het spel, boeiend van begin tot het einde. Het publiek, dat talrijker had kunnen zjjn, ware de .schoonmaak tijd er niet, heeft met gespannen aandacht het spel gevolgd en was geheel onder den indruk daarvan. Aangenaam was het ons te vernemen van een dor leden, dat zij voor een dankbaar publiek hadden ge speeld, nog aangenamer zal het ons zjjn W. F. meermalen nog hier te zien optreden. Naar aanleiding van de te Zuiderwoude te maken regen waterbak, deelde de Voorzitter mede, informatiën te hebben ingewonnen naar oen bak, systeem Hajé, inhoud 10000 L., welke voor geschikte prijzen verkrijgbaar zijn. De vergadering besprak de mogelijkheid om zoo'n bak te Zuiderwoude te krijgen, zonder echter tot een resultaat te kómen. Naar aanleiding van het uitgebracht rapport betreffende het onderzoek van de inden handel voorkomende melk in de provincie Noord-Holl. werd uitvoerig gesproken. De vergadering bo- sloot er op aan te dringen dat niet anders dan zuivere melk zonder bjjvoeging van water, in den handel gebracht mocht worden. Voorts werd Dr. C. Bakker alhier met alge meene stemmen candidaat gesteld bij de aan staande verkiezing van een lid in het Hoofd bestuur.. Edam. Als le candidaat voor Djjkgraai van don Zuidpolder is aan H. M. do Koningin voorgedragen de heer P. Plas Azn., alhier. Bij de opening herdacht de Voorzitter, de heor H. J. J. Verhoeff den overleden vico- voorzittér den heer C. P. Spaansin zeerwaar- dcoronde en gevoelvolle bewoordingen. Tot leden van het bestuur werden gekozen, de heer C. W. Spaans als vice-voorzitter, do heer F. Koster als penningmeester en de heer R. Geel als magazijnmeester. Uit het jaarverslag bleek, dat de toestand der afdeeling bevredigend was. Het aantal leden was nog steeds klimmende. Tot afgevaardigden en plaatsvervangers ter Alg. Verg. werden benoemd de heeren D. H. Prins, J. C. van Hoorn, R. Spaans en Le Clercq. Van de 155 leden waren er 21 aan wezig, wat voor onze afdeeling nog al gaat. Hoom. In do Dinsdag gehouden raads vergadering is besloten een subsiedie van 1200.te geven om het gebouw van het voormalig Rijkslandbouwproefstation in te richten voor den zuivelconsulent in N.-Holland en bovendien jaarlijkach ƒ200.te geven voor het onderhoud van het gebouw. KatWOUde. Uitslag der gehouden aan besteding, door het bestuur der polder Kat- woudo: 1 ,f;t- 1. Het verriohten van timmerwerk aan den Katwouder en Langedijker molen, met levering van do benoodigde materialen Jb. Band, te Purmerend, 239.—. P. Karmelk, Monnickendam, 157.59. 2. Het verven van beide molens: J. Hesselman, Volendaro, 168.— A. Oosteryeld-Dz., Monnickend. 143.—. W. Oósterveld, 119.—. J. "Band, Purmerend, „117.50. 3.' Dó leverantie van GO Mfi. grint en 40 M3. grove puin C. J. Eeltink, Edam, ƒ260.—. P. Karmelk, Monnickendam 223.30. D. van Boarsen, 190.—. 'Gegund aan de'laagste inschrijvers. Getuigde die goede opkomBt van de ver wachting, die men koesterde, iets schoons te nullen hooren, deze verwachting niet beschaamd. Onder leiding van den heer G. Groot werden door de vereeniging, die uit ruim 40 zangers en zangeressen bestaat, een twaalftal liederen op uitnemende wijze ten gehooro gebracht. Viel de keuze der stukken op het programma te roemen, ook de uitvoering verdient, naar wij mee tien alle lof. Zij toch getuigde van degelijke studie onder bekwame leiding en deed de in houd der kourzangen tot zjjn recht komen. De waarde der voordracht werd nog verhoogd door welwillende medewerking van drie dames, die in „Een Moederhart" en hot „Visschers- lied" ;het dameskoor vormden ón een Trio zongen en mede blijk gaven van geoefendheid in den zang. In het vertrouwen, dat alle aan wezigen een uur van aangename verpoozing doorbrachten, brengen wij gaarne dank aan den directeur en de leden van bovengenoenido vereeniging voor bet ons verschafte genot en mede aan bet Kerkbestuur, dat voor dit doel bereidwillig liet kerkgebouw beschikbaar steldo. IC. Strubbe, alhier voor ƒ909.— H. Cobelens, 895, K. Valentjjn, 870.—. D. Blankevoort, 840.—. P. Karmelk, 835.99. Gegund aan don ljiagsten inschrijver. Het grasgowas langs de wegen en dijken in do Grooten IJpolder heeft opgebracht 2834, tegen 2935 en 2582 in 1901 en 1900. Te Houtrijk en Polanen (Halfweg) zal een tweede najaarsveemarkt worden inge steld. Door de verbooging der melkprijzen heb ben meerdere veehouders onder Nieuwer- Amstel en Sloten de weekloonen hunner arbeiders met 0.50 5. 0.75 verhoogd. Voor mededinging tot de levering van twee nieuwe brandspuiten voor de gemeente Emmen, werden de firma's van Bergen te Heiligerlee, J. H, W. van der Ploeg te Grouw en Gebr. van Bergen te Midwolda uitgenoodigd. Op den 30en April had die wedstrijd te Ier Apel plaats in tegenwoordigheid van h.h. Bur gemeester, Wethouders, leaen van den Raad, commissie en gemeentearchitect. Na gehouden proefnemingen en onderzoek werd in onmid dellijk daarna gehouden vergadering besloten de levering van twee nieuwe brandspuiten op te dragen aan de firma J. H. W. van der Ploeg te Grouw Fr. STADSNIEUWS. Woensdagmorgen kreeg onze gemeente bezoek van eene bende Zigeuners, in drie woon wagens. Ze sloegen hunne tijdeljjke woonplaats op aaneen Boemsterdjjk. De eer van hun be zoek dankten we voornamelijk aan de Paarden markt. Deze troep toch bezoekt allerlei paarden markten, naar ons werd meegedeeld. Men zou or een paar dagen Zigeuner voor willen zjjn, om zooveel bezoek te ontvangen. Honderden bij honderdon, den geheelcn dag door, móesten een kijkje nemen, nu men kon zien hen, van wie de meesten iets wisten uit allerlei verhalen. Hen in natura te aanschouwen, was een to zeldzaam feit, om er geen gebruik van te maken. v v Wat eene armoedige, vuile, onoogelijke troep! Enkele mannon, meerdere vrouwen, Yelo kin deren. De laatsten blootsvoets, half gekleed of liever omringd door vorbelde, vorscheurde kleerenVan uitzicht donker en blozend en vuil, leven Zij als dieren gelijk. Een hoop vod den ziedaar hun legerstedeEen dor vrou wen rookte als een kalkoven. De kinderen konden dansen en zingen on niet minder goed bedelen. Hunne taaleen mengelmoes. De taal der beurs verstondén ze uitmuntend. Ze haalden heel wat centen op! Tegen den avond was do politie rijk vertegen woordigd; ook de Burgemeester der Beomater kwam eens kijken, heel waarschijnlijk wel met het oog op te nemen maatregelen. Het duurde dan ook niet lang, of de geheelo troop trok weg, door Purmerend, in- de richting van Zaandam, tot blijdschap van menigeen in de stad en ae' voorstaddie -qr allicht eenige uren nachtrust door hadden ingeboet, waren ze gebleven. Want ook rooven en gappen is hun niet vreemd. Nu het gaf wat variatie en stof tot spreken Bij eene aanbesteding van wege de Genie voor het maken van een weg op een gedeelte van de Diemerlaan. ter verbetering van de stelling „Amsterdam", was de laagste inschrij ver de heer J. de Vries, aannemer alhier. Woensdag was het den geheolen dag in de Btoom-c(\rou8sel van Van Bergen, op de kermis alhier, zeer druk. Er was den bezoekers eon verrassing bereid. Ieder die de tent binnen-'1 trad, werd vorzocht zijn naam in een boek te schrijven en tevens het bedrag, wat vermeend werd in een flesch te zitten, die voor eon ieder ten toon gesteld was aan het entrée-bureau. Te 11 uur was er feestelijke opening; hoewel het publiek toen niet talrijk was, werd aan de tegenwoordig zijnde bezoekers medegedeeld, dat het bedrag in de tiesohy 9.515 was, en dat jonge- juffr. T. de Vries en de jongehr. 8. Semeins alhier, belden het dichtst bij hot bedrag hadden geraden. Beiden haddon 9.50 geraden, waarop het bedrag tusschen hen verdeeld werd. Do uitvoering van „Voorwaarts" op Don derdag van kermis was heel goed bezocht. Opgevoerd werden „Ghetto" en „Tooneelstu- diën." Aangezien deze stukken meermalen zijn opgevoerd, volstaan we met de raededeoling, dat êr zeer goed werd géspeold en dat elk bedrijf van het eerste stuk met veel applaus word begroet. Hoewel er veel kèrmispubliek was, liet do aandacht en stilte bij open doek weinig of niet te wensohen over. Bjj de Woensdag j.l. gehouden aanbe steding van het schilderen van het inwendige der Ned. Herv. Kerk alhier, was de laagste inschrijver de heer K. Hoogland alhier, voor de somma van 580, aan wien het werk is gegund. Banken, deuren, portalen enz. zullen in oud eikenhouten kleur worden geschilderd. f ,irr Volgens achterstaande advertentie zal ;da lieer J. N. Kóóp hier eene winkel openen in galanterie», aardewerk enz. Het perceel Peper straat van mej. Wed. Smelik is eenigszins .ver anderd en heden avond zullen de nieuwe groote- étalages, voorzien van veel en helder licht prijken met de, vele en de verschillende arti kelen welke men verkrijgen kan. De Hoornscho bazar, zoohls do winkel heet, zal zeker wel: met een druk beVoek worden vereerd, er is voor iedor wat te vinden. Woensdagavond hield de Werkmansvereoni- ging eene vergadering in „de Doele" ter be spreking van de financiëelo regeling voor hot bouwen. - In zijn openingswoord wees de Voorzitter er op, dat bet ongeveer twee jaar was geleden, dat ae bouwcommissie, was ontstaan en samen gesteld, en dat niemand toen had kunnen denken, hoeveel moeiten, bezwaren enz. het zou opleveren, geld te krijgenmeermalen meende men schier gereed te zjjn on telkens werd men teleurgesteld: men zou er een boek deel van kunnen vullen. Thans echter kon het Bestuur mededeelen, dat eene hypothecaire geldleening was gesloten naar den zin van do bouwcommissie en het Hoofdbestuur, welke dan ook met algemeene stemmen is aangenomen en waarop straks de goedkeuring der vergade ring zal worden gevraagd. Na de opening, leest de secretaris de notulen, welke behoudens eene kleine opmerking van den heer L. Switzer werden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mee, dat van de obligatio- leening k 4 groot 14000 h 15000, ongeveer 11000 is geplaatst, en dat-er uit-, zicht bestaat, dat de resteerende gelden wel spoedig plaatsing zullen vinden. Daarna leest de Voorz. de concept-acte .van de te passeeren hypotheek voor, de voorwaarden, waarop geld wordt verkregen en op welke wijze moet worden afgelost. Aangezien er nog niets staat, is de hypothee, leening van anderen aard dan gewoon. De Overjjselsche hypotheekbank te Deventer is bereid 36000 te leenen, waar van telkens een deel kan worden opgenomen en wel zooveel, als er gebouwd is tegen 41/4 per 100 gulden, met onkosten k 4.50. Het teld wordt op een bank gedeponeerd en doet aar natuurlijk ook rente; als we het goed hebben 21/2 pCt. Gevraagd wordtwanneer de bouwverceni- ging failleert, wie zal dan do gelden moeten betalen? Wel, de vereeniging; in haar geheel, niet de personen hoofdelijk. Dit advies is ons altijd gegeven. Nader wordt van de bestuurstafel medego- deeld, dat men van plan is 25 woningen te bouwen tot een totaal bedrag van 50000, waarvan 19 een weekhuur van 2.10; 4 ieder 4 en 2 ieder 5 zullen moeten opbrengen, makende' eene ontvangst van 3426. Uit gaven aan renten hypothee, leening 1620; idem obligatie-looning 560; aflossing voor elk' 500, maakt eene totale uitgave van 3180. Blijft eene kleine 300 voor grond en polderlasten, onvoorzien. Rente volgende jaren natuurlijk minder. De overeenkomst met de hypotheekbank is zoo aangegaan, dat wanneer tnon moer huizon wil bouwen, men het daarvoor bonoodigde godeelto van hot terrein tegen getaxeerde waarde van de hypotheek kan zuiveren. Als de huizen niet verhuurd worden, hoe zal het dan gaan met de rente-betaling? Nu er meer huizen gebouwd worden, is dit toch mogelijk? Daarop moest het bestuur het antwoord schuldig blijven. Gevraagd werd, of ook beslag op de contri bution kon gelegd worden, indien onverhoopt; de vereoniging failliet mocht gaan? De kapitalen der geheele vereeniging, dus óok van de afdeelingen, kunnen ze aanspreken, maar niet de leden persoonlijk. Kan elke onder-afdeeling geeno Kon. goed keuring verkrijgon Bjj onderzoek is gebleken, dat dit niet gaat. De gedane rekening droeg niet elks goed keuring weg. Gevraagd werd, of nog eene andere rekening was gemaakt, er zijn toch ook kwade posten, sljjtage enz. Men houdt toch altijd ongeveer 300 Over volgens de gemaakte rekening, bovendien zal het goed zijn, om meer kasgeld te houden, de eerste paar jaren b. v. van de obligatie-leening niet af te lossen. Gaat die aflossing bij loting Ja, dat is de gewoonte. Nog wofden bezwaren gemaakt over don den grondhet inzinken of wegzakken na ver loop van eenigen tijd. De Architect zegt, dat alles met zand wordt opgehoogd en dat een jaar na de voltooiing van de wijk, de straat weer op de hoogte moet worden gebracht, die ze oorspronkelijk had. Daardoor worden vele(.uitgaven voorkomen; de grond is dan we! beklonken. De vraag wordt opgeworpen, hoe do aan wezigen denken over al of niet verhuren* Ver schillenden deelen bun gevoelen mee. Nogmaals wordt opgemerkt, of men voor onderhoud, brandassurantie enz. wel geld be schikbaar zal hebben. De Architect deelt dienaangaande mee, dat men het eerste jaar het wel buiten onderhonds- kosten kan stellen en acht verdor 10. per woning voldoendevoor bederf behoeft men geen vrees te koesteren, daar ook onder de woning zand komt en voor circulatie van lucht zal worden gezorgd. Hierna wordt hoofdelijk gevraagd, hoe men over het verhuren der woningen denkt. De uitslag iB, dat het bestuur niet meegerekend, 25 meenen, dat het wel zal gaan; 15 zien er bezwaar in en 7 houden zich buiten stemming. Wijders wordt in overweging gegeven, nog een week b.v. te wachten en dan definitief te beslissen, of men al dan niet de hypothecaire? leening zal sluiten. 1 - Het Bestuur wijst op dé ,mogeljjkheid,Vdafö dan do leening weer kan afspringen; In stemming gebracht, wordt met 26 tègenrl 18 stemmen (1 blanco) besloten, heden avond tij!1 te beslissen, en vervolgens met 51 tegen 5 st.-MÈi* (2 blanco) aangenonfén, de leening van 36000 HÉ te sluiten.^Het Bestuur is er algemeen moot. - Do Voorz. deelt mee, dat men spoedig weer zal bjjeenkompn en vraagt, óf niemand bezwaar heeft, dat het Bestuur eene voordracht van een aantal personen zal maken, waaruit do vérga- dering een bestuur voor eeno commissie voor de bouwerij kan kiezen. I)iê commissie zal dan .het besluór van eene nieuwe afdeeling üitmakeii, evenals dit mot Weduwfonds enz. hot geval ja. ^ft; Een bestuurslid zou het goedvinden, dat men Éi»! zich nu reeds als huurder kon opgeven. De $1 namen, der aangemelden. blijven natuurlijk geheim. Ofschoon anderen dit.voorbarig achtten, is dc gelegenheid tot mondelinge of schriftelijke aan- $|§t melding bjj den Secretaris opengesteld. - Op. een desbetreffende vraag, leest de Voorz.'MM de voorwaarden voor, waarop het land is ver- huurd. - Gevraagd werd, wanneer de woningen klaar zullen zijn. .,j| Antwoord: uiterlijk November bewoonbaar.. De Voorz. dankt-ae bouwcommissievoor de jlpl vele moeiten, feliciteert linnr mot het wolslagen ter verkrijging der gelden en hoopt, 4at allo V, leden de bouwerij zullen steunen; moge de^gl nieuwe .wjjk een sieraad worden voor vereeniging en gemeente. De vergadering wordt met een woord van dank aan de opgekomenen te elf uur gesloten Mejuffrouw Potronplla van Jaarsveld te Maas sluis'heeft ook haren lof willen mededeelen omtrent eene behandeling die zjj gevolgd heeft. Deze behandeling vervult iederen dag totale genezingen in de gevallen van bloedarmoede, bleekzucht, - neurasthénie, algemeene verzwak king en rheumatiek. Men moet opmerken dat bijna al de vrouwen die aan bijzondere storingen Ijlden, bloedarmoedig zijn, bij govolg een arm bloed hebben. Indien door de behandeling waarvan hier Bprake is de bloedarmoede be streden en overwonnen kan worden, bestaat er kans de onregelmatigheid in de werkingen van het vrouweljjk lichaam te genezen. Inderdaad, als men een rijk en krachtig* bloed zal bezitten, zal men tegen vele ziekten gewapend zjjn. Dit resultaat kan verkregen worden door de Pink pillen van Dr. Williams. Het is door de herstelling van hot bloed dat - Mej. JAARSVELD, volgens portret, zwak geworden was dat Juffrouw Petronejla van Jaarsveld hare gezondheid heeft kunnen herstellen.. Sedert geruimen tijd, zoo schrijft zij, was ik lijdende aan hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Niot een geneesmiddel mocht mij verlichting geven, zulks bekwam ik eerst nadat ik mij aan de behandeling der Pink pillen onderworpen Jieb. Langzamerhand deed zich een verbeteriW; voor dio bjj eenigo volharding in de behandeling van lieverlede toenam. Mijne gezondheid herstelde zich geheel en al. Hoe vele vrouwen ziet.men niet aan derge lijke ziekten lijdenP Hoevele zjjn er niet die niet weten dat de behandeling der Pink pillen werkdadig is in dergelijke gevallen? Dat zij dus weten dat de Pink pillen voor hen eene kostbare verlichting kunnen zjjn, zóówel ge durende hunno jeugd als wanneer zjj op moer gevorderde leeftijd zullen zjjn. Men geve echter wel acht dat men niet be drogen worde, want gelijk alle goede zaken worden de Pink pillen ook reeda op schandelijke wijze nagemaakt, die alleen don üiterljjken schijn hebben rati de echte, maai-het innerljjke is niets Waard, dat wil zeggen datgene wat de heilzamoen genezende werking bezit. Verschaft U dus alleen de Pink pillen bjj de depóthouders die onder de attesten vermeld worden en zoo gjj twijfelt bestelt zo rechtstreeks bjj den Heer Snabillé, den Hoofddepothouder. Prijs ƒ1.75 de doos en ƒ9.— por 6 doozen Verkrijgbaar bij Snabii.ié, Steiger 27. Rotter dam, hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor PURMEREND en Omstreken bjj: Handel: willig. Ter graanmarkt aangevoerd 130 heet. 23 Chev. 45 Haver br. boonen Paardenb. 58 Witteb. 5.25 5-75 p. h, 3 85 4.40 V groen erw. grauwe 10.- 9.— 12.- 12.— 16.- 18.-

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1902 | | pagina 2