Het oude lied. menschheid voorhield, komt hethcrinnerings feest van Zijn geboorte tot ons in een tijd van het jaar, als de schier verdoofde levens-' kracht der natuur, als de tot zijn kleinste ruimte ingekrompen dag ons droevig stemt. Daarom toch wanhopen wij niet aan lente's wederkomst, en evenzoo geven wij niet op het vertrouwen, dat de zedelijke vooruit gang van ons geslacht nieuw leven zal wekken. Ons Kerstfeest is een protest. Aan alle volken der aarde is de Blijde Boodschap gebracht, en er is toch wel iets van overgegaan in de harten', iets van in de practijk des maatschappelijken levens op genomen. Ons protest is gericht tegen de langzaamheid, waarmede de heerschappij der zelfzucht wordt teruggedrongen, tegen den weerstand, dien de uitbreiding van het Godsrijk, van het rijk der liefde en des vredes ondervindt. Ons Kerstfeest stelt het ééne noodige, dat wordt veronacht zaamd, tegenover het vele overtollige en schadelijke, waarvoor men ,zich afslooft. Al zijn er onder de vele millioenen die - -het heeten te vieren, slechts enkele duizend tallen, van wie het een uiting des gemoeds levens is, die duizendtallen vormen de keur bende, door wie de hervorming der mensch heid moet verricht worden. Ons Kerstfeest is een aansporing, om tot onszelven in te gaan. Ons af te vragen, of ook wij altijd doen wat strekken kan om den geest der broederschap aan te kweeken in de wereld. Ons te herinneren, dat het geloof in den zedelijken vooruit gang tot grond moet hebben de eigen werk zaamheid om daaraan het onze toe te brengen. Gij die u bedroeft over de macht van het égoïsme, dat de bron is van al de ellende door den eenen mensch over den anderen gebracht, gij zult ook weten dat het naast voor de hand liggende middel om de invloedsfeer der zelfzucht te ver kleinen, haar onderdrukking is in eigen hart en in eigen kring. Den vrede der volken kunt gij, helaas! niet tot stand brengen; maar om te beginnen met het stichten van vrede op het plekje aarde dat uw voeten drukken, zijt gij toch wel in staat? En daarom, laten wij hoopvol het Kerst feest vieren, dat deze gedachte in ons ver levendigt. West-Fkiso. Aanslag op president Roosevelt. BOfjyu]yjL.AJwi>. Broek in Waterland. Vrijdagavond hiëld „Burgernut" alhier in het „Broekerhuis" hare tweede bijeenkomst in dit seizoen. De opkomst was zeer goed. Nadat de Voorzitter deze vergadering geopend had, werd het woord gegeven aan den neer Chr. Medemblik, welke dien avond de lezing op zich had genomen. Door dezen werd voorgedragen een treffend verhaal, getiteld: „Eene wonderlijke redding van drte rpbbenjagers op de Oostzee". Met aandacht volgden de aanwezigen deze lezing. Broek in Waterland. Onze dorps genoot de heer C. Tolk Jbz Jr. is benoemd tot directeur van „Edams Mannenkoor" te Edam. Etersheim. Vrijdag 20 en Zondag 22 December gaf het Burgernut Etersbeim en Schardam eene uitvoering. Beide avonden was het gezellige lokaal van den heer J. Edel goed bezet. Opgevoerd werd „'t Lied van Moeder", tooneelspet in bedrijven met een voorspel. Oosthuizen De lieer C. J. Kieviet, hoofd dor Bchool to Etersheim, gemeente Oost huizen is als zoodanig benoemd te Zaandam Ruim achttien jaren is hij aan de school te Etershei in verbonden geweest en staat bekend als eert zeer uitstekend onderwijzer.—-Trouwens de heer Kieviet heeft zich reeds als schrijver een zeer goede reputatie verworven. Oost-KnoHendam. Zaterdag 21 dezer herdacht de afdeeling Knollendam, Marken- Binnen en Omstreken der Hollandscho Maat schappij van Landbouw 'haar 25 jarig bestaan in eert foesteljjke bjjeenkomst der leden met hunne dames. In zijn welkomstgroet herdacht de Voorzitter de heer J P. Groot te Starnmeer, de mannen, die het initiatief hebben geïiompn tot de oprichting, van welke er nog een vier tal aanwezig waren, wees op de belangrijkheid van het groote lichaam, waarvan de feest vierende vereeniging een deel uitmaakt en sprak ten slotte zijn beste wenschen uit voor den bloei van den Nederlandschen landbouw en do welvaart der landbouwers. Daarna werd een telegram voorgelezen van het hoofdbestuur, dat de afdeeling gelukwenscht en als herin nering een zilveren medaille aanbiedt. Hierop vereerde het bestuur zijn Voorzitter een zilveren insigne als herinnering aan dit feest De secre taris bracht vervolgens verslag uit van de werkzaamheden en verrichtingen der afdeeling, gedurende haar bestaan. Hij somde op een rij van sprekers, dje op verschillende vergaderingen allerlei belangwekkende onderwerpen hadden ingeleidnoemde verscheidene belangrijke zaken op, waarmee de afdeeling het pogen van andere vereenigingen en personen had gesteund, zoowel door het uitloven van medailles als anderzins; herinnerde aan de voorstellen, welke door de afdeeling ingediend op een Algemeeno Ver gadering waren aangenomen of verworpeq. Vooral bij een daarvan, de opdracht aan het Hoofdbestuur ,om een poging te doen tot ver betering van den ellendigen watertoestand in Schermer boezem, welk voorstel in 1892 was verworpen, stond hij eenigszins uitvoerig stil. Scheen alle moeite, welke de afdeeling zich toen getroost heeft, aanvankelijk vergeefsch, het deed hem genoegen, dat èr na dien tijd eenige verbetering is gekomen, terwijl hij hoopt, dat door een nieuw reglement weldra nog iets tegemoet zal worden gekomen aan de vele klachten. Schellingwoude. Bij do heden ge houden verkiezing is tot lid van het bestuur, der banno Schellingwoude en tot hoofdingeland van Waterland herkozen de hoer D. Peen, te Schellingwoude. Worraer. De gemeenteraad heeft bij le stemming met 5 van de 7 stemmen tot onder wijzer aan onze school benoemd de heer J. Nooij, zijnde no. 2 van de voordracht. Wormer. Het aandeel voor onze ge meente in de nationale militie, lichting 1902 is bepaald op 5. Moord in de Dubbele Buurt. Het gevonden lijk. Het kinderlijkje. IJs in de Zuiderzee. Aanvaring. Diefstal. Van den hooizolder gevallen. Purmerend, Dinsdag 24 Dec. 1901. UIT HET BPITENLAXD. Terwijl president" Roosevelt Vrijdag tegen middernacht te Washington wandelde in de avenue de Massachusetts, in gezelschap van lord Pauncefote, heeft iemand zich op den president geworpen en hem een stomp tegen de borst gegeven. Zonder zijne tegenwoordigheid van geest te verliezen, heeft de president hem door een krachtigen vuistslag ter aarde geveld. De president en de Engelscho gezant ver volgden daarna kalm hun weg. De bjjdrage werd vervuld door den heer A. J. Wijnvelat met een boeiend gedicht van Mr. J. van Lennep, getiteld; „Do reddingboot". Op meesterlijke wijze werd dit schoone gedicht voorgedragen, terwijl de toehoorders het in ademlpoze stilte volgden. Daarna had zooals gewoonlijk de tombola plaats. De prijzen, bestaande uit doelmatige huishoudelijke 'artikelen, werdon gewonnen door de heeren P. Heijlo en P. Ubbels en Mej. Wed. Jb. Postma. Na de pauze traden achtereenvolgens nog op de heer Chr. Bakker Jz. met „Het feest op Elsenstein", een gedicht van Tollens, de heer W. Spaans Rz. met „Op den verjaardag van den landheer", de heer P. Heijlo met „Voor pleizier uit de stad", de heer S. Honingh met „Een examen op een dorpsschool", de heer Chr. Medemblik met „De vader", de heer B. Hoon met „Een toespraak van een kitteloorig burgervrouwtje", Mej. Wed. Jb. Postma met „De rijke en de arme man", do heer J. Dekker met „Krankzinnig tegen wil en dank" en de heer W. Kennedji met „Theoietische practijk De verschillende voordrachten, hetzij proza of poëzie, hetzij ernst of luim, werden vrij goed teh gehoore gebracht en voldeden do aan wezigen uitstekend. Alvorens de vergadering te sluiten bracht de Voorzitter een woord van dank aan de verschillende sprekers voor den genoeglijken avond den aanwezigen verschaft. Het deed hem genoegen dat de belangstelling in „Burger- nut" zoowel wat toehoorders als sprekers be treft toeneemt. Het werd prachtig gespeeld en bracht menige traan te voorschijn. We vullen ons onthouden om in 't bijzonder namen te noemen want ieder deed zoowel in dit als in het volgende stuk uitstekend zijn best. Het tweede nummer was „Parade op don Dam" kluchtspel in één bedrijf, dat eveneens best van stapel liep Als slot weid door de dames M. en L. Houtman op verdien stelijke wijze voorgedragen „Neerland bovenal", met koor Zondag sloot de voorzitter de heer Jn. Visser met een woord van dank. Wederkeerig sprak de heer H. J. Huizer als president van „Ge zelligheid" eenige hartelijke en waardeerende vyoorden en daarna de heer K. Timmerman als oud-voorzitter van 't Burgernut. Er heerschte een aangename en gezellige geest en menigeen bleef dan ook na afloop om nog een dansje te halen. Men zal niet alleen te Etersheim de heer Kieviet missen maar vooral ook te Warder, waar hij de laatste jaren diiecteur was van het fanfarecorps; een directeur steeds vol ijver en ambitie, die de eer toekomt dat het corps een waardige plaats inneemt onder hare znsterver- eenigingen Vervolgens bood de Voorzitter, namens de afdeeling den secretaris, den hoer K. Louw, die van de oprichting Bteeds met yeel ijver het secretariaat heeft waargenomen, een ge schenk in kontanten aan, niet om hem te be- loonen voor dien arbeid, maar om hem te toonen, dat de leden zijn werk waardeeien. De heer C. P. T. Bigot van Amsterdam trad daarna op om de feestgenooten te ver gasten op eenige voordrachten in ernst en luim, terwijl in de pauze onder de leden een tom bola zonder nieten werd gehouden, waarvan de prijzen bostonden uit allerlei landbouwge reedschappen. Na afwerking van het officiëele programma, bleef men nog eenigen tijd al koutende en zingende en toostende, gezellig bijeen. Vrijdag had te Hoorn de officieele opening plaats van het Rijkslandbouwproef station en annexe proefzuivelboerderij. Met ingang van 1 Januari a, s. worden verplaatst de ambtenaar bij den activen dienst van 's Rijks belastingen J. Hoekstra van Texel naar "Wïeringen. Aan den heer Mr. D. E. van Lennep, burgemeester van Heemstede, die tenge volge het bijzonder reglement als voorzitter van het bestuur van den Sohouwbroekerpoldor moest aftreden, werd namens alle ingelanden oen welgeslaagde photographic van de molen van den polder aangeboden. Er werden in dezen winter door do eigenaars der eendenkooien op Toxei nog niet zoovele eenden gevondon nis in de vorige week. Eiken dag konden flinke hoeveelheden naar elders worden gezonden. De prijs der •beste kooieenden loopt thans tot/1.per stuk. Ook de hazen en het overige wild is thans duur, waaraan de concurrentie onder de opkoopors ook veel bijdraagt. Dezer dagen zijn op Texel de premies betaald, door de Regeering uitgeloofd voor het dooden van zeehonden. Men maakt er op 't eiland, waar overigens langs de kusten zich tal van zeehonden ophouden^ niet veel werk van om deze vischroovers te dooden. De reden daarvan is, dat er voor de eilanders niet veel van de premie overblijft, doordien zoo vele kosten moeten worden gemaakt. Eerst toch moet men den huid opzenden naar den opzichter te Nieuwediep, en dan veel later ontvangt men een mandaat uit den Haag, waarmede men heel wat moeite heeft om er geld voor te ont vangen. Er is in de zaak van den moord op de Wed. Dijkxhoorn een niet onbelangrijke nieuwe bij zonderheid. Het voortgezet onderzoek heeft vrijwel zeker heid gebracht omtrent het tijdstip waarop de moord gepleegd is. De misdaad moet be^akn zijn in den nacht van Dinsdag 10 op Woensdag 11 December, en wel ongeveer 11 uur- De getuigen, die eerst verklaard hebben, dat zij de vermoorde Woensdagmiddag nog hebben gezien, weten zich thans" bjj goed nadenken, beslist te herinneren dat dit Dinsdag is geweest. Woensdag is zij den gehoelen dag door niemand gezien. Daarmede in overeenstemming zijn ook de tweo volgende feiten: lo. dat bekend wa« dat jutfr. Dijkxhoorn stipt gewoon was dadelijk na de bezorging haar courant te lezen. Welnu, de courant, die Dins dagavond bezorgd w^rd is, blijkens de plaats waar zij gevonden werd, gelezen, terwijl^die van Woensdag- en Donderdagavond nog in de brievenbus lagen; 2o. het resultaat van de lijkschouwing. Door deze is aangetoond, dat de vermoorde haar laatste middagmaal, blijkens overblijfselen daarvan in do maag gevonden, ongeveer 6 uren voor het intreden van den dood heeft tot zich genomen. Daar de wed. Dijkxhoorn geregeld te vijf uren at, wijst dit, ook in verband met andere inwendige kenteekenen aan het lijk, op den tijd van elf uur Dinsdagavond. Nu is ook duidelijk geworden' dat de ver- moot de in nachtgewaad is gevonden en is het vermoeden versterkt^ dat de moordenaar, onder begunstiging van het avondduister van achteren de woning is binnengekomen, toen de vrouw te bed lag. Hij schijnt, door zich op een platje begeven te hebben, een raam t,e hebben open geschoven en binnengeklommen. Het feit, dat de knippen van de voordeur waren afgeschoven, wijst er op dat hij door die deur heeTt willen ontkomen. Toen dat niet ging omdat de deur op het nachtslot was en de moordenaar den sleutel niet wist te vinden, zal hij zich verwijderd hebben achter, door de keukendeur, die bij het vinden van het lyk openstond. In de laatste dagen is de justitie in het bezit gekomen van een naamloos schrijven, op den moord betrekking hebbende. Deze briefis door een kruier bezoigd. In verband hiermede is de volgende Oproeping gepubliceerd De Officier van Justitie te Amsterdam verzoekt dringend den kruier, die hem Donderdag 19 Dec. l.l, per post een brief heeft toegezondenzich ten spoedigste te zijnen parkette aan te melden. (Ni v. d. D.) Nader wordt nog vermeld, dat Donderdag door den notaris Hoorn, in tegenwoordigheid van de familie, de inboedel der vermoorde is geïnventariseerd en getaxeerd. Juffrouw Dijkx hoorn moet een testament hebben nagelaten. Men heeft de laffe aardigheid gehad zekere T. bij de justitie aan te wijzen als de dader. Deze zou heette het van plan zijn naar Duitschland te vertrekken, waarvoor zijn in boedel reeds gepakt stond, maar bij een huis zoeking in zijn woning bleek dat van het ge- heele verhaal niets waar was. Over het in de bosschen van Nistelrode ge vonden lijk, schrijft men aan de „Nbr. Ct.", dat het lijk iS herkend als te zijn dat van Her- manus van der Heijden, oud 53 jaren, landbouwer te Escharen, die op den 2en Paaschdag van dit jaar zjjne woning verliet. Zijne twee zonen verklaarden, dat de over gebleven kleedingstukken, benevens pijp, rozen krans en andere voorwerpen, dezeltde waren die hun vader bij zijn vertrek droeg. Misdaad schijnt hier uitgesloten te zijn. De rechtercommissaris te Arnhem verzoekt in het „Politieblad" mededeeling van de ver blijfplaats van Bertha van Hatselaar, die den 23sten November in hoogst zwangerert toestand te Arnhem arriveerde in gezelschap van twee Duitsche vrouwen cn een andere vrouw. Zij moet gehoord worden in verband met den op 10 dezer gepleegden kindermoord. Te Enkhuizen binnengeloopen schimpers deel den mede, dat in het zuidelijk en oostelijk deel der Zuiderzee de vaart voor zeilschepen reeds door het ijs wordt wordt bemoeilijkt. In de Zuiderzee, niet ver van Volendam, is de botter van den visscher Yeerinan aange varen door een Btoomboot, en zwaar gehavend. De bemanning werd gered door een anderen schipper, maar de boot stoomde snel weg. Do politie meent den rookeloozen kapitein te kunnen vinden. De rechtbank te Haarlem veroordeelde een der „logé's van Lammertje Zondag", H S., beklaagd van diefstal met inbraak in de schuit van Dirks te Purmerend, tot een gevangenis straf van tweo jaar. Blijkbaar had de be klaagde collega's op de publieke tribune; toen hij weggeleid werd, riep hij: „Adie, hou je maar goed hoor!" Do bejaarde veehouder D., in den Prins Hendrik-polder op Texel, is door een misstap van den hooizolder gevallen en heeft zich daarbjj zóó ernstig bezeerd, dat hij aan de gevolgenis bezweken. De eeuwen door reeds klinkt de bede, Die van vrede op aarde spreekt. Och, waar blijft thans nog die vrede, Waarom al wat vroom is, smeekt? Zal die zoete vree nooit komen P Ruischt alleen als symphonie, Wat door herders werd vernomen ln do reinste harmonie? Vrede op aarde, vrede op aarde? Schaamrood noemt u menschen mond Bij 't miskennen van uw waarde, Die men de eeuwen door reeds schond. Nauwljjks durft men langer hopen Bij wat 't oog rondom aanschouwt. Waarom wreed en liefd'loos sloepen Wat blijmoedig weid gebouwd? Ondanks al die droeve vragen, Bij al wat de41lusie derft, Ruischt weer in deez' donkre dagen 't Oude lied, dat nimmer sterft. Hoopvol blijven wij gelooven, Dat eens vrede op aarde daalt, Vree, die niemand meer lean rooven, Vree, door hemelglans omstraald. - - W. M. Tz. STAB&SriKUWS. De Operette-Vereeniging, directeur de heer H. Prijs, zal Donderdag 9 Januari a. s. in „Amici'tia" opvoeren Rip, romantisch-fantas- tische operette van Plauquette, den schrijver van „Surcouf de Kaper" en „De klokken van Cornevilie". Gaarne vestigen we hierop de aandacht, om dat deze vereeniging getuige de verschil lende uitvoeringen aller steun en mode werking verdient en ook ontvangt. Eene uit voering van de „Operette" verzuimt men niet licht, en nu vele kosten moeten gemaakt worden, om Rip naar behooren te vertoonen, rekent de vereeniging op eene talrijke opkomst. Tot Diakens in de Herv. Kerk zijn be noemd de heeren M. Buisman en C. Smit, in laats van de heeren G. C. Dekker en P. de iange, die niet meer in aanmerking wensehten te komen. Tot Ouderling is herbenoemd de heer W. Veldhuizen en gekozen de heer T. Buiten in de plaats van den heer J. J. 't Hoen, die als zoodanig heeft bedankt. Vrijdag, 27 December,'s morgens 10 uur, zal door de Diakonie eene uitdeeling van turf gehouden worden. Voor de aanbesteding door de genie ge houden, (het maken van een toelatingsbrug naar het fort bij de Kwakél). Raming/ 3440.— waren 5 biljetlen ingekomen, minste inschrijver was de heer P. van Zon alhier, voor/3682. Wij verwijzen naar achterstaande adver tentie van de We:kmansvereenigin£ „Vooruit" waarin wordt bekend gemaakt, dat op Vrijdag 27 December eene buitengewone algenieene vergadering zal gehouden worden. Voor bizon- derheden leze men de annonce. Bnrgeriyke Stand van PURMEltEïiD GEBOREN: 17 Dec. Hendrikus Antonius, z. v. Hendrik Knijn en Elizabeth Maria Ver meulen. 19 Dec. Jannetje, d. v. Johannes Beuse en Gerritje Visser. 21 Dec. Marga- retha Botje, d. v. Arie Cornelis Edel en Tnjntjo Postma; Petrus Cornelis, z. v. Louwrens Bakker en Antonia van Langen. GETROUWD: Johan Harmanus Jacob Raap en Trijntje Smit. OVERLEDEN: Levenloos aangegeven kind van het mannelijk geslacht van Jan Kersloot en Frederika Johanna Lucia Heijmans. Burgerlijke Stand van BE BEEMSTEB Van 16-23 'Deo- 1901. OVERLEDEN: Arian Hille, 73 j., echtgen. van Helena Verlaan. Burgeriyke Stand van 11PMDA1I. GEBOREN: 19 Dec. Jan, zoon van Aart Schaap eu van Klaartje de Vries. OVERLEDEN: 19 Dec. Cornelis Jonges, oud 1 maand, zoon van Willem Jonges en van Hiilegonda Koel. ÜIABKTBIlRIilHTËlüi, Aangevoerd 111 stapel- kleine Kaas. stapels Goudsche kaas. stapel Middelb. kaas. Kleine Kaas hoogste prijs 29.50 Middelbare Kaas hoogste prijs Goudsche Kaas hoogste prijs II68I/2 K. G. Boter 1.10 tot' f 1.20 gemiddeld f 1.15 per K.G 280 Runderen, waaronder 214 vette en 6 Stieren. 7 Paarden en Veulens. 90 Vette Kalveren. Prijs 0.65 tot 0.85 per KG. 123 Nuchtere Kalveren. Prijs van 7. tot 25.- 165 Vette Varkens. Prijs van 0.45 tot 0.49 per KG. 8 Magere Varkens. Prijs/16.tot ƒ26.— 156 Biggen Prijs van 7.— tot 12. 1999 Schapen en Lammeren. 850 Ganzen f 2.tot 2.50 per Btuk. 154 Zwanen 4.50 tot 6. Kalkoenen 0.a 0.per stuk. zak Peren 0.— tot 0.per zak zak Appelen 0.tot 0.per zak Eendoieren O.— h 0.— per 100. Kipeieren f 5.50 tot 6.per 100,

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1901 | | pagina 2