De oorlog tusschen Engeland en Transvaal. Meer oorlog in uitzicht? Broek in Waterland. Donderdag avond kwamen in het café „Broekerhuis" ruim 20 jongelieden bijeen, die zich tot deelDame Broek in Waterland. Zondagmiddag vp/gaderden de leden van het Bestuur der opgerichte Scbietvereeniging, ten einde over te gaan tot vaststelling van het concept-reglement der vereeniging. Voorts werd onderling benoemd tot voorzitter de heer G. <T. J. Wijnveldt; tot vice-voorzitter do heer Chr. Bakker Jz tot penningmeester de heer A. J. Wijnveldt, tot secetaris de heer K. de Ruiter Jbz. en tot vice-secretaris-penningmeester de heer Juvr. Tolk Cz In de vergadering'van a s. Maandag wordt bovengenoemd concept-reglement aan de goedkeuring der leden onderworpen, terwjjl door het Bestuur dan tevens zal worden voor gesteld een commissaris van orde te benoemen- Den lip. Het fanfarecorps „de Eendracht" zal over enkele dagen tien jaren bestaan hebben. Grosthuizen. Het leesgezelschap „Lees lust" zal na een 28-jarig bestaan met 1 Jan. 1902 worden ontbonden. In een vergadering van j.l. Vrijdag is daartoe op voorstel van het bestuur besloten. Oosthuizen. Op de jaarvergadering van de rijwielclubjD.E.V O. gehouden op Donderdag 26 September in het lokaal van den heer J. Sjoukes bleek bij de rekening en verantwoor ding van den penningmenster dat de prijzen die uitgeloofd 'zijn op de feesten van 1 Sep tember jl. en waardoor een tekort in de kas ontstaan was, echter terugbetaald zijn door den YVelEdl. Heer N. Peerebooui, beschermheer dezer vereeniging. Hulde aan dezen bescherm heer, die zich zóó royaal doet kennen. Oosthuizen. Vrijdag 27 Sept 's avonds 7 uur had er in de kolfbaan van den lieer J. Igesz eene uitvoering plaats van de bekende operette „Rosa of do sehoono slaapster in het Bosch", gegeven door het grootste gedeelte der schoolkinderen van den heer C. J. Kieviet, hoofd der school te Etershoim mot niedewei king van twee Oosthuizer schoolmeisjes de jonge juffrouwen B. Groen en M. Ubbels. Na een woord van welkom aan alle aanwezigen, be sprak de lieer O. J. Kieviet in 't kort de in houd van het sprookje, voornamelijk met 't oog op de vele kinderen die tegenwoordig waren. Al de zeven tafreeltjes waaruit de operette bestaat, zijn keurig uitgevoerd en een woord van lof komt in do allereerste plaats de leider en daarna alle medespelenden zonder uitzon dering toe. Tot slot een groep verlicht door Bengaalsch, wat als altijd een keurig effect maakte- De zaal was flink bezet, jammer dat het zoo benauwd was van rook, gevoegd bij eene tropische hitte. Ook de veol te lange pauze tusschen ieder tafreel was hinderlijk. Na afloop bleef nog menigeen om eens walsje te maken. Oostzaan. Woensdag 25 September 1901 had or eene buitengewone algemoene vergade ring plaats van de Naamlooze Vennootschap „Onderlinge Schroefstoombootdienst Oostzaan te Oostzaan tot wijziging van oenige artikelen van do Statuten. Soharwoude. De heer S- alhier teelde in Maart van dit jaar van twee Bchapen 7 lammeren. Dezer dagen verkocht hij dit zeven tal voor niet minder dan 115.50- Wij ver melden dit als een bijzonderheid. Verdwenen. Feestconcert op 8 October. Beschaving der 20ste eeuw. Weer inbraak. Snelrijders. Geheimzinnig. Barnum en Bailey. Brand te Utrecht. Werkeloos. Niet toerekenbaar. Uit Den Haag. O, die Engelschen! Ongeluk. Een ongeluk. dié hg beschouwt als de dragers van dat stelsel? Men predikt zoo gemakkelijk theo rieën, zonder er bjj te denkeu dat in alle théorie de snel zich tot vollen wasdom ont wikkelende kiemen der practijk liggen opge sloten, sluimerend wellicht voor een korte poos, doch door de inwerking van de gelegen heid tot een krachtig leven gewekt. En wel beschouwd is het laf, ik weet er geen ander woord voor, laf, de menschen op te drjjven tot den koogsten graad van woede, en daarna, als zij- zich" vergrepen, dus ook zichzelf in het ongeluk gestort hebben, dan te staan beweren: Ja maar, dat heb ik bun niet gezegd! Maar aangenomen nu, dat liet de alge- nieene overtuiging wordt, dat de gruweldaden van het anarchisme, heeft de ellendige, die op echte Jpdas-manier, de hand reikende aan den man dien hij wilde treffen, zijn opzet volvoerde, heeft die man wel gedacht aan de diepe, onheelbare smart van des Presidents edele echtgeuoote dat die snoodheden de vrucht zijn van het opjagen van hartstochten door de revolutionnaire pers en door het oproerkraaiend gekakel in vergaderingen, tegenwoordig zelfs op de publieke straat, op marktplaatsen in kringen van burgers aan wie men brochures verkoopt; wat dan nog? Wie ziet er kans, zonder de duurgekochte en hooggewaardeerde vrijheid van de pers en van het levende woord den sappeustroom af te snijden om in die schadeljjke uitgroeisels der vrijheid het snoeimes te zetten? Ik ben er van overtuigd, dat in die vrijheid het ge vaar ligt, maar niet minder overtuigd, dat zij onrpisbaar is voor den vooruitgang. Het middel, om de gevaren te ontgaan met behoud van de onmetelijke voordeeleu, is nog door niemand aangewezen. Want ja. men kan een censuur instellenmen kan een leger van scherp zoekende ambtenaren aan het Werk zetten, die alles lezen wat gepubliceerd zal worden en de publicatie verbieden van hetgeen door hen niet oorbaar wordt geucht, waar is dan de grens bij welker over schrijding wettig verbod het gebied van de willekeur betreedt? \Dan maar terug naar de Middeleeuwen, zal iemand zeggen en inderdaad meenen ook. Maar beste vriend, dat hunnen we niet, al wilqeu we. Het is weieens beproefd, het lukt nooï|. Hoe kunnen we thans, bij at de heden- daag^ehe hulpmiddelen van productie, van verkeer, van gemeenschapsoefening, nu men zelfs piet eens meer draden in de lucht noodig heeft lom de gedachten niet de snelheid van het weerlicht rondom de aarde te slingeren, hoe kdju iemand de mogelijkheid onderstellen, dat alles opzij te zetten en terug te gaan naar dèn./tijd, toen een stuk of wat maeht- hebbenqeji met een beul of wet de vrije ge dachte kpnden deuken? En leidt dis gedachte op een dwaalspoor, op een noodlottig punt, aan, over den rand van een afgrond, wie kan het tegenhouden? Dat is de onvermijde lijke loop der dingen: een Iloogere Macht dan de onze heeft dien loop bepaald. Ook het anarchisme, in al zijn afschuwelijkheid, is een wereld-historisch verschijnsel. W EST-F1U so. UJLT HET BUlTEyiiAND. In antwoord op een brief van Schalk Burger d.d. 5 September, waarin deze het verlangen naar vrede uit, verklaart Loid Kitchener, dat deze wensch wederkeerig gedeeld wordt door de Engelschen. Kitchener legt dan verder uit, dat de verantwoordelijkheid van den oorlog rust op de Burgers en dat na de annexatie van de republieken, die het resultaat is van den oorlog, Engeland zich niet kan afwenden van de lieden, die hun loyaliteit getoond hebben aan het nieuwe régime. Wat het uitoefenen 'van clementie betreft, is dit een prerogatief, dat geheel aan de discretie van Engeland moet worden overgelaten. Mep meldt, dat do Boeren den 24en Sep tember do Basuto's hebben aangevallen; na een harnekkig gevecht trokken do Basuto's terug. Men meldt, dat do Boeren drie dooden verloren. De Basuto's hadden ook vele dooden en gewonden. Een proclamatie is uitgevaardigd, waarbij wordt aangekondigd de verkoop van eigen dommen van Bnrgers, die nog in 't veld zijn. Dit is in overeenstemming met het bepaalde in Kitchener's vorige proclamatie, volgens het welk de onderhoudskosten van de gezinnen van de nog in 't veld staande burgers na deri 15en bestreden zullen worden uit de opbrengst van hun eigendommen. De proclapiatie bevat vorder bijzonderheden over veilingsconditiën en de wijze van verdeeling der plaatsen. Reuter seint uit Bombay: Een Britsche zeemacht trekt zich samen in de Perzische golf; drie oorlogsschepen zijn er reeds aangekomen, drie andere zijn op weg; men gelooft dat or nieuwe onlusten op til zijn. Men meldt uit Turkjje, dat dertigduizend man naar Basia zijn gezonden: De Turkscho verklaring hiervan, dat dit leger door Arabië trekken zal om de opgestane Y,emen te onder drukken, wordt niet geloofd. Mep gelooft hier, dat de Turken Koweyt willen bezetten. 5 aan het voorbereidend militair onderricht had den aangemeld, teneinde met den lsten luite nant, belast met het locaal militair onderricht, dag en uur der oefeningen te bepalen. Besloten werd de oefeningen alhier te doen plaats heb ben op Dinsdag- en Donderdagavond, van 6.15 uur tot 8 45 uur, voor het eerst een aanvang nemende Donderdag 17 October 1901. Tevens meldden zich nog eenige jongelui aan tot deel name, die zulks dezen zomer verzuimd hadden. In dien tjjcl is het aantal leden gestegen van 14 tot 24, is het corps in het bezit geko men van een mooi vaandel, heeft het aan ver schillende wedstrijden en festivals deelgenomen, waardoor het' vaandel behalve met eenige zil veren en bronzen met drie verguld zilveren medailles prijkt en verheugt het zich nog steeds in den steun en belangstelling van vele inge zetenen. Redenen genoeg dus voor de ver eeniging om dit tienjarig bestaan feestelijk te vieren. Toch is om overwegende redenen be sloten dit laatste niet te doen. Alleen zal op den avond van Woensdag 9 October, eene féestuitvoering worden gegeven, waarvoor een. extra mooi programma in studie is. De groote zaal van den heer Geugjes, die de laatste jaren telkens te klein bleek, is aanmerkelijk ver groot en verfraaid, en keurig mooi decoratief wordt aangebracht. Moge het fanfarecorps in de nieuwe zaal nog vele genoegelijke repetition en uitvoerin gen houden en moge na tien jaren al weder de zaal te klein blijken om alle vereerders van „de Eendracht" te bevatten. Ofschoon de pers geen vrije toegang had, kunnen we de volgende verandering aanstippen De maatschappij zal buiten 't vers oer van persouen en vrachtgoederen tusschen Oostzaan en Amsterdam ook booten verhuren cn varen op verschillende markten. De maatschappij wordt bestuurd door 7 ven- nooten, zoodat de directeur in 't vervolg geen bestuurslid meer is. 5 De directeur wordt benoemd door de aan deelhouders, terwijl vroeger 'de directeur uit en door de commissarissen werd benoemd. De directeur moet op Oostzaan wonen. De bezoldiging der bediende geschiedt door 't be stuur, en niet, zooals vroeger, door de aan deelhouders op de algemeene vergadering. Vroeger werd 50 pCt. van de zuivere winst als reserve gebezigd, nu wordt 10 pCt. daar voor- beschikbaar gesteld, omdat-anders de reserve het maatschappelijk kapitaal zou te boven gaan. Ook in do volmachten bij 't stemmen is beperking gekomen. Nu mag een aandeel houder hoogstens 6 stemmen uitbrengen on dan maar I volmacht gebruiken. \(roeger gebeurde 't wel eens, dat een aandeelhouder. 5 of 6 vol machten had, zoodat hij een besluit veel invloed kon uitoefenen. Een hulploon van 25 procent der gelden, die aan de sleenbooton zal worden toegekend wegens het afbrengen van dein de Texelschö buitengronden gestrande Engelsche stoomboot „Forest Brook", zal als belooning worden be taald aan do visschers en vletterlieden, die door het lossen van goederen als anderszins bij dit werk behulpzaam waren. Men berekent dat dit hulploon over 300 personen zal moeten worden verdeeld. Zaterdag werd op Texel de jacht op hazen opengesteld. Reeds vroegtijdig waren vele jagers uitgetogen en zagen over het geheel hun moeite wel beloond. Er sehenen heel wat haasjes in het jachtveld te zijn, vooral langs den duinkant. Men berekent, dat er den eersten dag ongeveer 50 zjjn geschoten. Een deel er van werd bereids naar elders vervoerd. Geen van alle vereenigingen op T62C81 heeft zich meer verdienstelijk gemaakt dan het fanfarecorps, onder directie van den hoerGroene- wold, hoofd der school voor M. U. L. O. Deze vereeniging bestaat thans tien jaren en is voornemens dit feit feesteljjk te herdenken op den 5n Oct. a. s. De kominiezen bij 's Iljjks belastingen P. Slooves te Rijp, G. Hulsman te Schagen en D. Vrij te Enkhuizen, zjjn gedetacheerd aan de beetwortel-suikerfabriek te Halfweg. Te Sloten zullen de beide najaarsmarkten vanwege de Holl, Maatschappij van Landbouw gehouden worden op 23 October en 6 No vember a. s. - De stand der graslanden is onder de ge meente Sloten nog zoo gunstig, dat op meerdere plaatsen nog gras wordt gemaaid en ingekuild, dat de veehouders dezen winter met het oog op de hoogo prijzen van voer ën hooi zeer ten goede zal komen. Naar wij uit zeer goeden bron vernemen zal de heer Hazeloop bij Kwadijk een proef veld aanleggen, tot het vervroegen van groenten. De rijkssubsidie is reeds verkregen. Door H. M. de Koningin is afwijzend beschikt op het gratieverzoek van den won derdokter Pieter van BijsterYcld te Rotterdam; hij is dientengevolge heden naar het Huis van Bewaring aldaar overgebracht tot het onder gaan van een maand hechtenis, ter zake on- bevoegdjuitoefenen der^geneeskunde. Naar „Het Vad." verneemt, is eerstdaags het preadvies van IL en W. van 's Graven- liage te verwachten op de verschillende adres sen, waarbij verzocht wordt het spel op do wandelpier te Scheveningen te verbieden. B. en W. zullen den Raad voorstellen om in deze aangelegenheid-. Con beslissing van den rechter uit te lokken. Zondagnacht ontstond te Gouda in den Winterdijk een hevige brand in het van hout opgetrokken woonhuis, bowoond door den gioentenkoopman Okkerse, in eigendom toebe- hotffënde aan den heer G. Kooij," die het ge- tieele gebouw met aangrenzenden hooiberg in ichterlaaie zette. Vijf spuiten verleenden hare diensten. De geheole woning is tot den grond afgebrand en weinig of niets is gerei; met moeite heeft men het knechtje, dat boven sliep, uit den slaap kunnen wekken. Alles was vor- zokerd, echter de inboedel zeer laag. Als oor zaak vermoedt men hooibroei, hoewel anderen aan kwaadwilligheid denken daar do groentekar in het water was geworpen en het touw waar aan de schuit vast was gelegd, doorgesneden was. Sinds eenigen tijd is te Purmerland ver dwenen de candidaat-notaris B. Men woot niet waar hij vertoeft. (N. R. Ct) Men zal zeker met veol ingenomenheid ver nemen, dat op 8 October, den Ontzetdag, in de Groote Kerk te Alkmaar, een zeer goed verzorgd concert zal worden gegeven, en wel op den namiddag te 2 uur. Er zullen aan medewerken de dames N. Bühm, sopraan, en H. Scholten, alt, bonevens de heeren G. Zals- man, bas, C. Phlipppau, tenor, W. Robert, viool, en J. M. Otto, orgel, als solisten, terwijl het Haarlemsche Vocaalkwartet, dat zich in een uitstekenden naam verheugt, tot deelname aan dit concert zich heeft bereid verklaard. Tot de uit te voeren stukken behooren: kwartetten van Mozart, Praetorius, Velerius en Diepen- broeck, een' duet van Mendelssohn, solo's van Oésar, Frank en Gounod, vioolstukken van Bach, Hiindel en Schumann, alsmede orgel stukken van dr. Volckmar en Handel. Waar do toegaugSpi ijs, ook roet het oog op den feest dag, gesteld is op slechts vijftig cents, valt een bezoek aan deze uitvoering zeker onder veler bereik. Qfe ontgroening der Delftsche Studenten is behalve door de onmisbare kleine vechtpartijen, ditmaal verstoord door een ernstiger geval. De heer L. C. S. die zich, vergezeld van een nieuw lid, naar de sociëteit „Phoenix" wilde begeven, werd op de Binnen watersloot lastig gevallen door een bende opgeschoten jongens, waarbij hij, om zich te verdedigen, gebruik maakte van zijn stok. Op eens bracht iemand hem een messteek in den Behouder toe. In de sociëteit werd hem door den directeur, den heer Lubbert, de eerste hulp verleend; later kwam een geneesheer en werd de heer S. opgenomen in het gesticht „Bethol". De wond is gelukkig niet gevaarlijk. Naar den dader wordt gezocht. Er is weer eens ingebroken, thans in het pakhuis van de firma J. Brinksma Co,Nes hoek Wijde Lombaidsteeg. De inbrekers hebben zich toegang verschaft door de ruiten aan de Neszijde te verbrijzelen en hebben alles door zocht. De kasten waren opengebroken en in het pakhuis was alles overhoop gehaald en medegenomen, wat voor hen waarde had. Wat vermist is, kon nog niet opgegeven worden. De Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappg heeft op haar lijnen spoorweg-rij wielen ingevoerd ten dienste van de lijninspecteurs en opzichters. Zij zien er uit als gewone fietsen, twee aan elkaar gekoppeld. De wielen passen op de rails, en de berijder gaat niet groote snelheid over de lijn. De toestel kan bij de nadering van een trein gemakkelijk door één man worden opgelicht en van den weg genomen. Een proef tusschen Haarlem en den Helder moet zeer goed hebben voldaan. Woensdagmorgen werd in den Droaiput te Sas van Gent drijvende gevonden het lijk van het sedert Zondag vermiste knaapje. Het had kousen noch klompen aan do voeten en de beenon waren in knielenden vorm. Het geval is eenigszins geheimzinnig, daar het knaajije Zondagmiddag, toen het bij zijne ouders was weggegaan, kousen aanhad. De klompen heeft men wel gevondendie raken bij een in 't water liggend lichaam allicht los, doch dit is met kousen niet het geval. Mogelijk is het dat het kind hier of daar had willen baden, in dat geval zouden zich de kousen echter wel aan den oever bevonden hebben. Een genees heer heeft het lijk geschouwd, doch geen sporen van geweld ontdekt. t Uit Rotterdam wordt geseind: Onder groote belangstelling vertrok gister nacht in vier extra-treinen het circus Barnum Bailey naar Bergen-op-Zoom, volgens de directie waren de resultaten alhier schitterend. Zaterdagavond brak te Utrecht een vrij hevige brand uit in een perceel staande op de Voorstraat hoek Plompetorengracht, waarin zijn gevestigd een hoeden- en pettenmagazijn en een kruidenierszaak, terwijl een gedeelte van de bovenverdieping afzonderlijk bewoond wordt. De brand ontstond op de zolderverdieping in het magazijn van den hoeden- en pottenwinkel en is, naar men verzekerde, vermoedelijk ver oorzaakt doi r een brandende kaars. De brand weer was zeer Bpoedig op het terrein-Jen in korten tijd de vlammen meester. Do zolder- vei dieping brandde bijna geheel uit. De eigenaar ian het hoeden- en pettenmagazjjn, de heer A. van den Brink, heeft zijne goederen ver zekerd. Door hët afbranden der Delftsche Distilleer derij Gist- en Spiritusfabriek, voorheen Van Meérten en Zonen, zijn Vrijdag 4L werklioden outBlagen, waarschijnlijk zal de fabriek niet meer worden opgebouwd. De huisvrouw van W. van Steen, te Prin- senhage, in voorloopige hechtenis, als beschul digd van vergiftiging harer stiefdochter, is van Breda naar 's-Hertogenbosch getransporteerd, alwaar zij door deskundigen in observatie zal worden genomen, wijl men veronderstelt dat zij ontoerekenbaar te achten is. Donderdag is vop 't Wandelhoofd „Koningin Wilholmina" tfer-Scheveningoji een proef geno men met een electrische feestverlichting op grooto schaal. Terwjjl de gewone booglampon worden ge doofd ontbrandden plotseling duizenden gloei- 'lampje8, en vormden als ware 't een prieel van licht boogsgewijze over degoheele lengte. Dui zenden namen een kijkje. O. a. werden opge merkt de Ministors van Binnen- on Buiten-t landsche Zaken. De jirocfverlichting slaagde bijzonder. De algemeene indruk is zeer gunstig. De ontwerper is de ingenieur bij de electrische maatschappij .„Maarsen" te Maarsen, de heer Jos. C, van Dooren, terwijl het electrotechnisch etablissement van den heer Vogels Dolheim voor de uitvoering zorgde. Zaterdag en Zondag is deze proefneming herhaald. Mocht de Direetie van de Mij. het Wandelhoofd besluiten deze feestilluminatie blijvend te behoudeu dan zal er ook aansluiting geschieden aa-n^den tunnel van do eindrotonde en het paviljoen en ook de verlichting van do torens bij den ingang van 't Wandelhoofd nog verder worden voortgezet. Als een eigenaardig staaltje hoe de censor in Zuid-Afrika op de hoogte van sommige zaken is, deelt men aan de „Zutph. Courant" het volgende mede: Voor de Boerengavangenen werd van hier lectuur .gezonden, o.ï^ ook exemplaren van den „Worstelstrijd der Transvalere" door Lion Ca chet, een werk waarvan reeds iD '81 de eerste druk is verschenen. De ex. werden teruggezonden met de op merking, dat dit werk rebellie kweekte en in elk geval de schrijver van hoogverraad be schuldigd was en eerstdaags daarvoor zou terecht staan. Ds. Lion Cachet is, zooals men weet, .reeds geruimen tijd overleden. Zaterdagavond speelden eenige jongens krij gertje op de „Alkmaar Packet", die van Am sterdam naar Zaandam voer. Een der jongens wilde daarbij over een wagen klimmen of springen, die naast den ketel op het dek stond. Hij viel daarbij en tuimelde overboord in het Noordzoekanaal. Oogenblikkelijk werd gestopt en achteruitgestoomd, wat met moeielijklieden gepaard ging, daar deze boot een andere, welke de veer gebroken had, op sleeptouw had. Toch gelukte de beweging zoo goed, dat men den drenkeling met behulp van haken en touwen aan boord wist te krijgen. Reuter seint uit Londen dat op het Kil- larney-meer een boot met zeven toeristen en vijf bootslieden gebotst is tegen de brug. De boot verging, twee bootslieden en een kapitein van het Nederlandsche leger verdronken. De kapitein wa3 op zijn hu wel ij ksi eis.

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1901 | | pagina 2