Verzending van prentbriefkaarten per post. Tusschen de drijfriem.- - Liefhebbers. Verlaten. Kattentrouw. Een geluksvogel. Mishandeling. President Kruger. Brandwonden'./ ^Speelwoede. INGEZONDEN. S€HOOLMIElIWS. STADSJHIEEWS. Correspondentie. Reclame. Men moet nimmer aarzelen de vooruitgang te volgen. Firma F. F. MIDDELHOFF Az., Peperstraat, Purmerend. Afslagvereeniging „Beemster, Purmerend en Omstreken". Woensdag 31 Juli, Donderdag 1, en Vrijdag 2 Augustus 1901. Purmerend, 30 Juli. Ter waag gewogen 288 stapels kl.Kaas, weg. 81397 Kg., stapel Middelb. Kaas. Hoogste prijs: Kleine Kaas 28.50 Middelb. Goudsche Alkmaar, Vrijdag 2 Aug 1901. Aangevoerd 457 stapels, wegende 155549 kg. Kleine Hooikaas/KleineGrask.28.— Comm. Graskaas/26.Comm. Hooik. Middelb. Grask. 26.50 Middelb, Hooik. Handel: Voor alle soorten vlug. Ter graanmarkt aangevoerd 380 Jiect Aangezien dagelijks tal van prentbrief kaarten verzonden worden, die hiiet aan de gestelde bepalingen voldoen en daarom met porto belast moeten worden, wordt de aan dacht van het publiek op het navolgeqdp ge vestigd Prentbriefkaarten/1 moeten naar het binnen sland niet 21/2 cëht en naar hot buitenland met 5 cent gefrankeerd worden. Op deze brief kaarten, nl. aan. de achterzijde, mogen, evenals op gewone, allorlei schriftelijke mededeelingen geplaatst worden. Prentkaarten als drukwerk te verzenden, - moeten naar het binnenland met 1 cent en naar het buitenl nd met 21/2. cent gefrankeerd wor den. Die, weike zonder/omslag verzonden wor den, mogen niet grooter dan 13 bij lS^c.M. zÜn.N V Op de drukwerk-prentkaarten mag geen enkele schriftelijke bijvoeging voorkomen dan alleen de naam', het beroep en woonplaats van den afzender, alsmede do datum van afzending. Alle andere bijvoegingen, als „gögroel" „m. h. g.", „p. f.", „p. c." en dergelijke, zijn verboden. Ten slotte mogen noch op prentbrief-kaarten, noch op drukwerk-prentkaarten plaatjes of andere voorwerpen woeden vastgehecht. Men meldt uit Hoek van Holland: Op een baggermolen van den héér van liattum, te Sliedrecht, in werking in de rijks- berghaven Hoek v. Holland, geiaakteeen werk man uit Dordrecht, vader van elf kindereé, tusschen een drijfriem bekneld, waardoor hij 1vrëeseljjk verminkt en onmiddellijk gedÓöd /"werd. TVaarLwe uit goede bron vernemen, hebben zich voor tie" betrekking yan burgemeesterder gemeente Loosduineir~uu roeds ver over de 100 sollicitanten bij den Commissaris der Koningin opgegeven. Zondagavond kreeg de herbergier Schulpen, a op den Rijksweg te Siitard, bezoek van con vrouw, en een circa 5 it 6 jarig meisje, ver moedelijk haar dochtertje. Na iets gebruikt te hebben, wendde de vrouw voor, even een bood schap te Sittard te moeten afleggen en verzocht het meisje zoolang bij S. op haar te wachten. Tot heden is evenwel de moeder niet terug gekeerd, om haar dochtertje af te halen. Bij onderzoek bleek de kleine een brief in haar' hand te hebben, waarin de moeder mede deelde, dat zij door armoede niet m'eer in sfaat was haar kindje op te voeden en zjj'jvan haar hart een «steen meest maken en de kleine bij vreemden achterlaten. Tevens werd verzocht voor de kleine goed te willen zorgen. Het meisje spreekt fransch en vlaamsch, fen voor zoover men van haar heeft kunnen te weten komen,' zou zij afkomstig zijn van Tillour(?) bij Seraing, België, ten minste met deze plaat sen schijnt zij eenrgszins bekend te wezen. De politie, die onmiddellijk met dit geval is in kennis5 gesteld, doet ijvorige pogiijgen, om de moeder op te sporen en hoopt,' door do mededeelingen der kleine, hierin ook te slagen. De gehechtheid van een»kat aan haar woning is spreekwoordelijk, doch een sterk sprekend staaltje dier eigenaardigïïeid kwam dezerdagen voor te Biervliet, op de hoeve van De Keu. Verleden jaar had J. do Ileu, in de nabjjhcid van- IJzendijke wonende, om van haar af te zijn, een kat meegenomen naar den Paulina- poluer, aan deh Braakman. Na-een week of zes was het dier Veer terug. De vorige week, bij 't vlasvervoer naar België, liet De Reu haar achter aan gene zijde van Watervliet, doch m^lsen afwezigheid van vijf dagen, kwam poes weer op zijn geboorte plaats opdagen. Een groentenventer uit Delft, genaamd Oiron, hoeft het geluk gehad te winnen do, boeren woning of 22,000 gulden dit de' Haarlemmer- meerloterij. Naar men meldt heeft hij de 22,000 galden gekozen. Alweer het verhaal van de mishandeling van een kind. Woensdagavond had in de Toulon- sche laan te t-Dordrecht een opstootje plaats voor een huis, welksjbewonors een kind uit een vorig huwelijk niet goed zouden behandelen. Hot kind een voor zijn leeftijd van 14 1G jaar allernietigste knaap zou niet alleen onvoldoende gevoed worden, doch ook den avond en den nacht moeten doorbrengen in een vochtig sousterrein, dat geen gezonde verblijf plaats voor menschen is. Na afloop van het werk gaat de knaap naar het onderhuis, waaruit hij niet voor don dag komt dan om weer naar het. werk te gaan. Van spelen in de open lucht is geen sprake. Eerst kortelings kwamen de buren van het bestaan van don armen jongen op de hoogte. de schepelingen de zee voor zich zngeu. Een zachte branding rolde legen de zandbank eH veroorzaakte een vrij krachtig, eigenaardig murmelend geluid. Onze zeelieden waren zeer vermoeid en bezweet door de ongewoone inspanning. 't Was een roekeloos waagstuk, iu zulk een kleine boot, zonder een druppel water of een korrel eten, zee te kiezen. Uooh niemand aarzelde en men werd nog tot spoed geprikkeld, toen eensklaps van het fort, bjj de gevangenis, een knnonschot door de stilte van den nacht kraakte. Dit was een onmiskenbaar bewijs, dat de schild wacht gevonden en de ontsnapping ontdekt was. De boot werd te water geschoven en lot aan de knieën waadden de schepelingen er bij, vóór ze vlot was. „Nu maar gauw op de riemen, jongens!" Sprak Albert en greep zelf een riem om de boot uit de kust te'sturen; „wij hebben nog een heel stuk van den nacht voor ons." (Wordt vervolgd.) President Kruger zal nog een achttal dagen te 's Gravenhage blijven. Hij ontwng in de laatste dagen bezoeken van eonigé' Pransche dagblad-redacteurs .en..ook van deiy Waarnernen- den burgemeester der stad. Een bediende van het gebpiiw „Casino" wfts bezig met een- spiritustoesKl jte vullen, toen dit ontplofte met het gevolg, dat gijn kleeren in brand geraakten. Hij/vloog de trappen af, met het doel in den Aijfstel te springen, daar hij een goed zwemmer/is. Eenigeaanwezigen hielden hem echter tegen en doofden de vlammen. Hij had brandwonden bekomen aan den rechterarm. De apotheker Van Son legde een verband. In de Haagifche correspondentie in de „Prov. Geld. en Nij)ü. Ct." vinden wij eenige belang wekkende aab wijzingen omtrent de wijze, waarop in de spqétzaal op de pier te Scnevcningen wordt gedeeld. In de/zaal, ter zijde, schrijft de correspondent, staat dë speeltafel! Messieurs faites vos jeux (inijnVeeren, zet in)rouge et noir! (rood en zjivart)/ l)fe tafel zelf is als weggedoken tusschen de diöiite rijenUan opeengedrongen menschen,me rpet loerende oogen en begeerige blikken 't/spel /olgen der gelukzoekers, die aan beide einden /der tafel, twee aan twee, geplaatst zijn/en ge heel hun denken en weten gericht hoilden op hetgeen daar op het kleurig tafelvlak vóór hen, plaats vindt. In gespannen aandacht zien zij 't balletje uit den loop op 't vlak der tafel afrollen, voort-' rollen in een jagenden kringloop, met langzame vertragingen, om ten slotte jn een weifeling van „noir" op „rouge" overspringend, den winner eenige lceeren den inzet te,verzekeren. Voor 'n oogenblik is er op de fletsche wangen van deii jongefi speler een lichte blos van vol doening gekomen en iy' mct de kleine schitter oogjes, diep in de kassen teruggedrongen, 'n even merkbare blik/van verstandhouding ge wisseld met een dér demi mondaines, die, in kleurige zoiner-toilétten, nevens hare slachtoffers de wacht houden en hen steeds tot hoogeren inzet aanmoedigen. De inzet is verdubbeld ge worden, en de croupier heeft het zilver bij de overige stapeltjes geworpen en in zijn schopje het balletje weer-overgereikt, dat nu weer voort rollend in zijn cirkel-gang aller oogen tot zich trekt. Messieurs faites vos jeuxl Men zegt, dat ook deze badplaats zijn speel holen heeft voor alle beurzen, eveneens haar „antichambre de l'Europe", haar „salie des pas perdus" voor de groeten, die er een vermogen kunnen achterlaten in de handen der croupiers, die koud en onverschillig blijven bij alles wat daar rond hen wordt afgespeeld, en 'er bleclits zitten als loonslaven om de „belangen" der bank te behartigen. Maar al ziet men hier geen heeren in smoking naderen, al reikt deinzet hier thans niet hooger dan één galden, 't moordhol is or niet minder, wellicht nog gevaarlijker om. Gelijk wij reeds lnei boven schreven, deze speelaelegenheid wordt geenszins irr het ver borgen geëxploiteerd. Niet in afgelegen salons, waar 3è voetstap der bezoekers gedoofd'wordt in zware tapijten en het schitterend comfort alleen reeds voldoende is om den binnentredende den indruk te schenken, dat alleen grootspel hier is toegelaten. Ook is die toelating niet qan bezwarende formaliteiten verbonden en behoeft men niet van eenige introductie der club-habi- tué's voorzien te zijn, om een plaats aan een der tafels te mogen innemen. Opeplyk^en brutaal, zichtbaar vooreen ieder, die oogen heeft om te zien, desnoods ten aan- schouwe der politie, wordt hier evenals reeds vroeger in een nabij gelegen zomer-theater dit gewetenloos bedrijf voortgezet. Waarom zou men het niet doen? Een badplaats zonder aan trekkelijkheden van dezen aard, zou spoedig ten doode zijn opgeschreven. De menschen komen hier toch immers om vermaak te zoeken En dus de inzet-maxiinutn is maar 'n gulden, vroeger was 't 'n rijksdaalder, maar 'n gulden zal ze toch niet arm maken. Met deze en andere redeneeringen hoort men sommigen dit spel verontschuldigen. Alsof 't niet juist dat kleine-bedrag van één gulden was dat hier jon^e menschen, die er anders nimmer aan zouden denken, hun geld naar een speeltafel doet brengen. De correspondent dringt er'op aan, dat de politie paal en jierk stelle aan dat gespeel. Ook door do kerkeraden dor Ilerv. Gemeente te 's Giavenhnge en Scheveningen is thans aan den Raad der gemeente 's Gravenhage een ernstig protest en dringend verzoek gericht, waarin wordt gewezen op het gevaar, dat vooral onze jongelingen bedreigt, op de ver zoeking, waaraan allen, die de badplaats be zoeken, worden blootgesteld door een spel, dat de hartstochten prikkelt, ongeschikt maakt tot het betrachten van zedelijken levensernst, en meer dan eenig ander zoogenaamd vermaak dengene, die er zich aan overgeeft, maakt tot een willoos slachtoffer. Het komt de eer van onze badplaats te na, aldus het adres zoo zij gemaakt woidt tot een voorbereidingsschool Voor instellingen, die terecht een hel op aarde worden genoemd, waarin zoo menig mensch naar ziel en lichaam wordt verdorven door de huiveringwekkende macht van den speelduivel. En wij houden er ons van overtuigd, dat gij, mijne heeren, niet zullen willen dat het Wandel- hoofd, geopend door den Prins-Gemaal, ge noemd naar onze geliefde Koningin, een bron van verleiding wordt voor vele argeloozen oen oorzaak van ellende voor menig gezin. Daarom komen wij tot u met de dringende bede, dat het vooi toestaan van dit spel door u zoo spoedig mogelijk worde geweerd. Een afgevaardigde zoek. Het is bekend dat do heer Drucker, gekozen Kamerlid voor Groningen, verzuimd heeft, - volgens artt. 135 en 136 der Kieswet den burgemeester kennis té geven, dat hij de be noeming aanneemt, ^n dat dus eene nieuwe verkiezing noodig zal zjjn. De N. Gr- Ct. schrijft dienaangaande: „Door den héér Rost, waarnemend burge meester, was de7 heer/Drucker, die zich thans in Tyrol bevindt, eerst per brief-en later nog per telegram, er attent op gemaakt, dat do bewuste kennisgeving nog niet was ontvangen. Maar blijkbaar hebben deze berichten den heer Drucker niet bereikt, en thans moet dus gebeuren wat art. 138 der Kieswet bepaalt." De burgemeester van Groningen de heer Rost als plaatsvervangend burgemeester heeft overeenkomstig de wet den minister van Binnenlandsehe Zaken bericht, dat de heer Drucker zich niet had verklaard vóór 't ver- loopen van den termijn. De minister zal nu een niéuwe verkiezing moeten uitschrijven. „Hét Vaderland" meent dat als de hem- Drucker zijn antwoord nog maar ihzendt, ook al is het te laat, de Tweede Kamer over zijn ljdmaatschap zal te beslissen hebben. In do Nieuwe Couiant wordt uit het verzuim van den professor politieke munt geslagen ten be- hoevje van mr. Van Houten. Het blad laat zich uit Groningen het yélgende schrijven: „Heel Groningen verwondert zich over de onverantwoordelijk® nalatigheid van professor Drucker, otn den termijn van „de verklaring" te laten gaan voorbij. Is dit dan het loon voor zulk een havigen strijd, voor zulk een overwinning? vragën velen. Moest daarom op den „feestavond" -«geklonken en gedronken worden Anderen uiten zich met te zeggen, dat het zonder twijfel prefessórale verstrooid-- heid is, en dat zulk een man onmogelijk in de Kamer actief kan zijn. Niet alleen zijn tegenstanders juichen, docli onderscheiden leden van de comité's die zich veel moeite voor zijn candidatuur hebben getroost, noemen het schande, verklaren ronduit en niet binnens kamers, dat ze hem „nooit" weer stemmen. Anderen noemen het een poiitieken zet, om er een „sociaal" in te krijgen, terwijl weer anderen voor mr. Van Houtens kans zeer veel geven, of .denken dat mr. Veegens zich voor een candidatuur zal laten vinden. Wie gelijk hebben, is moeilijk te zeggen, doch zekér is 't dat prof. Druckers populariteit een geweldigen knak gekregen en dat hjj zeor veel bewonde raars en vriendéh verloren heeft". De Nieuwe Gr. Ct. gelooft intussckpn dat als een nieuwe verkiezing wprdt uitgeschreven, men het bij een eenvoudige candidaatstelling zal laten. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Geachte Heer Redacteur Beleefd verzoeken wij u onderstaande regelen te willen opnemen in het eerstvolgend rummer van uw blad, u bij voorbaat daarvoor onzen dank betuigende. Omtrent hall Augustus van het vorige jaar werd alhier door eenige ingezetenen Sene ver gadering belegd teneinde to bespreken op welke wijze de Koninginnedag alhier zou worden gevierd. De commissie, welke zich op die ver gadering onder goedkeuring der aanwezigen vormde, liet staande die vergadering een lijst presenteeren, waarop door de aahWezigen voor 24,25 werd ingeteekend. Vooitswerd besloten eene collecte bij de ingezetenen te doen, opdat men dan in staat gesteld kon worden den Koninginnedag hier op waardige wijze te yieren. Vervolgens "werd ter zelfder vergadering door de commissie besloten, dat zij na atioop der feesten opnieuw de ingezetenen zou oproepen, om dan rekening en verantwoording omtrent haar gehouden beheer te doen. Ook zouden op dio tweede vergadering pogingen worden aan gewend om een vcreeniging op te richten, ten doel hebbende het jaarlijks orgairiseeren van Koninginne feesten, waartoe de leden bijvoor beeld jaarlijks 25 cent contributie te storten hadden. Doch wat ^geschiedde na afloop der feesten van het vorige jaar? Voor zoover we kunnen nagaan niemendal Noch van liet afleggen yan rekening en verantwoording door do commissie, noch van de pogingen, welke die commissie in 't werk zou stellen, om alhier bedoelde ver- eeniging op te richten, hebben wij, onder- geteekenden, iets gemerkt. Toch zouden wij gaarne zien dat binnen korten tijd wederom pogingen werden gedaan om den aanstaanden Koninginnedag, den 3l6ten Augustus, niot ongemerkt voorbij te laten gaan. Tevens zou het ons gewenscht voorkomen, dat bovenbedoelde vereeniging alhier tot stand kon komen, om bij geringe contributio een groot aantal leden te krijgen, zoodat men dan zonder collecten in staat zal gijn, de Koninginne dag ieder jaar feestelijk te herdenken. Hoogachtend, Uw dw. dnr., G. MULDER Dzn. K. DE RUITER Jbzn. Chr. BAKKER. A. J. WIJNVELDT. Brock in Waterland, 1 Aug. 1901. De heer K. Bogstra, onderwjjzer te Koog a/d Zaan, is benoemd tot hoofd der school, te Kudelstaart (Aalsmeer). Naar men ons mededeelt, is dooi demolk- fabtéek „Hollandia" met 1 Augustus aan de leveranciers een verhooging van 1/4 cent per liter toegestaan. Eere aan de directie, die^op zoo Hinken en humane wijze dit heeft toegekend. Aan do vele abonnés te Oosthuizen, welke ons mondeling of schriftelijk om berichten uit hunne gemeente verzochten wordt medegedeeld dat dit thans weder geregeld zal geschieden. Zie hiervoor ons nummer van heden. Red. Als talrijke voorbeelden van genezing iederen dag vermeld worden omtrent dewverkdadigheid van een geneesmiddel, als werkelijke attesten en onbetwistbare getuigenissen aangegeven worden, moet een zieke, dit geneesmiddel be kend onder den naam van Pink Pillen zonder aarzelen aanwenden, 't zij men aangetast is door ^bloedarmoede, bleekzucht, neurasthénie, zelfs wpmmatiek of heupjicht, maag- of inge wand aaWoéajngen. Ijlen ziet evenwel alle dagen nog lieden die aarzelen, terug deinzen voor eene hoogst eenvoudige behandelingen^ De Heer STOPPELMAN, volgens portret. gedurende dien tijd, wordt het kwaad erger en dan wordt het zelfs zeer lastig hetzelve te ge nezen. Slechts na rijp overleg beslist men op een goeden dag de ondervinding te beproeven. De Heer J. G. Stoppelman, Engelsche straat, te Winschoten schrijft ons: Sedert ruim 4 jaren leed ik aan hevige hoofdpijn, gevolgd door duizeling, vermoeidheid in de beenen, net was mij of het hart soms stilstond, daarbij veel last van sljjmbraking en zenuwachtige gejaagdheid, ik werd somtijds erg benauwd; ik wist op 't einde geen raad meer, eindelijk nam ik mijn toevlucht tot Uwe Pink Pillen, welkp mij go- lukkig weer er geheel boven op hébben go- bracht, ik ga nog wat voort om den wortel des kwaads gcheol uit te roeien.. Door eigen ondervinding overtuigd raad ik ze de lijdende menschheid ten zeerste aan. Andere ziekten welke dezelfde oorzaak heb-- ben, zooals rbeumatiek, huidziekten, algemeene zwakte, beenziekte bij hot- kind en somtijds de tering zijn door hun gebruik genezen geworden. Door dé maag het opnemen van het voedsel te vergemakkelijken en door het bloed te zuiveren genezen de Pink Pillen alle ziekten. Prijs 1.75 de doos en 9.— per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Snabilié, Steiger 27, Rotter dam, noofddcpöthouder voor Nederland en Apotheken, Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor PURMEREND en Omstreken bij: Men geve acht dat de echte Pink Piltcn.van Dr. Williams zich in een houten kokertje be vinden, met rooskleurig papier omwikkeld, waarop met blauwe letters gedrukt staat: Pilules Pink pour personnes Pales du Dr. Wil liams. Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden'een wit strookje papier over de lengte dor étui geplakt waarop staat: Prijs: 1.75 Old. de doos9.— Old.per 6 doozen. Etnjg depothouder voor Nederland: Snabidié, Steiger 27. Rotterdam. Voor de gebruikswijze raad n^e men de ingeslotene hollandsche Cifcu lairo. Burger 1. Stand v. Broek in Waterland, gedurende de maand Juli 1901. GEBOREN5 Juli. Jan, zoon van Jan Regtqr en Trijntje Bark. 21 Juli. Thomas, zoon van Sij brand Houtman en Maritje Dorreboom. 14 Juli. Klaas, zoon van Hendrik Valk en Jannetje Pronk. ONDERTROUWD: Jan Hesselman Gerhar- duszoon, jongm. 33 jaar, van Edam en Wolinoed Tujjp Jansdochter, jonged., 30 jaar. - GETROUWD: 25 Juli. Pieter Knip Dirks- zoon, jongman, 23 jaar en Neeltjo Crok Jana- dochter, jonged-, 23 jaar, van Ilpendain. OVERLEDEN: 15 Juli. Levenloos aange geven kind yan Willem de Ruijg en Neeltje^ Dik. 22 Juli. Sijmon Groot, oud 4 maanden, zoon van Jan Groot en Neeltje Beets. 30 Juli. Karei Willem Groot, oud 16 jaar, zoon van Jacob Groot en Marijtje Smit. ?1 MAÏÏÏÏTBiÏÏ lEHÏEM a Op den afslag aangevoerd: 30 zak Aardappelen 1.10 kf 1.30 p. V2 heet. zak Tuinboonen 0.50 k f 0.55 per zak 2921000 Slaboonen ƒ0.19 k 0.23 per 1000. 182000 Snijboonon 0.40 k 1.75 per 1000. 366 pond r. bessen 0.04 k 0.07-1/2 P* pond 74 mand Klapbessen 0 65 ii 0.95 p. mand 40 mand Augurken 0.08 0.40 p. mand 6 heet. Tarwe 19 1 4 84 266 Haver Witteb. Duivenb. groen erw. witte Koolzaad Karweiz. 5.75 7 6.50 p.h. P5 B 7.50 10.50 10.- 11-121/2»

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1901 | | pagina 2