De onlusten in China. BIMENLAyR. Broek in Waterland. Vrijdagavond heeft het „Burgernut" alhier zijn tweede bijeen komst gehouden in het café .Concordia", van den heer K. Wit. De vergadering werd door den voorzitter, den heer W. Kennedij geopend, die de aanwezigen een hartelijk welkom toeriep en vei klaarde, dat het ZEd. een genoegen deeil, dat ook deze tweede vergadering in dit seizoen zoo flink bezocht was, zoowel door dames als heeron. Voorzeker zal dit voor de sprekers eene opwekking zijn, om de toehoorders hot in alle deelen naar den zin te maken. Broek lil Waterland. Door de stem gerechtigde Ingelanden had Vrijdag in het Ëroekornuis alhier de stemming plaats van een lid van het Bestuur der Banne Broek in Waterland, in plaats van den heer L. de Jonge, die als zoodanig periodiek moest aftreden, en deil Dp. Vrijdagavond trad Voor het Burgernut" alhier als spreker op do Weled. Landsmeer. Den 8sten December is door het gemeentebestuur alhier, het navolgende, telegram aan President Kruger verzonden: Landsmeer. Don 7denri)ecemboris ten huize van den lieer C. Gevers, de eerste ver gadering gehouden van de commissieleden voor do inzameling der bijdragen voor het Nationaal Huldeblijk aan H. M- do Koningin. Purmor. Do Rederijkerskamer „Pur- merstein" gaf Vrijdag 7, en Zondag 9 Decem ber, haar oerste uitvoeringen in dit seizoen. Opgevoerd werden twee tooncolspelen: „De twee Ringen" en „De Oom uit Oost-Indië of De drie gekroonde Artisjokken". De jongelui gaven blijken van ernstige studie, zoodat het spel over hot geheel zeer te loven viel. Een paar der hoeren werkende leden moet zorgen voor duidelijke uitspraak en wat meer stem buiging, en de kamer kan zich gerust rekenen tot de goedo liefhebbers-toöneolgezelschappen. Krommenie. In de vorige week ver kreeg do heer W. Mastenbroek, na afgelegd examen, het diploma-boekhouden. INGEZONDEN. Toordraeht terag, raanr wil eers] f-ven uit de Msmorie tan Toelichting dc zinsneden over nemen waaruit bljjkt dat o<>k de Regeeriiig overtuigd is van de geringheid* der nadoelen, nit beperking van den werktjjd voor de werk gever» voortvloeiende. Wjj lezen daarDe ervaring heeft genoegzaam aangetoond,*, dat een verkorting van den arbeidsduur, mits binnen redeljjke grenten beperkt, volstrekt niet strjjdig behoeft te sjjn D,e^ de belangen vaH de werk gevers. Ia dit opzicht is de ervaring opgedaan in Zwitserland uitermate loerryk. De wet van 1877, die een belangrijke verkorting van den arbeidsduur invoerde, werd meteen betrekkelyk kleine meerderheid aangenomen, n.l. van 1S1204 tegen 170S57 stemmen (bjj volksstemming). Vooral van de zjjde van de fabrikanten werd een heftige tegeustand geboden, omdat zjj voor een benadeeliug van hun belangen vreesden by een zoo ingrijpende verkorting van den arbeidsduur als in het toen aan de orde zjjnd ontwerp werd nedergelegd. Toch is nu de tegenstaud tegen de wet uagpiioeg verdwenen en wordt zjj vrjj goed opgevolgd. Zelfs imlus- trieelen, die de wet hielden voor eon nood zakelijk kwaad, erkennen nu dat zjj geen nadeel toebracht aan de industrie, dat de productie niet is afgenomen en dat de productiekosten niet ijja gestegen. Niet alleen worden uit Zwitserland geen pogingen vernomen om de wet in te trekken of althans te verzachten, maar schijnt integendeel een streven te bestaan om de wet te verscherpen en daarin nog verder reikende bepalingen op te nemen. In sommige kanton» hebben zelfs fabrikanten, die niet aan de bepalingen der wet zjjn onderworpen, geheel vrijwillig den arbeidsduur in hun inrichtingen tot 11 uren ingekort. Het wetsontwerp, dat geteekeud is door den Minister van Waterstaat, is in ouderscheiden kringen besproken, en heeft veel critiek uit gelokt, vooral daarom, dat het te veel vrij stellingen mogeljjk maakt en men vreest dat daarvan algemeen gebruik zal worden gemaakt. Het beginsel der wet wordt niet streng genoeg gehandhaafd, ook niet wat den nachteljjken- en den Zondags-arbeid betreft. In het algemeen vind ik, moet meer en meer de vraag onder de aandacht genomen worden, of deze uitzonderingsbepalingen noo- dig zjjn. Ik. zwjjg Dier van bijzondere om standigheden, die zich plotseling kunnen voor doen, als wanneer de gelegenheid behoort geopend te blijven om meer dan gewone in spanning van de werklieden te vorderen, bjj voorbeeld als' er oen ongeluk heeft plaats gehad dat onmiddellijke voorziening eisckt. Maar voor het overige moet een goede rege ling van arbeids- en rusttjjden gebouwd wor den op bet beginsel, dut de dag is voor den arbeid, dat de nachten en de Zondagen inder daad ruattjjdeü zjjn, terwjjl voor die bedrjjven, waar de handhaving van dat beginsel on mogelijk is, een afzqnderljjke regeling moet gemaakt worden, die'de belangen der werk lieden genoegzaam waarborgt. Ik geloof dat de Regeering, om tot zulk een gewjjzigd wetsontwerp te komen, meer voorlichting noodig beeft, niet van personen die met de behoeften der onderscheiden be drjjven niet bekend zjjn, maar van de vak- vereenigingen, cd, indien deze uitsluitend uit werklieden bestaan, ook van de gezamenlijke werkgever» in hetzelfde bedrjjf. Een ant woord dieDt verkregen te worden op deze vragen*. Is voot het bedrjjf dat gjj uitoefent de invoering van een wekeljjkschen werktjjd van 6 werkdageD, met uitsluiting van den Zondag, elk bestaande uit 10 (11) dagnren, mogeljjk en gewenscht Bestaat voor dat bedrjjf behoefte aan arbeid gedurende nach telijke uren? Zoo ja, om welke redenen en tot welk maximum Is voor nw bedrjjf handhaving van de Zondagsrust mogeljjk? Zoo neen, waarom eD in boeverre behoort van dien eisch te worden afgezien Eerst na een algemeene beantwoording van deze vrngen kunnen voldoende gegevens wor gden verzameld voor een wetteljjVe regeling, die d»n natuurlijk niet zal overeenkomen met ieders wennchen, maar toch wel de inzichten der meerderheid kan teruggeven. En al duurt het dan een jaartje langer, vóór de wet iu het Staatsblad komt,' zjj zal èr zooveel te beter om zjjn. WtsT Faiso. UIT HET BWTE?ÏL1*D. Aan het Engelscho paleis word, ter eere van het Engolsche eskader een groot feest gegeven. Op Koningin Victoria werd door den Koning getoast en deod dit in de moest vriendschap pelijke bewoordingen. Hij wees op de samen werking en vriendschap tusschen Portugal en Engeland, Dat doze bandon reeds eeuwen be stonden en altijd zouden bljjven bestaan, hoewel de kleine staat moermalon bedreigd werd. In Transvaal nabij Brogsensfarm nam men maatregelen, om op de renbaan een golegen- heid aan te brengen, waar vierduizend man onder dak gebracht kunnen worden. Alle boerderijen uit de omtrek zullen in de buurt ontruimd worden en over de bewoners oen strenge waeht aanstellen. Uit Bloemfontein'wordt door generaal Kit chener geseind: De Wet's troep bevond zich dicht bjj de Odenvaaldrift, doch trokken naar het Oosten en Noord-Oosten terug. Een Krupp-kanon en een ammunitiewagen moesten zij achterlaten en werden door Knox, die hen vervolgde, genomen. Een troepje bereden infanterie werd aange vallen bij Thaba Neliu. 7 Boeren werden ge vangen genomen en 10 paarden buitgemaakt- 1 Boer werd gewond. Op den reis van President Kruger, weigerde Keizer Vilhelm Z.II.II.'te ontvangen. Volgens het „Mémorul diplomatique" verandert de Keizer geheel, en zal- hij "nu den President op diens terugkeer uit Rasland ontvangen. De heer Muller uit Fulda stelt voor, dat schadeloosstelling zal worden verleend voor de organisatie van de troepen en voor de uitgaven. De rijkskanselier verklaart, dat hij zich mot dit voorstel vereenigen kan, daar het niets bevat, wat in strijd is met zijn vroegere gedane verklaringen en zijn opvatting van het. staats recht De Commissie nam daarop het voorstel Muller uit Fulda aan. Uit Peking seint men, dat vjjftig schepen in het ijs vastzitten* De geheele haven van Pakoe is dichtgevroren. Aveuhom. Door den gemeenteraad is een wijziging in de wijk verdeeling voor de schoolgaande kinderen gebracht. Hierdoor wordt het aantal leerlingen der openb. lagere school te Grosthuizen met 9 vermeerderd en dat te Seharwoudo met een' even groot aantal ver minderd. Het gevolg hiervan is, dat met 1 Jan. 1901 te Scharwonde, buiten het hoofd der school, geen tweede onderwijskracht meer werkzaam zal zijn. Avenhorn. Vrijdagavond, vergaderde ten raadhuize een commissie tot aanbieding van een Nationaal Geschenk aan H. M. de Koningin bij gelegenheid van haar huwelijk. Deze commissie is op enkele uitzonderingen na samengesteld als de commissie van 1898 voor het huldeblijk aan de Koningin-Moeder. Zij bestaat uit 18 leden. Hot bestuur is als volgt: le en 2e voorzitter de bh. O. P. Spaans en H. J. J. Yerhoeff; le en 2e secietaria de hh. A. P. Smits en 1). Le Clercq; le en 2e penningm. de hl). D- II* Prins en 1.). Beunder. Do aan te vragen circulaires zullen door den veldwachter worden rondgebracht en door do overige commissieleden in elke afdeeling 4 worden opgehaald. Daarop bekwam do Ed. Achtb. Heer J. E- T. Wijnveldt het woord, die zich als boseherm*' leer van „Burgernut" verplicht gevoolde, in iet belang dier vereeniging iets ten beate te geven. Door ZEd, die de lezing vervulde, werd voorgedragen „Een Maskerade" van Frans Arnold. Deze novelle werd met aan dacht govolgd en viel zeer in den smaak der aanwezigen, getuige het daverend applaus. De bijdrage werd geleverd door den heer J. Bark, mot „Potor Barendsen" van Jb. van den Berg. Ook dit Btuk werd flink voorgedragen, terwijl het tevens do toehoorders wist te boeien- Daarna werd de tombola gehouden onder de lsden, die dit jaar niet reeds in een vorige vergadering iets gewonnen hadden. De uitslag daarvan was, dat de 1ste prijs, een compleet theeservies word gewonnen door don heer Chr. Tinkelonbergde 2de prijs, een stol boter vlootjes, viel ten deel aan don heer H. Schuur man. terwijl de 3de prijs een paar bloempotten, wera behaald door den lieor C. Pronk. Na de pauze trad do heer A. J. Wijnveldt op met „Arme Vissehers" van P. A. deGene- stet. Dit schoono gedicht werd op uitstekende wijze voorgedragen, door de aanwezigen met aandacht gevolgd, en boeide hen in hooge mate. Vervolgens werden werden we vergast op twee grappige stukken, eerst door den hoer P. Dek ker met „De klacht van Lovio" en daarna door den heer P. Heijlo met „Do verstrooide". Beide stukken brachten vroolijkheid in de zaal en wokten de lachlust op. Tot slot trad op do hoer Chr. Bakker Jzn. voor do eorsto maal het spreekgestoelte be tredende. Aangezien de tijd bijna verstreken was, had deze jeugdige kracht nog het voor recht, iets van zich te laten hooren, hoewel nog meerdere sprekers zich bereid verklaard haaden, dezen avond iets ten beste te geven. Hij vergastte ons op een geestig gedicht ge titeld „Pieter Oom". Dit gedicht, hetwelk handelende in vroeger Broekertijden, waarin meer duidelijk werd gewezen op den vroegeren rijkdom, viel zeer in den smaak der toe hoorders. Vervolgens bracht de voorzitter een woord van hartelijken dank, eerstens aan de sprekers voor de aangonaine wijze, zoowel in ernst als luim, waaropzij dezen avond do aanwezigen gezelligo uren verschaften, voorts aan de com missie belast met het inkoopen van prijzen voor do tombola, voor de keurige nette en tevens doelmatige artikelen, welke zij telkens uitgezocht hadden en eindelijk aan do leden en huisgenoten voor hunne trouwe opkomst, die alzoo toonden iets mot „Burgornutop te hebben, dat een goede toekomst te geinoet gaat. Met een tot weerzions in het nieuwo jaar sloot do voorzitter de vergadering. van een lïoofd-ïngeland van Waterland, in plaats van den heer Jn von den Berg, die ook als zoodanig moest aftreden. De uitslag dior stemming was, dat beide hoeren dadelijk weder herkozen* zijn. Tevens werd dienselfden dag door bovengemeld bestuur tot secretaris der Banne Broek in Waterland herkozen do WelEd. heer C. Koker Czn- Heer W. G. Haije van Beets. Door het mooie weder was een talrijk publiek opgekomen. ZEd. gafpn een bijna onberispelijk Betuwsch dialect „Bruur Jaopik" van Oremer. Jammer dat sommige leden van ons Nut nog zeer weinig en enkelen misschien nog nooit iets in Goldersche taal hebben hooren voordragen. Daardoor misten deze bepaald veel van het mooie stuk. En nog meer jammer, dat een paar personen zelfs lieten blijken, dat zij hot stuk niet konden volgen, door anderen te hinderen met bun gelach en gefluister. Na de pauze onthaalde de spreker do ver gadering op enkele geestige en luimige bijdragen. Vooral „'t Is erg met de meiden" en „Muzikale Contrasten" werden met daverend applaus be groet. Ook de heer D. J- Visser van Landsmebr gaf nos: een aardig stukje ten beste en daarna sloot do voorzitter na een woord van dank gebracht te hebben aan den beer Haije voor zijne groote opoffering om de loden van het „Burgernut" een genoegelijkcn avond te ver schaffen de bijeenkomst. „Namens de ingezetenen van Landsmeer roepen wij u een hartelijk welkom toe bij uwe komst in Nederland en betuigen sympatie met uw streven om een einde te maken aan den rampzaligen oorlog, die reeds zoovele dierbare levens heeft vernietigd en verwoest." Onderstaand telegram is hierop terug ont vangen Gemeenteraad Landsmeer, Hartelijk dank. De Staatspresident der Zuid en Afrikaansche Republiek P - 8. P. J. KRUGER. Op die vergadering werden ao werkzaam heden geregeld en tot leden van het bestuur gekozenals voorzitter den heer J. M. van Beek, als secretaris den heer II. J. Hejines, als penningmeesters voor Landsmeer den neer A. F. Dorhout, voor Watergang den lieer R. de Jong. Bij Koninklijk besluit ia het besluit van den Ilaad dezer gemeonte om do jaarlijkscho aflossingen van twee geldleeningen te wijzigen, welk besluit door lleeren Gedeputeerde Staten niet was goedgekeurd, alsnog bekrachtigd, zoo dat verhooging van den hoofdelijken omslag voorloopig gelukkig onnoodig bljjkt. Do Redactie van Haarlem's Dagblad schrijft in het nummer van 4 Juni 1909: De fabriek „Nederland" yan J. Veen Co. to Sneek van wier nieuwo exploitatie wij vroeger melding maakten, kondigt thans aan dat zij door belangrijke uitbreiding haar pro ducten weer kan leveren in overeenstemming met de vraa» Do firma Veen is om hare fijne cn degelijke fabrikaten genoog bekendwe hebben er slechts taan te herinneren dat de Veen's Cacao niet overtroffen en de Veen's Geconcentreerde Wator- chocolaad nimmer geëvenaard is. Zij is een Bieraad der ook in dit opzicht zoo hoog staande Nederlandsche Industrie. Volgens mededeeling van den Min. van Waterstaat is aan de Holl. spoorwegmaatschap pij opdracht gegoven een plan uit to werken voor een nieuwen doorgang aan het Westelijk viaduct te Amsterdam- Omtrent de_ liootd- afmetingen en plaats is overeenstemming ver kregen met het gemeentebestuur. Do Eoiste Kamer heeft do Ongevallen wet aangenomen met 35 tegen tegen 8 stem men. Worden er gedurende de eerste weken na de opening van de jacht op Texel vele hazen geschoten, thans_ is er voor do jagers weinig kans meer om dit wild te bemachtigen. Men schijnt in den eersten tijd zoo op de haasjes te hebben gejaagd, dat het overschot dier dieren zich meer en meer in de eenden kooien heeft teruggetrokken, waar in de nabij heid niet geschoten mag worden en de beestjes dus tamelijk beschermd zijn. Voor goede hazen wordt dan ook nu van 1.75 tot 2 por stuk betaald. De visscherij naar sardines wordt te Nieuwediep meer en meer een loonend be drijf. In do haven oefenon tal van vletten deze visscherij uit, terwijl op de reede meestal met de roamkuil naar sardines wordt gevischt. Zaterdag besomden de vissehers vati 00 tot 70 per schuit met deze visscherij. Vletjes vangen zelfs van 30 tot 40 mandjes per dag. De sardines worden thans betaald met 60 h, 70 et- per mandje. Op den Sen Januari a. s. hoopt de keer W. G.„IIajje den dag te herdenken waarpp hii vóór 40 jaren zgn betrekking als hoofd der school to Beets aanvaardde. Tot opzichter bjj den polder „de Zee vang" is benoemd de beer K, Plas Jz., sedert vele jaren reeds als timmerman bij Abu'polder workiaam, KEBKJyiEIJWS. Beroepen bij de Ned. Ilerv, Kerk te Hekelingen de heer C. Ph. J. Abbing, oukL ta Jisp. STADSNIEUWS. T,Het volksconcert, Zondag 9 Dec. in „de Dode gegeve/i door het Sted. Muziekcorps met medewerking van Jan Brugge en Pb, Necter, Amsterdam (violist), waarvan de ge heele opbrengst tan voordode zou strekken van Brugge, werd door een niet talrijk publiek bijgewoond ondanks de lage ontrée en het goede doel. Aangezien we nog geen 14 dagen geleden meer uitvoerig van het door* Jan Bruggo en dezelfde medewerkenden gegeven concert hebben melding gemaakt, meenen we nu met enkele regelen te kunnen volstaan. De uit voering slaagde naar wènsch en het belang stellend publiek juichte zeer de cöncertgevers toe. Na aftrek der onvermijdelijke kosten zal er wel geen groot bedrag resten en dit is zeer te bejammeren. In de Ned. Hervormde Kerk tj*ad Zon dagavond voor de Gemeente op de hoer Jens, 'zendeling-leeraar van Nieuw-Guinea. Spreker deelde veel ttjeo uit het leven en doen der Papoea's van de noordkust van dat eiland, wees op de moeiten en bezwaren aan het zen dingswerk onder dio bevolking verbonden en met welken uitslag de pogingen werden be kroond- Ook wat er op dat gebied was ver richt onder de Alfoeren op het eiland Halma- heira (in het O. van den Ned. Archipel), werd medegedeeld. Het was eene belangwekkendo bijeenkomst. Woensdagavond a. s. om 6 uur zal in de kork der Ilerv. Gemeente alhier optreden do heer Hoekendijk, agent der stichtingen in Haarlem tot verpleging van lijder aan vallende ziekte en tot opleiding van diakenen- ledor, die eenig belang toont in dit nuttige en heil zaam werk dor christelijke naasteliefde, ver- zuime niet, daarhoon te jjaan. Het lot van hen, die aan toevallen lijden, is diep te beklagen, dat men dan steunen, wie dit lijden trachteu te verzachten- Het Bestuur van de A.-R. Kiesvereni ging „Groen van Prinsterer" ontving het volgende bericht., als antwoord op een in do Meeting van 7 Dec., j.l. verzonden telegram: „Hartelijk dank. S. J. P. KRUGER, Staatspresident v/d Z.-Afr. Republiek." BurgerlUke Stand van BITKMEUEIVD. Van 3 tot 10 December. GEBOREN": Maria Hendrika Johanna, tl. v. Petrus Wilhelmus Stuijt en Josephina Maria Antonia Hendrika Hyasinta van Heukelum. Elisabeth, d. v. Ment Ipcma en Haartje Klaver. ONDERTROUWD: Jan Buiten en Mnrga- retha Ger.ina Veldhuizen. OVERLEDEN: Jan Lurks, 7G jaar, weduw naar van Grietje Olij.Klaas Smelik, 55 jaar, echtgenoot van Antje Tuijn. Burgerlijke Stand vau ILPESDAM. GEBOREN6 Dec. Klaas, zoon van Bas- tiaan vau Noord en van Trijntje Brouwer. 7 Dcc. Aagje, dochter van Aldert Evers en van Aaltje Kok. BurgerlUke Stand van DE BEEMSTER van 4 tot 11 Dec. ONDERTROUWDKlaas Dekker en Vaar tje Wurkum- OVERLEDEN: Jannetje Oene, oud 77 jaren, ongehuwd. BurgerlUke Stand van BEETS. OVERLEDEN: 6 Nov. Grietje,oud3dagen, dochter van P. Kluit en W. Praag. BurgerlUke Stand van LANDSMEER. GEBOREN: 10 Nov. Einróa Debora, dochter van 1). Uitslager en N. Tromp. 11 Nov. Simon, zoon van K- Vet en B. Wals. 13 Nov. Aaltje, dochter van J. van Noord en E. Beem; Neeltje, dochter van J. Dil en N. vau Scliaik. OVERLEDEN: 16 Nov. Anna Maria Veen, oud 46 jaar, echtgen. van Hk. Zunderfnan. 29 Nov. Urietje Zunderman, oud 12 jaren, dochter van IIk. Zunderman. BnrgerlUke Stand van J1SP. Over de maand Nov. 1900. GEBORENPioter, z. v. Dirk Vink en van Metje Klopper. ONDERTROUWD: Pioter Groot, 24 jaar, met Antje Olie 20 jaar. Jacob Leegwater, 39 jaar, met Jannetje Heijkamp, 31 jaar, allen wonende te Jisp. GETROUWD: Pioter Groot met Antje Olie. Jacob Leegwater met Jannetje Heijkainp- Oostiicizen, 11 Dec. 1900. Mijnheer do Redacteur! Mag ik IIEd. nogmaals beleefd verzoeken bm een plaatsje in uw veel gelezen blarh^ ?- Aan den hoer B. Kalkman, ploegbaas te Oosthuizon en lid van liet Burgernut. Uw ingezonden stukje van Zondag jl. bob ik gelezen- U vraagt schrapping voor mij als voorzitter van 't Burgernut, om dat ik niet het recht had voorzitter van Burgernut to

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1900 | | pagina 2