AvenHorn. Horkozon tot hoofdingeland van den Polder Mijzen, voor dozo gemeente, do hoer C. rz SpaauB. Broek in Waterland. Vrijdag had de herstemming tusschen do hoeren D. Boen en J. Bark plaats voor een lid van 't kies college der Ned. Tlorv. Gemeento. De nitslag daarvan was, dat do hoer Jn. Bark werd go- kozon. Broek in Waterland. In de Woens dag gehouden vergadering van onze afdeeling van niet Witte Kruis" werden tot afgevaar digden benoemd ter aigemeene vergaderidg, do heeren L. do Oude en C. Bakker, en als lmnne plaatsvervangers de heeren A. A- Cretner en J. E. T. Wijn veld t. Broek in Waterland. Do uitslag der door de directie der N. 11. Tramweg Mij. ge houden grasverpachting over do jaren 1901 1905, is als volgt: Den Helder. Het niouwo gebouw dor R. H. B. school is, ofschoon nog niet officieel geopend, toch in gebruik genomen. De leer- lingon vierden bjj deze gelegenheid eon huis houdelijk feest. Monnickendam. Woensdagavond gaf alhier in het „Hof van Holland" de heer André Schechtor, solo-violist van het Métropoltan- Oper-House to New-York, met medewerking van de hoeren Louis'Bouwmeester e. a., een groot solisten-concert. Naar we vernamen wer den schoone stukken ten gehoore gebracht, waarover do aanwezigen zeer voldaan waren. Do opkomst was echter zeer gering. Oosthuizen. Donderdag en Zondagavorid gaf de Rederjjkorskamor een uitvoering, welke Beide,keoren goed bezocht was. Het programma bestond uit Theresia of Het weeskind van Oenèvé en als nastukje De knecht van twee meesters of Een dag vol vergissingen. Oost-Knollendam. De vergadering der afd. Wormor van Het Witte Kruis, was bezocht door 18 leden. De Voorzitter- deelde na de opening mee, dat 49 ledon te Wormer toege treden waren, zoodat het ledental than3 120 bedraagt. De hoeren P. Groot, J. Groot en K. Louw werden gekozen tot lid dor commissie tot het nazien der rekening over 1900. De agenda der Algem. Vergadering gaf geene aan leiding tot vele besprekingen. De afgevaar digden kregen een vrij mandaat, behalve om trent het voorstel Zijpe, dat zij zullen steunen. De begrooting voor 1901 werd in ontvangst en uitgaaf vastgesteld tot een bedrag van 286. Na eenigo modudeelingen van den magazijn- moester gaf de heer Mehrengs to konnon, dat hij als bestuurslid bedankte, omdat hij het billijk acht, dat er ook loden van Wormor in hot bestuur zitting hobben. In zijne plaats werd de hoer L. Itoiupt gekozon. Na enkele huishoudelijke besprekingen sloot de Voorzitter de vergadering. Opperdoes. Ons dorp was tot dusver nagonoog geheel verstoken van een korten en gemakkoljjKen verkeersweg mot de andere naburige dorpen. Sinds jaren waren vorgeefseho pogingen aangowond daaraan een einde te maken. Van den Langendjjk. De cijfers van aanvoer op do voilingon aan don Langendijk hereiken niet meer do hoogte van de vorige maand. De tijd voor bloemkool is nog wel niet voorbj, doch op do veilingen to Noord-Schar- woudo wordt enkelo dagen al geen bloemkool geveild. Do. prijzen van bloemkool en witte kool stemmen zeor tot tevredenheid, hoewel de prijzon to Noord-Scharwoude besteed iets lager zijn dan dio te Broek. Hier word Maandagen Dinsdag tot 10,50 besteed, torwijl do andore dagen noogetens 8 i 8,50 betaald werd, 2g soort rouzenbloemkool gold van/1 tot 3,75. if Een veelbelovend snoeper."', - Bij 'eene familie in do Willera-Barendstraat te Utrecht werd Donderdagmorgen .een doos J; mot appelbollen bezorgd. Daar er door. geen dor huisgenooten iets van dien aard boatcM was, zeide men den knecht, dat het zeketfiefifi vergissing was. - Doch do knecht had hot juiste adres op een stukje papier bij zich. Daar meii - mot kon' vermoeden dat iemand de lekkernij V bij wijze van verrassing had gezonden, werd de doos voorloopig opzij gezet. - Drooglegging Zuiderzee. Bestekbepalingen. Huwelijk der Koningiu. De drank. De opstootjes in Dirksland. de Afdeelingen aanbevolen maatregelen tot liet tegengaan ran den clandeatienen drank- verkoop, een der voornaamste oorzaken van bet drankmisbruik en een doorn in liet oog van den eerlijken vergunninghouder. Die ver boden vorkoop beeft meest plaats in bier huizen. En nu wordt do radicale regeling voorgesteld, dat voor elke inrichting, waar gelegenheid zal worden gegeven om daar ter plaatse andere dan sterke dranken te ge- bruikeu, dus bierbuizen, ruèlksalons, proef lokalen roor'wpnf een kosteloos verkrijg bare beroepsbrief" wordt uitgereikt, (liet gebrnikeljjke woord is license", ik juich het van ganscber liarto toe dat de Regeering getracht heeft het door een volkomen ver- stoanbareu Nederlaiidschen terra te vervangen en hoop dat dit voorbeeld navolging zal vinden Wordt nu de houder van zulk een inrichting veroordeeld wegens clandestienon verkoop van sterkeD drank, dan gaat daarmede gepaard het tjjdeljjk vervallen van dozen beroepsbrief dus gedwongen sluiting; ingeval van recidive kan de veroordeelde worden ontzet van bet recht tot uitoefening van zjjn bedrjjf voor bepaalden tjjd. Natuurljjk bljjft bet een niet gemakkelijke tank van de politie, den verbodon verkoop to coustateeren. Maar nu en dan gebeurt dat toch, en do straf, een geldboete, ia te gering om afschrikkend te zjjn. Daarom is nu met een op zichzelf zwaardere, on natunrljjke straf gedreigd, en doze is wel van dien aard dat zjj tot behoedzaamheid zal aansporen. Er zjjn nog eeuigp andere wjjzigingen aan gebracht, doch de hierboven aangegeven zjjn de voornaamste. In het stelsel zelf van onze drankwetgeving beett de Regeering geen ver andering willen brengen. Local option dat is aan de ingezetenen eener gemeeuto af en toe de gelegenheid te gevon om bjj stemming uit te maken of zjj in die gemeente al dan niet drankverkoop willen toelaten, acht zjj voorsbands weinig aanbevelenswaard en in strjjd met do gemeentowet. Als er geen andere grond voor niet-invoering vun dat systeom was, zou ik zeggen dat de gemeen tewet dan meer gewjjzigd moest worden er is echt#r'een ernstiger bezwaar, namelijk dat ann een meerderheid tegonover een minder heid rechten zonden zjjn toegekend, die op de persoonl'yko vrjjheid een bedenkelijke inbreuk maken. Ook het Gothenburger stelsel kan de Regeering vooralsnog niet invoeren, zijnde de toekenoing van de vorgunningon aan een vereeniging die zich tot taak stelt het ge bruik van sterken drank zooveel mogoljjk te beperken. Wel lacht dit stelsel de Regeering meer toe, en heeft zjj er ernstig over ge dacht het ontwerp zoo in te richten dat in deze of gene gemeento reeds een proef kan worden genomen, maar zjj heeft er van af gezien wegens de groote bezwaren van het verminderen van do verkoopplaatsen'. Ik geloof ook, dat voor deze hervorming de tjjd nog niet is gokomeu. Toch is er reden om te betreuren dat er niet een gaatje voor is opengelaten. Zou bet niet zóó kun nen, dat in art. 27, dat handelt over de toe kenning van vrjj vallende vergunningen, onder de eerste rechtverkrijgenden ook genoemd werden vereenigingen, nit welker koninkljjk goedgekeurde statuten bljjkt dat zjj zonder winstbejag beperking van drankgebruik be oogen en die dan ook natunrljjk do onder haar beheer staande inrichtingan de3 Zondags en op don vroege ochtend- en late avond uren gesloten houden? Zoouls men weet is ook voorgesteld de oninvordorbanrheid van drnnkschnlden. In de Afdeelingen worden daartegen dezelfde be zwaren ingebracht die ik heb uitgesproken. De RegeeriDg handhaaft dio bepaling, zjj vindt de bestrijding weinig afdoende. Dat vind ik jammer, want hot is voor mjj slechts een quoestie van eerlijkheid. Een schuld is een schold wie iets ontvangen heeft moet het betalen. De kastelein zal wel wat min der poffen als hjj weet dat hy later gevuar loopt naar zjjn geld te moeten fluiten, maar kan hjj er zich altjjd von onthouden Boven dien, als hjj vermoedt met ietnnnd te doen te hebben dien hjj wellicht door rechterlijke tusschonkomst tot betaling zal moeten nood zaken, zal hjj ook nu roedB zoo min mogeljjk het krytjo gebruiken. Ik vind hot eenvou dig niet behoorlijk, dat men in een wet kan lezon, dat men een of andere schuld Diet be hoeft to erkenuen. Het billijkheidsgevoel komt daartegen in verzet 1 De nieuwe drankwot is, zooals ik meen te hebben aaugetoond, in elk geval een verbe terde editie van de vroegere voorstellen. Het sectie-onderzoek is niet zonder vrucbtoii ge bleven. Wkst-Fkiso. BiyXEXLAl\I>. Beet». Op- Dondordag 15 dezor ver- gadordo do afd. Boets der N.-H. vereonigiug „het Witte Kruis". Van do 115 ledon waren 11 ter vergadering opgekomen, oen verschijnsel, dat zien bjj do afgemoone vorgaderingon dor meeste afdoolingon voor doét. Gebrek aan bolangstelling kan het niet wozon, als van 183 gonommerdo huizen zoo'n groot aantal loden to boek staan, maar te bejammeren la die geripgo opkomst zeker. Wat den beschrijvingsbrief voor de algem- vorg.^op 20 dezer betreft, ging de afd. geheel mot de voorstellen van 't Hoofdbestuur mede, ook wat do begrooting betreft, alleen omtrent het voorstel Zjjpe was do afd. hot niet met X II. B. eens.' Tot afgevaardigde werd (of liever, waren reeds in de Januari-vergadering) benoemd de heer W. G. Haiie en tot plaats vervanger de heer H. J. Witkop. Voor perceel 7 en 8, de weg in de Broeker- meer. ingeschreven door P. Zonneveld voor ƒ46. Voor perceel 9, de tuin in do Broekerraeer, door P. Zonneveld voor 16, en doorT. Koe man voor 15. Voor perceel 10, 11 en 12, de weg van Broek naar Monnickendam, door 11. Smeenk voor 78, A. Scherewitz voor 50 en S. de Vries voor 40.50. Voor allo perceolen in ééne massa werd in geschreven door den heer H. Smit, voor/150 per jaar, aan wien alles werd gegund. Vrijdagavond vergaderdon bij Igesz de belanghebbenden en belangstellenden in den bouw van een melkfabriek alhier onder leiding van den heer Visser te Purmorend. Daar de Voorzitter bij don aanvang meedeelde, dat hij geen publiciteit vreesde, maar toch liever gejqn verslag in do couranten opgenomen zag. kunnen we hein geen pluimpje gevon voor de wijze, waarop de zaak bepleit werd. Den volgondon dag bleek me, dat do boeren niet recht begrepen hadden, waarom de Directie van de fabriek zoo overvloeit van loutor liefde voer do veehouders. Thans echter zal door den krachtigen meidelijken steun van het Ambacht der vier Noorderkoggon on do offervaardigheid van plaatselijke besturen een rechtstreeks open bare verkeersweg tot stand komen van het dorp Opperdoes naar Twisk. Do vereischte kunstwerken zijn reeds aanboateed, en do ont eigening ia door medewerking van den daarbij betrokkon landoigonoar, verzekerd. Men verwacht, dat door dezen nieuwen verkeersweg zeer zal worden bijgedragen tot don bloei en do ontwikkeling dezer vruchtbare en zeer welvarende streek- In 't goheel werden kloin 50,000 stuks bloem kolen geveild. Het douanokantoor Selzalto zal tot nader ordor gosloten zijn voor don invoer van Neder- landscno melkkoeien in België. Het fanfarecorps „de Eendracht" to den lip. kan met voldooning op zijn eorste uit voering vnn dezen winter terugzien. Alle muzieknummers on inzonderheid do beide con- coursnummors van Zeist, werden correct fin notje3 voor een volle zaal uitgevoerd en door hot publiek met aandacht gevolgd. Ook da voordrachten en het tooneelstukje voldoden uit stekend, hoewel misschien voor een streng criticus zoo hior en daar eon enkele aanmerking zou zijn te maken geweest. Hot publiek ge noot echter, dat bewees het krachtige applau- diseoren. Eon gezellig bal bosjoot don avond, denkt gij;ineen, misgeradon; een ongoluk bo- sloot don avond. Nog slechts korten tjd was de pret in vollen gang, of do dochter van den lieer Gougjes had het ongeluk met een flesch in do hand over iemands voeten te struikelen met het gevolg,, dat zj daardoor een halve vingor zoo goed als geheel verloor. Do hoer Stapel legde een voorloopig verband en onder geleide van een paar personen toog het meisje op weg naar den dokter van Land meer. Gcruimen tjd duurdo het eer deze bij de hand was en nog langer eer ZEd. goed te spreken, doch eindelijk kwam het tot verleenon van hulp. Over deze bewerking mag een leek niet oordeelen, de tijd zal moeten leeren of ze goed geweest is. Niettegenstaande het zeer ongunstige vveder, die bijna Egyptische duisternis en do afschuwelijk smerige weg was het lokaal van den heer Geugjes to den lip Dinsdagavond geheel gevuld mot leden van het „Burgerimt" en hunne dames. De heer Brands van Lisso trad als spreker op en voor dezen goeden be kende trotseert men alles. Kourig, beschaafd en boeiend is zijn voordracht en hoogst natuur lijk zijn mimiek. Het „Burgernut" is wet ge lukkig, dat deze steeds meer en meer gewilde spreker, bij al zijne drukto nog steeds een avondje voor den lip afzondert. Eenige leden van liet fanfurecorpo to den lip, vervoegden zich Dinsdagavond ton huize van hunnen voorzitter, don hoer L. llooge- veenCz., om hem hunne felicitaties aan te bieden op zjn verjaardag. Hierbij bleef hot echter niet. Do vereeniging wilde ook een Btoffeliik; blijk geven van waardeering voor het vele, dat ZEd. vanaf de oprichting voor hen had gedaan en daarom hadden zij besloten om hem eenige geschenken to vêreeren. Een prachtige lamp, zes mooie stoelen en een leuningstoel werden hem daarna overhandigd. Getroffen door deze bewijzen van vriendschap, dankte de heer Hoogeveen met enkele woorden en verklaarde op den ingeslagen weg voort te zullen gaan, om den blooi van „de Eendracht" te bevorderen. Den 15 werd van de werf „Nicolaas Witsen" van de firma W. F. Stoel Zoon te Alkmaar, te water gelaten een nieuwe stalen salonschroefstoomboot, gebouwd voor rekening van de „Katwjksclio Stoomboot- onderneming" en bestemd voor den-dienst tus schen Leiden en Katwijk. Deze boot, welke ongeveer 200 passagiers zal kunnen vervoeren, zal worden voortbowogon door eon compound stoommachine met condensatio, terwijl de kajuiten met stoom zullen worden verwarmd. Do wik- en weegloonen zijn door den Raad te Alkmaar opnieuw onveranderd vast gesteld, alzoo tot eon bedrag van 0 60 per 100 K.G. kaas. Den29n dezer inaand zal te Haarlem worden aanbesteed het driejarig onderhoud der havon van Texel- Aangezien besloten is den havenkom en ook 80 Meter buiten de haven hoofden een voet dieper to doen baggeren, zal do aannemingssom vermoedelijk wel enkele duizenden guldens hooger loopon dan to voren. Voor de gemeento, ofschoon voor deze zaak. Va subsidie ontvangende van hot Rijk en Vs van de Provincie, blijft do haven nog steeds een zaak, die groote offers vraagt. Meermalen is dan ook in schipporskringon de vraa<* ge- oppord, waarom de havens te Terschelling, NYieringen, Urk en andere plaatsen wel Rijks- havens zijn, ea die van Texel niet? Ofschoon voor een paar weken op T&xel- stroom en in het Marsdiep reeds word be gonnen met het visschen naar garnalen, ia do vangat tot hedon zeer onbevredigend gebleven. Bovendien wordon slechts zulke kleine garnalen govangen, dat zo in hot Binnenland geheel onverkoopbaar zijn en aan do Engelsehemarkt niet meer opbrengon dan hoogstens 2 Schillings per mand. Do visscher krijgt dus na aftrek van alle onkosten, ongeveer 20 ets. per mand in handen. Dat bedrag is dan alles wat in éón dag wordt besomd, en moet meestentijds nog in drieën worden gedeeld. Dat do visschers er op die manier geheel onder geraken, behoeft stellig geen. nader botoog. De stoomboot „Flora" publiek verkocht voor 8100 blijft in do vaart Beverwijk Haarlem en Beverwijk—Alkmaar. Brio jagors bemachtigden op één dag in do Bloemendaalsche duinen niet mindor dan 121 konijnen. Do voortgezette onderhandelingen met verschillende voorname hotels te 'a Graven- hage omtront do huisvesting van Vorsteljke personen of leden van hun govolg tegen den tijd van hot huwelijk van H. M. do Koningin, geven eenige 'aanwijzing omtrent deiv*Wer- moedeljken datum van dio heugolijke ge beurtenis. Een Donderdag zal voor de huwelijksvol trekking worden aangewezen. Indien nu de geruchten bevestigd, worden, dat do plechtigheid tu3sahon 28 Januari en 4 Fobruan zal plaats hebb/V dan zou Donderdag 31 Januari daarvoor gfi&aeon zijn. De vreomde'Vorsten ciff Vorstinnen kunnen togen den Maandag to voren vorwacht wordon, om Vrijdag daaraanvolgende te vortrekken. Verpachting Zes Wielen. Bij de openbare verpachting der sluis en overtoom aan do Zeswielon, to Alkmaar, voor den tijd van.6 jaren, welke den 17 door bur- gemeester en wethouders weid gehouden,jvyerd het hoogste bod ad Jölosgedaan door den heer NV. F. Dil, te Koog aan do Zaan. Bij '1 afslag weid do heer J. Helder, te' Ondorp pachter jvoor 1800 'per- jaar- Ifi 1894 woa de heer Heldor, pachter voor 1500 per jaar. Een paar uur later word een tweede doos bezorgd van precies denzelfden inhoud, doch van oen anderen confiseur, Ook deze knecht wist zökor, dat hij aan», het goodo adres was Vermoedonde dat er iets niet in don haak was met deze verrassingen, werd bij de leve ranciers een onderzoek ingesteld wie de appel hollen besteld had. Was de bestelling inder daad aan hot juiste adres bezorgd, dan wist men ten minste wioa noen voor die attentie bedanken kon. Doch wat bleek? 'Bij den eersten leverancier was' den vorigen dag oen jongeheer geweest van ongeveer 12 jaar, die een stuk chocolade van 25 cent had gekocht en-dé appelbollen had besteld, die den volgenden dag daar en daar moesten worden bezorgd. Het stuk choco lade zon hij maar ineoneinon en alles moest op do rekening. Do leverancier vermoedde niets kwaads, en zag dus vreemd op toen hij vernam, dat hij het slachtoffer was geworden van een jeugdigen maar slim men oplichter. Bij den tweedon leverancier was het precies oender toegegaan. Daar had het veelbelovend jongmonBch een hart van borstplaat beraaohtigd. Te Amsterdam zal eerlang een samenkomst gohouden wordon van afgevaardigden uit alle viaschersplaat8en aan do Zuiderzee, nu een wots-outwerp tot drooglegging van die zee gereed ligt. Na een zeer uitvoerige beraadslaging heeft de Gemeenteraad van Loidon aangenomen hot voorstel van B. en W. tot opneming in de be stekken dor gemeentowerkon van bepalingen omtrent minimum loon en maximum arbeids duur, ditmaal met 16 stemmen tegen 8. In 1895 werd een voorstel van gelijke strek king, omtrent minimum loon en maximum arboidaduur, verworpen met 15 tegen 12, in 1898 mot 18 tegen 12 stommen. Ton huizo van don burgemeester te Amster dam ia onder leiding van mevrouw Vening Meinesz-Den Tex" eene vergadering gehouden van dames, voor do samenstelling van een comité, en wel met het oog op een huldeblijk van -Atn8terdamsche daineö aan do Koningin bij haar aanstaand huwolijk. Men meldt uit Haarlem aan de „N. R. Ct." Indien ooit, dan blijkt uit het gebeurde bij den moord te IJmuiden, waartoe misbruik van sterken drank leidt. De dader, op den dag na de misdaad, een foysche, gespierde man, is als sneeuw voor de zon vervallen. De man is sedert gebroken en, ziet er een jaar of tien ouder uit. Zelf heeft'hij het gezegd, dat hij niet levend uit do gevangenis komt. Zijn familieleven is vernietigd en het is ver schrikkelijk welke govolgea zijn -daad: heeft gehad. Zijn vrouw, dio te dezer stedo was, doelde daar mede, dut een der dochters, oen teringachtig meisje, bij het vernomen van het gebeurde een bloedspuwing kreeg, on dood bleef. De 80-jarmo moedor van T. wéot nog niet wat er gebeurd is. Wel vermoedt zij uat er iets gaande is, dat niet rechtuit kan genoemd worden, doch men weet haar tot nu toe het gebeurde to verzwijgen en doot dit tomeer omdat T. haar eenige zoon ia. De echtgenoote is voornemens gratie to vragen aan H. M. de Kóningin en zou daarbij gesteund worden door autoriteiten te Ostende, die T. kennen als een zeer oppassend man, die zich andera. nooit te buiten ging. Uit Hellevoetsluis meldt men dat 25 matiuiors onder bevel van den zeeofficier Fock, op ver zoek van don burgemeester van Dirksland, derwaarts zijn vertrokken, in verband met do ongeregeldheden dio daar ontstaan zijn wegens onaangenaamheden tussehen den predikant en het kerkbestuur der Nod. Hery- Gein. Benoemd tot onderwijzer te Assondelfc, M. van Daalen, te Amsterdam. SfADSyiEIJWS. De Vereeniging voor Kindervoeding hiold Maandagavond (19 November) eone vergadering in 't Heerenlogeraent. Do Voorzitter, de heer C. W. Bakker, heette de aanwezigen welkom. De secretaris, do heer K. Drost, las do notulen, wolke zonder op- of aanmerking worden goedgekeurd. Do rekening en verantwoording van den penningmeester, den heer P. de Lange, werd nagozien en in orde bevonden; de uitgaven bedroegen 230.98Vo; den penningm. wordt dank gebracht voor zijne gehouden administratie. De Voorz. deelt mee, dat de heer B. H. Jürgens heeft bedankt als bestuurslid; dat verder het ledental door vertrek, sterfgeval als anderszins is verminderd; hij wekte alle aan- wezigon op, om de vereeniging to blijven steunen, ook zoo mogelijk door nieuwe leden te wervon- Het jaarverslag van den Secretaris werd mot instemming aangehoord. Hieruit bleek, dat de vereeniging van 3 Januari tot 10 Maart 1900,

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1900 | | pagina 2