St. JNicolaas. r J. A. SCHULD, „Earn,' ONGESMOLTEN KOEVEL pv ,Tl2ïefeacIis, ÜSikcI-C ac a.o r bi f ii ii n r n 1_ IV IV II U I l L li Stadsnieuws* Per Telegraaf te 1 ure. tfif! NIET OF GRAAG, NT Likdoorns, H MARKTBERICHTEN." Soboolnleuws 335e Staatsloterij. Ondertrouwd CORNELIS BOOMGAARD en GRIETJE BAKKER. De ondergetekenden betuigen hunnen hjuv telijken dank, voor de vele blgken van be langstelling, bun betoond bjj het herdenken hnnner 12^-jarige Echtvereeniging. BEEMSTER, s. Brouwer. 12 Nov. 1890. M. Vos. Ondertrouwd KRIJN GROOT en MARIA SCHOEHUIJS. Door een smarteljjk ljjden van 21 dagen, overleed onze geliefde Dochter en Zuster Anna* in den ouderdom van 17 jaren. Namens Broeder en Zuster, Pz. Hartog. BEEMSTER, 14 November 1890. Strekkende deze tot algemeene kennis geving. Heden overleed in den ouderdom van ruim 80 jaar, onze Moeder en Behuwdmoeder Maartie Peek, Wed. K. db Wit. Namens Kinderen en Behuwdkinderen. PURMEREND, 18 November 1890. Hedón ontsliep zacht en kalm, na een smarteljjk doch geduldig ljjden, onze harteljjk geliefde Echtgenoot en Vader J. Hoogland, in den ouderdom van 49 jaren, Wed.^ J. HooglandBuis, en Kinderen. HAARLEM, 18 November 1890. Door deze bericht ik aan mjjn geachte Be- gnnsters dat de Sint Nicolaas-étalage gereed is met eene groote sorteering Chooolade en Suikerwerken, tegen de minst inoge- Ijjjte prijzen, hopende met een rnim en veel vuldig bezoek vereerd te worden: nog eens breng ik de prjjzen onder de aandacht. Best St. Nicolaas 30 Cent. Gekruid Taai-taai 15 Best Letterbanket 55 P. VAN PÜFFELEN, Nieuwstraat, Purmsbetd. Heden overleed tot diepe droefheid vanmjj en onze betrekkingen na een smartelijk doch geduldig lijden van weinige dagen mijn har telijk geliefde Echtgenoot Hendrik de Ruiter, in den ouderdom vau 36 jaren, mg nalatende twee kinderen te jong om hun verlies te kunnen beseffen. De Heere sterke ons in dit smarteljjk ver lies. Uit aller naam, Wed. H. de Ruiter—DoBsga. Broek in Watbbi.\nd, 19 Nov. 1890. Heden werd ons ouderhart diep getroffen door het plotseling overljjdcn van onseenigst Zoontje Jan., in den ouderdom van twaalf weken, diep betreurd door ons en onze Ouders. WARDER, c. Visser Jzn. 21 November 1890. G. Visser—Boon. Strekkende tot algemeene kennisgeving aan Vrienden en Bekenden. Breeds trrat PURMEREND. Heeft de eer zgn geachte Begunstigers fan PURMEREND en Omstreken te berichten, dat zijn St. Nicolaas-ótalage gereed is, en noodigt een ieder beleefd tot een bezoek uit. ir, w in het lokaal van den Heer Jb. MOLENAAR te MIDDEN-BEEMSTER. Afwisselend Programma. Bljjspel met Zang. ENTRÉE 25 Cents de persoon. Aanvangs 's avonds 7 unr. D. SCHOUTEN, Kapper, Dubbele buurt, Purmerend, is ruim voorzien van prima kwali teit Haarwerken. Mooie Vlechten van af 4 en 6 en bjjna zonder koord van af 10; van uitgevallen haar van af 2.50. Frizeergzers, PonDyhaarspelden en Netjes, Cos- metique, Eau de Cologne, Toiletzeepen, enz. Depót van JACOB'S Winterhandenwater en van BIJLOOS Hoofd Eau de Cologne. a 30 Cent het <8. Verkrijgbaar bjj J. WONDER te Rustenburg, en des Dinsdags aan zgn Marktschuit te Purmerend. Exteroogeu, Huideelt, Wratten enz. worden in 6 a 8 dagen geheel verwijderd, zonder de minste pjjn te veroorzaken, ook niet op de gevoeligste huid door ze eenvou dig te bestrijken met A. van Tuijll'S Likdoorntinctuur. Prga per flacon 50 Cts. Depót bg F. P. MIDDELHOFF Az., Pnrmerend. in vierkanten bussen. Deze Eikel-Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor da- gelijksch gebruik, (een a 2 theelepels van 't poeder voor een kop Chocolate) Als geneeskrachtige drank hij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken. Verkrijgbaar bij de voornaamste H. H. Apothekers enz. Priis V» Ko. 7t Ko. prmfbusjes 1 f 1.80, c. 0.90, c. 0.35 GeneraalvertegenWoordiger voor Neder land Amsterdam, Kalveistraat 103. Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden op den I4en dezer, hg gele genheid van zjjn 88ste verjaardag, betuigt de ondergeteekende, ook namens zgne Echtge- noote, aan allen zgn hartelgken dank. BEEMSTER, 17 November 1890. ALMANAKKEN, dunne en dikke. J. D. SCHUITEMAKER. Purmbrknd. li M'OB'hkeodMi ia gisternacht de teven- tigjarige weduwe G., die van een betoek bij hare tieke dochter terugkeerde, door de duisternis nabij hare woning in het water gevallen. Eerst den volgenden morgen werd bet lijk der algemeen geachte vrouw opgehaald. Den 8 Januari a.s. hoopt de gymnastiek- vereeniging „B»to" te Bljp haar 121/, jarig be staan met eene openbare bijeenkomst te vieren. Dr. C. Bakker, Arts te Goedereede, heeft tijne benoeming als zoodanig naar Brwék in Waterland aangenomen. In de Vrijdag gebonden vergadering der afdeeling „Kdatn- Zeevangsdorpen—en de Pnrmer" van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, weike door ruim 40 leden werd bijgewoond, sprak de voorzitter, de heer H. J. Calkoen, Burgemeester van Edam, een woord van dankbare hulde aan de nagedachtenis van den heer Mr. D. Visser van Hazerswonde, den ontslapen voorzitter van het Hoofdbestuur. Bij monde van den heer P. Plas Az., Dijkgraaf van den Znidpolder, werd, namens de leden, instemming betnigd met dat woord van waardeering. De afdeeling Sannikesdaa van de Ver- eenigiDg „Het Witte Krnis" heeft eene houten ziekenbarak opgericht aan de buitenzijde der stad. Deze ziekenbarak ia zeer praotiech ingericht en vol doet aan ventehillende hygiënische eiscbenzij bevat ruimte voor 16 lijders. N Te JBksvenfcarapel is een kolfwedetrijd gebonden, waarbij de prga gewonnen werd door J. Mantel, te Bovenkarspel, en de premiën door de heereu K. Blom, te Grootebroek, D. Visser, te Bovenkarspel en B. Ooteman, te Lntjebroek. Het hoogst aantal ponten bedroeg 116. Voor den Enkhuiaer vissoher, die ver leden week het ongeluk had, op de Zuiderzee door een zwaren mist overvallen en door de spoorboot „Frieslsnd" werd in den grond gevaren te worden waarbij ztjn zoon en bij met moeite het leven be hielden, maar overigens alles verloren wordt de liefdadigheid ingeroepen, om hem zoodoende ten spoedigste aan een ander vaartnig te helpen, waar mede hij wederom voor zich en zijn talrijk gezin het brood zal kunnen verdienen. De Heer J. J. fiogmans, die als passagier op de „Friesland" getuige waa van de overvaring der botter E. H. 95, heeft zijn belangèlooze medewerking toegezegd voor een te XSwlChulwen te geven concert, waarvan de opbrengst zal strekken tot leeniging van de ramp, aan den tiescherman Stavenaiter overgekomen. De geneesheer-directeur van het Sanatorium te Baarn, Dr. Baudet, zal zich eerstdaags naar Berlijn begeven, ten einde zich van Prof. Kocb'a geneeswijze van teringlijders op de hoogte ta stellen. Ook Dr. C. A. Day vis, te Kooy aan de Zmsan, heeft zich met hetzelfde doel naar Berlijn begeven. Vrjjdag j. 1, gaf de Rederijkers-Kamer „Het Tuinviooltje" te Beewster in het lokaal „De Tuinbouw" hare eerste uitvoering in dit seizoen. De uitvoering kan als uitstekend gestaagd genoemd worden. Van eene tweejarige Kamer souden "wij moeilijk hoogere eisohen kunnen stellen. In „Julia uit den Weslerberg" vertolkte Jnita haren rol uit stekend en Abenroder, Falknes, Natzer en de overigen stonden haar getrouw ter zijde, Denastukjes: „De gestoorde Diefstal" en „Hector de Zoeloeksffer" wekten menigmaal de lachlust van het pupliek op. Wij kannen dan ook geruit een bezoek op Zondag avond, wanneer de Kamer ten tweede male eene uitvoering geeft, ten volle aanbevelen. Een bezoeker. De Vereeniging tot bevordering van Getrouw Schoolbezoek te Zaandijk, mag zich in toenemenden bloei verheugen. In eene dezer dagen gehouden vergadering bleek uit het verslag van den secretaris, dal bet ledental weder met 65 vermeerderd en tot £52 geklommen was. Ook werd met vreugde ge constateerd, dat het schoolverzuim in die gemeente voortdurend afneemt en over het laatste jaar onge veer 2 pCt. had beloopen. - Geslaagd te Breda voor apothekersbediende de heer J. Meijer te Beverwijk. Geslaagd te Kam pen Mej. B. C. Sohooten te Wormerveer. Bevorderd te Amsterdam tot docler in de wis- en natuurkunde op proefschrift: „de Wetten der dissooieereede Gassen", de heer A. J. Swart, geboren te Wognum. Trekking van Woenadag 19 Nov. No. 8759 5000. No. 80765 ƒ2000 Nos, 11855 80207 en 204S2 eik ƒ1000. Nos. 2804 en 13871 elk ƒ400. No. 13365 ƒ200. No». 6866, 14241 en 17157 elk ƒ100. Trekking van Donderdag 20 Nov. No. 18569 200. No. 13762 100. Met medewerking- van eenige hh. mntiekbe- oefenaars, g»f Pormerender Mannenkoor Donderdag avond in de Doele eene openbare uitvoering. Bij eene weersgesteldheid als die van den laatsten tijd is bet ringen een min of meer gewaagde onder neming. De stembanden missen hunne normale veerkracht; de hoorder heeft met dien tegenspoed rekening te bonden. In elk opzicht welgeslaagd zonden wij deze uit voering niet durven noemen. Dit moet voor een deel worden toegeschreven aan een tekort in ver standhouding, nog bestaande tnssoben de zangers en bunnen leider. Veelvuldige samenwerking ui hierin stellig nog verbetering brengen. Des beeren Tierolff's muziekale begaafdheid en tyne rustige leiding zijn ons een waarborg, dat de gewenechte samenwerking bij voortgezette oefening betrekkelijk spoedig zal totstandkomen. Dat het mannenkoor terugschrikte voor de uit voering van No. 4 moet, de omstandigheden in 't oog gehouden, als een verstandige daad worden geprezen. Ook deed het publiek geen slechte ruil met wat gegeven werd in de plaats van „de Barre Rots „SpinSpin 1" 't bekoorlijke genre-stokje, waar mede het Zweedsch kwartet indertijd aller harten wist te streden en te stelen, was kennelijk met liefde bestudeerd, De voordracht van dit nnmmer muntte uit door jniite en rijke kienrtohakeering. Er was geen zweem in van het ruwe, waardoor Hol'a „Heldenmoed" hier en daar werd ontsierd. Een welverdiend sucoes viel ten deel aan Htye's „Gebed des Harten," op muziek gezet door onzen etadgenoot, den heer J. Bakker Cz Dit nummer werd, op luid verlangen van het auditorium, herhaald, terwijl ook de uogers in aardig gekozen vorm balde braohten aan d«n componist. Den heeren instrumentbespelers komt een woord van lof toe nopens hunne medewerking, die zeer in den smaak valt van het publiek. Tot de genoodigden voor dezen avond behoorden de dames en heeren, leden van het gemengde tang koor in de Beemster, welke nangvereeniging den beer TiercHff tot directeur heeft. Overigens was de zaal weinig bezet. Op een Soirée Mnsicale van den heer Van Loenen te Asnaterda» heeft o. a. ome atadgenoot Mej. Post baar gave doen hooren en is door den verslaggever de Lange in het N. v. d. D. van Woensdag met veel lof vermeld. Uit goede bron vernemen wij dat Labohm en Kaspers zijn veroordeeld, ieder tot eene boete van honderd en twintig gulden. ALKMAAR, VRIJDAG 2J. Nov. 1890. Aangevoerd 355 stapels, wegende 102819 K. G. Kleine Hooikaas f Kleine Graskaas 32.50 Commissi» Graskaas 83.Comm. Hooikaas/ Middelb. Graskaas 33.Middelb. hooikaas f HandelKleine zeer vlug; Middelbare en Com missie willig. Ter graanmarkt aangevoerd 4374 heet 798 heot. Tarwe 7.it 8.25 per heet. 354 Rogge 5.75 k 6.20 76» Gers> 4* k 6-— 1782 877 id. Chev, 5.50 a 6.— Haver" 8.80 k 4. br.boonen 9.75 12.76 Paardenb. 5.75 3 6 20 0 j witte boon. 15.50 k 16. - V.» Dniv.boon. a De heer D. Kossen, prop. te Barsingerhorn, heeft bedankt voor het beroep naar de doopsgezinde gemeente Oost- en WesUGraftdijk en voor die te Knijpe. Bedankt voor de Ned. Ger. Kerk te Broek op Lsngedyk door ds. 6. Vlug te Leiderdorp, R. C. Kerk. Tot provinciaal van de orde der Jezuïeten in Nederland is benoemd de Heer J. A. Alberdingk Thijm. Twaalftal bij de Ned. Herv, gem. te Purmer (aiphabetisch) P. J. B. K. Simon van der Aa. Formerend. P. Braining Knijpe. H. M. Brunt. Purmerond. D. Cannegieter. Goor. H. J. André Donwes. Dwingeloo. J. van Giffen Li. Diever. N. Jolles.- Beuaiohem. W. H. Lnttenberg. Ilpendam. M Reijerkerk. Haaksbergen. H. Th. dn Saar, Lippenhuizen. M. C. Waaroog. Vlachtwedde. E. N. van IJzendijke. Kappeile, Zestal (alphabetisoh). Van der Aa, Bruna, Can negieter, André Douwes, van Giffen en Jolles. i i ----atesaza—ia Prijzen van ƒ100 en daarboven. Ie klaase. Trekking van Dinsdag 18 Nov. No. 7064 ƒ1500. No. 14174 ƒ1000. No. 11004 400. Nos. 885 en 6609 ieder /20Q Nos. 9065 en 11686 ieder ƒ100. tf ff n w v M w w tf tf a tf tt TERUGBLIK op de markt van Dinsdag 1.1. De handel in vette koeien waa beter dan de vorige week, prijzen onveranderd. Voor vette kalveren waren de pryzen .stationair, markt traag. Nuchtere kalveren waren onveranderd tn prijs, handel trager. Door grooten aanvoer van vette varkehs, waren de prijzen lager, handel traag. Voor biggen en schrammen was de handel slecht, prijzen dalende. Vette schapen waren lager m prijs, handel zeer traag. Voor overhonders werden onveranderde pryzen besteed, matige handel. oitroenb. 14.a 15.— Gr. Erwt. „,15.a 18. 260 Va.'° a 15.— witte a 0 grauwe 15.a 19. g.M.zaad a 14 r.M.zaad 14.a 15,50 bl. maant. a Kanaries. i 30 Karwyt. 9.a ENKHUIZEN, 19 Nov. 1890. Aangevoerd 11 stapels kaas, «k f30,p. 60 kg. De pryzen der granen waren: Karweiz. 9.a per Hakt. Mosterdzaad 14.— a 16.— Maanzaad f - a .- groene erwt. f 11.a 12.50 Vate f 13.— k f 14— Wijker Vale 12— k f 13— Grauwe 14.a 16. Br. Boonen 11. - a 12.50 Paardenb, a Gerst f 4— a f 5— Haver t 3— a J 4.— Boter 70 a 75 ot. per kop. Aangevoerd 60 vette varkens 0.38 a f 0.48 per K.G. HOORN 20 Nov. Ter waag gewogen 223 stapels wegende 63S54 K.G. Hoogste prya, kleine kaas, 33.50 Middelb, 82.— Commissie f 38.—. HOORN, 21 Nov. Aangevoerd 49 koeien f 180 ik 320 p. stuk. kalveren ƒ0.— ik ƒ0,per K.G. 56S schapen 28— if 26. - 148 Varkens 0.38 ik f 0.44 per K,G. Handel Matig. PUKMKREND, 18 Nov. Ier waag gewogen 265 stapels Kleine Kaas, wegende 70777 kg. Middelb. Kleine kaas 82— Middelb. 80— Ccmm./ Op de Woensdag gehouden schei-paardenmarkt waren 69 paarden aangevoerd. Groene Erw, 11.50 4 13. Graauwe Erw. 12.60 a 16. HOORN, ZATERDAG 22 NOV. mud Tarwe 7.50 i f 9— p. mod Rogge 0 Garst 0 6 50 ft 6.r Haver 8.h 4.— i Witte Erw. 9 50 a „11. 0 0 0 Vale Erw. 11.50 1„ 16. Bruine Boon. 10 60 a 13. Witte Boob. 11 50 a 14. Pasrdeboonen 5.76 a 6.25 Mosterdzaad „14.- 16.25 Karweizaad 9.— a - 23 atuka Paarden 50. a 150 p. stuk Koeijen 4 tt t 87 Schapen 20.4 26— 170 Lammeren „15—4 „20. 8 Kalveren „12. a 20. 68 Varkens 8.a 16— 2 Zengen 20. a 80. 180 Biggen 4.i 7.— Bokken Geiten 100 Kippen Eenden 1200 Kipeieren Eendeieren h v - 1200 kop Boter —.78 a„—.75 p. kop mud Aardappelen a - p. mud Peeren a„ Appelen JJh-kg, KG. r. Aalbessen 100 zw. Aalbessen a Kruisbessen a Hazelnoten a 0 -.70 a 1.55 0. ik 0. 6— 6.25 p. 100 ADVERTENTIE!*. PüKMBEEND, 21 NoV. 1890. Ooct-Kholi.BKP.M,) UITGBEST, VAN Tot slot: Wie Keker zijn wii, de Eclite Eikel "CilCftO to ontvangen, tesamen- gesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr. Michaelis, vervaardigd op de beste machines in het wereldbe roemde ótabblissement van Gebra. Stoll- werek te Keulen, eische: lulius Mattenklodt,

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1890 | | pagina 2