BINNENLAND. ■ptenj» De krijgstatd ven Madrid heeft bij verstek ter dood veroordeeld twee-der hoofden van bet oproer te Csrthagena en vier anderen wegens medeplichtig- 6 heid aan den moord van den gouverneur-generaal dier stad. Het door den minister van marine aangekondigde wetsontwerp tot hervorming der vloot ia bij de Cortes ingediend. Voor het bonwen vsn oorlog schepen in 4 jaren tijd wordt f 108.000,000 aan gevraagd. i De Spaansohe minister-president Canovss laat door de officieus* pers mededeelen, dst de regeling het denkbeld eener verzoening vsn Don Carlop met de - koninklijke familie van Spanje ongerijmd acht. De militaire bladen verzekeren dat het leger zon pro testeeren tegen iedere eonoeeaie aan den pretendent. Men verwacht, dat in de volgende maand de maarsohalk Jovellar en de heer Montero Bios hun ontslag' tallen nemen als leden van het Kabinet. Zooais men weet, zqn de werkzaamheden aan de ijzeren overkapping van het nieuwe centraalstation reeds sedert half Februari 11. geheel gestaakt, wegens de waargenomen verzakking der fnndesringen^voor de kapapanten aan de IJiijde. Sedert 14 April, ongeveer aeht weken dus, is een flinke ploeg werklieden, met ijver en dikwijls met groote moeite, op het terrein bezig) met het onder zoek naar den diepen ondergrond voor eene geheel nienwe fundeering der bogen. Aanvankelijk waren de heeren Gebr. Goedkoop, aan wie dit onderzoek door de Begeering werd op gedragen, van oordeel, op 80 a 35 M. beneden A. P., vasten grond te zullen aantreffen, doch toen uit die diepte van 122 voet door middel van boringen me? ijzeren buizen niets dan modder en derrie te voorschijn kwam, gaf de Minister van Waterstaat order tot 45 M. beneden A. P. het ondersoek voort te setten. De pijlen, die uit deze groote diepte, ten gevolge der znigmg, niet dan met veel moeite, aoms in het geheel niet, met bijzondere machines te voor- sobjjh worden gehaald, wordea, naar men zegt, naar het Dep. van Waterstaat opgezonden, en door des- katidigen onder het onmiddellijk toezicht des Ministers onderzocht. Dat onderzoek moet nog zeer werhig hoop op betrouwbaren ondergrond hebben opgeleverd, 3 doch «1 ie de teleurstelling groot, toch geven de beeren Goedkoop den moed niet op, om eenmaal op vasten grond te zullen stuiten. De aanvankelijke raming van een miiiiocn galden voor eene ïieuwe fundeering, moet echter op «ene diepte ^yaa 30 meter gebaseerd zijn, zoodat die aom thans ontoe reikend zou wezen. Deskundigen beweren, dat eene radicale verbe uring van de steeds meer en meer wegzinkende westelijke viadnct met ceue nieuwe fuadeering voor de jjzeren bekapping ieder op minstens l1/» millioen, dus tezamen op 8 millioen gulden te schatten zijn. Nu het iu dienst stellen van het nienwe station weder voor langen tijd vertraagd wosdt, is het vóór een paar jaar geopperde denkbeeld, om het houten hnlpsUtion, dat ook op sómmige ponten noodige herstelling behoeft, te restaureeren, weder opgevat, en moet eene opgave van kosten daarvan gevraagd eu op 12.000 geraamd zqn. Later verneemt het D. r. N. van bevoegde zijje dat de boringen aan bet Centraal station geschiedeD tot op 80 ,a 35 M, beneden A. P., dat zij echter •j. torna tot 40 M. zqn voortgezet, vooral met het oog op resultaten, die wellioht der weteBechap zonden tpn goede kunnen komen. De stoffen, die uit de pijpen te voorsohijn komen, ajjh geen «modder en derrie" zooals gemeld werd, maar wei zand met klei, klei met zand, soms vermengd met schelpen. Rasdaelacbtig kwam ons voor, zegt het blad, dat zooale wq in de berichten lazen de uit den grond gehaalde pijpen (van 40 M. lengte), naar het Depar tement van Waterstaat te 's Gravenhage werden opgezonden, alsof het doekspeldjes waren; even raadselachtig was het onderzoek dier pijpen «onder onmiddelijk toezicht des Ministers". De mededeeling is trouwens onjuistevenmin zijn de stoffen, die omhoog gebracht worden, «de modder en de derrie" naar 'a Gravenhage opgezonden. Een raming omtrent de kosten voor een nieuwe fundeering ia nog niet gemaakt; deze kan alleen met juistheid vastgesteld worden, wanneer dit geheele ondersoek zal zijn afgeloopen. Blijkens een mededeeling, in den Genees kundigen Baad van N.-Holland gedaan, is de lijk verbranding bq de Inspecteurs van- het Genees kundig Staaistoezioht in overweging. (A, C.) De Vereeniging lot viering van den Gedenk dag van Alkmaar ontzet in 1573 heeft besloten haar 25-jarig bestaan op 8 October a. s. te vieren, door het doen spelen van' 2 blijspelen in één be- drjjjf, door twee orkestuitvoeringeu door de „Am- aterdimsahe Orkestvereniging", directeur J. F. Wedemeqer. Omdat de 8o October dit jaar op Vrijdag valt, zullen wegens de alsdsn te honden ksssmarkt geen volksvermaken plaats hebben. Op 7 Juli a. i. zal op het landgoed Beeokestein, by Velawn, het 28ste Chrietelqk Nationaal zending- feest gehouden worden. Thans moet het te "s Hage circuleerend adres tot behuud der kermis reeds vin 17,000 handteeke- ningen zqn voorzien. Volgens telegram van Lerwick asnvaardde de eerste jager Vrijdag te 12 uur de thuisreis met 168 ton volle haring en 216 ton maatjes haring. De aankomst te Vlsardingen kan Maandag oolitend te gemoet gezien worden. -r- De verdiensten door de vissobers van ons land in dit voorjaar op de Noordzee en Zuiderzee behaald, maken een\zeer belangrijk verschil met de ontvangsten van het| vorig jaar, Naar matige beregening is door de visschersvloot in het eerste foliar van 1886 ongeveer een mil lioen gulden dninder verdiend dan over hetzelfde tijdvak in 1835. Nadat den 22sten dezer te Utrecht de bevordering van de heeren tot doctores honoris causa had plaats gehad, werd het bewijs van hulde uitgereikt, dat de Vereeniging van ond-studenten aan den senaat had toegedacht. l)ie hulde bestoud in de oirkonde van de stiohting van een fondB, bestemd om den Irloei der Hoogesohool te bevorderen. DH fonds bestond uit 17141. De heer Vrolik overhandigde het kistje met eene hartelijke toespraak, die door den reotor-magnificu» beantwoord werd, Te half 8, toen de regenbuien geëindigd waren, ving de optooht aan, welke uitmuntend voldeed al was de stoet niet groot. Vooraf ging de muziek van het 3e regiment hnzaren te paard, daarna kwam een ven del aoldaten met hunnen hopman, tamboers, pijpers en musketiers, gevolgd door de onderteekenaars van de Unie: meester Paules Buys, Nicolaas van Zqylen van Drakenborch, Beinhard van Azewijn, Alexander Bentinck, Gelis Piek, heer van EnspiekCasper van Oosberghen, Adriaan van Zuylen, Fredrik Ut en-Enge en Eyso Jarghe/ thoe Ssexum, te voet. en Gerard van Poelgeest, heer van Homode, Egbert Clant, Hoveling thoe Stedum, Rntger van den Boetzelaer, beer van Asperen, en Doecke van Martena, heerschap te Korn- jum, allen te paard en gestoken in keurige kieedij. De toen volgende heraut kondigde de komst aan van den hoofdpersoon van den optochthij droeg eene zwarte barret, waarop eene plnim van oranje, wit en blauw, en was gekleed in wapenrok, waarop het wapen van Jan van Nassau in de vier kwartierenNassau, Katzencllenbogen, Vianden en Dietz. De staf in de hapd was van blauw fluweel met gouden bandeu, waarop jich een leeuw in zittende houdiDg bevond, die bet wapen vau Jan van Nassau in de voorpooten hield. Onder luide toejuiching naderde de hoofdpersoon, Jan, Graaf van Nassau (jhr„ van Merlen), te paard, gekleed in stalen harnas met gouden banden. De helm was voorzien van eeae panache van oranje en blauwe vederen. Deze ridderlijke figuur, gezeten op een rijk gezadeld paard, wa? eene waarlijk vorstelijke verschijning, die overal bewonderd werd. In de Schou- tensteeg werd hij door de bewoners verzocht af te stappen en plaats te nemen op een opgerichten troon, om den eerewijn te ontvangen en de hulde der be woners te aanvaarden, die hem werd aangeboden door twee in het Wit gekleede meisjes, in den vorm' van een krans op wit satijnen kussen, waarop zijn wapen was geborduurd en die door hem werd aangenomen. Die troon,sierlijk vervaardigd door den bewoner Overbeek, was gevoerd met hemelsblauwe en gele zijde en op den achtergrond met gouden leeuwen bezettegenover den troon was eene zitplaats aan gebracht voor den senaat, dien tevens een krans op een kussen werd aangeboden, waarop het senaatswapen was geborduurd. De aanbieding aan Jan van Nassau en den senaat geschiedde door 4 meisjes, in het wit gekleed, met een sjwp, aan de ertoe zijde de roodë en witte en aan de andere zijde de 5 faculleilekleuren vertoornende. Onderscheidene andere geschenken werden hem aangebodeno. a. door de beide kindeken van den heer W. H. F. Klokke een langwerpig zilveren charn- pagneglae, waarop zqn wapen en op den voet het opschrift«Aangeboden door W. H. F. Klokke" door de dochter van den heer M. L. Eerel een lau werkrans van galvaaoplastisch zilver, met de jaartaliën 1636—1886^ Aan elke zijde van zijn paard liep eeu page gekleed in lichtblauw satijn en roode kousen. Daarop volgden vier edelen te paard en evenveel te voet, wedijverde door schitterende kleedingeen der edelen droeg een sialen borstkurasde paarden waren rijk gêzadeld. De groep werd gesloten door hoilaudeche rufiers, aangevoerd door hunnen hoofdman. De 2e groep begon met een vendel stedelijke schut ters melihunnen vendri», onder aanvoering van hunnen kapitein, gevolgd door1 vijf etade-boden in bruine tabbaarden met zwart iuweelen kraag, waarop met zilveren letters het woord «Utrecht." Hierna de vroedschap der stad Utrecht, waaronder de hoofdschout, de burgemeester, de president der Staten enz., in korte mantelé en barretten. De pedel der Hoogesohool met mantel en barret droeg den staf, waarop een kroontje met het stedelijk wapen, en baande den weg voor de&rectormaguificus Bernardus Schotanus en eenige Mogleeraren, allen in zwarte toga met barret. Deze groep werd gesloten door de leden der vroed schap, allen in hunne oorspronkelijke kleederdrachten. In de derde groep, voorafgegaan door een vendel staatsche grenadiers met trommelslagers en luitenant gewapend met lans, in lichtblanwen uniformrok met wit afgezet, met driekanten hoed, waarop coearde van rood, wit en blauw den deurwaarder van het con gres en twee boden met vergulde staven in de hand, gingen de vier afgezanten van Duitschland, Spanje, Frankrijk en Engeland. Zij werden gevolgd door John Robinson, bisschop van Bristol, gekleed in langen donkerblauw fluweelen mantel/de slippen gedragen door twee pages. Engelsche, fransohe en hollandsohe edelen te paard werden gevolgd door Hunne Excs. Melchior de Polig- nao, Cornelia van Gheel, Willem Buijs, Bruno van der Duesen en Nicolas Manager, allen in ambtsgewaad. Eene afdeeling muaketiera te paard in blauwe uni form sloot den stoet. De illuminatie gelukte uitstekend. Het weder was vrij goed. Het stadhuis, het gouvernementsgebouw en de groote magazijnen muntten vooral uit. De drukte was overal zeer groot. Den 28 werd door de commissie nit de burgerij aan den burgemeester eene oorkonde overhandigd, waarbij het geschenk der burgerij voor de universiteit, f 48000, werd aangeboden. De burgemeester aan vaardde onder dankbetuiging dit geschenk. De door Jan van Nassau gehouden cour werd zeer druk bezooht. De koeter van de Oude Zijdskapel te Amster dam heeft den 22, des namiddags, door de politie buiten de kosterij doeu zetten 2 persoueu, ter bewa king van dat kerkgebouw gezonden door dr. Rutgers o. a., zich noemende de commissie van beheer der kerkgebouwen, kerkelijke goederen enz., welke per sonen zonder zijne vergunning binpen getreden Waren. In de Noorderkerk mislukte mede eene dergelijke poging. De vrouw van V. Z'. aan den IJweg van de Haarlemlaermeer heeft zich Zondagmiddag, terwijl de huiseenooten uit meltcen waren, door ophanging van t leven bearpofd. Door eenige personen, werkzaam in de nabijheid van de vaart te Monnikendam werd een dren keling opgehaald in wien men den brievenbesteller W. K. herkende, die nog een paar uren tevoren in dienst gezien aras. De levensgeesten konden niet nheer opgewekt worden. Veranderingen in het personeel der Rijks- veldwaoht. Op verzoek ingetrokken de aanstelling tot ryke- reldwachter der 8e kl. ter standplaats Edam, van J, Sturm, te Philippine. Aangesteld: tot rijksveldwachter der 8é kl. J. Koelman, rijksveldwachter 3e kl. (jachtopziener) te Broek in Waterland; tot rijksveldw. 8e kl.(jachtopz.) C. Bakker, te De Nieuwe Sluis, gem. Wieringer- iraard, (standpl. Broek in Waterland); Verplaatst mei 7 Juli a. e. de rijksveldw. 8e kl, J, Koelman voornoemd, van Broek in Watertand naar Edam. Aan de volgende officieren bij de dienstdoende schutterijen is op hun verzoek eervol ontslag verleend, sis: te Amsterdam A. Sleeswijk, officier van gez. 2e kl. en mr. W. J. M. Kocb, kapt.; wegens ver andering van woonplaatste Purmerend dr. B. H. Stephan, offio. van gez. 8e kl., onder gehoudenheid. dat zij de op hen uit kracht der wet nog rustende verplichtingen als gewoon lid der schutterij vol brengen te Amsterdam O. Engelken, 2de luit. Voor het eerlang op te richten nieuwe^Uni- veisiteitsgebonw te Utrecht is door de burgerij eene som bijeengebracht van f 48000. In de vergadering der Provinciale Staten van SToord-Holland, die op dinsdag 6 July a. a., 's middags te 12 ure, zal worden geopend, zullen o. a. in behandeling worden gebracht lo. De rekening der enkel provinciale en huis houdelijke inkomsten en uitgaven over 1884; de begrooting der kosten van het provinciaal bestuur, voor. zooveel het Rijksbestuur is, voor 1887 de begrooting der enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en een voorstel tot heffing vau opcenten tot gelijk bedrag als in de laatst voorgaande jaren. 2o. Voorstellen vau Gedeputeerde Staten tot nadere regeling der jaarwedden van den provincialen archivaris en van een ambtenaar op het bureau des hoofdingenieurs van den provincialen waterstaat. So. Een voorstel tot het aangaan eener leening van 165,000, tot gedeeltelijke dekking der bij dragen verleend voor-den aanleg van een localen spoorweg tussohen Hoorn en Medemblik en voor de verbetering der haven van Eakhuizen, en een voorstel tot irijzigiug van het in November 1885 genomen besluit tot het aangaan eener leeuing van f 300,000- ten' behoeve der uitbreiding van het ge sticht Meerenberg. 4o. De rekening van bet gesticht Meerenberg over 1885 eone tw'eede suppletoire begrooting van dat gesticht voor 1886 en de begrooting van het- zplfde gesticht voor 1887. 5o, Verschillende aanvragen om subsidie uit de provinciale fondsen, als van de Vereeniging tpt ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorder kwartier, voor het algemeen bekend maken eener verbeterde methode van koasbereidiDg voor het Paro-Vaccinogane te Amsterdam en liet Vaccinatiebureau te Haarlem; vpor de Ambachtsscholen der Maatschappij foor den Werkenden Staud te Amsterdam; voor de Zeevaartkundige Schooi in het Zeemans huis te Amsterdam voor de Tooneelschool aldsap van het Nederlandseli looneelverbond, en voor de uitgave >an een1, jaarboekje voor de provincie Noord-Holland voor\ 1887- 6. Eene ontwerp verordening op de scheepvaart in de vaart van het Sohou* over Monnikendam naar Edam. 7o. Een rapport van Gedeputeerde Staten op adreesen van visschers en schippers, waarbij wordt aangedrongen op den aanletg eener haven te Wieringen. 8o. Een ontwerp van een gewijzigd reglement voor den polder Bijerland en voorstellen tot wijziging der reglementen voor het hoogheemraadschap Water land, den Houtrakpolder, den Amsterdammerpolder, den Diemerpolder en den polder Waal en Burg. 9o. De verkiezing van vijf leden van Gedeput. 'Staten, dp Woensdag 7 Juli, voorts van een buiten gewoon lid van Gedeputeerde Staten en wellioht ook nog een lid der Eerste Kamer van de Staten Generaal. Uit 's Gravenhage werdt gemeld, dat Z. M. de Koning den 13 Juli uit Soestdijk derwaarts dankt te komen, ter opening van de zitting der Staten Generaal op den volgenden dag. Tevens zou bepaald zijn, dat Z. M., na afloop van de openingsplechtigheid, in den middag naar Soestdijk zal terugkeeren, en telkenmale van daar naar de residentie zou gaan tot het verleenëu der gebruikelijke audientien aan wetgevende cdmmis- sién enz, ISeetn, 23 Juni. Heden avond ongeveer te zeven uur sloeg de bliksem in den watermolen aan den Jaagweg, bewoond door P. Langenberg, en veroor zaakte een begin van brand, die evenwel met behulp van buren spoedig gebluscht werd. De inmiddels en met den meesten spoed aangerukte spuit behoefde geen water te geven. Owatbnizen 23 Juni. Bij het onweder van heden avond sloeg de bliksem in den «Breeker"- moleu, die in korten tijd geheel afbrandde. Denzelfden molen of liever zijn voorganger trof voor vier jaren een dergelijk lot, waarbij van de toenmalige bewoners de viouw om het leven kwam. Thans hadden do bewoners, Hellingmau en zijne vrouw, zicb even te vöreu uit voorzorg naar het op eenigeu afstand staande koe-huisje begeven. Ook sloeg de bliksem iu den molen van P. Huigen in de Oosthuizerkoog zonder brand te veroorzakenen mede in dien van P. de Boer, alleen werden een paar schoorsteentegels en een te vuur staande koffieketel vernield. Naar van goederhaud wordt vernomen zal het Ministerie in de volgende Week, na afloop der her stemmingen, de vraag overwegen of het zijn ontslag zal aanbieden. (U. D,) Benoemd tot gemeente-geneesheer te "Wee»|» dr. J. A. Fijnvandraat, adsistent aan de hoogesohool te Utrecht. De «Poal" bericht bet volgende, waaruit schijnt te blijken, dat bq de militairen zelfs bet ontvangen van socialistische geschriften gestraft wordt: «Men herinnert zich zegt de «Post" dat eenigen tijd geleden zeker milicien uit Enschedé, socialist van beróep, te Doesburg in garnizoen kwam, en toen zoo'n liedje en een krant van zqn ge voelens bij zich had en opruiende gesprekken hield,' zoodat de overste, door den burgemeester van En schedé gewaarschuwd, onzen Leverman der wacht aanbeval. Desniettemin kwam Vrijdag vóór drie weken een pakje voor ZEil, aan, dat, op last van den overste in de hoofdwaoht geopend zijnde, weer een aantal couranten en sooialistischs liedjes bevatte, benevens een brief, waaruit bleek, dat bq om dat alles had gevraagd. vHij werd door den overste onmiddellijk in voorarrest gezet en ia dezer dagen, dus na ruim drie weken brommen, naar Arnhem getransporteerd, om daar voor den krijgsraad terecht te staan." Uit offioiëele bron wordt thans medegedeeld, dat de stoomvaartlijn StavorenBnkhntsen vermoedelijk den 15en der volgende masnd zal wor den geopend. De Koninklijke Nederl. Boek- en Kunsthandel firma M. M. Couvée, heeft een boekske uitgegeven, dat zeer zeker bq het reizend publiek een goed onthaal zal vinden. Het is een praktische, sohier onmisbare vraagbaak, om de eenige reden dat een reiziger er alles in vindt wat hij noodig heeftprijsopgaven voor enkele reis' en retour, den duur der retourbiljetten, abon nementsprijs, rondreiabiljettcn enz,, benevens de ta rieven voor kinderen, militairen, gezelschappen en scholieren. De laatste bladzijden bevatten bovendien de ta rieven met de uren van vertrek der voornaamste tramwayinaatachappijen in ons land. Eenige D debitanten der Staatsloterij hadden Donderdagavond in het lokaal Planoius te(Am« •ierdsain eene vergadering belegd, ter bespreking van eenige grieven, door hen opgevat. De verga dering werd geleid door den heer dr. Paerl, die deze grieven uiteenzette. Zij zijn, dat ten eerste de debitanten vroeger op een lot f 3, thans slechts 1 verdienen; ten tweede ontvingen de debitanten vroeger 10, thans ontvangen zij slechts 6 loten buitendien veroorzaken de collecteurs dat het publiek niet meer bij de debitanten, doch direct aan het collecteursbureau loten koopt. Bq deze zaak hadden alleen te Amsterdam 150 debitanten, derhalve, zoo» - als dr. Paerl zeide, 150 huisgezinnen beiang. Men kon zicE dus vereenigen en zich ir een met redenen omkleed adres tot den directeur van de Staatsloterij wenden, met verzoek de collecteurs in huu macht tegenover de debitanten te beperken, zoodat, ds verhouding weder wordt gelijk die was vóór de wet vap 23, Juli 11. werd aangenomen. Besloten werd een adres in dien geest aan den directeur der Staatsloterij te richten eu eene ver eeniging van debitanten op te richten, waarna de vergadering, welke OHgeveer door «en vijftigtal debitanten werd bijgewoond, werd gesloten. De srrondis8ements-vergadering, op 24 Juni onder leiding van dr. J. C. Matthos te Bworm gehonde», was druk bezocht. Zij werd bijgewoond door 70 ouderwijzer» en onderwijzeressen, den dis trictsschoolopziener F J. Poutama,^ en den burge meester van Hoorn K. W. Van Dedem, lid der Tweede Kamer. Onder meer werd het nieuwe leesonderricht van Van Wulfen besproken en door middel van platen aanschouwelijk gemaakt. De in leider, de heer Kïewiet van Etersheim, ze'tte het helder uiteen en ontwikkelde zijne bezwaren er tegen. Voorhands waren hij en de meeato sprekers van oordeel, dat deze methode geen aanbeveling verdient en beneden die van Boutnan, Yersluijs en Dekker gesteld behoort te worden. Heden Zondag' wordt het feest gevierd van den zeventigsten verjaardag van W. J. Hofdijk, den vermaarden gesohïedkundige, dichter en tooneel- schrijver. Beriep samenkomst in „Felix Meritis" zal gelegenheid geven Hofdijk hulde te brengen. Des namiddags wordt een diner op «Duiulust" bq Zandpoort gegeven. Aan deze hulde is een feestavond of Vrijdag in «Maison Stroucken" vooraf gegaan, waar, na eene rede van de.n heer Boelen, lyrtsch-dra.-na'.ische ge dichten van Hofdijk ten gehoore zijn gebracht. Den 25sten herdacht dr. J. F. Halder te Beverwijk den dag, waarop hij zich vooè 50 jaren, als genees- heel- en verloskundige in die gemeente vestigde. Het bericht, dat mevrouw Bulkley zich naar Rotterdam heeft begeven, om haar straf te ondergaan, is onjuist. Mevr. Bulkley bégaf zich met hare raads lieden, mrs. van Stipriaan Luiscius, vau Cappelle en de Bas, naar Dordrecht. Door de afdeeling Nlotea-Osdorp der ver eeniging tot bevordering van het openbaar onderwijs ie besloieu, in de maand Augustus een kiuderfeest te organiseereu voor die kinderen, die gedurende een jaar iqinder dan 40 eu prijzen uit te reiken aan hen die minder dan 5 schooltijden verzuimden. In de Ksge nabij Halfweg zijn een ouder ling en een diaken der herv. gemeente bekeurd ter zake van het op Zondag streepsteken met en om centen. Het zevenjarig zoontje van de Boer te Soliotea, Bpeelde jl. Dinsdag met een geladen pistool dat men onvoorzichtig genoeg iu den bloem- bollenschuur had laten liggen. Het schot ging af en het kind werd zoodanig aan het hoofd getroffen dat men voor het behoud der oogen vreest. Het hoofdbestuur der schippersvereniging Schutteraer heeft aau Ged. Staten vau Noordholland verzocht, dat de nieuwe brug over'den waterweg van Edam naar het Schouw en wel tusschen Mon nikendam en Broek in Waterland, we'ke reeds twee jaren in gebruik en tot heden zonder brugwachter gebleven is, door een vasten brugwachter moge worden' bediend. De schippers, <}ie thans door die brug gaan, zijn verplicht hunne schepen vast te leggen, de brug te openen, vervolgens door te halen, het schip weder vast te leggen en do brug te slniten. De heeren Goedkoop van Amsterdam hebben voor eigen rekening een man aangesteld, om hunne door- gaande stoombookeo te bedienen.

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1886 | | pagina 2