SCeiLDERSKNECHT. eu va ONZE DIEREN,. Meid- Huishoudster Per Telegraaf, te 1 ure, ff ff t J ff ff ff ff ff ff ADVERIENTIEN UBFDEGIFTEfi ENZ, VaD l'J] Hardrijderij op Schaatsen 1W. \UL. I Ter Perse Uil .1 R1 (OfficiSeRjï» EiWeuw^ttdJoA.iQnder^de muren van le Man», efw^jeytcELfteleverd. De vij and jjféft .de,.gflh-ele ,linje aangevallen. De generaal Jaüfegpybepry ReóJft j tijno fttiftlihgen/ op den' refter oever der pluisno hclmuden.De ge'oérafet Cólo'mb heeft: gedurende zc» „urqftóp de hoogvlakte van An- TonrV^iU, verscbrilckelijVén jstryj volgehouden. Hef' paafft, yariifty gepêjaaljGóugftura .is' door res Vogel» getroffen .ge^pjrdeft.ftpe ftgepers'ü D.iianry beeft zijne steliingeD ^p/ijen „weg.'.'yap',' Parigiié^eKapdÉ'aafd,' beftalye'.-ftj^ie' la, Tpilerie, .Wgl^e in den nacbt 'dftor dep',.vyaüj/s,,genomen. .De, kjrygsgevangeneó,zeggerij' daft dp l)uitech,?rs ,100.000, man. in bet gevecht heb ben; geijadf j D.^j verliezenaan. beide rijden zijn' ons, bekend,, maar, .gevoelig-ftïweft Transché kolonèls zijn zwaar gewond.,, 'ft ftft. töftiftïi,1 IS Jan.'Vólgens de „Telegraph", ia tè Versaine? bet' 'gerucht in omloop, dat de onzijdige mogendheden ..hare bemiddeling hebben aangeboden. VÉÜsXjiCBS,'' 12'ïab; Het franéohe Vreetérleger is door' hëtf tfveedé ddltsthe leger, onder bevel van prina 'Wederik' Karei'én den, groothertog Van Mëck- lenbargftb'ij lë Mans1 volkomen verklagen. De'ge noemde.sta'd! is ingekomen en aldaar is 'een aanzien lijke voorraad 'buitgemaakt; De'vijand wordt ver volgd. 1 Londen, 13 Jan, Aan de .'/Times" wordt van gis teren uit Versailles; gemeld, dat de Fransohen kleine uitvallen uit Parijs doen. Eergisteren hadden zij een beijersch- piket in de redoute bij Clamart over rompeld, maar zij werden ten slotte teruggedreven. Hoorn, Zaturdag 14 Jlati. 1871, .20 mud Tarwe 9.h 10.per mud., 5 mud Rogge 7.— 8.per mud. ,31 mud Garst f 5.50 i 6.50 per mud. 123guud Haver f 6.a 6,26 per mud. 2 mud Witte Erwten f 10.u per mud. 6 mud Groene Erw. ƒ14.per mud. 3 mud Graauwe Erw. 16.a per mud. mud Vale Erwten a per mud. 13.mud, Bruine Boon, f ,14.60 a per mud. ,mud Witte Boonen/ a per mud. ,12 mud PaaTdenboonen f 8.h per myd, mud Mosterdzaad, f 20.— k 21.per mud. i mud Karweiza&d f 16.it 16.per mud. 18 stuks Paarden 40 a 120 per stuk. jStuks Koeijen f afper stuk. 170 stuks Schapen ƒ14.it 29.— per stuk. 18 stuks Kalveren f6.— a 12.60 per stuk. .27 stuks Varkens ƒ16.a 24.per stuk. ,6 stuks Zeugen 80.a 47.per stuk, 96 stuks.Biggen f4.a 11.60 per stuk. stukp.. Geiten a per stuk. stpk». Bokken a - per stuk. 30 stuks Kippen 0.35 it ƒ,1.40 per stuk. 390 stuks Eenden ƒ.0.66, a f 1.10 per stuk. 400.stuisjCipcpjejeu 6.— a per 100 stuks. stuks Eendeijeren a per 100. 14Q0 kop Roter 0.65 a 0.75 per kop. mud Aardappelen a - per mud. mand, Appelen a per mud. mand teren f h per mand. MATtHLTBinmOTHHNr. ■fr 12 Jan. Aangeyoerd Paarden f—r i ft-, ..Geldekqeijéa ftft h 1 Melkkoe/ 130 h f 8 üuofUere Kalveren f 6 lift mkgrre Öflhd- pen' f '18's 2d. 'véttèSchftjjèif fA'4 if 35, Bttöofp en Géiten 1 ai 'fl ma$ére "Vnrkeii#' f '9 i' 10,' 5 Biggen4' it'tLBO;-Konijnen/,a i-j-12 Kippen./;;0;4fi b 1.25; "80 iEendën 0.60, 4: 0,60, Boter- ;lt20- A 1.88 pet Ulo Kaas 3074; 40 ets».per. kilo^.Rdppenqijerun'f;5 a ,fi de 100 stuks. VeLFt» 12 Jan. Boter f 98 a 74 per-Dj vat,u ^;Jab.Sóggei 7.SÓ' f '8'; jangé 'built ƒ7.hO"4 ƒ8.80'; .bwkvyn<kahtf è;B'0 h f 7.50dito veen ƒ0.50 a 7pftèrdêboonen 'allee pér Hl Li 'Vette varkeHi- per kilo 45 a 60 et;;- magpie dito per stuk ƒ11641 fKO; frissètvB- aohapeu ƒ.10 a 20dreritwhe dito ,4 a /8^,;Bptet aangevoerd 18,000 ,küo,;::le qoorfc/j^O 4 ƒ,212e, soort ƒ2,5.50 4 27.60; ^e .soort ƒ36 -2ft.60; etukka'n (ileppelerkluite'n)l,.van llJ3 ,'küö, ƒ2 4 ƒ2:861' Koehuiden per kiloj'88'ct,; pi li k - huiden 46 a 50 et.; kalt'svelleb ïtaet' dé' pobtèn .88' otij id'.:, per: -stok; f 1.70 4 2; paardebhuidèn ƒ8 a: ƒ8.76; drentschfl «chapeDvellen ƒ1 4-/-1.4'0b Honitig per uBOt kilo ƒ22 ,4 28-, was pur, id. ƒ98: 4 /100. -,'i. H'ljatecen, 12 Jan. Aardappelen f 2.25-4 2.60 der HL.; Boter ƒ1.20 a ƒ1.38 per kilo; Eijersn S.S&'per.-ilOO.stuks-VBrkens 46 ai 68 ct..per KG., Biggen 3.2,6..4 7.60, Er werden, verkocht 26 HL. Aardappelen en 86 KG. Boter. 0«lile«l4»m;12'Jan. Moutwijn per hcctol. Gt. Jenever Arnst. pioef/16 75 a ƒ16.25 per hectol. Ct.( zonder fust en zonder belasting. Spoeling ƒ0.90 p. k.bij de Schiedamsche Spoeling- Vereéiiiging f 0.80 p.' k." B£iuxi»BiEjmaTHmi. 4a»ter4sM ia Jau. t^ll. leieilisnd. Certibo. Hat, Werk. Sebiild 21/, pCt.62ft 3 4 «Vr 6 Gebl, koers. 4 aVi 51'/ij 82D, 0 If 88 V 307/h s, 8°:a« 30s/8 èoftjj -v 2öya e '26 »/w' Amiffrdma, 13 JanaarlJ. Tarwe zonder handel. Bogge. in loco zonder handel, op levering voorjaar iets flaauwerj najaar iets vaster, Maarl f199, 198, Mei 204, 203, Üct. ƒ208, 307. Koblzaad vast, zonder handel. Lijnzaad zonder handel. Raapolie dadelijk en op p° Mei in een doen, najaar iets flaauwer; op 6 w. f BI1/, vlieg, 60, in de stad föl1/, Mei 463/j, Sept., Oct., Nov. en Dec. 44'/4. Lijnolie dade lijk en op levering onveranderd; op 6 w. S31/s, vlieg, f321/, Mei f 38s/4, Sept., Oct., Nov. en Dee. f 848/4 te koop. Raapkoeken de 1000 stut? filO ii f118. Lijnkoeken de 100 «tuks f 111/3 a 16. Petroleum per 100. kilo i" cons, 27 L 27 V3. Hosrn, '12 Jau. Er was heden, uit gebrek aan voorraad,w eer -geen kaasmarkt. MeslewMIII, 12 Jan. Kleine ksas f - aangevoerd stapels, 290 kop boter f 1.30 per' KG., Kipeijeren 5 a Eendeijeren f de 100. 11 Jan. Ter veemarkt aangevoerd X.Koe ƒ160, 1 vet Kalf f 32, 10 nucht. Kalveren f5 a 11, 7 Schapen 12 a 20. alles is het uwe. Met tranen in' de oogen dankte ik-'hem voor zijn liefderijke beschikkingen het. zou mij evenwel nog veel gelukkiger gemaakt hebben, als hij weder hersteld ware en wij samen opnieuw konden vaan jagen en vissebcu en arbeiden. I'ie. wenseh weril echter niet vervuld. Reeds den vol genden (lag overleed de goede man ik begroef heul en stortte nog uienigcn traan op de narde die. zijn laatste rustplaats was. Nooit heb' ik mij rampzaliger gevoeld dan de eerste, dagen' rm 'den (lood van mijn vriend Dufnur. liet wns. alsof ik mij nooit zou kunnen losscheuren van de plek, die door zijn ingespannen werkzaamheid bewoonbaar was gemaakt. het scheen mij heiligschen nis toe, als ik die- in andere handen zou laten over gaan. Om san rijn laatsten wil tr voldoen, opende rk'f.ijn portefeuille, en vond daarin alles, zooals hij mij had gezegd. Reeds voor vier jaren had hij, op eén dag''dat' ik aan de-aanlegplaats bezig was met Onzen rrmuudelijksehen ruilhandel, al Je stukken klaar geniankf' die noodig- -waren om mij in het bezit van zijn onroekeude eigehdoinmon- te stellen," en'alles was zoo zorgvuldig- in orde gebracht, en getuigde vnti Zóóveel vriendschap, dat mijn smart - over zijn verlies ér door verdubbeld 'Wérd. Evenwel 1 ik mocht mij nietl'Teïdié'pelr in dat leedgevoel. 1 >e edele Hufour had iriij uitdrukkelijk gelast, naar mijn vaderland terug-te gaan, en ik zou ongehoorznam geweest, zijn, als ik langer daar als een kluizenaar had blijven leven. Toen -de boot op den gewonen tijd tcrug- i n N g o H Schuldbek, Amort. Synd. - Obligatie etad Amsterdam, v dlb i Kanaalleening. n Rotterdam. 8 Belgle. Certifio. Administratie-Bank 21/, dito bij Gebr. Rotaehild 2l/s •fusnjcw Obligatiën 1851 3 Buitenland 1870 3 d, i 1867 3' 1869 3 f Binnenland/6250 3 ja ƒ1260 ou 250(1 3 FOktofsL Obljgaliën .1853. 3 ,ft 1856/63 S 1867 3 1869 - Buslaad. Oblig. bij Hope 1728/1S16 5 Cortific. u g k Co. 1831 if f/ g ff 1883 g tr g g 1840 Obligatien-Leeniug ,1367 g 1869 g w1859 Aandeden 1864 5 pCt. lts. 10U 218 ff 1866 i 213 PrulHCB, Obligatiën 5 «97 Aandeden S1/, pCt. a Th. 100 f Osstenrlji. Oblig. in papier Mei/Nov. 6 pCt.4511/18 45l/s 5 6 4 4 4 3 S2Ve 3l7/a 31% ff Sl'Vis ff «i'/s n 65 ff ,,B7/s ff Eebr./Aug. 6 H ff 1 zilver Jan./Jubj 6 April/Gd. 6 Aandeden a 11. 2 50 1839 4 pCt. u 260 - 1854 tt .600 100 1860 1864 ff 53 527/g. 5 2%, 1 218- - ff 4641/, ff 113% Obligatiën 1825 Orlckeoland. 5 pC't. Tnrktjc. Obligatiën Aig.f Schuld '18655 1 .41 l/a 41'/a T-' "X. VMrd-AwcrUün pbiigi Htë.&i* 'iósft- iiifc'- i V H pci: f>ib t;i s t- -^-l-9Q4 5 a ff g 1882 6 Wf. ft - - K 0 f m -V "ff-i t O 'R - sLJui». 5..0 O Heite*. Obligation 18 5.1 8 1864 ft - "3ft Ö1/, Aandeefcn 0 jAlt,'1866 4 Lts. iöO f f 107% 25 'BSAik.VAalidthfen 5 pCt HjUllfistüf '"'ff' J 41/, s. v., n J. op Resoontré 118 117*/4 StaatBpoorwegen Aandeden 89 Holl. Spcérw.-Maatseh, 'v Oblig. 4fts J, Ned. Rijnspoorweg. Aandeelen 270 ff g nietvolgef. dito oblig. 1838 1000 41/» ft V ff 1200 41/, 1895 ff 1200 4 Gcntraal-Spoorw.-Maats. Aand. „ff S pCt. oblig. t f gestempelde 83s/t Amsterd. Kanaal-Maats. Aandeelen oblig,1868 4pCt. Illinois Ceht.-Sp.-Maat. Gert. Aand. 128 ff Constr. Obl. 7 pCt. ff Redempt 6 Chioago Rock Island Gert. v. Aand. 96ft, Nort-Westcrn id. Brefered. 74ft, Pittsburg E. VV. 8a8/]« Öt. Paul en Ptc. Sp.Gbl. 1 see. 7 pCt.651/, g 2 7 ff 64% G ecune. 7 Obl. 1869 7 66 Aand. Gem. Bes. Amar.E. fftpelr.A ■riHMbKVIÜB». Parijs 2/m. Weenen 6/w. idem 1/m. t Prankfoit 6/w. idem kort g Louden 2/m. 11.79 Bordeaux 2/m. g: idem 1/m. idem 15 d. H idem 8/d. r. 11.86 Madrid 8/m. Hamburg 2/m. 34»/, Lissabon 3/m. f 41 idem 8/m. g ütsnua l/tn.' idem k. u 36%, Livoruo 2/m. Petersb. 8/m. 145 Napel» 2/m. Rotterdam 6 cent* per regel. Aan liefdegiften: ojltvangen voor de wed. Cs. Band: te Kwadijk van Mejufvrouw V., ƒ1. en G„ ƒ1., en van H. 0.50, van J. W 0.60 en K. K, ƒ1, ütnk toch in Gods naam aan de diep bedruejao wed. en hare arme kindertjes, dan zullen de gif ten niel achterblijven, en de Heei schenke Zijnen zegen op het betoon.uwetGhristenpligt, waarvóór de oudergeteekende zich -voortdurend bereid verklaart, WIJDEIVOSMlilt. - Jonie< Kii 19 January 1871. m ADVEH-TUrsTTISN g-'y> V KEKT1GJAHIGE ECHT V EREEN 1GING P. HOEK kwam, kreeg - zij geen lading hout-mede, maar ik ging zelf, vergezeld van mijn ve.rvoerbare have, naar Washington. Gaar gekomen, vervoegde ik mij bij een rechtsgeleerde, die mijn,bewijsstukken vigeerde en zich belastte met den verkoop mijner onroerende goederen. Na een maand waehtens deed zich een kooper op; een Duitschr familie, waarvan het hoofd een paar malen de Potomac had bevaren, en onze bezitting dus gezien had, wilde er zich Vestigen. Ik kreeg er ongeveer zes maal zooveel voor als mijn vriend er voor betaald had. Dit in orde gebracht zijnde, verliet ik de Nieuwe Wereld en kwam, na een afwezigheid van twintig jaar, in Nederland terug. Ik kocht een buitentje, met een stuk bouwland en een kleine boerderij want, als een man van eyen in de dertig, kon ik nog niet op mijn lauweren gunn vosten. Ook dat heb ik een paar jaar 'geleden van de' hand gedaan, en nu dunk ik de overige, jaren mijns levens mijn gemak te neuten Dat ik. niet lang na mijn terugkomst, gehuwd ben, is ubokendgelukkig t,oug ik er bijvoegen, dat mijn gade juist het tegen deel is van de tweede vrouw van mijn armen vader. O, daar komt zij juist, binuen; en vuil die gele genheid maak'ik gebruik 'om u urt Xe noodïgen, met mij' een glas te ledigen op de'nagedaehtettt9:vun mijn nooit te vergeten weldoener, 'den; edelen Ihrfour Wij dronken met 'geestdrift, oen bedankten, detl Heer Kluit van liane voor zijn verhaal. B. v. d. 1L Poldormeeatcrcn van do b*nne Nefc, tullen op Woonldag den V. Ffcbkuqöj- il871ftie« voormiddag?, olf urn, ia.het ,,Ï!ïoord-Hall&ndsph Koffijbuis' 'te Pnrmorënao ln het openhaar vérpiaebten. taodoH Het grftBgCTWM 'vaH'-'dédpsrken dijk.'fbet' landj« -Kggende bij hot,unekkerhop" en bet' vlMhwatCr'Varrdie banne over I87U PÜilMËltENDE dea l4 ftJamiarij"' lH71w 1 1 PoldermMstoreh.trÖornoenid': --w-'f PotglCBMP Voorzitter, H Jl. Ciedlklng 'Socret&ris. 1 '1 Poldermeéstereri van den Overweorscben polder, zul^n op Woensdag ,den; i° Febrnp/ij 187.1, desvoopmiddage elf ure, in het „Noord-;-. Hollandsch Kpffybuis" leftPurmerende, in bet openbaar yerpaichten on verhuren ft. ,n>}j Het yan de parken .dijfe v^n diept polder over ,1871 en bet landje lig-., gende bi) den Nwadyk;erbrug over de jar^nt 1871, 18,72 eu 1873. - ft'.ft- j PUKMERENDE 14 Januarij 1871. Poldermeeatepen voornoemd: i z- 1*. llranljea Voorzitter. ft J. Gtedlblug Secretaris. Da ondergéteèkende verklaart byzonder te vreden te zijn over de wijze waarop door den beer S. A. STERN te Zaandam ia voorzien in den dieDBt der, Nationale Militie, ten beboeve van zijn zoon, en durft dien beer ten volle aanbevalen- f De advertentie in het vorig NV deZer Cou rant voorkomende ia niet door hem geplèatBL G. üoldlDgb. De ondergeteekende waarschuwt e^n ied«r geene gelden of crediet te' verleenen dan Geertrnlda Wlllielualo* Itoskamft wonende te Oudcarapel, als zullende door.mif niet worden voldaan. WINKEL, Ptetér l)ekb«K 10 Jan. 1871. - In het logement van K. 6. OUD wordt gevraagd een Tweede Meid die gf>èd met kinderen en de wasch kan omgaan. l L D. TON, Schilder te Wognum, vraagt, met Februari een bekwamen S«bll(lert» knecht. Brieven franeo.docb jiefst ïn p'ersöon. ER WORDT A. LANGEDIJK. j Hunne, dankbare kindereu. W IBÓ V EN DARSTEL, 14 Jamei.uj 1371. gf Bevallen van eene Dochter LCCD« dertzWagknaak. MEDEMBL1K, 8 Januarij 1871. Heden overleed onze-geliefde Moeder Be huwd- en Grootmoeder Arlaaotje Zijp, wed>uwe van den Heer Pr. Slagter, in dén ouderdom van 79 jaar en 8 maanden. TWISK. Uit aller naam 10 Jannarij 1871. M.» ^flagter. Deze diene tot algemeeno Kennisgeving. Heden nacht behaagde het den eeuwigen Alwijzen God onze waarde Moeder TVIJn*J« 'Westerning, echtgenoot van R. Bakker, in den ouderdom van 45 jaren van onze zijde weg te nemen. Een langdurig, .smartelijk en geduldig lijden, maakte een einde aan haar dierbaar leven. Dankbaar dat de Hemelsche Vader haar zulk een langdurig verblijf onder ons vergunde, hopen wij dat zij in vrede ruste en dat zij haar kalm en vreedzaam le ven in zaliger gewesten hooger en reiner zal voortzetten. Uit naam barer kinderen, Broek in Waterland, JL Ztnger j den 10 Januarij 1871. B. dc Waard. Op den. eersten Januarij 1871, overleed in den ouderdom van ruim 23 jaren, mijn eenige zoon Blaas,, na een korte doch hevige, j ziekte. de WTt> j AARDS WOUD, den H Januarij 1871. ft Kennisgeving aan alle vrienden en bekenden, j Voor de talrijke bewijzen va'n belangstel- lende deelneming bij hot overlijden' van mijne i gelielde Moeder C. M. Delemarre, Weduwe van "J. H. Asselér, betuig ik mijn' innigen dank. 4 H. C. Asselér. PURMERENDE, 14 Januarij 1871.. een jonge #k;hlld©rskaecht te Wormer- veec, ten huize van J. BOEKJES Jz.t, des verkiezende met kost en inwoning. Brieven franco. WORDT GEVRAAGD, tegen 't 'einde van Eébruarij of 't begin van Maart, bij een Pre dikant op een dorp in ,N.-Holland in de na bijheid van ijonnickendam. Opgave vafi lèef- tijd en waar informatiën te bekomen zijn, worden ten spoedigste franco ingewacht, onder Lett. Z, aan het adres van den Uitgever dézer Courant te ILPEHDAM, op Maandag, den 16 January 1871, door arme Mannen en Vrouw.en, aldaar woonachtig. J. SCHUITEMAKER te Purmerende heeft-(verzonden Een leesboek voor de Volksschool, DOOR H. CL van der Heyde, Hoofdonderwijzer in de Beemster. 30 Cent. Blijspel In één Pedrljt, DOOR den schrijver van „Een geschandvlekte nbam", Dood of niet dood'1 enz. - 1 50 Ceat. Blijspel in' één bodrljL

Krantenviewer Waterlands Archief

Purmerender Courant | 1871 | | pagina 3