Uit de Provincie. Binnenland. 'PURMEREND. Gemengd N ieuws. Allerlei. Marktberichten. Harddraverijen on. 'Wedrennen Ée Bergen. Vrouwelijks studenten. Eou Treem! rapport. 't .boren yan 't de Gemeente in eigendom beboerend perceel, st&ande in de Rechte* straat alhier (op de hnuraanvrage had de Raad In de vorige vergadering goed- keurend beschikt. Verslaggwerd voor kennisgeving aangenomen. Hiermede, is de agenda afgehandeld. Op de gebruikelijke vraag van den Voorz. of een der leden nog Iets heeft mede te deelen, zegt de heer Bot, dat de toestand der Langebrng veel te wenschen over laat en dringend herstelling noodig beeft. Gaarne zon bij willen, dat hierin voorzien werd; Als antwoord hierop deelt de Borg. mede, dat hij roitn veertien dagen ge leden den Gemeente Opzichter al heeft opgedragen een onderzoek naar den toe stand der brag in te stellen en de noodige herstellingen aan te brengen. Hiermede zal das wel spoedig een aanvang worden gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde, wordt deze openbare vergadering door den Voorz. gesloten. •MONNIKENDAM, Onze spannen brengen nog maar altijd niet veel ansjovis aan. De -zonterjjen ontvangen ze meest van Enkbnizen, Ook komt er nog wat haring, maar die gaat tegen lagen prijs weg. Uit Alkmaar keerde Zaterdag; avond zekere K. alt de Schermer, in een bakwagen met zijn zoon naar hnis terug. Nab(j de Schermerpoort reed hij den gesloten bpom bjj den overweg over de stoomtramljjn AlkmaarAmsterdam, stok, jnist op bet óogenblik, dat de laatste tram, welke ongeveer om negen'oor te Alkmaar aankomt, passeerde. Paard en rjjtolg werden door de loco motief gegrepen. Van de belde personen werd alleen K. gewond; bp werd naar .het St.-Elisabetlisgesticht overgebracht. Zjjn zoon was nog bijtijds van het voer tuig gesprongen en daardoor ODgedeerd gebleven. Het paard werd aan de pooten hevig verminkt, een elndweegs door de locomo tief meegesleurd en kwam in de sloot naast de tramlijn terecht, alwaar het moeste worden afgemaakt K. beweert,, dat de lantaarn b{j don afslaitboom niet brandde, betgeen door de bewoners van het Heiligland beslist wordt tegengesproken. AVKNHORN. Zaterdagavond had de 16-jarlge dienstbode Keeltje Harmsen het onjjslftk bjj het spoelen van goed van het vlot In de sloot te vallen. Twintig minsten later werd zjj levenloos daprnit opgehaald. OOSTHUIZEN. Zaterdagnacht is de boerderij van R. Panwels doör codq on bekende oorzaak eehe prooi der vlammen geworden. Om drie nar werden de be woners gewekt door bet geknetter van bet vaar, zoodat zij nanwelps den tyd hadden om zlcb te redden. Hnis, schaar en stallen werden geheel vernield, tweo paarden zijn omgekomen. ZUID-SCEARWOUDJS. De gemeente raad alhier 'heeft aan bet Comité voor de» spoorweg langs Langendyk naar Dirkshorn een renteloos voorschot be willigd van t 3000- AMSTERDAM. Door de genie is aanbesteed het maken van een weg op een gedeelte van de Diemerlaau, ter verbetering van de stelling van A mater- dam. Raming f 1900. Van de 3 Inschrij- vera was de laagste J. de Vries te Parmerend voor i 1873. UITGEEST. Vrijdag is in tegen woordigheid van de' gemeentelijke auto riteiten de nieuw opgerichte groenten- markt alhier geopend, bjj welke gelegenheid bet fanfarecorps zijne medewerking ver leende. r - •BROEK IN WATERLAND. De on- derlioge Brandwaarborg-Maatschappij te Oodkarspel heeft t 60 gratificatie toe gekend aan de bediening der beide spuiten alhier, wegens baar flink optreden tijdens den brand in den nacht van 25 op 26 April j.l. In het café „de Zwaan" van den heer E. Koster zal den 7en Mei a.s. een» vergadering plaats hebben van de afdeellng van „Het Witte Krols" Heeren Gedeputeerde Staten der proviocie Noord-Holland hebben goed gekeurd tot 1 Januari 1903 ontheffing te verleenen tot het geven van onder wijs in do vrije- ëni orde-oefeningen der gymnastiek op dè scholen dezer gomcento. EDAM, 3 Mei. De Raad dezer ge meente - vergaderde gisteravond en be noemde tot onderwijzer aan de school, mét uitgebreid leerplan,den heer M. de Vriés, te Pnrmerend. Tot leden der oommissie voor de schnt- terfl werden-' benoemd de heeren A. H, Cramer en W. Jzn-Tngn. - Eea adres van de telephonist» te Volendam om verhoogkg van jaarwedde werd voor praeadvies gezonden aan het Dageljjksch Bestnur. -%■ De polder Oosterkoog, eene opper vlakte. van ongeveer 28 bedaren bjj Schardam in de Zuiderzee,zal omdjjkt worden, indien de Provinciale Staten van Noord-Holland snbsidie verleenen. Gedepnteerdo Staten zullen een daartoe strekkend voorstel indienen- De aangifte voor de op Zondag, 11 Mei, te Bergen te bonden coursen, is weder bnitcngewoon groot, daar niet minder dan 50 paarden werden inge- echreven voor de verschillende nummers 31 voor. de rennnmmers en 29 voor de harddraverijen. Aan prijzeo wordt het niet onbelangrijk bedrag van circa f 3000 beschikbaar gesteld. Een roim bezoek zal ongetwijfeld deze wedrennen, do eerste van dit seizoen, ten deel vallen, daar ze inderdaad zeer belangwekkend beloven te worden, waar toe ongetwijfeld ook het verlangen van velen zal bijdragen, om een heerlijke® lentedag bniten door te brengen. Hier voor is geen meer geschikte plaats dan Bergen denkbaar, daar het alle mogelijke natanrschoon aanbiedt. Over den onlangs vermelden brand te Broek in Waterland, leest men in de „N. Rott. Ct." „De brand heeft een gedeelte van dit typische dorp van gedaante doen veran deren. Vroeger prijkten daar een reoks trotsche gebonwen, getnigende van den rijkdom der bezitters, die meermalen vorstelijke bezoekers in bun woningen ontvingen, 't Was op het gedeelte van Broek In Waterland waar na de buizen in de asch. werden gelegd dat bargemeeater Harmen Bakker (maire) Keizer Napoleon ontving, kort voor diens tocht naar Rusland. „In den zomer van 181A „hadden de heeren Harmen Bakker en notaris Gérrit De Roy ter (welke laatste ook op die plek woonde) de eer, Koning Willem I met deo Czaar van Raaland op bezoek te ontvangen en H M. de KoniDgin met den Kroonprins van Pruieen, benevens haar zoons en eenige andere Daitsche vorBten, „By den jongsten brand zijn nogal scbilderjjen in de vlammen opgegaan en daaronder twee van Rembrandt. Onge veer 20 doeken echter- zyn gered." „De Tjjd" wijst er op, hoe door de onderwijzers examen commissie in Noord-Brabant, onder de vrouwelijke candidaten „een ware slachting" is aangericht; Van de 119 caDdidaten zyn er niet minder dan 73 op bet veld van eer gebleven en slechts 46 mochten de verlangde acte verwerven, d.i,. nog geen 40 pet. „De Tijd" vestigt de; aandacht op dit gering resultaat, omdat in N.-Br. het overgroot gedeelte der. vrouwelijke can didaten een nitnemendé opleiding geniet én er nergens minder dan daar vrijheid bestaat om een lichtvaardig examen te doen.',--;:V;- Te Haarlem, aan de werf Conïad, is thans een gond-macbine gemaakt, een heoschc- Dat is te zeggen, ze maakt wel gaen goud maar ze is toch bestem® om naar Borneo gesleept te worden \en daar het goudbondend zand van de rivierbodems op te baggeren, dat vervolgens, verder bewerkt, z'n schatten loslaat ®n in de Nederlandsche schatkist stort. Wie zon 't ooit gedacht hebben 1 Onze schatkist doer een baggermolen gevold! Vreemd 1 De oudé gevangenis te Haarlem zal ingericht worden tot bnlpscbool. Waar eertijds de volwassenen tol betaal den voor bun ondeugden, zal thans de jengd tot alle deogde.n opgeleid worden, 't Zon op een mooien voóraitgang wjjzen, als niet de nieuwgeboowde gevangenis te Haarlem zooveel grooter ware! Een boerin nit Jisp moest dezer dagen met den trein naar Uitgeest. Daar zjj ternauwernood op tijd was wilde zij, ofschoon de aankomende -trein nog slechts enkele meters van baar verwijderd was, de rails overloopen, doch hierin werd zy door den chef verhioderd. Een en ander veroorzaakte er vrij groote opschudding ophet perron. Het boerinnetje vatte de zaak echter heel kalm op en verzekerde den om standers lachende dat zjj er nog wel over zon gekomen zijn 1 Te Heerenveen kreeg een 12 jarig meisje plotseling niesbuien, welke snel op elkander volgden. Som nieste zjj honderd maal en nog vaker achter elkaar en was dan door die inspanóiBg doornat van zweet. Zij is nn opgenomen in bet AA&daqiisch Ziekenhuis1 te Groningen. TooBt&nd der Eoningjbi. Het Maandagochtend te 9 nnr bitge- geven bulletin loidt als volgt „De ziekte van H, M. de Koningin beeft, zooal» té .vreézen was, gisteravond een einde gemaakt aan de blijde ver wachting waarin H.M, leefde en waar van de bevestiging tegemoet werd gezien in September, Deze omstandigheid in aanmerking genomen, kan de toestand op ditoogen blik bevredigend worden genoemd. Prof. Kouweb. Dr. Roessinuh. L. Pot, Arts." Bulletin van 2 nnr; „Do toestand van H.M. de Konlogin is tot op dit oogenbl.ib bovredigend. Omtrent de droeve tijding, welke door bet gehoele volk met innige deernis zal vernomen worden, schrijft men nit Apel doorn aan het „N. v. d. D „De ontjjdlge bevalling moet Zondag middag 6 nnr. hebben plaats gehad. Ge damde twee aren daarna waren de geneesheeren nog bezig met de verzor ging van H M., die veel smarten moet hebben geleden en natunrlyk zeer ver zwakt zal zijn." Het „HbL* schrijft Met bet oog op de acute ziekte waar van Hare Majesteit heratellende is, dreigde er inderdaad gevaar voor het leven van de geliefde Vorstin, vandaar de ernBtige vrees die Zondagnamiddag ieder ten paléize beving. Wjj vernemen dat de noodwendige operatie zonder moelelijkheden volbracht is en de algemeen» verschijnselen op afwezigheid van onmid dellijk gevaar blyyen wyzen. Er moeten tot dusver gelukkig geen koortsver- scbyoselen zyn waargenomen, Hoeveel telenrsteliiDg deze gebenrtenis ook moge verwekken, de dankbaarheid mag groot zyn, dat onze Koningin behouden is, Op den' Scbevenlngschen weg is Zondagavond een heer aangerand door twee personen. Met behulp van eer.igs bargers gelakte bét,aan eep politiedienaar do onverlaten in hechtenis te nemen en geboeid naar bet commissariaat van politie in do Keizerstraat over te brengen. Volgons achterstaande advertentie hondt de Werkmapsvereenlging Vooruit" Woensdag 7 Mei 1902, 's avonds 8 nnr, 'n buitengewona-algemeene vergadering ;in 't hotel nde|f>pele"., Ala""putic V&n'behandeling zal aan de orde worden gesteld; „Toestemming over de finantiè'elo regeling der geldïeeuing van de reeds aapgonomen woningbonw" enz, We Vernemen,' dat de pogingen van 't Bestnnr, tot 't verkrijgen der finan- tiëu voor den woningbonw, thans vol komen zyn geslaagd.. Bartel Turaser. Met dit dramjt in drie bedrijven van Pbilipp Latigmapn trad de tooneelver- eeniging „Wost-Fris:a" van Hoorn alhier Zondagavond voof 't voetlicht in 't Concertgebonw „AmicKia". Opgevoerd werd „BartelTuraser",uit 't Duitsch vertaald door Mej. Snnderman, lid der vereeniglng. 't Programma, vermelde twaalf namen van medewerkende personeD, terwijl door den heer Job. WÏlson drie verschillende rollen werden vervuld. Deze nitvoeriog slaagde uitstekend. Waarom 't kunstlievend publiek van Pnrmerend, dat landers .de geheele zaal vult, wanneer West Frisia" optreedt, thans op zich liet wachten, is ons totaal 'n raadsel. De opkomst was ditmaal uiterst gering. Niettegenstaande deze voor de leden zéér onaangetfame gewaar wording werd er gespeeld, we zonden haast zeggen als nooit voor dezen. De beor Jac. Wilson, die de hoofd-en titelrol vervolde, hebben we meesterlijk, zien spelen. Ja, h(j is meepter over z'n spel, z'n bonding, z'n actie, z'n standen, z'n mimiek, z'n! stil .spel, in één woord hy geeft, wat men van 'n beroepsaetenr mag elschen en verwachten. Niet minder was de oude beerTlnke- lenberg weer in z'n kracht, die ditmaal als 'n ond, zoo goed als afgeleefd fa- briekewerkman optrad en. ons door z'n kracht van zegden weder boeide. En dan de beer Joh. Wilson, die in drie verschillende karakters niet minder meesterlijk optrad, hoe hebben we ook in bem weder den grooten acteur gezien, die nit iedere rol soms nog meer weet te balen, dan zelfs 'n geoefend speler zon vermoeden. Onberispelijk in één woord noemen we ook. zjjne vertolking. Mevr. C. WilsonAndiéa vonden we uitstekend als vrouw van Turaser. Ze boeide ons van 't begin tot 't einde. Mej. F. Sunderman was, als altijd, ook na bijzonder gelukkig in bare roL Haar los. bevallig spel dwingt ons altijd bewondering af. Ze ontvange hierbij onze holde voor de: schoone vertolking van 't"«tttk,; I1 De dames' H. Tiokelenberg en G. Koop- man boorden we ook du weder met groot genoegen in hare verschillende rollen. En dan boe lief, boe eebt kinderlijk werd 't rolletje van Bartholomena door de jongejnflfr. Marie Wilson van nit t ledikantje in zittende bonding vervuld. Hoe aangrijpend schoon was hierbij en ook lator 't spel van Tnrasoren z'n kiod. De raimte ontbreekt ons, zéér tot ons leedwezen, dit stuk breedvoerig te be spreken. We hebben ditmaal van de nitvoeriog van West-Frisia" dubbel genoten. Aan allen, ook de hier niet genoemde, onzen dank voor zooveel genoten schoons. De boogescholen in Frankrijk, met nltzondering van de technische booge scholen en de vakscholen, tellen 80,370 studenten, onder wie 1084 vrouwen deze laatsten zjjn aldns te verdeelep 673 Franschen en 411 nitlandscben. In de rechten stndeeren 21 vrouwen, In de géneesknnde 412, wis en natnarbande 98, philosobie en pbilologie 360, pbar- macie 73. In het studiejaar 19001901 hebben aan Doitsche universiteiten 14 vrouwen den doctorsgraad verworven. Onder de 14 waren 8 Amerikaanschende overigen waren Dnitschers. („Hnisvr.") Bynamietaanslag' De vorige week is getracht, het hnis van den Katholieken Kamerafgevaardigdè Verhaege te Meirelbeke, naby Gent, met dynamiet in de lneht te laten vliegen. De ontploffing was zeer hevig. In het benedengedeelte van bet bals werd alles vernield. Op het oogenblik van de ontploffing bevond Vei-haegen zich met zjjn familie op de tweede verdieping. Allen bleven ongedeerd. De daders zjjn onbekend. Vreemdo taxatie. Een tooneelspeler te Kenleu werd dezer dagen bekenrd voor 1 mark, omdat bjj zich zelf en voor 10 mark, omdat bjj zjjn bond niet voor de belasting bad aangegeven. De maa elsobte met betrek" king tot den bond rechterlijke uitspraak en toonde zich er door beleedigd, dat men zjjn hond hooger bad getaxeerd dan hem zelf. De rechtbank verwees hem wat de beleediging betreft, naar den burgemeester en verminderde de boete van' 10 tot 2 mark. Eetourbiljetten In Dultsohlaud afgosohaft. Een belangrijk besluit is genomen door de gezamenlijke BpoorwegdirectiSn in Dnitschland om de retonrbiljetten geheel op te béden Er znllen eenvoudig enkele reisbaartjes uitgegeven worden, waar schijnlijk tot den prijs v?n een half retonrbiljet, echter met prysverbooging by gebrnlkmaking van sneltreinen. Wel licht znlleu in Pruisen ook de bekende kilometerboebjes worden ingevoerd, doch dit staat nog niét vast. De verschillende veranderingen zonden reeds spoedig worden ingevoerd, men spreekt van binnen enkele maanden.' Een hoedenstreek. In 1878, tijdens de internationale conferentie te Berlijn, kon men eiken ochtend ia de „Times" lezen wat den vorigen dag door dé diplomaten waa verhandeld, ofschoon besloten was alles geheim te honden. Men kreeg natanrljjk verdenking op den Berlijnschen corres pondent van het groote Londensche blad en giag bem na. Maar te vergeefscb. Wel ontdebtè men dat In betzelfde bierhais, waar hy eiken avond kwam, ook geregeld een der klerken van de conferentie verscheen, maar - tnsschen^ beiden kon geen verstandhouding worden waargenomen; Zjj zaten afzonderlijk, keken nooit naar elkaar en kwamen of gingen nooit te zamen. Zij kenden elkaar naar 't scheen niet. Tbans deelt een Engelsch blad mede, dat zjj wel dcgeljjk onder één hoed staken, of liever onder twee. De corres pondent, die gewoonlijk 't eerst vertrok, zette den hoed op van den klerk, die op zyn benrt heengaande den hoed van den correspondent opzette. En tosscheh de voering van zjjn eigen boed stak bet bericht, dat den volgenden dag vertaald in de „Times" te lezen stond. AuarcMatondadeu. De vorige week hebben te Evian les- Bains, in Frankrijk, ernstige ongeregeld heden plaats gehad. Een troep anacbisten nit een nabnrig dorp heeft de pastorie vernield en den geheelen nacht de alarm klok gelold. De gendarmes waren niet in staat aan het optreden der anarchisten paal en jlerk te stellen. Bedrieger bedrogen. Een - bakker was gewend zijn boter bjj een botexboertje te nemen, dat bem zeer nauwgezet schéén te bedienen^. Toen, de bakker echter eens op den inval kwam, de boter na te wegen, bleek hem, dat bet gewicht te weinig was. H jj bleef zjjn boertje controleeren en toen bet gewicht steeds te weinig bleef, gaf hij de zaak aan en zag het botèrboertje zich voor den rechter ge- daagd. Maar zjjn-verdedigers systeem was het volgende De rechter vroeg hem of hjj weeg- schalen had. Ja, was het „antwoord. En gewichten Neen* zei het boertje. Hoe weeg je dan 7 vroeg de rechter. Heel eenvoudig, zei het boertje. Sedert de bakker mjjn vaste klant is, koop ik brood bij bem, telkens een ééupoods- brood en daarvan 'bedien ik me om zijn boter af te wegen. Wanneer de bakker niet tevreden is met het gewicht, is 't zjjn eigen schuld. Mijnheer, ik heb daar juist vernomen dat de ketelsmid Koper den kopersmid Ketel een -ketel vol koper alt de ketel- smederij ontstolen en susn den smid Ketel koper voor een nieuwen koperen ketel verkocht heeft. Bjj do monstering. Onderofficier; „Recrnat Boerling wit is dat voor een medaille, die je op je borst draagt?" Recrnat Boerling: „Dat is de onder scheiding, die onze koe op de laatste vee-tentoonstelling gekregen beeft." KEBKNIEUWS. Beroepen tot predikant bjj de Ned. Herv. geméén te te Bérgnnu, ds. J, Jonr- sema te Assendelft. Aangenomen naar Koog d. Zaan, da. A. Weeder te Culemborg. Bedankt voor bet beroep naar de Evaog. Lu tb Kerk te Breda, door dr. H. A. van Bake! te Edam. PÜRMEREND, G Mei 1902. 260 Runderen f 0.55 k f'0.72 p.kilo, (waaronder 117 vette en 143 Melk- en Geldekoeien.) 14 Stieren f 212 Vette kalv, 0 05 0-85» kg. 384 Nucht id. 10.— 23.st. Paarden Veulens 2718 Schapen 18.— 26. 1100 Lamineren» 5.12.— 123 VeUeVavk.0.44» 0.53kg. 116 Mhr. 18.— 32.— st. 375 Biggen 9.— 14. Ganzen Kalkoenen Zwanen Appelen 0.— 0.zak. Peren 0.—'» 0.— 144 -j kleine 28.—50kg. g-inidd. a t gouds05 .- 2250 kg. Boter 1.1.40 kg. Kipeieren» 2.50» 3.-lOOst Eendeier. 0.3.1Ö Kievietsei. 0.0.p Hennen Hanen Vette koeien hooger in prijs h. vlug. Melkkoeien lnger in prjjs, li. stug. Geldekoeien lager in prijs, h. stug. Vette Kalveren h. matig. Nuchtere id., li. vlug; Schapen (vette) lager in prjjs, h. stug. Overh. prjjshoudend, h. matig. Lammeren prijshoudend, h. stug. Vette Varkens h. vlug. Magere id. h. matig. Biggen h. id. Maandaz 5 Mei. Op de'jaarmarkt werden 2369 runderen aangevoerd. Prijshoudend, handel trager.- HOORN, 3 Mei 1902. mud Tarwe f 7.75 k f, 8.p.nti. Rogge f 4.75 k f 5.25 Garst f 5.— k f 5.25 Haver i '4.75 f 5. Witte Erwt. f k f .Groene f 13f 15. Grauwe f 20.k t Vale f i f Bruine Boon. f 7.— k f 8.— Witte f 10 f 12.— Paarde f 7.f 7.50 Mosterdzaad f 16.50 k i Kar wijzaad f 11.25 i f VEE, BOTER enz 1 Paard* f k 50fp.st. 87 Koeien f 180.— k 220.— 652 Schupen f 16.22. 1174 Lammeren f 8.12. 72 Kalveren f 7.k 23.— 7 Varkens f 13.a 24.— 7 Zeugen f 40.h 45.— 280 Biggen f 11.k 15. Kipeieren f 2.75 k 2.80 p. 100 3525 kop Boter f 0.525 k O57sp.kop, ASSENDELFT, 2 Mei. Aangevoerd 909 koppen. Boter f 0.75 f 0.85 p. kop Kaasjes f A f per stuk. 7912 Kipeieren f2.10 k f3.per 100. Schapen f k f Lammeren f—Af5 korf Biggen f 12.— Af 14. 31 Schrammen f 19.— Af 20,—

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1902 | | pagina 2