faillissement. Ti fes Thee ""purmerend: Burgerlijke Stand. AdvertenttCn. J. VAN BEEK, Een-en-Vijftinste Examen Gemengd Niei^ys. i irEte 11rtl, Rotterdam Purmerend. De Nieuwe PaardenslaohterU öiiiijKe pnj, I is overheerlijk. Marktberichten. Probeert MELANGE C h 125 c. per '1, k# Inmiddels uit da hand te koop; te bevragen hy genoemden Notsrjs. Bes voorbeeld ter navolging I - In de gisteravond'gehouden vergade ring der Zaugvereeolgtng „W. F. G, Nlcolaï* alhier, is met algemeene stem men bealoton, by gelegenheid van het 20.-A 6.—A 16.- wérd wittt.Stntoii Drtlnraiit Ven steiger der booten ui,, den Overtoom vermoedt dan ook algemees, dat hem in 't Water gevallen en onder de daar een ongeluk is overkomen. j drijvende {jeschotsen geschoten.. -Daar ♦OOST-GRABTDUK. Zaterdagavond,n,®®atfd' J®ba,v® kameraadje, getuige SSF.br, «M;Wd.rt« u-'rf-'tit?; gebonden van bet Ziekenfonds voor Ooit- merljjk verdronken. Ka lang te hebben gezocht heeft men 't lijkje onder den steiger gevonden. en Weit-Graftdük, genaamd „de Voor zorg.* Uit het verslag omtrent dit fonds op 1 Januari 1902, bleek dat de I "DE RUP, Zondagavond gaf het veraeniging op dat tQdstip 89 leden telde, j Rijper Fanfarecorps een tweede ult- Aan eontribntlëu was in het vorige jaar voering met welwillende medewerking ontvangen f 482,62 en aan bijdragen der BH. Lindeboom en Kroon nitOndorp. - Benoemd tot hoofd der school to Tarlanderveen de heer J. Tolk Tz, ld. te Dnrgerdam, I Geslaagd voor nattige handwerken de dames: A. H&rtog, A. M. den Hartog, A. Koojj, A. KaQper, W.Tonneman, alle I leerlingen der Normaallesse te de Rijp. De zaal was goed bezet- De fanfarenommers van het korps werden zeer toegejuicht. Hoornmuslek klinkt echter en vooral in een niet groote zaal wat bard. Dit bezwaar heeft viool spel niet. De nommers „Grand Nocturne Elégiaqae van Schubert (das voor 2 violen met piano-ace.) en „Uorcean Mélodlqne" van Ch- -Dancla, nltgevoerd door de bh. Kroon en Lindeboom, wérden zeer verdienstelijk nltgevoerd, zoodat de luide bijvalsbetuigingen van bet pnbliek wel verdiend waren. De heer en mevrouw Mlchello, welbekend b(j de bezoekers van „Flora" wisten het publiek uitstekend te pakken en mee te sieepen. Eén woord van dank aan allen, die ons dien avond van bon knnst deden genieten, is bier dan ook wel op z{jn plaats. De lijnbaan „De Poel" ls weder om verboord en wel aan den beer Langman van Jonre (Friesland), zoodat hervatting der exploitatie spoedig te verwachten ia. ZAANDAM. Voor de betrekking van stadstninman op een jaarwedde van f 700 tot f 900 hebben zicb 148 sollicitanten aangemeld. „bet van donateurs f 64.60, alzoo eene totale ontvangst van f 497,19. Er was in dat jaar uitbetaald san zieke leden f 415; aan bodeloon f 28.25 en aan administratie-kosten f 14 71 of in 't geheel f 452,96. De rekening sloot dos met een batig saldö van f 44 16. WEST-G R AFTDUK. De beer P. Hesichaert, tjjdeljjk, onderwijzer alhier, komt als no. 1 voor op eene voordracht ter benoeming van een onderwijzer te Ondorp "SCHERMER. In dezen polder zal een 4e kaasfabriek verrijzen. Het boa wen daarvan is opgedragen aan de beeren R, K. Koppen Zoon te West-Graftdjjk "BROEK IN WATERLAND. Vrijdag- avond j I. hield de vereenigiog „Burger- nat", iu het café „Concordia" van den beer C. Wit, baar laatste samenkomst in dit seizoen. Als spreker trad op de heer W. Kennedy, meteen ernstigstnk, getiteld fv* De schipbreuk van bet Dalt- sche Barkschip Benonw," van P. S. Samuël, Dit stuk kwam goed tot zijn recht, door de achoone voordracht en de boeiende inhoud van hetzelve, en bet talrijk audltorlom volgde met warme belfngstelliog den geachten spreker. Daarna trad op de beer A. J. Wjja- veldt, met een vers, getiteld: „Een keretjqaoht in Transvaal," van W. G. Borrtas. Zonder veel orltiek te willeo uitoefenen, kannen wjj verkloten, dat dit boeiende gedicht aan het slot, dezen jongen spreker ware voldoening schonk, aangezien verschillende aanwezigen min of meer onder den indruk van bet ge sprokene verkeerden. Daar genoemde beer nog al een zwak heeft voor vereen en zich daar blijkbaar goed in kan ver plaatsen, kannen we ons die gemoed stemming der betrokken hoorders best voorstellen.Verschillende voordrachten, afwisselende in ernst en lpim werden na do pauze nog ten gehoore gebracht, welken de een meer, de ander minder jen ganwezigep voldeden. De gelskkign winnaars .-der* tombola -.warende heerep M. Raiter, T. Groot en Mej. J. Bakker— Vadort. 't Werkje ziet er netjes nit en doet De oitsisg van de j.l. Donderdag, j den uitgever alle éér aan. Papieren avond gebonden Bchietwedatrijd van de "ILPENDAM. Ons dorp is weer een drnk geven daaraan een oacbet van jongelai, die het voorbereidend militairvereeniglng rjjker geworden. Werd onberispelijke nitvoering. onderricht bijwonen, is ais volgt: vroeger de jaariyksehe harddra very door j bh. kasteleins voor eigen rekening ge- houden, thans is bier in October van 't vorige jaar eene vereenigiog Opgericht, waarvan op den 21en Febr. jl. de tweede vergadering is gehouden, onder leiding van den voorzitter, den beer 0. Bakker. De Voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen hartelijk wel kom. Jammer genoeg wan de bijeenkomst slecht bezocht. De notolen dér vorige vergadering konden niet worden voor Maandag 17 Febr. werd in Wapen van Amsterdam" door den heer C. R. van Leeawen van Amsterdam de leer van bet Eddisme uiteengezet. Het Eddisme wordt genoemd naar mevr. E$dy die beweerdt zieken te genezen door de kracht van bet Geloof. Alleen door vol vertrouwen tot God te bidden, zyn wonderbaarlijke genezingen geschied. Personen in de zaal getuigden dit oju iemand nit Westzaan, BOEEBEÖOEDEELINGh Oorlog 1.Vreeseljjk woord 1 Ontzettende gedachteRampen en wee, dood en verschrikking brengende zoowel in dé paleizen der rijken als in_^r_ n de schamele-woningen der armen. Wanneer-;'zal bjj éénmaal tot de ge acbledenis bebooren Misschien wel nimmer Terwijl we dit acbrjjven, deuken we natunriyk aan den Ontzettesden strijd, die in Zuid-Afrika op' 't oogenbllk wordt gestreden, aan 't nameloose leed, dat daar geleden wordt. Dichters, schrijvers en sehryfsters geven ons. met bon en baar welversne den pen daarvan de treffendste verbalen, schilders malen ons met bon kunstig penseel de naar de natuar geteekeude gevechten. Welk een treffend' verhaal lazen we daarover nog zéér onlangs in dsze cou rant, hit 't Engelscb Vertaald door onzen geachten medewerker v. Tb. „Oorlog", is de titel van een one ter beoordeeling toegezonden tooneelstukja, geschreven door Mevrouw Nelly—Hoek stra— Kaptejjn van- Edam en uitgegeven door den beer J. Bakker Rz. té Drieborg. 't Is een dramatisch schouwspel in één bedrijf met een voorspel, 't Geeft ons één uit de dnizenden oorlogs drama's, die daar in Zuid Afrika "dagelijks worden afgespeeld, 8(j 't lezen van dit werkje schijnt 't ons toe, of de begaafde sphryf- ster zelf die toestanden aldaar heeft mede gemaakt en dóórleefd. Tooh is dit zoo niet. Dat ze die zicb In een badplaatsje In Belgis, be* zocht door vele Amerikanen en Engehnhen was een ronlette en Presbyteriaanscbe Kerk. waar 's Zondags voor het zieloheil der spelers werd gezorgd. Een snnggere bol had een idee. Hy ging te kerk en nauwelijks had domloeé gezegd welke psalm de gemeente èon zingen, of onze man verliet de kerk, snelde nas* de ronlette, plaatste geld op het nummer van den psalm en zie, hy. won. 't Voorval werd drnk door de spelers Volgenden Zondag, een kerk. vol menscben. De geestelijke was teer verblijd over de buitengewone opkomst der schare. En nn, broeders, sprak hy, laat ons zingen psalm 27. Nauweiyks had hy dit nnmmer gezegd - of de Kerk liep leeg, en in draf gingen allen naar de ronlette, dominee vetbioft achterlatend. Of t|j gewonnen hebben op nnmmer 27 wordt niet vermeld. PURMEREND. Geboren Lambertua, Trijntje, zoon en dochter van Cornelia Waai en Elisa beth Joch man Jacnbus, z. v. Jacob Pontman en Aaltje van Westen. j Getrouwd: Gerrit Edel en Maartje Dekker. Notaris in de Beejmster, tal op WoMUdtg 12 lUwt 1902, des middags 12 nnr, in het Koffiehuis jran dan Haar A. E80LÏ J*. aan de KüdtJlbtmri aldaar, pnbliek verkoopnn: Een mime goed onderhonden Bonten* woning, waarin stalling voor 2 koelen en 1 paard, tevens ingericht tot Brood- bakkwjj die daarin gsdnrsnds 16 jam met socces is en nog wordt uitgeoefend, benevens groot Erf, te tarnen groot 2 Aren 44 Centiaren.Staande en gelegen nan den Jlspevweg, naast dn R. C. Ksrk indé Besmets r. Zoomede drie achter de bakkery staands nette Woningen met Eli te panes groet 2 Aren 20 Centiaren, teder vnr- haard A f 1 per week. Aanvaarding der Bakkerij 1 Kil ia. Betaling 6 weken na de veiling. De velleonditiëo sn l(jst der over te nemen gereedschappen en andere taken liggen 8 dagen bevorens ter inmgs, ten kantore van genoemden Notaris. BEEMSTER. GehpwdPieter Willig, 27 j. en Maartje Bakker 27 j. Geboren: Jan, z. v.NicolaasKlyzing en Grietje Klok, Overleden i Ljjsbeth Beets, 60 j. echtgenoote van Jan Kwadijk. Dirk Klopper, 4 maanden z. v. Johannes Klopper en Trynije van Twisk. Overl. te Purmerend. Jt hannes Antonius Korver, 36 j. echtgenoot® van Maria zoo levendig Vóór den geest weet *a,,sie ^au- (woonplaats Helder) De slntsbonw is gegund aan den Iaagsten Inschrijver A. Kiyosorge, Am sterdam. Hoogste Inschrijver was F. van Balen Ge., Oadenrtjo,7 samen met C. ter Horst, Zwollé, voor f 372.000. Door C. de VrieB, Purmerend was ingeschreven voor f 813.200. r I EDAM. De verkiezing' voor een lid van den Raad is bepaald op 1 Maart. Candidaten zijn de bh. H. de Boer Jzn. (lib) co C. J. Eelrtnk Bzn (katb). te plaatsen, zal wel ddiraan liggen, dat hare naaste bloedverwanten, thans weder bier te lande, een werkzaam aandeel aan dien stryd hebbea genomen. We hebben baar uienwste pennevrncht met veel belangstelling gelezen en her lezen. Ons oordeel' is, dat ook dit werkje door vele tooneelvereenlgingen zal worden gekocht;: gelezen en opge voerd. Ze znllen zich tie 40 centen, welke dK boekje kopt; sïet beklagen, j We bevelen* 't ten'zeerste ter kennis making aan. '■Ytfofy&b ren, 2 r dames en, l.kind- 't Valt dns onder 't bereik van^iedere vereeniglng, waar ook dames optreden. ILPENDAM. Ondertrouwd: Jan Rem, oud 29 j. wedn. van Maartje Bakker, te Wormèr en Trjjntje dé Vries, oud 25 j. wed. van Hendrik Blees te Purmerland. Aart Wals, oud 50 j. wedn. van Marytje j Visser, te de lip en Maretje Schaats- j bergen, oud 41 j te Oostzasn. Overleden): Jannetje Kalf, oud 23 j. d. v Tames Kalf en Van Eelje Harde, j bol te de lip. Jan Koomen, oud 7 dagen, z. v-1 Pieter Koomen en van Antje de^uyter tellpendam.Neeltje •Koomen. oud 4 mad d, W. Jan Koomen en van PeEhmella Wildeboer te d« lip. I Bjj vonnis vso dc Arrondlsssmantg- Rechtbank te Haarlem, dd. 18 j Febrnari 1902, Is HENDRIK COBB* LENS, vroeger tlmusrmao en asnnsmsr, I tbsns zonder beroep, wonende tn Mos* 5ixzsDS.it, verklaard In staat van MlUnscmont, met benoeming von den EdelAchlb. Heer Jbr. Mr. R »n ituns vas SwiNDXBBN tot Rechter Commtsurte en ven den ondergetekende, Advocaat té Haarlem, tot cnrator. De Cnrator, Mr. L A. BTHEEMAM. dd le pr. T. 2e J. 8e A. De afstand bedroeg pl-m, dc Rnlter 66 "ponten Hofman 53 Broers 50 waarop geschoten werd 10 M., hierby vaarden de By een tweedeq„drak kannen we een veraieawde correctie, ten zeerste aanbe velen. P. a s. landrerïedigsra staande, nit de vrye band. De leiding der wedstrijd was in banden van den Sergt, Maj. tit. De Boer en deze werd geassisteerd door den Sergeant Meenwitoen, beiden van 't 7e Regt. Inf-, in garnizoen te Amsterdam. B» dokt» te Zaandam. In de vorige week overleden v|jf per sonen nit éeo familie. Z|j stierven alle onder dezelfde ziekteverschijnselen. Het scbjjnt dat ban «lekte f er besmettelijk ls, daar eenige mensohen, die met de familie in aanraking waren geweest, door dezelfde ziekte, wérden aangetast. Eén van dis menseben 1s reeds overleden. Door deInspecteur van 't Geneeskun dig'Toezicht; Dr. Dozy, ls verklaard dat de ziekte vlektypbns is. De ziekte ia epidemisch verklaard. Maatregelen zyn genómen, om verbreiding tegen te gaan.' Gezinnen, waarin ïydera zQn, worden'door politieposten bewaakt De oodev school op het Fransche Pad ls ingericht tot observatieplaats. Te Koog a. d. Z. is iemand aan de vlektypbns overleden. Geslaagd voor nattigs A. Bark; alhier. OOSTHUIZEN, handwerken, Mej HOORN. Alhier heeft de Volkskies- vereenigiog met eenige andere vereent- giogen aldaar een comité gevórmd om geld in te nunelen voor de stakende wevers te Ensobede. De Stoombootdienst Enkbnizen- Stavoren ls hervat. Woensdag jl. heeft de Instructie plaats gebad Inzake het spoorwegongeluk, dat dezer dagen san het station Edam— hier te honden Natlénaal Concours vani gelezen, daar ae secretaris, in October Harmoni®. ®D Fanfare-Corpsen, aan het benoemd, met de Noorderzon is vertrok- ken. De behandeling der reglementen giqg van een leiën dakje, en werden hechten, met algemeene stemmen goedgekeurd. Tevens werden 7 commissie-leden ge* kozen. De vereenging zal den naam dragen, van: Harddra very .Vereeniglng „Prins Hendrik." De vereeniglng telt beden 61 leden en 36 donateurs.Na nqg eenige punten behandeld te hebben, sloot de voorzitter de vergadering, harteiyk dank zeggende voor de opkomst en hoopende dat de vereeniglng in bloei moge toenemen en even als voorheen onze jaariykscbe bard- draverij zal blijven bestaan. Wy wcnscbea dat hst bestnnr moge beloond worden vaandel van. een der prijswinnende ver- lenigingen een silveren palmtak te Kloin winstje, zoet windje In bet eerste jaar van haar bestaan, bedroeg de netto-winst der Amerikaan- sebe Staaltrost 85 ulllloen dollars. (Een dollar is f 2.60 - DE ONDERWATERKUNSTENAAR j Papnss achynt in den Den Haag met bet pnbliek op een gespannen voet te staan, In de N. Ct. althans vertelt voor hun moelljjke taak sn dat het aan jemand, dat 't onder water tet een ge- PURMEREND, 25 Febr. 1902. '279. Runderen f 0.50 A f 0.65 p. kilo, (waaronder 137 vette en 142 Melk- en Geldekoeien.) 9 Stieren f A 66 VèUe kalv. 0.70» 0.90 kg. 716 Nucht id. 9.20.— st. 16 Paarden Veulens ^26 Schapen Lammeren 139 VetteVark. 35 Mag. 171 Biggen 48 Ganzen Kalkoenen Zwanen Appelen Peren «S kleine- 2-tnidd.a gouds^ 914® kg. Boter Kipeieren Eendeier, Kievietsei. Hennen Hanen 0.52» 29.-» 13.-» 0.45» 16.-» 8.— - 0.-» 0.-» 1,40» 3.25» kg- st. 0.— zak. 0. 30.25 50 kg. 1.50 kg. 3.75 lOOst 4. 's avonds 7 nrn in (DB DOELE", Bntrée 26 etst A. SLAMAMy Westerstraat, PormsrsnA Eeeron ea Jofignbesrea-EUediag gemaakt en op maat' Uiterst eonenrreerendé prijzen. Wokoiyicsoho dimsf deelname breken van donateurs niet mag ont< Kerk- en Sohoolnleuws. Donderdag is Z. H. de Pans het 25e jaar van zyn Paosschap ingetreden. Dit teer zeldzame jobüé (van alle Pausen zyn er naar wy meenen slechts twee, die het beleefden) zal feestelijk herdaebt worden. De feesten beginnen op 3 Maart a s., den gedenkdag der kroning van Leo XIII. Dien dag wordt in de St: Pieterskerk een Pontificale H. Mis gevierd. Daarna Kwadyk plaats hai.^Met deze instructie be«*®ftJZ' H' rich d® Vaücaansche vu belast de heer kantonrechter te Purmerend, die o a. den stationschef en den wlsselwaohter heeft gehoord, 008TZAAN. Woensdagmiddag ls 't 6 jarig zoontje van Folger, (machinist bij do Oostzaaniflbe booten), van den Basiliek om den geloovigen zjjn zegen te geven. VeraobHlende regeeringen zenden ge zanten om Z. H. gelok te wensohen. Ter herinnering aan het beegelijk feest zal in de Basillék een gedenksteen worden geplaatst. dochte scheldparty gekomen is. 's Nachts badden bezoekers een flauwe aardig heid—geroepen: „dag meneer Papoea", „Papnsasle" enz, waarop Papnss tegen het glas van zijne kist klopte en het Hollandscb pnbliek in het algemeen ging ultsobelden voor paysans,coehonsterribles, bêtes sans édaoatlonx", (boeren, vervl. zwijnen, onopgevoede beesten.) e GOED ZOO. Voor het onwelwillend bejegenen van een nieaw aangekomen cadet (ontgreenen) is een eadet te Breda, die ook reedt op de cadettenschoolVopir een derfeiyk feit was gestraft, van do academie verwij derd. (Bred. Ct.) Bladvulling. Geen vrouw, of z\j aarzelt de hand terug te stooten, die door haar geleid wil worden 1 geen die zich niet een oogenbllk twyfelend vrohgt, óf haar plicht todaat, dat zy die afwjjze. Volte koeien lager in prys h. stug. Melkkoeien lager in pr. b. stug. Geldekoeien lager in pr. h. stug. Vette Kalveren h. stug. Nuchtere id. h. vlug. Vette Schapen prysh, h. stug, Vette Varkens h. vlug. Magere id. h. vlug. Biggen b. stug.^ HOORN, 22 Febr. 1902. raud Tarwe f 6.50 A 8.— p.m. f A f f 4.50 A f 5.75 f 4 25 Rogge Garst Haver f 3.50 A Witte Erwt. f A f Groene f 10.50 A f 12'.— Grauwe f 16.A f 18 Vale f 14.—A f 18,— Bruine Boon. f 6.A f 7.75 Witte f 10.A f 12.— Paarde f 7.A f 7.75 Mosterdzaad f 17.A f Karweizaad f 11.— A f VEE, BOTER enz. J. L. CORBEAU, HnriagrUét 76, ia de Agent van dn motor booten „RAPIDE I" en „MAPIDE HV Vrachten bJUfjlc. Goederen kannen ten slims tyd* be zorgd worden un mis pnkhnls- GEBROEDEB8 STUUT. Nleuwstruiitegenover dn Wfltam Eggertstrant, asbjj dé Paardenmarkt, blQft zich mlprasm aanbevelen. PURMEREND. C. HEKELAAR. Neder 1 and^sche Maatschappij van 1 Paarden 7 Koeien 1 Schapen 118 Kalveren Varkens 54 B^éo. Kipeleofen 1075 kóp Beter f 50.— Ap.8t. f160.-A 185.— a 7.-A 3.75 A 0.72s A 14.— 4.— p. 100 0.75 p. kop. gevestigd te WlnknL Tarieven en inlichtingen worden gaarne verstrekt door den Agent H QtUklog, Purmerend.

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1902 | | pagina 3