Huisraad en Inboedel. Ms-Éoacerr UITVERKOOP Advertentiën. Werkvrouw. PURMEREND. JANUARI D. COSTERUS, Gevraagd: Marktberichten. Donderdag 6 Februari 1902, Dienstbode^ ^De Vrouw van den Bokkenrijder'^ Glansstrijken enz. 1( „KONINGIN_WILHELMINA". Na afloop VRIJ BAL. Te koop aangeboden A.Serné&Zooh, DONDERDAG ©ene fllnTce Donderdag 23 Jan. 1902. Neeltje Rozekrans, „De Vrouw van door W. den Bokkonrijdor" Potharat- Het grasgewas van de dijk- en wegparken in de Beemster^ voor den tijd van één jaar en zeven parken Bui- tenvischwater voor den tijd van drie jaren. OEVRAAGK), om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, eene flinke f l 0.75 le - 1.25 2e B I-~~ Plaatsbespreking van 12—2 nnr k 10.10, -V- Aanvang 8 uur. opmaken van. Costumes, Blouses, Gordijnen, Vitrages enz. en het Glansstrijken van Boorden, Hanohetten 6nz, De goederen worden afgehaald en thuis bezorgd, Ooeriveersche polder. G- VOS; Waschfabriek over de -Spoorbrug. Wassolien op Dinsdag 28 Jan. a.s. Entróo 25 cent. Een dubbele Broedmachine, Provinoiale Bond van Harmonie -•'/en Fanfare-corpen. Costumes 58, k f 8.— öL©r Strooper. Depöt der Natuurwollen Ondergoederea van' JANSEN TILANUS, FRIEZENVEEN. V bjjstand in bet verkrijgen van PenBioen voor werklieden te Deemster", in het Heèrenhaia alhier. Het concept-reglement werd, na vele op- en aanmerkingen, tot difinitief reglement geproclameerd. Tot bestonrsfeden werden gekozen de Heeren - P. Eyssen, J. Koopman, G. K'óhne, Dr- C. J. Kejjzer, J. j. Groot, D. van Graft, en W Molenaar, die de fonetiek onder ling zullen verdoelen. MONNIKENDAM. Nog altijd blijft de haringvangst ongnnatlg. Er wordt bijna niet gevangen en wat er komt is klein van stak en daar. Sommige rooke- rijen bereiden af en toe wat sprot, maar over 't geheel wordjter zoo goed ale niets in de visch verdiend, gedurende de laatste weken. De werkverschaffing voorziet ge deeltelijk in de behoeften van sommige werkeloozen, echter moet men zich tot een beperkt getal bepalen en wordt er om de zes weken van werklieden ver wisseld. De oude firma der zeepfabriek alhier, „Tbierens Co.", zal zeker binnenkort van eigenaar verwisselen, wijl deze fabriek door vertrek der familie van dien naam naar elders, te koop wordt aangeboden. Hiermede verliest ons stadje een van hare bijna twee eenwen hier vertoefd hebbende families. ♦WEST-GRAFTDIJK. Voor de met 1 Febr, vacant komende betrekking van onderwijzeres- aan de openbare school alhier hebben zich 18 sollicitanten aan- gemeld; •GRAFT. Voor het jaar 1902 zijn de H.H. J. H. van Giessen en J Klin kenberg benoemd tot Voorzitter en Se cretaris der Commissie tot wering van Schoolverzuim te Graft. Vergadering van bet Ziekenfonds voor Graft en Noordeinde opl6Jannari 1902, des avonds 7 'aar, in de herberg van W. Visser. De Voorzitter, de heer A. Blaauw Jz. opent de vergaderingde notnlen worden gelezen en goedgekeurd. De Penning meester, de Heer T. Dammes, doet re kening en verant^KMlng van zjjn ge bonden beheer ov^j^lip afgeloopen jaar. De ontvangsten wfofnlgen f298 90 de uitgaven f 48 40, zoodat het late levens jaar van het fonds slnlt met een batig saldo groot f 250 50. Deze rekening wordt nagezien en in orde bevonden door de H.H. D. Smit en A. Hooyboer. Tot bode wordt herbenoemd Jb. Wijn met bepaling dat. zijn salaris zal z'yn 10% der afgehaalde gelden; in plaats van 5%. zooals in het afgeloopen jaar. De aftredende bestnnrsleden de H.H. A. Blaanw, P. M. Kramer, C. Woestenbnrg en S. Haas Worden .allen herkozen en nemen hnnne herbenoeming aan. Slui ting. Het aantal leden is bö den aan vang van 1902 met 4 vermeerderd en bedraagt thans 43v Het eerste levens jaar der vereeniging is das een gelukkig jaar geweest. Moge er nog -vele zoo 'volgen! PURMER. De uitvoering van de Rederykerskamer „Purmerstein", dio eerst wegens ongesteldheid van een der dames leden niet doorging, had Vrjjdag 17 Jan. plaats. De jonge vereeniging, die ook reeds de gewone ïydeneperiode mee maakte door beengaan van goede krachten, kan met welgevallen terugzien op de voorstelling van „Julia nit den Wes tenberg, of een vijand van vooruitgang"; hoewel wij de kenze van het stak niet gelakkig achten. De heer Simons, als vertolker van „Obenrober", toonde zyne rol goed te kwam goed tot zijn recht en de döode- Voorz.: van den! bond, maar in weerwil lijke stilte iii de zaal bewees den spre- van al deze bezwaren, hoopte Spr. dat ker, hoe allen aan zijn lippen hingen en een en al gehoor waren. Vervolgens traden nog op de heeren Cl Hellings met »De zieke jongeling» van v. Beers; A. J. Wynveldt met vZijri Misdaad»; J. Dekker met »Goed leers»; P. Dekker met.vDe Ploegers P. Heijloo met »Een koppig mansS. Honingh met Het gemeste varkens en de wed. Jb. Postma met »de Brandstichterss. De voordrachten, welke afwisselden in ernst en luim, voldeden de toehoor ders goed en droegen zeer veel bij, om de avond tot een recht gezellige te maken. De gelukkige winnaars van de tombola waren: J. GrootSmzn, j, Wve- deraeijer Hzn. en J. W. de Wit. Als curiositeit deelt men ons mede, dat bjj den bakker Clir. 'Medem- blik alhier, twee witte muizen z'yn ge vangen;' 'ASSEN DELFT. Ter benoeming van eene onderwijzeres aan school no. 3 alhier, ter vervulling der vacature, ontstaan door het vertrek van Mej. N. J. Platerink, is de-volgende voordracht opgemaakt de bondsafdeelingen zullen samenwerken, den Bond te doen bloeien. H,et keurig gestelde concours en jaar verslag, uitgebracht door den heer W, G. Haye, werd met applaus begroet en onder dankzegging goedgekeurd. De rekening van. den penningm.,den heer C. Hellings te Broek.in Waterland, werd goedgekeurd, i De uitgaven hadden over het afgeloo pen Bondsjaar f 1087.27 bedragen, de ontvangsten f 887.-er Was dus eén tekort van f 200127. Een drietal corpsen, nl. »L. J. Costers te Haarlem,Wilheimjnat te Jan Gyzen PURMEREND. Geboren Tjipke. z. v. Auwel Prins en Anna Jonges. Thys, z. v. Jacobus i de Vries en Neeltje Édel. Dirk, z. v. 1 Hendrik Muts eti Gerritje Klopper. Jan Cornelis, z. v. Arie de Jong en Cornelia Schipper. Ondertrouwd: Johannes Ludovicus Coppejans en Wilhelmina Joanna de Boer. Maarten Jan Hoeflaak en Eli zabeth Lagrand. Overleden: Wijntje Kramer, oud 71 jaar, wed. van Douwe de Vries. Neeltje vaart "en sllarmoniei te Assendelfï slo- Rozekrans, oud 65" jaar, wed. van Gerrit ten zich by den bond aan, terwyl van Admiraal Zaandyk's F&nfarecorps. bericht werd No. 4 Mej. D. Voster, no. 2 Mej. C. van 't Kaar, Westzaan, no. 3 Mej. A. Komman, Haarlem. ontvangen van het bedanken voor het lidmaatschap van den Bond. Tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren M. :J, Hofland te Amstelveen, J. H. Brinkman te Bever- wyk eh Ph: Zand te Buiksloot. De heeren J. D. Thie te Purmerend en K. Veldkamp te Wormerveer werden herkozen als leden yan het Bestuur. Het voorstel van het bestuur een landelijk feest ifestjval) tegeven instede 'KOOG AAN DE ZAAN. In de Donderdagavond gehouden vergadering van d& afdeeling »KoógZaandyks van den Bond v. Ned. Onderwijzers werd met algemeene stemmen, een rriotie van afkeuring aangenomen, dat de heer Walig. notaris te Zaand'yk het noodig had geoordeeld, een klacht tegen den onderwyzer Bes in te brengen, wegens het geven van een paar klappen aan zijn dochtertje. De heer S. G. Otter alhier is benoemd tot onderwijzer aan ,de O. I., school te Diemen. ♦WARDER. Dinsdag jl. hield afdeeling van 't Witte Krais een ver- dering. De Voorzitter opent de vergadering waarna de secretaris de notnlen voor leest over 1901, die onveranderd werden goedgekeurd. Vervolgens doet de pen ningmeester rekening van zyn beheer, welke in ontvangst en nitgaaf sluit met een batig saldo van f 0.931/,}. De bh. A. Nooy Az, en J. Bnurs Jz, als rapporteur), verklaren genoemde rekening ju volkomen orde te bevinden. Hierna leest de penningm-de begrooting over 1902 voor tot een bedrag in ont- vangBt en uitgaaf, van f 270,43Va, die onveranderd wordt goedgekeurd. Verder heeft de verkiezing plaats van twee bestnnrsleden, wegens periodieke aftre ding van de hb. W. van Twlsk en Jb. Kramer, die beiden weder herkozen worden en hunne benoeming aannemen. Tot afgevaardigden naar dé algemeene vergadering te Amsterdam gekozen de H.H. Rienderhof en J. K. Pauw, tot plaatsvervangers de HH. D. D. Haan en P. van Doornik. Het ledental be draagt thans 126. Wormerveer, van een concours, werd met een beroep op de statuten en het doel van den bond door de afdeelingen met groote meerderheid verworpen en besloten evenals vorige jaren een concours te houden. Als plaats waar dit concours zal wor den gehouden werd Llmuiden genoemd. Voor het tekort zal men trachten eene leening te sluiten ad. f 200.— Het voorstel van den (Jaijg om geen Jugylèden te benoemen, die zaken doen. werd als kleingeestig beschouwd en talrijke voorbeelden van de onpartijdig heid vnn het zakendoend Jurylid aan gehaald. Als zuinigheidsmaatregel werd besloten voor dit jaar niet meer dan 3 Jury-leden te benoemen, terwijl eene vaste limite van f25 voor elk Jury lid beschikbaar zou worden, gesteld. Ten slotte werd on de afgetreden Be stuursleden, de heeren L. Hoogeveen te Landsmeer en C. Hellings te Broek ,in Waterland bij acclamatie als eereleden den Bond benoemd. BEEMSTER. GeborenPetrus Adrianns, z. v. Jó- hunnes Theodoras Droog en Adriana Konijn. Jannetje, d. v. Johannis van Assema en Aaije Koeman. ILPENDAM. GeborenAnna;- d. v. Klaas Groot en van.Jacoba Wortel. Cornells, z. v. Simon Beets en van Elisabeth Olij. OndertrouwdGerrit Dil, oud 31 "j. te Landsmeer en Joosje Wals, oud 21- jaar, te de Hp. Simon Wals, oud 22 jaar te Landsmeer en Aaltje .Lelie, oud 19 jaar. Getrouwd Albert Tump, oud 25 jaar, tè de lip en Trijntje Tromp, oud 22 jaar te Ilpendam. BROEK IN WATERLAND. GeborenWilhelmina, d. v. J.G. Oud en J. Way op. Notaris te MONNICKENDAM, zal op Woensdag 22 Januari 1902, 's morgens 10 nor; ten VISSER Dz. om contant huize van Mej. Wed. W. te M on nick en dam, geld, pnbliek vérkoopen: HOTEL HEEREN-LOGEMENT. Adres Entreé hjj inteekecing 1® Bang bniten van dank voor die Beide heeren zeggen eervolle onderscheiding. De afgevaardigde van Wormer, ge komen met het mandaat om te bedanken voor het lidmaatschap, gehoord de ver gadering, zal pogingen aanwenden de leden van het corps hét besluit te doen intrekken. Na een vriendelijk woord van dank sluit de Voorz, -dé vergadering: - - - De Bond telt op 't oogenblik 16 corpsen ih Noordholrand. I Tot onze diepe droefheid overleed beden, na eene. feoi-te ocgesteldbeid, onze geliefde Móeder, Behawd- en Grootmoeder weduwe van G. Admibaai,. in den ondordom van rnim 65 jareD. Pnrmer- A. KA PP EL-Admibaai, end. C. C. RAPPEL. L. KAAN—Admibaal. Joh. KAAN. D. TROSAdmibaal. K. TROS. A. KOK—Admifaal. C.KOK. Purmerend, 20Jan. 1902.' rT.Vant) B Hoorn. iZaandam. en HEEMRADEN van bde Beemstbb" zya Naar wjj vernemen zal door de alhier bestaande Operette-Vereeniging eene uitvoering gegeven worden ten voordeele van het Weduwfonds der Werkmansvereeniging Vooruit". We verwachten dat bjj aanbieding van een inteekenlijst en om het goede doel en om de uitvoering zelve, die altijd keurig is, hierop flink geteekeud zal worden. y' Het bestuur van de Afd. Weduwfonds zal dan in staat zijn te voldoen aan de PURMEREND,'21 Jan. 1902. 247 Runderen f 0.52 a f 0.68 p. kilo. (waaronder 144 veitè en 103 Melk- en Geldekoeien.) 7 Stieren - f a s 78 Vette kalv.». =0.70» 0.90 kg. i 132 Nucht id. 10.-— 22.— st. j 8 Paai den i Veulens C— 1443 Schapen Lammeren» VetteVai k. 0.45 0.49 kg. Mag. '15.— 28.--st. Biggen 8.12 50» Ganzen 2. Kalkoenen .-r 191 -71 128 190 3 .025 Zwanen Appelen Peren kleine, g-midd. uitkeeriog en weduwen en bestuur zullen begrijpen en bad waariy'k goede óogen-dankbaar z'yn voor den steun welke hpn blikken. Van den heer J. Hogetoorn kan op deze manier wordt bereid enzijalzoo hetzelfde gezegd worden. De ongesteld- gesterkt worden in de moeilijkheden held van Mejoffr. E. Lakeman deed nog welke zij zich dikwijls hebben te ge- haar invloed gelden op de vertolking van bare zeer moeiiyke rol. Al de medespelende deden flink hun best en kweten zich meer of minder loffelijk van hunnen taak. Het nastnkje „De Nlhiliste" werd ving en zeer goed afgewerkt. Het pnbliek toonde zich zeer dankbaar door een lang en aanhoudend aplans. ♦ILPENDAM. Zondagavond maakte twee personen nit eene naburige gemeente, het bier nog al bont. Niet alleen werd rnmoer gemaakt, doch ook werd tot baldadigheden overgegaan. Althans onze politie achtte het maar raadzaam beide heeren eenige oren achter Blot en gren del te zetten. *BROI£K IN WATERLAND. Vrij dagavond j.l. vergaderde in het Café van den heer K. Koster, de vereeniging »Burgerhut«.. De Voorzitter, de heer W, Kennèd'y, opende de vergadering met een hartelijk woord voor de goede opkomst. Als spreker trad op de heer J; Bark met een' ernstig verhaal, getiteld VAalt Hugen*. Dit werd op zeer correcte en verdienstelijke wijze voorgedragen. Dé heer B. Hoon vergastte de vergadering op het welbekende dramatische vers »De Werkstaking» van Fr- Coppee. Dit troosten. 4.— 0.— O.— 1.30 4, Voor eené Volle zaal werd dopr het Hpllandsch Tooneelgezelschap van Am sterdam het stuk opgevoerd te Maastricht en had daar een zeer groot succes; na elk bedrijf moest het gordyn twee k driemaal opgehaald worden. Het leeuwenaandeel in het succes had Mevr. Maria PotharstGrader. Donderdagavond wordt bovengenoemd stuk in de concertzaal nAmicitiat alhier opgevoerd. 2. AO 6.y 0.zak, 0.— t 29.— 50 kg. i.40 kg. 4.50100 st h. stug. Geldekoeien prijshoudend h. stug. Melkkoeien prysh.oudënd li. stug. Vette Kalveren h. matig. Nuchtere id. h. stug. Schapen lager in p'-ys, h. stug. Overhouders id. Vette Varkens h. stug, Magere id. h. vlug. Biggen h. stug. HOORN, 18 Jan. 1902. mud Tarwe f 6.k f 8.— Rogge f 5.k f 5.25 «gouds* 824 kg. Boter -Kipeieren Eendeier. Kievietsei. Hennen Hanen Vette koeien prijshoudend, DIJKGRAAF het Waterschap voornemens op des voormiddags 10 nnr. in het HUIS DER GEMEENTE te Midden Beemater, in bet openbaar te verpachten: Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap „de Beemater", G. VAS VISSER, Dijkgraaf. L. KONING, Secretaris. N.B. Het Binnenvischwater wordt niet verhaard. van goede getnigen voorzien. Zich persoonlek of per brief te richten tot P. J. VLIND, Café Restanrant „de Tyd", Koog a. d. 2aaa- Directie Barondae, Verhagen en Potharst. Tooneelspel in 5 bedryven door W. Pot- habst, naar den Roman van Mr. Lamdebts Hdbbelbbink. Ondergeteekende, sedert jaren werk zaam op eene Stcom-, Wasoh- - SU Strijkinrichting, bericht bet geachte publiek van Purmerend en omstreken dat zy zich alhier heeft gevestigd. ZQ beveelt zich minzaam aan voor het Onder vriendelijke aanbeveling, Aan boyeE8t. adres kannen ook nog eehigë -• - x geplaatst worden. Boodschappen worden ook aangenomen by J. KRAAK, naast den beer W. Veldhuizen, Acbterdyk, Pnrmerend. 's avonds 7 UUT (precies) in het lokaal van den Heer Jb MOLENAAR. door warme locht bewerkt, voor 160 eieren (nieuw model). Tevens een Hulsórs©l met 19 registers en 2 kniezwellen (Amerikaahsch medel). Dagelijks (behalve Zondags) ,te (be zichtigen en te bevragen b|j P. BE BOER, Metselaar, Landsmeer- Zondagmiddag hield boveilgenóemde bond zijne algemeene vergadering in het »Dam-Hotel« te Amsterdam, onder lei ding van den Vice-Voorz. den heer K. Veldkamp te Wormerveer. In zijne openingsrede resumeerde spr. de verschillende onaangename gevallen, als nasleep van het gehouden concours te Haarlem. Pijnlyk was het bedanken van het Haarlem's Harmoniecorps en onverklaarbaar het aftreden van den Garst f 4.75 êi f5. Haver f 3.75 a f 4.25 Witte Erwt. f f Groene f 12.— f 15. Grauwe f 18.d f 19 Vale f 10.Af 17. Bruine Boon. f 6.50 Witte f.10 Paarde Mosterdzaad Karweizaad VEE, 8 Paarden 3 Koeien 119 Schapen 7 Kalveren 2 Varkens 59 Biggen Kipeieren 900 voor Optochten, Tooneelnitvoering en en an dere Feesten, Voorhanden in het Magaz^n van: COSTUMIERS, AMSTERDAM, GROENEBURGWAL 56. if 12.— f 7.50 if 8.- f 46.75 k f f 11.— i f BOTER enz. f 40.140.— p.st. f 120.— k 170.— f f f f f 15.— k 8.— k 15.—i 7. ,3.75 k 17.— 15.— t. 20.— 43.— 4.— p. 100 kop Boter f 0.67s èi 0.70^, kop

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1902 | | pagina 3