Volksconcert Faillissement, Predikbeurten. 20000 een Da^meid. Jan Schouten^ Marktberichten. Uit de Provincie. Hollandsch Spek, Advertentiën. D; COSTERUS, O. COSTERUS,' Kóst en inwoning, Na afloop VRU BAL. Kalfsvleesch. Burgerlijke Stand. Gevraagd s Assurantiefonds voor Kalveren.: M „De Vrouw van' den Bokkenrijder" Wordt gevraagd Botterdamsche Verloting ALBERT HÈ li IK, prima Gelderscbe Worst „KONINGIN WILHELMINA". i MEISJE Afloop Publieke Verkcopingen Rotaria D O N 0 A N, Pormerond. Zondag 19 Januari 190?. Westerstraat, Formerend:. WUhalailna," daar bat Talia-»a»n W West-Graf tdRk. LEVINA ELISABETH BOUMAN. Beverwijk, G-evraagd ifi op Dinsfdag 28 Jan. Las V avonda 7 nnr (precies) - in het lokaal Enirée 26 cent„ A. DE JONG, toediende, tc ASSENDELFT. Donderdag 23 Jan. 1902. im Ï3? geteisterd werd door opstand én daden van anarchie^Uit hettydperk, dat algemeen bekend staat als ïde tijd der I Bokkenrijders*.I De geschiedenis dezer bende is te boek gesteld door den Vlaamscheii schrijver EcrevisSe van Alost, en enkele épisodes zjjn treffend gemaald door Mr. L. H. t J. Lamberts Hurrelbrink, haar wiens j roman de heer W. Potharst het sehoone Drama heeft opgebouwd onder den titel van »De Vrouw van den Bokkenrijder*, dat Donderdag hier zoo schitterend is opgevoerd geworden. Het eerste Bedrijf van het Drama was een pakkende inzet, die,een voorsmaak gaf van 't geen we verder zouden te genieten krijgen. In de opgepropte zaal heerschten aandacht en eerbiedige stilte. 't Was of allen, zonder onderscheid, het stuk medeleefden, alsof ieder zich inspande om geen, zelfs niet liet minste onderdeel te missen. l)ie stilte, die minutieuse nauwgezetheid sproot voort yit bewondering voor den inhoud van 't stuk, voor de kunstvolle vertolking van 't geheel.' Schitterend blonk uit de ware echte lijke genegenheid; heerlijk waren de beelden van ouderliefdeonovertrefbaar was het optreden der moeder in hare liefde, haar plicht, hare toewijding en hare opoffering. Theodoor van Eerenstein reeds by de éerste kennismaking de lieveling van van het Eiudhovensche Publiek géworden trad weder voor't voetlicht en toonde zich het kind waarmee men meet sym- pathieseeren. Bekoorlijk, eenig spel van Tilly 'Lus.!.. In steeds hooger spanning werden de opvolgende bedrjjven gevolgdmeii smachtte naar eene gelukkige ontknoo- ping. En dat alles, terwjjl actrices en acteurs voortgingen een schitterenden triomf te voegen aan den roem van het Hollandsche tooneelj 44 Januari 1902 te Purmerend 3 H A., 23 A., 40 cA. Wetland in den Purmer (Oostefweg, Monnikendam) Kooper de heer H. J. Calkoen q.q. te Edam voor f 6600. 15 Januari 1902 te Middelie: 1 H.A., 37 A., 40 cA. Weiland, ge naamd Japalt ie Middetie. Kooper de heer Pi Hagenhqek Cz. te Middelie ♦DURGERDAM. Aanstaanden Maan- dagavond zal in het kerkgebouw van deV Ned. Herv, Gemeente alhier optreden de heer P. J. Schatte, lid van den Éérsten Volksraad der Zuid Afrikaansche repu bliek (Transvaal), om te spreken óver den oorlog in Znid-Afrika. Ongetwijfeld zal genoemdeheer veel wetenswaardigs óver dien oorlog weten mede te deelen. Bovendien zij hier vermeld; dat ZEds. vronw pas nit de concentratie-kampen is gekomen. Na afloop der rede zal er eene collecte voor de noodlijdende Boeren vrouwen en kinderen worden gehonden. Wj) hopen, dat een groot aantal belang stellenden déze bijeenkomst zal bijwonen. Onze vlsscbers zjjn thans bezig met vlsschen op aal. Zjj doen dit met den elger (aalgeer), een langen, zwaren stok aan welks eene einde ijzeren tanden als van eén grooten kam,. rechthoekig geplaatst zijn. Dit voorwerp wordt door bet sljjk lange den bode® der zee gesleept, om zoodoende tusscben die ijzeren pennen de aal te vangen, 't Is te bopen, dat in dezen schralen tijd, daarmee de visschers tenminste iets mogen verdienen. v ♦WARDER. De verhuring der lande rijen van Diaconie, Armvoogdy en Kerk voogden hebben opgebracht voor Diaconie f 1657, voor Arm voogdij f 782 en Kerk voogdij f 20, eene verhopglng van f75 f 36 en f 1 bij 't vorig jaar. ♦—De heer C- Nooij Sr. li reeds in 't bezit van 29 drieweeksche piepkuikens bjj drie hennen.' i J A VEN HORN. Het schoolverzuim in deze gemeente in bet afgeloopen jaar (15 Jan. 1901—14 Jan. 1902) Is van dien aard geweest, dat de commissie tot wering van schoolverznim geen enkele maal behoefde te vergaderen. Voor zoo ver ons bekend, heeft de Arr. Schoolopz. slechts éénmaal een waarschuwing ver zonden. j verhandelen zijnde, -* brengt de heer 0.DE RIJP. Bakker, als medebestuurslid zijn dank j Ondertrouwd Pieter Veldboer 21 jr. aan den voorzitter en roept de verga-®'t Beemster en Cornelia Nibbering dering eén vaarwel doch tevens eet tot ir' weerziens toe. CORRESPONDENTIE. Den heer D. B p/a.. A. K. H. Hu- gowaard. In orde tot* 1902 betaald. Dn'UITOBVBB. A'ven born.r Hery. Geen dienst. Aseendelft, Herv. Geen dienst. - Buiksloot Herv. Vm. 10 uur da. Faber. Beemster.. Herv, Vm. halftien ds. Feith. Doopsgez. Vm., halftien ds. Vis. Broek ini Waterland. Herv. Vm. 10 uur ds. Cremer. Durgetdam. Herv. Vm. halftien ds. Keers. G r o 81 h n i z n. Herv. Geen dienst. Graft. Herv. Vm. 10 uur ds. J. Slot. Doopsgez (Noordeinde). Vm.lOuur ds. van Giessen. 11 p e n d a m. Herv. Vm. 10'uur ds. Fotter. AVENHORN. - Geboren Agatba, dLv Gerrit Braas en Trgntje Spin. i KROMMENIE. .Gehuwd: J. Greuter en A.v Palm boom. CeborenCornelia, d vJ Molenaar en J. Bel. Cornells, z v C. Heijnis en D. Klous. Maria, d v J. van Gelderen en G. A. Bank. OverledenS. Kuijk 70 jr. gehuwd met C. Emmerig. Cornell's, 1 jr., z v J. D. Koeler en A. van den Helm; V LANDSMEER. Ondertrouwd: Gerrit Dil en Joosje Wals. Simon Wals en Aaltje Lelie. OOSTZAAN. v GeborenNicolaas, z v G. Kors én A. M. Bleeker. Aaltje, d v J. Jong en A. Engel. - OndertrouwdC. Mugs en I. Meijn. Gehuwd: P. Jong met H. Tromp. W. D.il met R. de Graaf van Amsterdam. Overleden: Tryntje Plemp 80 jr., wed. van T. Bookeh Zich té yervo8gën hij ALBERT HEUN, Weaterstraat 72, Purmerend. Gulden in contan ten wordt uitbe taald voor dé Hoofdprijs der Trekking 5 Februari a s.; in 'tgeheel 1000 kostbare prijzen. Een klein aantal loten nog verkrijgbaar. 1 Lot A f 1. -, 11 Loten f 10— Lotendebiet, Breedstraat Q 10, Purmerend. .Verkrijgbaar bij i DE HIJP. Woensdag 15 Jan. 1902. Prijzen der boter f 1.20 A p'. kg. Ruime aanvoer, vlugge handel. Eieren f 4.75 A f 0.per honderd. ASSENDELFT, 17 Jan. Aangevoerd 290 koppen Boter f 0.975 A f 1.05 p. kop. kaasjes f A f per stuk. 2046 Kipeieren f35U Af5.per 100. I Schapen f A f Lammeren f af p st.. korf Biggen f Af12Schrammen f"A f Korf Kippen f f— voor f 3040. 16 Jannari 1902 te Oost-Knollendam. Drie Woningen onder één dak, groot 7 Aré, -5 cA., te Oost-Knollendam. Kooper de heer M. Donker q.q. te Zaandyk voor f 1300. i ♦LANDSMEER. Maandagavond ten elf ure des avonds werden onze dorps bewoners uit bnn eersten slaap opge schrikt door het lalden der brandklok. Gelokkig was de ramp nog al te overzien;- de brand brak nit in een schaar met brandstoffen enz. van den heer J. Wals Cz. In de Keerendeze, bij tijde daartoe nit den slaap gewekt, wist met bebnlp van eenige personen de woede van bet vnnr te beteugelen, ter- een nieuwe pomp weder iu goeden staat, wijl de brandweer, die onmiddellijk terWat de ziekenverpleging betreft, kwasmp plaatse was, bet genoegen smaakte den In 't afgeloopen jaar geen besmettelijke brand geheel meester te 'worden. De ziekten voor. Tot nazien van bet bedrag oorzaak van den brand moet gevondenbjj den Penningmeester, in kas, zijn worden in het te diebt onder de zolde- aangewezen de heeren: J. W. de Wit, ♦NIEÜWENDAM. Met zekerheid en met groote voldoeniog kunnen wy mede- deelen, dat de verloting alhier ten behoeve van de concentratiekampen in Zuld-Afrlka netto beeft opgebracht de aanzienlijke som van f 861,18'. Met het groot succes wenechen wjj het sub-comité nAlcmaria" hartelijk gelnk. De onvermoeide werkzaamheden der Dames verdienen allen lof. Het einde kroont het wegk. ♦BROEK IN WATERLAND, Woens dagavond j 1. vergaderde ln bet café van den beer P. Ubbels de Noordh. Vereen, „Het Witte Krals". De - vergadering groot 16 leden, werd met een hartelijk woord geopend door den heer C. Rolling's, voorzitter. De Secretaris de heer C. Bakker leest de notnlen der vorige vergadering Voor (21 Nor. 1901) onder dankzegging door den voorzitter. V. Uit het verslag van den Secretaris over het dienstjaar 19Ó1 bljjkt, dat het ledental bedraagt 121 2 leden zijn overleden, 1 lid vertrokken en 7 nieuwe leden zijn aangenomen, terwijl de ver- eeniging 5 donateurs telt. De ijskelder Is voorzien met ijs tot 15 deo. 1902. De regenbak Is dpor het aanbrengen van K wad ijk. Herv. Vm. 10 aur ds. Natzjjl. Landsmeer. Herv. Vm. 10 uur ds. Heijnes. Geref. Vm. halftien en Nam. 2 uur dB. H. L. Beijer. vr j HOORN 16 Jan. 1902. Aangevoerd 56 tt tt onv.nA- eDj n' i. stapels, wegende 20444 kg. Kleinekaas dvHDS. rteen L™?»00""""318128-' Midde|- Donderdagavond halfzeven ds. Hart- EN tot concarreerénde prijzen. Aanbévelesd. ii; ring branden van een petroleumlampje. Assurantie dekt de schade. MIDDEN-BEERSTER. We vestigen W. Kennedy en J. Dekker, waaruit blQkt, dat de ontvangsten 1901 bedragen 1339.52, de uitgaven 1241,97; batig saldo alzoo f97.55. Het batig saldo 1900 de aandacht op de achterstaande adver- teotlo v-n'tF*n(ar«-cocpi, .Koala,in 77 no r "iden magazönmeestsr. De begroeting nlet Zondag 26 Janoarlas zalplaats 1902 kt MnbedwJ hebben, msar Dinsdag 28 Jan. d.a.v. voor inkom8teD^totaal i36d.5g. Do -♦AKERSLOOT. Deze week heeft men in een stnk land in de Boekelermeer bet IQk gevonden van den sedert 4 Januari verdwenen K. v. T. De overledene was een bekend persoon op de markten te Pdrmérehd en Alkmaar. EDAM. Op dé Zuiderzee is Woeosdag- middag bij dé haven albier gezonken het' vaartnig van G. Batter, nit Volendam, (V. D. 126)., De opvarenden werden met de niterste krachtsinspanning gered door de kloeke Vojéndammérs J. Schokker en J. Molenaar. Batter en zijn kneolit B. Kwakman moesten aan een touw door het water getrokken worden. OOSTHUIZEN. Tot stationschef alhier Is benoemd de heer P. Minnebo, thans te Kwadijk-Edam 9 /HOORN. De West Frlesohe Bloem- bewoners van Zaiderwonde. hebben zich beklaagd, dat er geen goed drinkwater ter plaatse aanwezig is. Een voorstel om een regenbak aldaar te plaatsen voor f 150, wordt met algemeens stemmen aangenomen. Wat het oprichten van een badhuis betreft, h aan ruim 40 ver- eenigiogen een schrijven gericht, om inlichtingen dienaangaande. Het bestaar van Het Witte Krals" is er in begin sel voor. Wegens het aftreden van 2 bestuursleden, C. Bakker als Socr. Penn. en C. HellingS voorzitter (niet herkiesbaar) word na eenige onbesliste stemmingen de heer W. van Engelenbnrg benoemd als bestanrslid en tot voort, de heer' L. de Oade, welke betden die benoemingen aannemen. Bij de rondvraag merkt de heer D. Boon op, of het pnln, dat tegen de ijskelder ligt, niet verwijderd kan worden. De heer W. Kennedy vraagt, of de badplaats nn geheel van 'i gerink. Evang. Ssnth. Vm. 10 uur ds. Schutte. Doopsgez. Vm. 10 uur ds. Ten Cate. Ger. Geen opgaaf, ontvangen. N i eu w end am. Herv. Vm. 10 uur d3. Luttenberg. 1 Ger. Vm. 10 uur^ds.Lanting. Nm. halftwee dezelfde. 1 Oostbuizen. Herv. Vm. 10 uur ds. Kist. Oostz^as. 4 Herv. Vm. halftie# ds. Blanken. Geref. Vm. halftien en Nam. 2 uur de heer Hagens, theol. student te1 j Amsterdam, ;V Evangeliesatie-gefciöu.Wv;Vm. halftien de heer Geel, godsdienstonderwijzer te Amsterdam. Oo8t-Graftd|jk. v Herv. 'Géén dienst. \~\i. Doopsgez. Geen dienst. Purmerend. Herv. Vm. 10 uur ds. Van Loon. Nm. 6 uur ds. Van der Füer, i Woensdagavond 6, uur de heer Hoe kendijk, agent der yer. tot verpleging v van lijders aan vallende ziekten te Haarlem. Evang. Luth. Vm. 10 uur ds. Plaat. Doopsgez. Vm. 10 uur de heer W. Koekebakker, cand. te Amsterdam. Ger. Vm. 10 uur en Nam. 6 uur ds. Thomas. Purmerland'en den lip. Herv. Vm. 10 uur ds. Ippius Fückens. Voorbereiding. Donderdagavond 7 uur Bijbellezing. Purmer. Herv. Vm. halftien ds. Bange. De B'üp.- Herv. Vm. 10 uur ds. Jentink. i Evang. Luth. Vm; 10 uur ds. De Mijere van 's-Gravenhage. Doopsgez. Vm. ,1Q uur ds. R. van der Veen van Irnsnnf. Stompetoren (Noordschermer) Herv. Vm. halftieni. ds, Werner. Warder Herv. Vm, halftien ds. Rienderhoff. Watergang; Herv. Vm. 10 uur ds. t. d. Tuuk. Herv. Vm.'halftien ds. Roder. Doopsgez. Vm. 10 uur de. R. J. de Stoppelaar» Zunderdorp. Herv. Vm. halftien ds. Laarman. Ondertrouwd CORNELIS SANT Cs. Driebergen, Receptie: 19 Jan., 's middags van .A—-4 nor te Purmerend. 16 Jannari 1902, bpUenkweekarivereenlglng heeft in bare de baan isgeschoven. De heer J. W. alhier gehouden algemeens vergadering de Wit vraagt, of hét niet beter is, dat besloten éen informatle-bnrean op te richten, teneinde beginnendekweekers goed ln te lichten omtrent deze' teelt. Voorts kwam men ovèreén bóllen nit te leenen aan eommlssiën om proeven te nemen met den talpenbonw. Een zeer groot gedeelto van den West Frieschen bodem werd daarvoor geschikt geacht. er nit de bak, behoorende aan „Het Witte Krnis, wordt gepompt, in plaats van met een aker te scheppen. De heer J. E. T. Wgnveldt vraagt, waar ys zal worden gehaald, indien wy geen voldoende winter krygen. Door dén Seor.-Penn. worden de verschlllende.vra- gen nader toegelicht. Niets moer tc Notaris te Monnlokcndam, zal op Zater dag 18 Januari 1902, 's avonds 7 nar, in „HET HOF VAN HOLLAND» aldaar, pnbliek verkoopen I. Tèn verzoeke van Mej. Wed. W. VISSER Dz'n. aldaar "EenWinkel en Woonhuis, met Erf en Sohuur, op den boek van de Nle- senoord8teeg te Honnickendam, groot 1 Are, 19 Centiaren. Notaris te MONNICKENDAM, zal op Woensdag 22 Januari 1902, 's morgens 10 nnr, ten hnho van Mej. Wed. W. VISSER Dz. te M on n ic k e n d am, om cqntant geld, pnbliek verkoopen: in de Serkstraat een nienw BURGER WOONHUIS, voorzienvan regen- en pompwater en flink Erf met een achteruit. Te bevragen by het B. C. Kerkbestuur. liefst met hoiseiyk verkeer, met gebrnlk van twee Kamers, desverkiezende ge meubileerd of ongemenbileerd. Br. met prijsopgaaf aan Mej. I.JüB- 5ENS, St,-Job«leen 215, Leenwarden. van den Heer Jb MOLENAAR. m i p—maiiiisisi—m—IIIIISIWM—m» y ondergeteekende is dagel|jkioh weder lnte kwaliteit versoh, geslacht NUCHTER HA LFS VLEES OH- ver krijgbaar. Aanbevelend, •s Varkenslachterjj, Nieawstraat tegenover de Boterwaag. B|j vonnis van de Arrondisaementa- Reebtbank te Haarlem, d d. 14 Jannari 1 1902, Ï8 HARMEN DE VRIES, brood- (bakker wonende te Monnikendam, j verklaard in 'staat van falllisaement met benoeming van den EdelAchtb. Heer Jhr. M R. DE MAREES VAN 8WIN- DEREN tot Rechter-dommlesaris en van den ondergeteekende, Advocaat te Heem stede, aan den Binnenweg, tot Onrator. po Cantor) Hr. H. 0. OBKEEN. By do MAOHINALE BREI- 11N R10 H TIN C kan nog een MONNIKENDAM. GeborenSimon, z v Jacob Oostveen én Geertje Huisman. Grietje d v Cor nelia Martis en Meining van Zanten, 'geplaatst worden A 75 cents per week, Overleden: Mantje Mertens 80 jr. met op verhooglDg. .NIEÜWENDAM. j MnNAó Geboren Cornelia Johanna, d v wen. *u«AH. Bernardu8 Jozephus van den Bos en Elisabeth Knópk. Catharina, d v Jo hannes de Bake en Anna Nieuweboer. j ASEENDELFT. GeborenPietertje, d v K. Aafjes en J. Kleyne. Neeltje, dvJb. van Ham en G. Kugt Gerrit, 2 v G. Koomen en M. Bakker. tegen 2 FEBRUARI, een P. G. ia een gemengde zaak. Goed bekendmet deHOEK* 0& Overleden Dujije Jongejans 80 jr., BES0HU1TBAEÊERIJ strekt tot aan gehuwd met Jb. Boekei. Guurtje Peetom beveling, by Jb. JONUEJANS, Bakker 74 jr., wed. van J. de Wit; Ten gerieve van hetf, die 7 g tt i Kalveren ter markt brengen, bestaat gelegenheid die te verzekeren by den Heer Jfa. BRUNTINK, Hotel „de Vee handel», Kalvermarkt, P o r m e r e n d. Het Bestnnr der Amsterd. Vleeschh;- Vereenlging „de Eendracht», J. A. SCHSNTHALER, Voorzitter C. W. H. PIEPER, le Secretaris.' n il' Directie Barendse, Verhagen en Potharst Tooneelspel in 5 bèdryven dóór W. Por- UAB8Tnaar den Roman van Vr. r, IiAtramtTt RtrmnmrmiTOT. Eatreé by inteekenlng p U*fjf Plaatsbespreking van 12—2 nnr&fC.lO, Aaavaaig 8 .uiöf.

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1902 | | pagina 3