Uit de Provincie. f In Ingezonden. Beloftar maakt schuld. Inmiddels klonken In de Kaal de feest* 0. Schoen te Beemster, klakken tvSinvj,Het Stedelijk Maziekkorps" bearing te Aarioh aangek op de hengsten* vergunningte jretleenen aan de berber* gekocht ^'dohke^hgier^iq ^efe génfoenM,;ój>\dfeTd' dag In onder leiding van den heer J. P. Groot, bruine Hengst Rnthard II, afstammende dat zich bereid had verklaard 't Kinder*van beroemde stamboek oudere te.Olden- feeat op te luisteren. 1 bnrg. ^adan aertracttóe was^afgeloope^ FebrBarr>M. „1 y«t0«.ingm<,t Heerenlogement Mevrouw J. M de Bioscope* plaaU, van den heer m v Ber(fe van Eottordam Höfgerttth nlh«afé,,Flora e Amater- k r het 00derwerp: „De pn- dam waarbj de werkzaamheden ™deA,P0hawdft ffl(Mw3er ln ^endaagsche verricht ;door den Operateur,. den heer Ch*f1f8 .t1"1101' t Mevr. van Loön—vJ d; Berge is vóór gok dé heer de Haan alhier luisterde gegu mbekeode^ Ze wat ,?Mlüd» avonds 7 aar, eene bgeenkomst geboa* programma «Met frisschen moed." deejl den worden ter bespreking over de pen* haar naam eer aan^ mSaé /ejmoodJileef 't Kinderfeest'op'Inet zijne Gramophone, waarvoor hem ten zeerste wordt dank gezegd. onze stadgenoote. De Vereeniglng tot holp en bescherming van de. ongehnwde j !,i,- i t f x ;-r i 'j: f 'moeder heeft In deze 'talentvolle spreek* gedeelte der kinderen onthaald, en wel van 3 4 nar 's namldddags. Inmiddels bad om 13 nar 'n hard* draverij met paard en kar p.laata op de Weaterstraat en waaraan alleen paarden ifiochten deelnemen, dienimmer'n hooger prijs gewonnen 'hadden dan f 25. De prijzen bestonden uit: Kanstvoorwerpen. „Stedelijk Maslekkorps", onder leiding van den? hoer Thie, luisterde de hard* draverg. óp 'zéér te waardeeren wijze met zijne 'feeattonen op. Er1 waren 13 paarden Ingeschreven. UitslagPrijs de heer J. Zwart alhier, lste premie de heer J. Visser van' Beemster, 3e premie de heer Th. Sobren We raden booren. ieder aan baar te gaan Openbare Vergadering van den .Raad der gemeente LANDS* "MEER, op Donderdag 81 Januari 1901, des namiddags Atten 3 me. Voorzitter; de heer J. M. van Beek. Tegenwoordig alle leden, met uitzon* dering van den heer J. Tamp Cz„ die verhinderd is deze vergadering bij te hnnne localitelten mnziek te geven enz. en al datgene toe te staan wat eene gepaste feestvreugde bevorderlijk kan zijn. De vergadering wordt hierna door den 'Voorzitter gesloten. sioenwet voor ouden van dagen, welke i geleid zal worden door den Voorzitter, rden heer J. de-Vries albier. We ver-, wachten datdezevergadering drnk bezocht zal worden. Duiten verantwoordelijkheid van Redactie v en Uitgever wonen.j-, f.'- De Voorzitter opent de vergadering. 7"r j I He/lezen der notulen wordt tót eene der van vergadering uitgesteld: de prijzen in^t botel „Paradijs ul^,| ywniu„ zegt dathg bjj Konink* reikt onder hartelijke toespraken Van 24 Januari jl„ No. 41, "den'Voorzitter der Feestcommissie. J herbeno0md tot BargeJmer iéie't Om 7% nor 's avonds gaf „Het Sfedét 'Mütiékkorps* in „de Doelen" 'n feest-idtvoering, met bereidwillige mede- - werking vaii verschillende alhier bestaande vereenigingen. Zelden hebben we znlk 'n schoon en varieërend programma zien uitvoeren: De toegang tot de zaal {geschiedde bjj invitatie en ging niet van de Feestcommissie nit, doch nitslni* tend Van '/Muziekkorps,- 't Was 'n zeer aangename avond, die Üog lang in dankbare herinnering zal blijven. Ongeveer 13 nar 's nachts was 't programma afgewerkt, waarna, iéder die wilde, Verder de gelegenheid gegeven werd om op te treden. Wé meenden *t" hierbij te kannen laten en yertleieh de 'taal/V; 7' Zoo Ik dan ook dit Oranjefeest tfeder gemeente en hedenmorgen in handen van den heer Commissaris der Koningin den eed heeft afgelegd., v Krachtens dien eed, welke hem heilig ia, hoopt hij voort te gaan zijne beste krachten aan het welzijn der gemeente te besteden, maar vraagt daartoe in de eerste plaats de medewerking en den steun van den; Baad en dievan heeren Wethouders in het bizonder. - Mijnlteérde Redacteur l Zeer zondt a mij verplichten met de oppame in 'nw- veel gelezen blad, van onderstaande regelen, waarvoor bjj voor baat m(Jn'dank. Waar overal ln den lande, pp. bijna allé plaatsen 'in Nederland, bg 'gei«gen- heid van den hnweijjksdag onzer geliefde Koningin, ter Harer eere feeat gevierd werd," optochten Öbz. gebonden werden, daar; héb ik m jjzelve afgevraagd „Waar om hier a leis van dat alles..* 'Wel was do vlaggen tooi vrij algemeen, en wapperde. de driekleor van de spitsen der torent"-boven- alles nit, wél werd den 'kinderen vrjj-af gegevén en ban een' ged^kpónninkje nitgerèlkt, maar daarbij is het dpn ook gebleven. Wat zeg:ïk:'igebtevén?" néén,'toch niet. :De. zaal van Mej. de Wedij. Wit was mlaof meer versierd en daar,kwamen 's avondsenkelen bijeen, om op bnn manie/ en op ban eigen bandje dén dag te ge Jen keii, waarop alle opreohte Neder landers één moesten zjjn en waarom was dat dan niét zoo? Waarom vierden die enkelen*, die zich nota bena leden noemeü van de Maatschappij tot Nat van 't Algemeen, dan feest? Wat beteekenden dan dp woorden Maatschappij tot Nat van 't Algemeen Waarom dan dat alles? Mjj dankt, 'dat de burgers van Niea* wendam ziob. hier terdjege miskend mogen er in tot het einde toe, niet alleen bjj de op te voeren muzieknummers, ook de comi8che coupletten, waaronder vooral de bliksemtrein (no. 8 van bet programma) alsmede Carnavalsgrappen (no. 9), welke 'zeer in den smaak vielen; De aanwa* -. SPron* de"n Iomer ha' «eheel® zigen hebben dan ook een geaotvollen kaasperioneel te water, om een kameraad aVond gesmaakt, te redden, nóg vreemder geval deed zioh j i gepasseerden .Vrijdag voor. Eene dame I SCHËRMERHORN. Zondag S Febrnari begaf zfoh gekleed te water om een- beeft'het Symphoniegezelscbap Polyphe* hondje te redden,' dat op bet pant stond °i*" albier eeoe openbare - nltvoerieg om met een ijsschots af te zakken.gegeven. De verschillénde muziekstuk* Genoemde /ante bad het voorreobt het ken werden beel goedafgespeeld, beestje te redden, dat nog een preseht* j Voor afwisseling ajjo eeuige goedge* exemplaar was van een der geachtste kozen stokjes voorgedragen, die heel ingezetenen té dezer plaatse. j aardig ten gebóore werden gebracht, 'i Vooral de voordracht „Onderling knist* MONNIKENDAM. Tot onzen spjjt genot", van dea heer Joh. Geerkeweri moeten we alweder .melding maken van-nltmantend voorgedragen. „Kort van schapenmoord. Vrijdagavond zjjn weer m8moHe. door deD heer F.Oldhnlswas eeuige schapen verscheurd, toebehooresde Mk nUt onaardig;? Robert en Jniia, aan drie eigenaren en waarvan twee op* 1 door de heeren Aekm"ann en plevfer nieuw van den landbouwer Th Vissesr. We zullen ons'ditoaal maar van coin -I mentaar outhooden," alleen meenen we te mogen vragen„Waarom moeten -de honden als zjj den dienst van trekdier yertoond, wekte nog al de lachtlost op. Jammer was het dat de opkomst niet grooter was, doch dit heeft niet belet omde uitvoering nltmantend te doen slagen. De avond besloot met eeü ge* vervallen gemnilband zon, en mogen zö rellig bal, waarvan drnk gebrnik werd vr/ rondloopen, zoodra ze afgespannen gemaakt door de vele jongelui die aan wöHea I wezig Waren. De Zan'gvereenigjng „Harmonie" mag zich in den laatsten tjjd in het wanneer bem die door den Raad en heeren Wethouders worden toegezegd. -.j- Vervolgens wordt de Voorzitter door in de beste orde afgeloopen, ten minsteg h toor Zoover we t persoonlök hebben6 K j medegerierd. üver wat, er later mocht^ben.oemio(f ea ^rewekt, d.\he®r Th' w J Sobreuder den wensch uu, dat bij nog vele jaren aan -het hoofd dezer gemeente ethonders in het bizonder. j weuualu nier leraege miaseaa mogen De beer J. A. Woelders zegt dat bjj achteD» °P dez,a. voor, allen toch mecBt- namens alle-leden te Spreken,200 «ewlchtigen dag, niét gemoeid zjjn waaneer bjj die medewerking toezegt, *n dan ook volstrekt niet te méar vraagt ook dé medewerking van verwonderen zjjn, waaneer zjj' bjj even* den Voorzitter. itnee^6 §?olog«nheden hanne medewerking De Voorzitter wil die gaarne verleenen, znI,en daHlónden, ja zelfs niet eens ■oneer hem die door den Raad en gemoaid willen zjjn. EEN BURGER. toenemen barer ledental verheógen. Voor al bet. dameskoor, dat dit zoo dringend noodig bad, is versterkt geworden. PURMER. Woensdag j.l. hield de heer Okhioga van Arnhem een voordracht, opgelnisterd met lichtbeelden, in 't Café „'t Pnrmer Wapen" met het onderwerp t. HOLIJSLOOT. Naar wjj vernemen beeft de. heer J. IL van DQk, Gods dienstonderwijzer alhier, de meeste stem men gekregen voor Evangelist aan de Evangelisatie te Edam; - .'"f Waarschijnlijk zai genoemde v heer dos van hier vertrekken; WEST GRAFTDIJK. Maandagavond, 4 Febr., hield de Afdeeliog „Graft" van de Noordhollandsche vereeniglng „'bet Witte Krais" alhier eene openbare mnntte nit door groote belaogstelhngvergadering, waarin als spreker optrad voor het onderwerp, zoodat spreker van de heer van dea Berg, drts te Haar* „Veevoederlng", Het pnbliek was niet talrjjk, doch ijn voorgevallen, kannen we niet oor< seleii."7 .:'v' Onze holde aan allen, die tot 't vróardig''slagen van 't feest hebben !r|' Feestcommissie en „Het Stedelijk Mazlekkoips" zonden 'n telegram van gelnkwenschen aan het Hooge Echtpaar. v— De Vereeniglng „Cbaritas" stelt de door baar gemaakte kleedingstnkken 'ter uitreiking aanbehoeftigen,voor mag staan, om met elkander, jn eensge zindheid de belangen der gemeente te behartigen*;. v Hierna wordt overgegaan tot de be noeming yag een Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, 'wegenB aftreding van den Voorzitter als zoodanig. Met algemeene stemmen wordt daarop de heer J. M. van Beek weder herbenoemd tot Ambtenaar van den Burgerlijken belangstellenden ter bezichtiging, "op Stand dézer gemeente Zaterdag 16 Febraari a.s., des namiddags van 3, tot 4 nor, in bet kerkgebouw der Ned. Herv. Kerk. Op de vraag van den Voorzitter of op 7 Febrnari e.k. bü gelegenheid van het hnweljjk van H. M. Koningin Wil* helmina met Z H. Hertog Hendrik iets gedaan zal worden, wordt er besloten: vereenigingen zal Zondag 17 Febrnarl I l' door h<* Steken der vlaggen van de terent en het Raadhnta het heageljjk feit te vieren ea de ingezetene Nieüwbni&M De derde conconrsavond van de Provincialen Bond Van dilett. tconeel* a.s. plaats hebben in de Concertzaal aAmicitia." ~:- i' Op dien avdnd zullen optredeni Ds vereeniglng „Exelsior" te Ilpéodaa, mpt „Oadé dienstboden", tooneelspel in 1 bedrijf* door Rosier Faassen. 3 De ver* eeniging „Eensgezindheid" te Hoorn, inet „Dé duivel in de stad", ocrapr. 'tooneelspel in 1 bedrijf, door H. v. Kalken, ter*ijl:'(foor hét niet optreden der tooneelvereeniging te Mlddelie ver* schillende voordrachten door bondsleden zullen worden ten gehoore gebracht. '.V '1* *1.—-"VThot de sdhier gevestigde Vér4 eeniging „Hippos" i» door de heeren J. W. 'H, Geer lings te Formerend en /Li, Bepp^ zag in hét geheel niet, dat de wacht e'n kedl hem joist tegenkwam en ^ditmaal kon de brave man de Berga* nm&ér niet ontwjjkón, want de Cavig stond reeds in de dear, aan zijn bals en riebtté de scherpe oogen op hen beiden, Reéds in de verte rle'p de beal den twrtsnellesde ^toe'„Blqf staan J balt Toen krump .Beppo plotseling ineen en zag op. J Nanweiyka bad bjj de hinderpaal be* 5 merkt, diezich pp zjnen wegplaatste - oi hjj Werd door eene nitzinnige woede overvallen',Met' gebalde vuisten vloog bij met gróote sprongen als een roofdier op den mah ioé, greep hem aan, én 'voor de andere zich hét aangrijpen .goed bewast wasj slingerde hg hem en tbet woest geWéTd eenige schreden ter kjfdè en op den grond.' Toen vsryolgds sehlelijkén loop en was ,bihnen' welnl|?©ogenblikken yoér de hem na* 'kijkehdèn .verdwenen, Beeda was de pliitatse. Over het gansche llchtom'ytó'Ao^/^bevende. zeide.bjj tot "den kertnèndc'n van' dén grond opstaan Onze nachtwacht J. H. schijnt 'er bijzonder pUgétpld te zijn, dat er mel ding van gemaakt wordt hoe er hier 's 'aröhda ,'öm?t>half elf jl'. Vrijdag weer eenigé schapénverschenrd zjjn, waaronder opnieuw 3 Van dènzelfden 'eigenaar der vorige week^ Th. Visser^ eenige van den heer P. Sligcher en neg twee' vaa den heer F. "Simons.Want toen h(j mjj Zaterdagmorfen passeerde, zeide hjj tegen iemand, die zoo verstandig was 1 te zwjjgen: «dót is weer een mooi stak voor de krant," waarop ik bem beloofde dat er meldib'g van gemaakt zon worden, j Ik vind hét zeer beklagenswaard, dat I men op deze wjjze van zjjn vee beroofd wordt en in *1899 héb ik zelf zalk eene schadepost gehad. Ten einde wat meer waarde aan»', het vee van anderen te hechten, ware het gewenscht, dat J. H. zelf eens e$p<jen of koeien ontnomen werden 'f-^'tehapen bezit hg niet dan kon hg ééns ondervinden hoe prettig dat is en zoo.' bjj er ais nachtwacht mogelgk niet- zoo trotsch op zjjn, dat bet ln de courant, kwam. Gaarne zcja ik zien, dat er beter toezicht bestónd, wat mogelgk verkregen kan werdén Adoor..hét vooruitzicht op eene geldelijke belooning, waaronze nachtwacht -zeer zeker ook wel mee tevreden zon zjjn, en zeer waarschijnlijk -r 1 ,r - n n hierom gew^g wil gemaakt zien van van H. H. de Koningin en Z. H. Hendrik h6t ge?al ln^0 krant< bg openbare kennisgeving alt U noodigen zalkz eveneens te doen; .S.' wanneer door de medewerking van de hoofden der school, onderwgzera en Ingezetenen een feestje op de drie scholen kan gegeven worden, daarvoor uit de gemèentekaB toe te kennen eene snbeidie van 10 cent per kind of ruim f30 voor het geheel, terwjjl bovendien door het gemeentebestoar aan elk school gaand kind tal worden ten gescheoké gegeven een plaat, voorstellende de basten 't begin tot 't eiade: met onverdeelde aandacht werd gevolgd- Blijkbaar was men zich dos reeds'bewost, dat „voe deren mét oordeel "ook is „voederen met voordeel" en dat op dit gebied*, door eiken landbouwer nog niet te bereikt, wat hierin door hém bereikt-kan worden. De beer Okkinga deelde méde, dat hg in nanwe betrekking staat tot de bekende fabrieken te Delft en men das in aanmerking moet nemen dat „wiens brood men eet, wiens woord men spreekt". Het is sprekers bedoeling geenzins om de loftrompet over de grondoote<.koek etc. te blazen, doch bepaalt er zich toe pm de werking van het organisme onzer landbonwdieren en wat daarmede in verband staat den boer dnidelgk te maken, overtuigd als spreker is, dat de belangen van den boer eveneens in naawe betrekking staan tot do Delftsché fabriek. In zeer eenvoudige berekeningen werd van verschillende krachtvoeders de prgs per voedereenhëid bepaald. Hieruit bleek, dat de grondnotènkoek ruim een derde van den tegen woordigen prgs booger kon verkocht worden en 'dan niet dnorder was dan lgnkoek, ofschoon Ignkoek een voedsel bg uitnemendheid is .en zeer zeker niet gemist kan worden bg de stalvoedering. Aangeraden werdvoer aan nw jóng vee grondnotenkoék alleen, doch ge«f aan nw melk- en mestdierea half grondnoten en half lgnkoek en a bereikt een uitstekend reanltaat. De Ucbtbeelden vielen zeer in den >lem, met bet onderwerp: „Voeding en voedingsmiddelen.Spreker trachte eerst aan te toonen, welke fanctiën de znar* stof en de koolstof vervaiden in het men8Chelgk organisme. Daarna werden de beatanddeelen en dé voedingswaarde van eenige levensmiddelen besproken op eene voor velen wel wat te ingewikkelde wgze. Vervolgens behandelde spreker de verrichtingen, die de maag vervalt bg de spijsvertering. Door de slechte wegen was de opkomst van het pnbliek niet zoo groot ais men zich had voorgesteld. ,m,JA dat ons NIEUWENDAM. ".Maakten het vorig nummer 'melding, plaatsejgk fanfarecorps zonder directeur was, thans kannen we met genoegen mededeelen, dat ze zioh weer ia het bezit van een nieuwen directeur mag verheógen. Zgn we niet misleid, dan zoi bg zeer den geest van de leden vallen en alle boop voor 't aanstaande conconrs op hem gevestigd zgn. Wg kannen den leden dan ook niet genoeg aanraden flink de conconrs* nummers in te stndeeren want van den directeur alleen kan en mag men niet verlangen, dat hg de vereeniglng als overwinnares uit het strgdperk dost trede*. BROEK IN WATERLAND. Ons Oranje* feest U schitterend geslaagd. Elk der drie medewerkende vereenigingen heeft smaak van het: pnbliek, waaronder de °P do beida **a van Mecklenburg Schwerin 3. aan den Voorzitter over te laten Monnikendam. 'i L. OB. einde aan maken voor altgd." Met den beal, dia achter hem aam kwam hinken, ging bg verder, zieh niet om vronw Biltsis, den langen Blo en j van. den heer K. de Groot, diens vroow bekommerende, die volont OOSTHUIZEN. Woensdag 13 zal in' "t s zetting gver dat,, wat daar gebaard was In dit bols en met geweld in 't geheet en Wat na gebeuren kon, hanne nieta.te maken- U vergeet, datlkaedert schreden verhaastten, Madnlani voorbg* j twee dagen een ingezetenevan Grauw- snelden en naar binnen gingen,, waar dej bnnderland ^n^enMts^gn hols evenals i alleen reoht jonge moeder vertoefde, toen- de eerfte oog een tamelgk, eind er van yerwgderi was. „Spoedig had ook Madnlani den ingang bereikt, daar verscheen tegelgker tgd zgne vronw,B&rbja op de plaats. Met bliksemmjdeoogen en. een .sterk' afwerende beweging riep zg hem toe: „Weg!hier heb je niet» .te., zoeken als je,niet met; beroow. in het hart-zioh komt, om je mladaad goed te maken 1"* „Ralmte, wgf l/. donderde, Madnlani haar tegen, «jUt^de Cavig, beveel (het jé -7 als ik mij, niet aan je vergrgpep, mg den ingang niet met geweld ver schaffen zal.,Dagr .richtte zich achter moeder Barbla de} lange gestalte van Elo op, en og zieUroatigen toon zeide. In dat m&t'ér moeder van jtpreieg ,heb. ondi wien ik jwil, en gewold betalen het'gewjunr Madn een ge hooren kan nemen, eweld mag slechu^en a znlt Beproef worden. I" 'ging een. schrede /achteruit y/ap.toorn liet hg zwaar ademhalend moest hg fen den mnor van he hals sten woorden haddéa hem als en getroffen,jljraat hg wist enrig, dat dpfm zgn recht wfs egen. oitriebten bon. sprak moeder Barbla kalm tot Ga <naar 'binnen, Elo,. en zie „toe dat jBeppo in zjjae opgewondenheid geen domme dingen; doet- ik heb met den SKilWk-../, ':w t. :<L. i;:=tó (Wordt vervolgd,) leerlingen der landboowschoot alhier. Verschillende soorten grassen, planten en boomen werden eerst te zien gegeven met telkens eene verklaring van de hoe danigheid daarna verschillende deelen van het inwendige van een beest kalveren gevoed met dit of dat voeder en eindelgk verschillende kiekjes van de Delftsche fabrieken en den Directeur daarvan. Ten slotte verklaarde de heer Okkinga de goede of minden goede hoe danigheden van bet kalfroijm hier niet te zalien bespreken, doch èp te komen tegen een beweriog van deji heer port man Geerllogs, als zonde bit vleesch van. kalveren, met kalfroom gemest, rommel zgn. De heer Oortmau ueeriings ge bruikte 30 K.G. kalfroom waar bg 60 KG. minstens noodig had, daarom is die', heer aeér zeker onbevoegd een oordeel daaromtrent nit te spreken. Zeer Voldaan keerde ieder huiswaar ts.' V VI r'-: ,s'S' 'v ASSÈNDELFT. De vereënlging „Nat en Genoegen" alhier gaf haar laatste voordrachtavond in dit seizoen. Een groot pnbliek, waarondèr leden met dames en groot aantal gasten maakten van de zoo aangename afschéids voorstelling ge brnik. Deze ainasante avond had een uitgebreid program. Opgevoerd' werden „Lotos* doorConstant en „de Vrek" d'ooF Vitt der Stéinpel beide stokken werdén dóór da spèlers goed weergege ven. Vérder zang, voordrachten enz. Dézen avond zal zeker nog lang in aangename herinnering blgven. WARDER. Vrgdag en Zondag j.l. gaf „het vfksfare-gezeiachap bare,laatste opgetogen pnbliek geschonken het beate, wat zjj bezat en daardoor de geschiedenis van Broek verrijkt met een goéde én groote herinnering aan het huwelijks feest van onize Koningin. Io bizonder* heden zalien we niét treden, we déden dit reeds voor een. groot gedeelte voor den feestavondwe bèrhalén slechts, dat allen sncces hadden én dat'bjj deze gelegenheid opnieaw is gebleken over hoeveel goede' krachten in velerlei op zicht op ons dorpje kan worden beschikt. We noemen daarom niemand afzonderlijk en maken slechts eeoe.oitzondering voor de heeren L. Bleeksma en dr-C Bakker, de antenrs van den tekst der opgevoerde operette, waarnifdaldeljjk ea klaar is gebleken, dat de belde .heeren met «ere een plaats kn«nem innemen onder de schrijvers van tooneelwerken, zooals vaak voor het voetlicht worden gebracht. Moge de eendrachtige samenwerking der drie vereenigingen 'leiden tot steeds grooter waardeering van elkahdert Werk. De schooljeugd alhier is Ponder* dag 11. onthaald op allerlei versnaperingen en óp eene voorstelling in hét paérden* spel van den heer Kinsbergen'. Hoogst voldaan kwamen de jonge dames en heeren tegen vieren:'thals. Ook de leer lingen der bewaarschoól hadden Vrgdag eer pretje en kwamen des middags be last en beladen met „ieta zoets" bg hnnué ouders terag,» .éi.-;Uw ■l i Ai' y-- --- NECK. Zondag j.l. gaf de redergkert- kamer „de Eendracht" 'haar tweede uitvoering. Opgevoerd werd „Het Parel snoer" of Knecht, Dienaar én Heer, drama in 8 bedrijven.; -Zg moohteuzlch jnHyoeriJig in dit salzoen. No. I vaa het in een flinke opkomst verheugen, terw|l

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1901 | | pagina 2