Algemeen Overzicht. Uit de Provincie. PURMEREjm zeldzaam artikel. Er wordt, veel te veel knust gqnpemd, wat geen kunst Is, Ieder die met gewone gaven is bedeeld, kan met de noodige lessen en eigen oefening een aanmerkelijke vaardigheid, b.v. in da mnziek verkrijgen, een Verbazing, wekkende vlugheid met de vingers en een verrassende bekwaamheid in het lezen van moeilijke mnziek. Maar dat is nog geen knnst, al kijken leeken in het vak er ook met verbazing naar. Oefening alleen kan niemand tot eed kunstenaar maken. Er moet iets in hem zitten, dat hem onderscheidt van de meeste anderen, iets waardoor hjj zich verheft ook boven den meeBt geoefende en dat niet door oefening te winnen is, Met meer recht dan bjj den koninklijken titel voegt bet „bjj de gratie Gods" bjj dien van konstenaar. En wie dat bij zondere in zich heeft, dat een kunstenaar boven den enkel zeer geoefende verheft, behoeft niet eens zooveel onderwijs te ontvangen om weldra boven de menigte nit te steken. Het is wel wonderlijk in- tusschen, dat zelfs vakmannen het raak niet zien, of er een kunstenaar steekt of niet in een josgmensch, dat tot hen komt om hnnne opinie te vernemen. De voorbeelden daarvan liggen in de ge schiedenis voor het grijpen. De onlangs gestorven maestro Yerdi werd ep 18jarlgea leeftijd niet toegelaten als leerling op een Consérvatorinm, omdat men geen talent in hem vond. Van Napoleon wordt vermeld, dat h(j aan de militaire school te Brienne weinig verwachtingen op wekte. En toch heeft Verdi de wereld Verbaasd door zjjn muzikaal genie, gelijk Napoleon getoond heeft de grootste veld heer der nieuwe geschiedenis te z{jn. Wees voorzichtig, gij ouders die uw kind toor de kunstenaarsloopbaan bestemt. Het is erg verleidelijk, dat weet ik, zoo het een meer dan gewonè vatbaarheid voor knnst toont in zjjn jeugd. De knaap, heeft er zelf liefhebberij voor en heeft ook al gelezen en gehoord van de triomf en der groote kunstenaars. Zgn eerzucht is niet wenig geprikkeld en doet hem ijverig studeerea. Reeds verbeeldt hjj zichkonstenaar te zijn, zoo dikwijs om standers hem prjjzeih om zijne vorderingen. En komt er een deskundige, die'hem niet onverdeeld prijst en hem ernstig waarschuwt voor deze en gene gebreken, dan 4enken de ouders en de jeugdige knnstbeoefenaar al aan „jalousie de me* tier." Toch loopt bet met de meeste kinderen, die voor knnstenaar opgeleid worden, zóé af, dat ze blij mogen zjjn ten slotte door lesgeven en medewerken met anderen een behoorlijke broodwinning te hebben. Muziekonderwijzer enfin, een fatsoenlijke betrekking, dat is waar, maar 't is tooh niet dat wat onders en kind zich voorstelden is meestal de hoogste rang, die door kinderen met zooveel aanleg voor mnziek bereikt wordt In het algemeen schijnt het mjj toe, dat het nattig zon zijn, kinderen nooit bepaald op te lelden voor kunst. Men kan ze gernst wat van de eene of andere knnst laten leeren, maar men moest ze nooit de kunstenaarsloopbaan voorspiegelen Laat üw jongen of meisje maar piano of viool leeren spelen of teekeuen of boetseeren, maar tracht nooit het idee in Rem op te wekken, dat hjj een meestér in het vak kan en moet worden. Wie wat muziek, of teeken- of Bchllderknnst verstaat, kan er heel 2jjn leven en vrjjen tjjd genoegen van hebben. Hjj is In staat veel meer waar genot te smaken dan wie niets van deze kunsten weet Daarom is iemand, die in zijne jengd er iets van geleerd heeft en er lief hebberij voor bebondt er zjjn onders altjjd nog dankbaar voor, dat zij het hem hebben laten leeren. Maar wie door hen de kunstenaarsloopbaan is ingestuurd heeft tot de jaren des onderscheidt ge* komen, maar al te vaak reden, zich over die dwaasheid der onders te beklagen. De meeste meuschen zjjn zóó, dat dilittantiSme in dè knnst hun ten goede x komt, maar het streven naar het meester schap noodlottig voor ben afloopt, Want een jongmenscb, dat zich voorstelde een maal als knnstenaar met roem en schatten overladen te warden en na voleindigde stadie in het geheel geen roem verwerft en 'slecht» ter naaweraood zijn brood kan verdienen ia een beklagenswaardig wezen. F. De overleden Koningin van Engeland zal Zaterdag 2 Februari met groot mi litair vertoon worden begraven, zjj moet dat zoo begeerd hebben. Een groote vlootvertooning komt daar ook bjj te pas en een aantal gekroonde hooiden brengen haar de laatste eervoorop baar kleinzoon de Dnitsche Keizer met zjjn Kroonprins, die al tot Ridder van de Kouseband benoemd is, dan volgen de koningen van Belgie en Portugal en een aantal Hertogen. Inmiddels hondt de ntenweKoning Ednard VII zich bezig met aDerlei proclamaties, waarbij hij de schoonste plannen openbaart es natuurlijk niets dan vrede bedoelt Bjj al zjjn titels heeft deze nienwe Koning zich ook al dien van „Opper-Heer van den Transvaal" toegeelgend. Het treft eigenaardig dat de begravenis van Koningin Victoria samen valt met de huwelijksfeesten van onze Koningin Wilhelmina, die op 7 Februari den hechten band zal sluiten met Hertog Hendrik van Mecklenborg, die intnsschen al Nederlander ia gewor den. Zoo staat Earopa voor 't begin èn 't einde der beide gevierde Koninginnen. Dat het eok bjj ons niet aan plechtige feesten zal ontbreken laat zich denken. In alle steden en dorpen in ons land wordt geld verzameld voor een huldeblijk aan de Koningin bjj baar tronwen en aan geld geen gebrek. Door al die drakte zon men haast Zuld-Afrika en China vergeten, toch zegt men, dat d» ontslapen Koningin, die den Afrikaanacben oorlog in den laatsten tjjd zoo op het geweten drokte, dat zjj nog in een heider oogenblik Keizer Wilhelm zon hebben doen beloven, dat hij maat* regelen zon nemen om aan dien oorjog een einde te maken. Ook een Engelsch blad zegt uÉtgoede bron vernomen te hebben dat tufschen Koning Eduard en Keizer Wilhelm en Lord Roberts zeer geheime besprekingen zjjn gevoerd over den oorlog in Znid-Afrika om daaraan op de beste wjjze een einde te maken. We zjjn zeer benieuwd wat dat voor plannen zullen zjjn. Ook de Rassische bladen meenen dat na de tjjd van interventie gekomen is en dringen daar zeer op aanterwijl te Wiesbaden een drnk bezochte vergade ring is gehoaden ten ganste der Boeren, alwaar onder Inide geestdrift besluiten werden genomes Van de hartelijkste sympathie voor de Boeren en afschnw van de Engelsche wreedheden jegens vrouwen en kinderen, serwjjl bjj de Dnitsche Regeering wordt aangedrongen om in dezen wat meer in overeenstem ming met het Dnitsche volk te handelen. De berichten nit Znid-Afrika vloeien traag. Het blijkt nn dat de Boeren aan een der mjjuen b{j' Johannesburg voor 31/» nlilioen schade hebben aangericht. Z0 beschadigden stelselmatig de machines, naar 't schijnt onder leiding van ont« slagen arbeiders. Een paar honderd Boeren hebben dit werk volvoerd; na- tnurljjk in 't bewustzijn dat die mijn eigenaars de oorzaak van den Oorlog zjjn. Kitchener had gezegd dat die eigenaars hnn eigen mjjnen moesten besehermen en te Kaapstad hebben ze ook al een corps van 1200 man bjjda voltallig, die af zullen reizen, zoodra er gelegenheid is, doch die gelegenheid werd door de Boeren zeer benadeeld, daar zfi telkens op treinen loeren en die aanvallen. Bjj Kimberly hebben de Boeren weer een trein aangehouden, nadat zjj eerst 2Q Dnblinsche Fuseliers gevangen namen. De trein had geen geleiders, de stoker sprong bjj 't eerste scbot van de loco motief, ging langs een omweg naar Kimberley en behoedde daardoor een tweede trein om genomen te worden. Nn de treinen door de Kaapkolonie zoo vaak worden opgehouden, heeft Kitchener ge last de goederen door Natal te zenden; maar daar de Boeren ook daar gereed zjjn om in te vallen, .bedreigt de Engel- sohen gebrek. De laatste telegrammen van Kitchener luidenSmiths Dorrien keerde van Carol'na terug na de Boeren- strijdmacht verstrooid(?) te hebben. Op zjjn teragtocht bad hjj veel last van scherpschutters (dat zollen die verstrooi den geweest zjjn). Zjjn tonaal verlies bedroeg 4 dooden en 17 gewonden. De Wet's krijgsmacht is met Knok slaags geweest, bizonderheden omtrent dit gevecht zjjn niet ontvangen. De Wet's bedoeling is weer in de Kaapkolonie te vallen. De bezetting van Brandville door de Boeren wordt bevestigd. Hun hoofd kamp is te Tontelborstkerk farm, dat als da korenschuur wordt beschouwd van Frosersborg, Ca'vinia en Kenhart. Zjj hebben daar overvloed van paarden en voorraad. Men vreest dat de taak van de Boeren nit de Kolonie te drjjven zeer moeiljjk zal zjjn; de omliggende streek is zeer ongeschikt voor mi'itaire operaties. „Zoo moet 't gaan". J. N. W, MONNIKENDAM. De heer Müsbach geeft weder gelegenheid tot amusementen. Voor 't oogenblik is zjjne localiteit tot circus ingericht, waar de heer Klnsber- gen met zjjne aardige pony's voorstel lingen zal geven en op Woensdag 6 dezer komt bet Nederlandscb tooneelge- zeischap onder directie van de heeren De la Mar en v. d. Berg er eene groote voorstelling geven met het boeiende drama „De Voddenraper van Parijs," vertaald door den heer C. T. P. Bigot. Men zal op 't gebied van décor en costnmes ookwel iets anders te zien krijgen, dan Monnikendam gewoonlijk oplevert en daar bet zoowat tegen de vasten loopt, cal zeker ieder gaarne nog eens willen profiteer en, die gaarne tooueelspel ziet. De heer Kinshergen zal eveneens wel pobliek trekken, want er gaat van zjjn cirque eea goeden roep nit, en in de zaal vau den heer MÜBbach kan men warm zitten on tevens goede consumptie verkrijgen. De heer Herman Kernkamp van Hoorn sprak hier jl. .Woensdag op het Nnt en wist zjjn gehoor zeer te boeien zoo door inhoud als voordracht, Jammer maar dat het Nut ziób niet in die be langstelling mag verheugen, waar het recht op heeft én de sprekers# wie ze ook zjjn nooit voor volle zalen optreden. Haring wordt er' nog niet weer gevangen en al wat de visscherjj 1n onze boort oplevert is een spierinkje of wat gerookte sprot. Donderdagavond echter heeft de bokkingrooker G' Posch nog wat hariog gekocht tegen ruim f 8 't tal. Een oud vrijgezel, zekere A. G. alhier schjjpt in 'de laatste dagen'aan verstandsverbijstering te lijden,want hjj is ieder oogenblik zoek en veroorzaakt zjjne omgeving angst voor een ongelak, i WEST-GRAFTDIJK- Den 4 Febr. zal alhier eene' lezing gehouden worden vanwege de afdeeling Graft van bet „Witte Kruis", dóór den heer Dr- H, van den Berg te Haarlem. Als onderwerp der lezing is opgegeven: „Voeding en voedingsmiddelen"^ OOST-GRAFTDIJK. Den 26 Jan. j 1. hield het Ziekenfonds „de Voorzorg" alhier eeue vergadering om verslag uit te brengen omtrent den toestand dezer instelling sedert de oprichting van Mei 1900. Aan contributie der leden was ontvangen f 249.50; van'de donateurs f 22aan nitgegeven boekjes- f 8.40 totale ontvangst f 272.90. De uitgaven voor bodeloon, drukwerk enz. bedroegen f 35.61, zoodat de rekening sloot met een batig saldo vaB f 244,29. De uitkeering bjj ziekte vangt aan een half jaar na da oprichting. De kerkeraad der Doopsgezinde gemeente alhier Iveeft besloten tot het bonwen van eene nieuwe pastorie. Voor dat doel is onlapgs reeds eau perceel aangekocht. u, WARDER. Difóclag Februari, des avonds 7 uur, zal bïe heer A. K. Okkinga uit Arnhem in da, vereeniging „Volks belang" eene reda> houden over „Vee- voedering" toegelicht met lichtbeelden. Den 2 Feb?, herdenkt de werk man P, Binnenwjjqend den dag waarop bjj voor 25 jareq als dienstknecht en arbeider bjj den landbouwer A. Nooy.Az. in dienst trad. Hét bewjjs dat Binnen- wyzend de belangen van zjjn patroon altjjd heeft behartigd bljjkt daaruit zeker, dat hjj bjj jaren lange ongesteldheid nooit de stenn van hen heer Nooy heeft gemist. Vrjjdag 8 en Zondag 10 Febr. geeft het fanfarecorps hare tweede uit voering. KWADLTK. Woensdag 31 Jannari werd alhier in 't éafé van den heer C. Groen weder een lezing gehoaden door de vereeniging „Nat en Genoegen". Als spreker trad op deU heer J. Bark Mz. met „de geschiedenis van Olleboer, Tamme en Maonje Jent". De eerste bjjdrage voor dien avond wérd gehoaden door den heer B- Houtman van de Purmerdjjk. die zich goed van zjjne taak kweet. Verder traden nog eenige sprekers op en sloot de redenaar met eenige gedichten van Lanrillard. Een 'dankbaar publiek was sprekers loon. Na een kort woord van dank van den voorzitter werd de vergederlng gesloten, BROEK IN WATERLAND. Op ini tiatief van de heeren L, de Oude en G. Vas Visser ondtjrscbeideljjk dijkgraaf van Waterland en Beemster is Vrjjdag jl. te Amsterdam eene vereeniging opgericht van Dijkgraven of Voorzitters van Water schappen in Noordholland waarvan ook secretarissen van die colleges lid zollen kannen worden. W{j juichen dit begin van samenwerking ten zeerste foe, daar onze Noord- HoU&ndsche Waterstaat in menig opzicht nog „in staat van wording" verkeert. NIEUWENDAM, 28 Jannari. De beer H. Sysling, agent yan het Ned. Zend. genootschap te Rotterdam heeft met groot sncceB en voor eene volle zaal zjjne aangekondigde voordracht met Licht beelden gebonden. Wjj geven bier de volgorde niet op. Ieder kreeg een pro gramma. Veel en velerlei deelde spreker ons mede van de Mlnahassa. Ook werden ons enkele voorwerpen getoond en be schreven. De liohtbeelden maakten in de zaal van Mej. de weduwe Wit een uit muntend effect. Die van het Hooge Bruidspaar (Koningin Wilhelmina en Hertog Hendrik en vooral van de Konin gin Regentes maakten een machtigen indruk. Oom Paul, werd niet vergeten en toen de redenaar het auditorium nit- noodigde het „Wilhelmus* en het „Traus- vaalsche volkslied" te zingen, steeg de geestdrift ten top. Fr werd flink en krachtig gezongen. Het was een beerljjko avond. Aan het slot voelde de Heer W. H. Luttenberg zich gedrongen, namens de vergadering een woord van warmeu dank tot den heer Sysling te richten en hem een „tot weerziens" tóe te roepen. 29 Jan. 1901. Dinsdagavond ver gaderden alhier de timmerlieden van Nienwendam en Buiksloot ter bespreking van loousverhooging. In die vergadering werden de punten bepaald lo. Loon 20 cent per uur met verplichting dat geen enkele, timmerman voor pavticulieren onder het loon zal werken, 2o. dat het loon door de timmerlieden bepaald, zal ingaan den llen Februari. Men sprak den wenech nit dat de medeburgers hun zullen steunen in de naar bons inziens bllljjke eischen. PURMERLAND, Door de gladheid bad heden een dienstmeisje het ongelak te vallen tnet het noodlottig gevolg, dat haar been boven den enkel brak. Dr. Jelgersma was spoedig ter plaatse om de noodige hnlp te verleeoen. Tot predikant bjj de Ned. Herv. Gem. alhier js beroepen de heer Ippins Fokkens. DE RIJP. De heer Smeenge, lid der Tweede Kamer, die Woensdagavond in eene publieke vergadering alhier zon spreken over het Onderwerp „Volksban ken," heeft wegens eene lichte keelaan doening, daarvan voorloopig moeten' afzien. Zooals wordt medegedeeld is op initiatief van een paar dames, eene ver eeniging opgericht van vronwen en meisjes, die zich ten doel stelt het ver vaardigen van kleedingstnkken, en het uitreiken daarvan aan behoeftige dorps- genooten. PÜRMER. Door eenige ingezetenen is besloten op een gtok grond, aan den Oosterweg, daartoe afgestaan door den heer G. van Twlsk, eene Kaaafabriek op te richten. De deelnemers stellen zich voor dat de fabriek met 1 Meia.s. in werking treedt. Dat een goed voor beeld, goed doet volgen zal ook bier wel' bewaarheid, worden. We vernamen, dat] ook in een ander gedeelte van de Pur-! mer sprake la van de oprichting eener fabriek. Hollandsche Maatschappij van Léndbouw, Afdeeling „Beemster, Purmerend en Omstreken." Deze afdeeling vergaderde Woensdag ji in „de Doele" alhier. Ze werd ongeveer elf unr geopend door den aftredenden Voorzitter, den beer A. Zjjp van Beemster, met 'n woord van welkom tot de aanwezigen, die tot z'n leedwezen nit 'n kléin aantal be stond, wegens 't ongunstige weer. Tegenwoordig waren 3 Bestunrs- en 8 gewone'leden. De nienw benoemde Secretaris, de heer G. G. Dekker, ias de notulen der vorige bijeenkomst, welke onveranderd waren goedgekeurd. Alsnu kwam aan de orde Punt 3. Op- en aftreding van 't Bestuur. De aftredende Voorzitter zegt den leden dank voor de welwillendheid, gedurende z'n Voorzitterschap in 't afgeloopen jaar. Ook aan het aftredend Bestnnrolld, den heer H. da Goede Az(niet tegen woordig) brengt spreker z'n dank tos voor den krachtigen stenn, welke hjj in zjjne betrekking steeds van hem mocht ondervinden en beveelt zich in z'n voortdurende vriendschap aan. Zloh tot den heer Dekker richtende, zegt spreker dat in z'n benoeming tot Secretaris 't bewijs Ugt dat de afdeeUng z'n talenten waardeert. Hjj hoopt, d&t hjj dezelide activiteit zal betoonen, dan den .afgetreden Secretaris. Van den heer Bakker (niet tegen woordig) optredend Bestnnrslid,' hoopt spreker dat bjj 'n goeden stenn moge wezen in 't Bestnnr en z'n beste krachten zal aanwenden tot den bloei der afdoeliog. Ten slotte richt de Voorsitter zich tot den optredenden Voorzitter, den heer J. W. H. Geerlings en hoopt, dat bjj de belangen der .afdeeling steeds naar recht en plicht moge vervollen. Spreker overhandigt hem daarop den Voorzitters hamer cn verzocht den hesRGeerlings alk zoodanig op te treden. Den heer Geerlings dankt den Voor zitter voor z'n welmeenende woorden. Hjj zegt, dat de heer Zjjp trotsch mag zjjn op de onder zjjn Voorzitterschap ten vorigen jare gebonden en zoo uit stekend geslaagde tentoonstelling. Hierop aanvaardt spreker z'n betrekking. De Voorzitter, de heer Geeyjlngs, dit thans Punt 4 „Mededeelingen" aan de orde is, doch dat er geen stokken zjjn ingekomen. Alleen herinnert spreker, dat er in dit lokaal 'n ljjst ter teekening ligt, om de groote Zondagsnajaarsmarkt voor Parmerend, Alkmaar en Hoorn te behouden, zoo als deze reeds jaren herwaarts en in 't belang van deo handel op 't buitenland beeft plaats gehad. Op vooystel des Voorzitters wordt de subsidie voor dea Herhaliugs-carsas, ook dit jaar weder toegestaan. Punt 5. Rapport Leesbibliotheek. De heer J. D. Schnitemaker rappor teert, dat de bibliotheek in 'U zeer goeden i toestand verkeert, doch 't aantal lezers trenrig mag genoemd worden. Slechts twee leden maakten er gebruik vaD, die te samen drie boeken hebben gelezen. Spreker vraagt, namens zjjne mede commissarissen weder f 5 subsidie'aan voor 't onderhond der boeken. De Voorzitter zegt er niet tegen te zjjn, wanneer velen van de Bibliotheek gebruik maakten, 't Is daarom, dat spreker voorstelt 'n crediet te verleenen van f 5. Goedgekeurd. Punt 6. De heer A. Zjjp brengt, als,, afgevaardigde Van de afdeeling ter vergadering van Holl. Noorder-Kwartier, 'n keurig en gedetailleerd verslag nit van de gehoaden besprekingen en be sluiten aldaar. Niemand heeft eenige bemerkltfg op dit verslag, waarna deze rapportear door den Voorzitter namens de vergadering wordt dank gezegd. f Punt 7. Tot afgevaardigde naar dé vergadering van Holl. Noorder-KWrttier werd eerst benoemd de heer C. de Goede Hz., die echter bedankt. Daarna wordt gekozen de heer 0. Lakeman, die.deze benoeming aanvaardt. Punt 8. De Voorzitter deelt tpede, dat e* in 't Jaarboekje der Maatschappij nooit melding wordt gemaakt -van de Zondagsnajaarsmarkt te Purmefend en zoo ook die van Alkmaar en Hoorn. Deze opmerking is van dek heer H.'de Goede Az. die, hoewel niet tegenwoordig) gaarne wenschte, dat onze afdeeling de Redactie daarop opmerkzaam maken zou. Goedgekeurd. Punt 9. De vraagbus leverde niets bijzonders op. - Pont 10. De Voorzitter is genaderd tot de rondvraag. De beer Zjjp zegt; dat de heer C. de Goede Hz. in de 'laatste vergadering der Maatschappij, gehoaden' te Parmerend, minder vleiende uitdrukkingen heeft gebezigd tegenover den heer Vas Visser) als Voorzitter en de heer Korteweg,als Secretaris, in zake 't verzuim om zjjne caüdidatunr te vermelden in 't Landbouw Weekblad. Spreker kan den heer de Goede tbans officieel verklaren, dat de heer Korteweg daar niet de minste schold aan heeft, daar dit verznim onwillekeurig beeft plaats gehad. De Secretaris is toen niet in de gelegenheid geweest, dez» vermelding in 't reeds genoemde blad te plaatsen. Ten einde scheeve voor stellingen te voorkomen, wenscht hjj dit alsnog te releveereu, De heer D.'Zee en 8. Dik vragen hoe 't staat met de getuigschriften van de tentoonstelling, die nog niet ontvangen zjjn, of ten minste niet door allen. De Voorzitter belooft' 'n onderzoek hiernaar. De heer C. de Goede Hz, vraagt, of zich in 't Archief 'n volledig exem plaar Van 't Landbouw Weekblad bevindt f De Secretaris antwoordt ontkennend.. De heer de Goede wil dan de 9 jaar gangen van 't L. W- en van de Maand bladen, die hjj volledig in z'n bezit heeft, gaarne aan 't Archief afstaan. De Voorzitter aanvaardt gaarne dit aanbod en dankt den schenker namen* de vergadering. Niets meer aan de orde zjjnde, sluit de Voorz. de vergadering. Onze sUdgenoot, de heer M. Hui- senga, heeft zioh te Brussel op*'de' Academie van Beeldende Kunsten al feeder onderscheiden. In 'n proefwedstrjjd be haalde bjj van de 20 mededinger* ,'n tweeden prjjs- Hjj is alzoo één van de gelukkigen, ^le mogen mededingen naar 'n werkstuk, waaraan 'n som van eenige duizenden francs is'verbonden. 5 Stedelijk Muziekkorps, directeur de heer B Kwast, zal ook vertegen woordigd zjji bjj de Aubade te Gra- vantage, ter gelegenheid van 't Huweljjk onzer Koningin. Da optocht van de verschillende vereenigingen zal 7 Febrnari niet plaats hebben wegens te vele bezwaren. 's Avonds halfaoht zal „HetStedelijk Muziekkorps* in combinatie met andere vereenigingen eene uitvoering geven in „de Doeie". Woensdagavond bad in „de Doelen* 't groot Negerconcert plaats door de Amerikaansche Jubilé zangers uit Phila delphia, met medewerking van de Zwart*

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1901 | | pagina 2