PROCLAMATIE. Publieke Verhuring. le WILHEIMINA, Uit de Provincie. Stadsnieuws, Dam-Probleem. Advertentiëp. Marktberichten. Burgerlijke Stand. Boerderij. De Stadsboerenplaats ii Grasland^ Grasland Het is My eene behoefte, aan het Nederlandsche Volk; van •welks levendige belangstelling in het geluk van Mij en Mijn Huis Ik zoo diep ben overtuigd, persoonlijk mededeeling te doen van' Mijne verloving met Zyne Hoogheid, Hertog HENDRIK VAN MECKLEMBURG-SCHWERÏN. Moge deze gebeurtenis, onder Gods zegen, bevorderlijk zyn Aan het welzijn van Ons Land en van zijne Bezittingen en Koloniën in Oost .011 West. t' Lasten en bevelen dat deze Proclamatie in de „Staatscourant" en het „Staatsblad" opgenomen en ter plaatse, waar zulks gebruikelijk is, aangeplakt zal worden. Gedaan op het Loo, heden den IGden October 1900. I DE NIEUWE VOLKSDRANK. Wij, WILHELMINA, bij de oratie Gods, Koningin dsb Nedeblanhkn, Prinses van Orüijb Nassau, enz, enz, enz. clan mijn- Da Minister van Bnitenlandsche Zaken W. H. DE BEAUFORT. De Minister van Justitie CORT VAN DER LINDEN. De' Minister van Biunenlandsche Zaken H. GOEMAN BORGESIUS. Do Minister van Marine RöELL. De Minister van Financiën PIERSON. De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 0. LELY, De Minister van Koloniën CREMER. AVENHORN, 't Waa Donderdagavond feest alhier. Oud en jong maakte zich op om naar het lokaal van den heer F. Bakker te gaan en daar het 25-jarig bestaan der vereeniging Concordia" feestelijk te herdenken. De zaal was zeer goed bezet. Door den voorzitter der vereeniging, de heer. D. Le Clercq, werd de bijeenkomst geopend en daarna de feestrede uitgesproken, waarin het ont staan, de opkomst en den bloei der ver eeniging werden geschetst. Voor de op richters, de heeren D. Nierop en K. de Groot, (belden aanwezig) alsmede voor den burgemeester, de heer C. L. Spaans (ook aanwezig) die kraohtigen steuu aan Concordiaheeft verleend, werd eeq laid .hoeraaangeheven. In bonte afwis seling werden voordrachten, muzlekstok- jes enz. ten beste, gegeven, nu eens ernstig, dan weder berekend om de lachspieren vau het publiek in beweging te brengen. Dat duurde zoo tot half drie en nog was de voorraad niet uit geput. De voorzitter sloot echter toen de officleele vergadering, doch het was eerst vijf nar ongeveer, toen ook het danslnstige gedeelte van de aanwezigen vertrok, Dat bet Condordia steeds wel moge gaan BROEK IN WATERLAND. Naar wjj vernemen zal de heer Oost uit de Transvaal, die reeds op verschillende plaatsen o. a. te Monnikendam is opge treden, om mededeeiingen te doen over zijn vaderland en den onZallgen oorlog waarin het nog steeds gewikkeld is, zoo spoedig hem mogelijk is, ook bier in het Broekerhuis optreden. Waarschijnlijk zal dit plaats hebben op Vrijdag den 9 November a s, ,De gemengde zangvereeniging hield kaandagavond in het Broekorhuis hare gewone jaarvergadering, waarin door den secretaris penningme-stor een tamelijk bevredigend verslag werd uit gebracht over den toestand waarin de vereeniging verkeert. Het bestuur dat jaarlijks in Zyn geheel aftreedt, werd herkozen; voorts werden eenlge huis houdelijke zaken behaideld, terwijl met ingenomenheid werd begroet de mededee ling van den voorzitter dat de heer C. Tolk Hz», binnen korten tyd weder den dirigeerstok zal kannen ter hand nemen, daar Mars hem weder aan de zanggodinnen heeft afgestaan ik bedoel daar hij binnen kort met groot verlof MIDDEN-BEEMSTER. De eerste volks lezing van wege 't departement Beemster van deMaatschappij Tot Nat van 't Algemeen, zal plaats hebben den 14den November a. s. in het „Heeronhnis." Naar wij vernemen, zal de voor uitstrevende BnrgerKiesvereenigiDg alhier Zondag 28 October a a. vergaderen in het lokaal' „Marktzicht", oin een candi- daat te stellen voor lid van den gemeen teraad, OOSTHUIZEN. Jl. Donderdag 11 Oct. hield ons Burgernnt hare eerste byeenkomst in dit saisoen. Als sprefcer was door den heer I. Igesz nitgenoodigd deu heer J. Post, Sergeant Majoor te Hoorn, een spreker bekend door zijn goede voordracht. We twijfelden niet of de vergadering zou talrijk zyn. Maar helaas, buiten het bestnur waren er slechts 17 personen opgekomen. Toen de redenaar dan ook TeVnaaltje binnen trad keek hy vreemd op. Veel plaatsen, maar onbezet. Niet prettigvoor -een redenaar.' De voorz. de heer G: Biér, opende eindelijk na .eenigen tijd wachtens (hopende dat er meer leden zonden komen) de vergadering, en hoopte dat spreker, hier niet voor de laatste keer zoa optreden en betrad de heer J. Post het spreekgestoelte, met eene novelle van Wernmeus Bnniug, getiteld „De oude Admiraal in zijne omgeving," wat door den geacbten spreker goed werd weerge geven. Jammer dat de opkomst zoo klein was. De bydrage werd vervuld door den heer J. Joosten Hz., getiteld „De bedaarde Staatsman." Daar geen der leden iets had voor te dragen, betrad I de spreker nog zes maal de catheder en mocht bijval verwerven met zijne voordrachten. Daar de geachte spreker per trein naar Hoorn moest vertrekken, sloot onze voorz. om tien nur reeds deze bjjeenkomBt. Moge een volgende bijeen komst talrijker zjjn. SCHOUWBURG A, VAN LIER. We hebben Maandagavond weder eens de kennismaking vernieuwd met 'n oude bekende en wel met den Schouwburg A. van Lier, dien we gedurende 'n twee tal jaren op onze najaarskermis hebben gemist. Naar de opvoering van dezen eersten avond te oordeelen, schijnt de Directie voornemens alle zeilen bi) te zetten en het door baar in dien tnsschon- tyd verloren tooueeiterrein te herwinnen. Zjj opende dan hare tooneelvoorstel dezeir laatste' 'n afzonderlijkWQördvan: hulde 'voor z'd dn berispelijke kctie. Hij' is ons 'n goede, onde bekende, die we altijd met groote voldoening zien optreden. Ditzelfde compliment zjj ook gericht aan de beide eerstgenoemde heeren. De onnoozele „Jocbem NoBsler" en de typische dominé in spe „Godfried Bal- driaan" (de heeren Holleman en Willems) waren in één woord onverbeterlijk. En thans de Dames. In de eerste plaats noemen we „Frida", Mevrouw Andró Meen wissen, 'n '.ster van^ de eerste grootte aan 't tooneel der heeren Van Lier. Deze statige enliefelijke vergchyqing weet jeeda de sympathie van, 't kunstminnend publiek te ver- 'werven, vóór ér nog "'n woord over hare lippen is gekomen. We kennen haar sedert jaren en hoe dikwijls we haar ook hebben gehoord, zo bljjft ons altyd nieuw. Ze toovert mét haar spel en hare scbooDe, krachtige stem, draagt daartoe niet weinig bij. We hopen dezo week nog dikwijls van hare schoone voordracht te genieten. Hoewel ze dit maal als vronw van Axel van Rambow niet zoo sterk op den voorgrond trad, toonde ze niet minder, over welke groote gaven deze gevierde actrice heeft te beschikken. Met genoegen, maakten -_we voor de eerste maal kennis mét Mej. Martha Coerdes, die, als „Lonise", dochter van Haverman, ons zéér goed voldeed. In Mevr. Van Beem—Kapper zagen we thans niet meer Mej. Kapper van voorheen, maar 'n dame, die ons deed zien, hoe.; de kunst bjj haar, met de vermeerdering barer jaren, tot meerdere volmaaktheid, tot meerdere rijpheid was gekomen. Talentvol speelde ze de rol van „Brigitta" vronw van den onnoozelen Jochém Nuasler. We meenden in haar Bpel 'n sterke navolging te zien tegen over dat van de groote actrice Mevr. Albrecbt Engelman, zoowel wathonding, gebaren en stembuiging betreft.. De dames Mevr. Dons—Albregt, als „Lina" en Mevr. Rentmeester—Terranio, als „Mina", dochters van „Brigitta", speelden niet onverdienstelijk hunne rol len als verliefde landmeisjes. Kortom, de totaalindruk waa voor ons en zeker ook wel voor de aanwezi gen,; zéér gunstig te noemen. De Direc tie is met. de kooze van haar openings stuk zéér gelukkig geweest, Ih den tegönwoordigen tyd, nu het .Corrielis,, JEOQII Havik MjAw alkohol-vraagstuk meer dan anders voor- Grootes: ->/»i komt, in verband met de voorgestelde wijziging der Wet op den verkoop van sterken drank, is het zeker niet ondien stig de aandacht, vooral van tegenstan ders van het gebruik van alkoholische dranken, op den inhoud van genoemd boekje te vestigen. Het bevat een ploitdóoi voor het gebruik van Appelwijn eD jnoemt er, in tegenstelling van Alcoholische dranken,1 dg voordeelenvan op, als onschadelijk, held, gemakkelijke vertering, het niet. bevatten van schadelijke bestanddeelen en vooral een lagen prijs waarvoor hjj, JnJ vergelijking althansjmet andere wjjnen, verkrijgbaar ia. Hen die kennis met dezen drank willen maken, kannen we mededeelen, dat bij verkrijgbaar is by den' heer P. Brantjes, Dnbbele Bunrt alhier. Overleden: Cornelis, oud 15 weken,' zoon van S. Kooiman en G. Benjamin, van Haarlemnierliede en Spa^ppwiaqde. 7—pJ- mL. -L Getronwd: n i.JAOOB BQÓT-ji W fe en 1' n l''j G f h ('4 T; die, mede namens wederzydsche Familie, hun hartelpea dank betuigen, voor dé vele bewijzen van .belangstelling, by hnn Huwsiyk;Aidei:irotÜ«n. Pubmerend, 11 October 1900. 44 175. A. 3. 18. 22. 27. 31. .38. B. 25. 35. 41. 42. 43. 47.49. D 11. A. speelt en wint in 3 zetten. 174. 12 op 16 24 op 28 22 op 3Q op 50 wint. Ingezonden door E. G. Dettheuer, Corres pondent du Jeu de darnes pour la France te Amersfoort. PURMEREND, 16 Oot. 1900. 466 Runderen f 0.54 k 0.65 per kilo. waaronder 420 vett#. 10 Stieren 218 Vette Kalv.'0.65 0.85 167 Nuuht. id. »»9.20. Paarden t Veulens r Schapen. Lammeren» 231 94 '316 647 240 comm 1 625 475 nlt den dienst van Hare Majesteit's Hl „TT" al "7, lingen met „Oom Brüeslg", beroemd troepen naar huis wordt gezonden. b 6 bekenden 'roman van Fritz Renter, Regisseur de Heden avond wordt door commis sarissen der Nntabibliotheek voor het eerst in dit seizoen gelegenheid gegeven tot het ophalon van boekeu. De rederjkers bepaalden voorloopig hnn eerste uitvoering op Maandag en Dinsdag den 19 en 20 November a s. In stadie genomen zyn „Een Kerstavond" treurspel in twee bedryven en „De student thuis", blyspel ia drie bedryveq. De oefeningen in den wapenhandel onder toezicht van den officier, sedert met het voorbereidend militair onderricht zjjn Dinsdag weder begonnen. - Het weder van Zondagnacht hield hier velen een pops uit de slaap, doch richtte gelukkig geen onheilen aan. Volgens sommigen zou een koe'in het Znideinde getroffen en gedood, andere beweren dat het een kalf was, dat door een bliksemstraal verlamd werd. Wat in deze de waarheid in vermochten we niet te ontdekken- heer Isouard van Lier, Ouder gewoonte waa ook deze eerste voorstelling niet druk bezocht. Doch de Directie verdieit 'h woord van lof, dat ze zich hierdoor niet heeft laten afschrikken, 't Stok werd dan ook met den meesten ernst, 'n talryker opkomst waardig, van 't begin tot 't einde afge speeld. Na, de hoofdrollen waren dan ook aan uitstekende handen toevertrouwd. De heeren O. P. T. Bigot als „Oom Brüeslg" en Isouard van Lier als „Mozes" vervulden deze met grooten lof. Men moet acteurs in den volsten zin dea woorda zyn, om 'n rol zó» meesterlyk1 te spelen, als we dezen avond weder van hen in hnnne verschillende karakters mochten genieten. Om déze hoofdper sonen groepeerden zich zéér verdienstelijk Aiel van Rambow (de heer de Boer), Frits Triddelfitz (de heer Jan Malberbe), Pomuchelakopp (de heer Meyer) en Kar«l Havermann (de heer Laf emu). Aas Dinsdagavond ging by Van Lier „Anne-Mle", drama in 4 bedryven van Rosier Faassen. Voor een' welbekend stuk van een der beBte schryvers, nadden wo meer belang- stelling van de zyde van het 'publiek I jOlO5 kg. Boter verwacht en verklaren de oorzaak van de geringe opkomst aan de omstandigheid dat West-Friaia" van Hoorn, waarvan velen hier lid zyn, by den hoer Semeins optraden. Wel niet direct voordeelig voor de heeren Gebra. van-Lier, maar ee'n troost voor de geringe opkomst van gisteren. Hoogst tevreden en vol belangstelling volgde ieder de, opvoering. De heeren Van Lier hebben bewezen hnn oude gunstige naam nog Bteeds te kannen handhaven, Volgens adv. in dit blad zal het Tooneelgezelschap,, dir. A. van Lier, heden Woensdagavond optreden met „Krulmeldam in Parjjs" 'Donderdag met „de Kinderroofster" Vrydag met „Jan Ongeluk", voorafgegaan door „Assche- poea*Zaterdag met „Kraimeldam in Parys" (2e opvoering alhier), terwjjl het stok voor Zondagavond in het vol gend nummer zal worden bekend ge maakt. De heer J. van Voorst alhier herdacht 8 Octobor j.L zyn 25-jarige ambtsvervulling als ophaler van markt- gelden op de veemarkt, Dinsdagavond werd 'n jongentje van drie jaar alhier vermist, toebehoo- reude aan K. Dobber, die, zooaia bekend is, in 'n schuit woont, liggende in de lacob Raap. Webre. Alle zoeken bleef te vergeefs. Heden, Woensdagmorgen, werd het uit 't water, oumiddeiyk naast de schuit, opgehaald. Wy verwijzen onze lezers naar eene in dit nummer voorkomende adv. van den Sehoawbnrg dir. W. Hart. Morgen Donderdagavond wordt door dit tooneelgezelschap (geen onbekende alhier) opgevoerd een sncces-drama, ge titeld „Domey de Orang Oatang" of Trouwheid der dieren en laagheid der menschen, door den schrjjver van „de Levende Brng". Dit stuk is door geheel Nederland met het grootste succes opgevoerd. Verwacht Zaterdagmiddag 2 nur; Kinder- en Familie-Voorstelling. i kg- stuk i t r kg. stuk. i V 50 kg. te SCHARWOÜDE, gemeente A ven- horn, jp Llaacdi^ 22 Öq^oW 1900, dea middags 12 nur, in het Stations- Koffiehuis van Jb. SPOELDER, ten overstaan van den te Alkmaar gevei- tig den NoUris Mr, ADRIANU8 PETRUS HENDRIK DE LANGE, ram;"■■"»«--- 1. Het uitmuntend, WEILAND, leer geschikt voor .boLwliw,'"'genaamd „de Vyf Morgenf,'te Selïfrwqait, gemeente Avenhorn, groot 4 Hekto ren, 15 Aren, "80 Ce'ntiartnL Te veilen in diverse peroeelen; -Verhoord aan den heer .R. fle^G^opti <v j f 2. Hat uitmuntend WETLAND', zéér 'geschikt voof bouwland, lgénaamd :<„de Twee Morgeu- over de, Brng", aldaar,"' groöt 1 ""Hectare, 6t) X'ren, 40 Ceutlaren. Te vellen, ia perdeiée» len. Verhuurd aan den heer D. Kiaftl Eigendom- vah de familie'WINDER en te aanvaarden"KerattyL 1900. Inlichtingen worden gegeven, ten ka*-, tore van voornoemden Notaris aan de Breedstraat te Alkmaar. 100 se stuk. p. zsk. I VettcVark.» 0.40 0.'4Y Magere» 12.20.— Biggen 5.9.— Ghinicn "2.— 2.70 Zwanen ■■2 kleine 30.50 J-rnidd. jj t ,-r- 1.30 i 1.40 Kipeieren 4.75 5.50 Eendeior. 3.40 Kietffeei, Kalkoenen Hennen Hanen Zk. Appel.» 1.1.75 Zk. Peren I.1U »..1.50 Vette Koeien prijshoudend, handel matig. Vette Kalveren handel vlug. Nuehtore i id. handel vlug. Schapen en Lammeren- hoogerin prijs, handel stug. Vetto Varkens j handel stug. Magere id. handel matig. Biggen id. handel stug. Op verzoek van vele marktbezoekera zal voortaan afzonderfyk melding wordett gemaakt van het aantal vette koelen. 15 OCT. Op de jaarmarkt werden 4239 rnnderen aangevoerd. De handel waa traag met hooge" pr(jzen. 17 OCT. Aangevoerd 348 paarden. Prjjzen van f 70 tot. en met f 500. PURMEREND. Van 8 tot 15 Oct. 1800. Geboren: Grietje, d, v. Jan Rouwen Agatha Brugman. Getrouwd Jucpb Boot- en Eefje Kat. Overleden: Aaltje Blonienkamp, ,5 maanden, dpchter van Gerhard Casper Blomenkamp en Bregje van Noord. Petronella Wilhelmina van Kempe, 71 jaar, echtgenoote van iohan Harmanus Anthoniqs Johannes Middelhof!, 49 jaar, echtgenoot van Elisabeth Antoinetta Hubertina Paulina Receveur. - ILPENDAM. Van 8 tot 15 Oct, 18.00. Geene aangiften. BROEK IN WATERLAND. .Geboren: Cornelis Jacob, z. v. jan Bakker en van Grietje van der Nadort. BEEMSTER.' Van 9 tot 16 Oct. 1900. Geboren: Dirk, z. v. D. de Vries 'en J. Schotel. 'Neeltje d. v. P, Wratér- lióut en G. Vink. Ondertrouwd: Dirk Krujjt eh Neeltje Heldt. .- OOSTHUIZEN. Geboren: Adriaan, zoon van Pieter Meijers en Aafje,Zuidland. AVENIIORN. 'u- Van 0, tot 16 Oct. 19,00. 'Geboren: Christina Cornelia, a. v. We ontvingen dezer dagen een boekje j Geri.u 'Geurtse en Heintje Kamphorst. l> te Alkmaar, zal verkoopefl te ALKMAAR' In het Café ,de Kroon",óop M»aildag .19 Kovomber 1903, ,'s morgen*.lo.uurr 1. de alom bekende UITSPAlTNIlTfl 1 mét' Vergunning, genasMffi'vlJe' Vergulden .Wagen",- aan het'Groot i Nooqd-Hollandsch Kaaaal tó AlkiP»ar, met STALLINGEN, 26.31 'Aren., 2. De Weilanion met drie .Hnlajoa, liggende by No. d, a*n Réi iKaïnè»ë melksbuurt, langs de oude en nieuwe Hoornsche Vaart te Alkmaar, groot 5.18.03 hectaren. 3'. Het Weiland aan den Mannikerweg onder Oadorp, groot K.47.80 heqtaren. J)e- landery'en zyn geachikt--.yoor allea, ook b(jzonder voor.den koolböuw! -< BURGEMEESTER, eg WETHOUDERS der Gemeente EDAM, zyn voornemen» op Vrijdag den 2en Novombir 1900,' dea avonds ten 7 nre ia het bHeeren- Logement" aldaar, voor den tjjd van drie jaren i» verhuren a in „De Purmer* onder Edam, met de daarby behoorende zeer nitstekènde perceelen. gelegen in het allerbeste ged'eilte van „De Purmer", ter gezahjeniy'ké grootte van 33 Hectaren, 49 Aren, 30 Centlaren en drie perceelen uitstekend In den Poldeb „De Zeevang" aamen groot 7 Hectaren 48'Aren. Bnrgemeoater en Wethouders voornd. H. J. CALKOEN. De Secretaris, J.'LBÏJEN: 1 g. CONTENT bericht dat de lessen znllen beginnen a s- Dinsdag 23 Ootobor in het Lokaal „DE DOELE". Aanvang des av'önda 61/s uar.' "Ïi-S van dien titel,' dat een korte verhande- j ling bevat over' Appelwyn, door Dona Mosae. Dona Moaae la een fabriek van Appel wijn te Ejjuen bjj Maastrlollt. 1 Ondertrouwd: HendrikVisser (yin Oudendijk) en Klaaftje Wagémaker. WESTZAAN. Geboren: Ermpje, dochter 'van 0. Kujjt en 1 G. UotiwmHjé. Op MAANDAG 'en 'DONDERDAG AVOND 5'/2 —7 'nur Voor*leerlingen van jaar en ouder, i 20 ct. p. W. Zich aan te melden' vóór 31 Oct. b(j het H. d. Sch. m/d Bybelj Singel 87- 5 :v.<a. n. VERVEBN»

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1900 | | pagina 2