Buitenlandsch Overzicht, Uit de Provincie. Stadsnieuws. Ia Suzwuw traden 05 dames mevr. A - V. J mindere kwaliteit veè op die parken, Bal die verandering weinig baten. De Voobz, antwoordt, dat ook in Amsterdam zulke inrichtingen op de markt zjju aangebracht, 't Zon dos weDScheljjk wezen, dat we met een en ander eerst, eens nauwlettend de proef namen. De heer db Góede zégt,dat do Amsterdamsche markt meer gelijkt op 'n eiland, dan op 'n veemarkt. Spreker vreest/ dat 't vee op onze markt, staande aande einden der parken in veel minder conditie zal komen te staan. De Voobz. antwoordt, dat we dan tooh eerst 'n proef kunnen nemen. De heer Swxtzeb vraagt, óf ook Commissarissen der Veemarkt, daarover zijn gehoord. De Voobz. antwoordt bevestigend, van daar 't voorstel om 'n proef te nemen. Goedgekeurd. VI. Rekening Gasfabriek sluitende met 'n saldo van f 6164 39' zal-be handeld worden met de aanstaande gemeente-rekening. VII. Verslag betreffende den toestand en de exploitatie van de Gasfabriek, dienst 1899. Ter visie. VIII. Jaarverslag van 't Openbaar Onderwijs over 1899. Ter visie. Pant 3. Eenige af- en overschrijvin gen, dienst 1899, worden goedgekeurd. Pant 4. Gemeente verslag over 1899. De heer Bakkeb wonseht, dat -zoo danige verslagen aan de leden worden rondgezonden, zonder dat ze er om behoeven te vragen. Wordt besloten dat eik lid 't verslag gedurende twee dagen ter lezing zal ontvangen.' Pnnt 5. Verordening tot heffing van wik- en weegloonen, Pant 6. Verordening tot heffing van' begrafenisrechten, ':'V: Pont 7. Verordening tot heffing van overvaartgelden, Pant 8. Verordening tot heffing van reohten voor het gebrnik van gemeente grond en Pnnt 9. Verordening tot heffing van rechten voor het gebrnik van gemeente- water, worden 'zonder nadere lezing en zonder discussie goedgekeurd. Pnnt 10. Ontwerp aJres betreffende progressieve heffing van den Hoofdei. Omslag. De Voobz. stelt voor, dit meermalen besproken adres eeoigszlns te wijzigen en juister weer te geven, dan in 't eerste adres was bepaald, omdat in dien tijd zich andere gezichtspnten hebben voor gedaan. B. én W- achten 't nameljjk wenscheljjk dat aab de gemeenten de noodige vrij heid werd gegeven tot heffing van den Hoofdei. Omslag. De leden verlangen op verzoek des Voorzitters geen voorlezing van't adres zoodat bèsloten wordt dit stak in de notalen op te nemen. De heer Stoijt vindt 't onnoodig 'n adres aan de Tweede Earner op te zenden daar hij, in 't belang van Purmerend, outhonding raadzamer acbt. De heer Bakxsb vindt, dat, al hebben we er geen finantieel belang bij, 't aan banden leggen der gemeenten niet wed- scheljjk acht. Daarom zal hg vóór 't inzenden van bet adres stemmen. De heer be Goede is 't niet eens met dén heer Stnjjt. We hebben een maal tot inzending van 't adres besloten. Spreker wenschte echter daarin nog de conclusie op te nemen, dat de autonomie der gemeenten in dit Wetsontwerp krachtig zal worden nitgedrnkt. De Voobz. herinnert dat, indien de aftrek der percentage te laag is, de inder bevoorrochte bnrgers ook te hoog Hen worden belast e heer Stoijt verlangt stemming. Jk. gebonden stemming wordt 't adres met algemeene stemmen op 1 na (die van den beer Stnjjt) goedgekeurd. Pnnt 11. Verzoek van Regenten van het Gast- en Proveniershnis, om één der zolders van het Gesticht te mogen inrichten tot slaapzaal. De Voobz. zegt dat de onkosten hier van ongeveer f 200 zullen bedragen. Regenten en doctoren oordeelen die in richting dringend noodig. De heer Ohmstedb (Regent van 't Gasthuis) verklaart dat de tegenwoordige toestand onhoudbaar is. Zieken en ge zonden slapen op ééne zaal bjj elkander. Op den grooten zoldsr kan uitstekend een tweede slaapzaal ingericht worden. Spreker acht verbetering dringend noódig. De heer de Goedb vindt, datdit huishoudelijke zaken zjjn en tot de be voegdheid behooren van Regenten. De Voobz. antwoord^ dat 't Gasthnls een gemeentegebouw is ale zoodanig behoort 't toestaan van gelden tot de beyoégheid - van den Raad. Goedgekeurd. Pnnt ,12- Voorstel, tot Verbooging van de. gasprijzen. De Vooaz. zegt, dat we 'n' tjjd lang de gasprjjzen hebben stsmdde gehouden, doch na met 1 Mei 'n nleaw. contract Intreedt, zjjn wn verplicht tot verhoogirg <wr te gaan, Wowillen hojea, dat die Verhooging slechts tjjdeljjk zal zjjn en beloven, zoo spoedig 't eenigszins doenlijk is, den gasprfis met geforcèerden marsch te verlagen. Dientengevolge stellen B. en W. het lichtgas met één cent en 't kookgas eveneens met één cent- per kobieke Meter te verboogen. De beer Lankedma vraagt, wannéér 't oude contract van de steenkolen afloopt. .-. De Voobz. antwoordt: met' 1 Mei, We hebben echter 'tgelak, dat de laatste schnit met kolen volgens 't oude contract van uit Rotterdam reeds op weg is en alzoo nog moet worden ontvangen. De heer Lanielka voèrt aan, dat de cokes, die nog vad die kolen komt, 'n aardige recette zal opleveren. De Voobz. zegt, dat we heden morgen hebben vernomen, dat do jjzerprjjzen in Amerika zjjn gedaald. Misschien volgen de kolenprjjeen na ook wel spoedig. Spreker maakt -tevens van de gelegen heid gebrnik, om openlijk 'n woord van waardeeriDg nit te spreken, voor de flinke en accurate behandeling, die we steeds mochten ondervinden van de leveranciers der kolen, de heeren Hans Zonen te Rotterdam 't Voorstel tot verhooging wordt daarna goedgekeord; Pont 13 Wijziging en aanvolling gemeente-begrooting, dienst 1900. De Voobz. deelt medp, dat de Schut- terjj-begrooting niet ontvankelijk is ver klaard. Dientengevolge zjjn eenige wijzigingen- en aanvallingen in de gemeente-begrooting noodzakelijk ge* worden. Benevens andere wijzigingen wordt oa. voorgesteld de jaarwedde van den adjnnot-commies, den beer H. N. Zwart, met f 50 te verhoogen, wegens 25-jarige getronwe en ijverige plichtsbetrachting in dienst der gemeente. De heer de Goede vindt 't vreemd, dat de Voorzitter thans 'n tractements- verfaooging voorstelt baiten de begrooting. Spreker herinnert aan de woorden des Voorzitters, bjj 't ten vorigen jare ingediende verzoek om tractements- verhooging van den heer Geerlings, waarbij ZEA. verklaarde, dat dit ver zoek eerst bjj de vaststelling der gemeente-begrooting kon behandeld wor den. De Voobz. antwoordt, dat 't bier 'n jubilé geldt en die verhooging moet beschouwd worden, als 'n erkenning van de diensten door den heer Zwart gedurende 25 jaren bewezen, 't Voorstel wordt goedgekeurd. De heer Switzeb komt terug op de Schutterij en moet3 't zéér betreoren, dat we gedwongen zjjn er ons bjj neer te leggen. Wanneer we echter nagaan, dat de Schutterij on3 °P 11-72 per man kómt te staan en te Enkhnlzen slechts' f 4 41, dan moet bjj zeggen, dat we hier dan toch 'n verduiveld daar stelletje schatterjj hebben. Spreker leest zoo dikwjjls, gelet op dit, gelet op dat, doch b|j hooptdat we dan ook eens spoedig mogen lezen„Gelet op de afschaffing der Sehntterjj V Spreker protesteert ten sterkste tegen 't behoud der Sehntterjj, al erkent bjj dat om één onwillige de geheele Schntterjj-begrooting niet kan vallen. De Voobz. antwoordt, dat* we in 1t Koninklijk Besloit moeten berusten. De heer de Goede wil nn zelfs den post Sehntterjj verboogen en deze helden stoet tegen ongelnkken verzekeren; immers van 't schieten kannen ze 'n ongeluk krijgen? (De beelevergadering, verslag gevers en anditoriom zitten té sshndden van 't lachen. Alleen de Voorzitter hondt de achtbaarheid en waardigheid van den Raad op). De heer Baxkeb protesteert eveneens. We worden op hoogere kosten gejaagd. Er is echter niets aan te doen. We moeten ons bjj 't besluit neerleggen. De wjjziglng worden hierop goed gekeord. g. f- Pnnt 14. Oprichting telephoonnet. r De Voobz. biedt' de verontschuldiging van 't Dagel. Bestnor aan. dat het deze zaak eerst heden ter tafel brengt. Ver- schoonende redenen, zjjn hiervoor, dat we ons eerst tot verschillende antoriteiten hebben gewend, om de zaak vooraf be hoorlijk te kannen onderzoeken. Tbans bieden B. en W- den Raad een nitvoerig rapport aan, - waarvan de leden vooraf kennis hebben kannen nemen. De beer db Gobdb zegt, dat B. en W. voorstellen, of de exploitatiq zal uitgevoerd worden door de bestaande Commissie of wel door B. en W. Spreker is 't daarmede niet eecs- We hebben aanzegging ontvangen, dat Pnrmerend zal worden aangesloten aan 't inter communaal net. Na beeft 'n vergadering van particnüeren uitgemaakt, dat 't ook wenscheljjk is een commnnale verbinding te verkrijgen. Spreker acht 't derhalve onnoodig hierover te beslissen. Spreker had - verwacht dat B. én W. zonden gekomen njjn met een voordracht tot een^comnmnale verbinding nit te voeren door de gemeente zelve. De he«r Stoijt zegt dat de berekenia- gen van B. en W. en die der commissie ongeveer hetzelfde, zjjn. De Commissie kan reeds rekenen op 26 aacslaitingen. De vraag is thans slechtsOp welke wjjze kan die zaak thans zoo spoedig mogelijk opgelost worden. De exploitatie kosten kannen door de Commissie zoo goed als gedekt worden. Gesteld, „dat er bjj moetwat staat er dan nog ia den weg om die oprichting te doen slagen. Sprekfcr wil den spijker op den kop slaan en stelt de vraag0: „Zal de ge meente tot exploitatie overgaan, ja, dan neen De Voobz. antwoordt, dat B. 'en W. aan de heerea (Commissie) alles hebben medegedeeld, ban inzage van alle stok ken gegeven en in overwegiog gegeven zich nader te wenden tot den Raad. -Pertinent verklaarde spreker nooit te hebben gezegd) dat B en W. daarom trent nadere voorstellen zonden doen. Men is vermoedelijk afgegaan op een berekening van een specialiteit. Nn is 't wel waar dat men gerekend heeft op subsidie en B en W-zullen de laatste zjjn, om hieraan honne goedkenring te onthouden. De gemeente Purmerend be hoeft gelakkig nog voor geen duizend gulden of wat op zjj te gaan, waar 't de oprichting van nóttlge instellingen betreft. Doch B. en - W. wenschen de beslissing - aan den Raad over te laten. We vonden thans geen vrijheid om langer te wachten. - - De heer de Gobdb blijft bij z'n ge voelen, dat nog niet is uitgemaakt, «f de gemeente zelf de exploitatie wenscht. Wanneer er bjj de Commissie plan be stond, om subsidie te vragen, zonden we reeds veel verder zijn. De Voobz antwoordt, dat de Com- Daissie heeft verklaard, zich nader tot denv Raad te wenden. Wenacht de gemeente 't pertinent We weten niet. Doch laten 'de ingezetenen zich wenden tot den Raad/ dan kannen we handelen. -De heer Switzbb zegt, dat de Com missie met bare plannen kant en klaar is, doch de onkosten aan anderen wil overlaten. Spreker ziet ook niet in, waarom we deze zaak no niet zonden kannen afmaken..; Hoe men er ook over denkt, Pnrmerend zal zicb, evenals andere plaatsen, m.oeten aansluiten; dit is niet tegen te honden. De Voobz ziet er geen bezwaar in dit punt tot.'fl volgende.vergadering te verdagen en dan definitief te beslissen. Spreker zon niet gaarne zien, dat de eene burger den ander ging behadeelen, door zich al- ofniet aan te sluiten. Uit 'n nabarige gemeente hebben we daarvan reeds de bewijzen. De heer Stuut bevreemdt 't dat de Voorz. hierop 't zwaartepunt schijnt te leggen. In Hoorn heeft men veel dnnrder aanslaiting en niets van dit alles vernomen. Laten we nn direct beslissen, 't Plan kan geen uitstel velen. De gemeente heeft zich uitgesproken. Welnu, haudej en nijverheid wachten reeds met smart op de voltooiïog. De heer Konicto is 't niet eens, dat de gemeente de wenschelijkheld beeft uitgesproken. Wel eenige kooplieden, doch niet alle bnrgéra hebbeu zich daarover uitgesproken. Spreker is er dan ook tegen, dat van gemeentewege 'n communaal net wordt tot Btand gebracht. - De h»er van dk Pont vindt _'t ook niet noodzakelijk, 't Dient voor de burgers toch niet anders; dan 'n bakker of 'n slager te roepen. De heer Stoijt kan zich niet begrij pen, v hoe de heer yan de Poll zich zóo kan nitdrnkken. De handel- eischt dringend aansluiting- Spreker hondt vol, dat de gemeente, aanvankelijk met 26 leden, zich er voor hebben verklaard. Met 6 tegen .5 stemmen wordt besloten de zaak té verdagen. Rondvraag. De, Voobz. deelt mede, dat hö nog even in geheime zitting wenscht over te gaan- Goedgekeord. Dó heer de Gobdb vestigt de aan dacht op de onveiligheid van de tram van de Beemsterzijde en 't geen daar onlangs alweder is voorgevallen, Spreker zon gaarne daar ter plaatse 'n meer afdoend middel voor dé veiligheid aldaar willen dóen plaatsen en vraagt, of dit niet op den weg der gemeente ligt, om hiertegen maatregélen te nemen. De Voobz. heeft een onderzoek gedaan bij de Trammaatschappij en vernomen, dat de man, met de bediening der brug en het veillgheidstoestel belast, onmid- deijjk geschorst is, doch later bleek bjj een nauwkeurig onderzoek .dat bij onge steld was geworden. Spreker heeft echter order gegeven aan de politie om een wakend oog op een en ander te honden. De heer Baecbb spreekt over 't gras ln de plantsoénen. Dit gVas wordtin 't voorjaar niet op tijd afgemaaid, waar door er later dood gras ontstaat én dit don tot verrotting overgaat Dit geeft een onoogelijk gezicht en 't is natnnrlijk nadeelig voor de groei. Spreker -zon daarin gaarne verbetering wensohen. De Voobz. zal hierover met den stads- toinman spreken.: De vergadering gaat over in geheime zitting. Na de heropening deelt de Voosk. mede, dat ia goedgekeord de nitgave voor een geschenk' aan J. van der Meer die onlangs den dag herdacht, waarop bjj voor 25 jaar tot assistent stratenmaker werd aangesteld. Voorts werd besloten om, behalve de snbsjdiie _van f 700,' nitgetrokken vóór de ontvangst der HoU. Maat(j van Land bouw en daaraan verbondon feestelijk heden, nog een gonden medallje beschik baar te stellen voor de zes beste melk- kóoien op de tentoonstelling. De Voobz. slait de vergadering. De tijd ia nog niet gekomen om voor Engeland de winst en verliesrekeniog op te maken in dezen heilloozen oorlog maar als zoovele schadeposten, niet ge- dekt door evenredige winsten ter andere zijde, mogen rfh al vast beschouwd worden Eogelands gedwongen houding tegenover de Australische Memorandums de opstand der Ashantl's aan de Goud kust; de oproerige houding, tijdens de hongersnood en pest, van de Indiërs; de zeer verzwakte positie in Afghanistan, kenbaar nit een brief van de Shahde bittere stemming der gemoederen in het stamverwante Amerika en verder de af keurende neutraliteit der Mogendheden want al is er dan nog niet partij ff®- trokken, men heeft toch partij gekozen pro-Boer, anti-Bnll. En verder zal de Deputatie der Trans- vaal8cbe w Vrjjataatsclia mannen bet in Europa ook niet brengen om reden 1 1 Welk vorst in Enropa toch zon het wagen den lont te werpen in de opge hoopte brandstof, die tot een wereld brand zon uitslaan In Dnitschland of Frankrijk zou mobi lisatie van het leger, een volksleger wel te verstaan, verschrikkelijke gevolgen hebben in alle takken van landboaw, handel en nijverheid. Engeland voert oorlog met vrijwillige of gekochte huurtroepen, die boiten de gewone maatschappij staanvan daar dat de middelen in Engeland niet minder ja miliioenen meer konden opbrengen dan verleden jaar; Engeland laat dat leger aanvoeren door de jongere zoons der adellijke fa-^ilien, die ook in normale tijden voor den goeden gang van zaken niet onontbeerlijk zijn. Maar in Dnitschland of Frankrijk is het leger na zoo groot geworden, dut in geioémde landen de oproeping ten strjjde slechts bij gedeelten zou kannen plaats hebben. Bakkers, smedeD, boeren knechts, onderwijzers, kantoorbedienden enz. zonden uit hun werkkring worden gerokt en geen plaatsvervangers zonden aanstonds te'vinden zijn. En duurde de oortog lang, dan zoa zelfs het leger verhongeren. .Het is de eenige zegen van bet militairisme, dat de uitgebreide bewapening, en de reusachtige leger machten de beste waarborgen zjjii voor den vrede. Of die zegen niet te daar gekocht wordt of op andere wijze zon knnneq worden verkregen, is een vraag, nog niet zoo gemakkelijk nit te makers Vast staat het/dat er maar één staat is, waarop onze hoop gevestigd bljjft Amerikaen wat er nog in de naaste toekomst gebenren kan, ais 'in het oosten nog eens y£or de zooveelste maal de Oostersche kwestie aan de orde gesteld wordt, te beginnen met een nltimatnm van Amerika aan den Tnrkscben gezant, gevolgd door eene inbezitnemingvan Smyrna -Wie weet hoever dan de Européesche mogendheden, zij het ook tegen bun zin, daaria gesleept zullen worden I Engeland zal al vast een nieuw fort houwen op het $iland Grain aan den Theemsmend om den waterweg naar Louden nog meer te versterkenFrank? r^ks minister van Marine heeft ver-1 klaard, dat de kast in orde was en de vloot, zoo noodig gereedEngelsche staatslieden- spreken in zeer af keurenden zin over Ëngelands vloothare slechte bewapening, langzame vaart en bet grootste gedeelte niet b8ter dan hran- dende teertonnenT De oorlog in Z,-Afrika is nog niet in overzienbaren tjji geëindigdmaar na reeds zp .er dank zjj den Boeren eenige prachtige veeren nit den staart van Ëngelands prestige getrokken en dit zullen de laatste nog wel niet zjjn 1 BROEK IN WATERLAND. In de 1.1. Zaterdag te Monnikendam gehoaden vergadering van Hoogheemraden van Waterland werd de heer L. de Oude geïnstalleerd als Djjkgraaf van Water- land; in de daarop volgende vergadering van Hoogheemraden en Hoofdingelanden van Waterland werd tot secretaris van dat waterschap herbenoemd de heer J. E. T. Wjjnveldt, tot penningmeester de beer C. Koker Cza. en werd tot afgevaardigde gekozen bjj het ooilege der Noorder IJ- en. Zeedjjk de heer J. van den Berg alhier, ter vervanging van den heer L de Onde, die als zoo danig moest aftreden'. De heer Keestra, zuivelconsnlent te Hoorn sprak hier verleden week over Kaasbereiding in onze afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Landboaw. 't Was niet voor de eerste maal, dat de heer Keestra dit onderwerp in onze gemeente behandelde, een bewijs dus, dat de belangstelling der: kaasmakers in deze belangrijke tak van bestaan is opgewekt. Nog steeds missen wij, vreemd genoeg, hnnne vrouwen op deze bijeenkomsten. In de meeste gevallen fs immers de vronw de persoon, die de kaas maakt, terWjjl de man haar, nl. de kaas, v e r koopt. We achten het dns van groot belang, dat de vrouwtjes zich eens op de hoogte stellen van hetgeen weten- scbap en praktijk alzoo leeren om éen goed product te krijgen en veelvuldig voorkomende gebreken te verhelpen. -' o v Over de wenschelpheid van het houden eener vlootparade van Zuiderzee- vaartnigen schijnt men het algemeen eens te zjjn. Men oordeelt het nuttig en noodig de aandacht der Regeering te vestigen op de belangen der Zuiderzee- visschers en toch dreigt het geheele plan in dnigen te vallen/omdat men het er niet over eens Ié, do or wie die revue georganiseerd zal worden. Alsof er dat iets toe doet. We achten dit een punt vanzoo ondergeschikt belang, dat we niet begrijpen, hoe er nog men- >schen gevonden wordendie daaraan zooveel hechten, dat zjj bonne al of niet medewerking afhankelijk maken van deze overweging. Nog eens, wat doet het er toe wie het plan op touw zet; wanneer het maar geschiedt dan is Immers' het doel bereikt, dan is de aandacht der Regeering gevestigd op dat groote belang, dan kannen bestaande vereenigingën hnnne invloed aanwenden en honne adviezen geven in 't belang van de visscherij Eenige Uitdammer visschers hebben bun voornemen te kennen gegeven aan de revne mede te doen, de Darger- dammers weigeren om bovenomschreven reden, van de Markers hooren we nog niets, 't Wordt dan óok hoog tjjd dat men het over de bijzaak eens wordt om de hoofdzaak te doen slagen. Te Broek in Waterland wilde Maandagavond de heer P. Hermann, dlrectenr der teekenschool te Edam, in de laatste stoomtram stappen, om naar huis tera$ te keeren. Op dat oogenblik eebter reed de tram reeds weg, de heer Hermann viel, en da trein verbrijzelde hem een zjjner voeten. Dr. Bakker, te Broek i/W. verleende spoedig hnlp en legde het eerste ver band; de tram keerde weldra uit Edam terog en heeft den gewonde naar Amster dam gebracht, alwaar hij in hetGasthais verpleegd wordt. MIDDEN BEEMSTER.' Op de Vrjjdag j. 1. gehoaden Voorjaarsmarkt werden 454 rnnderen aangevoerd. Dit is een zeer hoog getal, als men in aanmerking neemt, dat het vorige jaar 100 stoks minder ter markt waren gebracht. De handel waa stag. Tot BInnenmoeder in het Diaconie- Armhuis der Ned. Herv. Gein. is benoemd Mej. J. LakemondSmit, alhier. De Harddraverij-Vereeniging zal hare algemeene vergadering honden op Zaterdag 12 Mei as., in het lokaal van den heer A. Kooi) Jz, ter bespreking van 't programma der festiviteiten met de a.s. Beemster-kermis. Beter Jaat dan nooit", mogen we ditmaal wel toepassen op West-F»isia" van Hoorn, die eerst Donderdag 19 April voor hare afdeeling Parmerend optrad. Versobillende omstandigheden rechtvaardigden echter dit late optreden. Doch we weten, wannéér West-Frisia" optreedt, dan is spoedig alle ontevreden heid vergeten; dan maakt zjj alles weer goed dnor haar heerlijk en kunstvol spel. Dltmtol^trad zjj op met „Snzanne", tooneelspel in drie bedrjjven van JanC. de Vos en „De Koopman in Oaïheden", blijspel in een bedrijf van Roeier Faassen. „Snzanne" is een realistisch stuk. De handeling heeft plaats te Amsterdam in den tegenwoordigen tjjd. Slechts 5 per sonen treden in dit tooneelspel op, doch die vjjf hébben ons weder, doen zien, over welke meesterkrachten „West- Frlsia" beschikt.

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1900 | | pagina 2