r Eenige Leerlingen Te huur JÜRJAAHZ's Amerikaansche Labels, Orgel-Concert VnnrjnnrS Lamwerenmarkt binnenland"" Ingezonden. Burgerlijk^ Stand. Marktberichten. Advertentiën. HAARLEMSCH MEDICO, Dam-Probleem. II j. I JüRGENS, la 2 Vraag KIMBALL A CEOWN-OBGELS. J. P. GROOT, Mej. ANNA KAPPEL, te EDAM.. Donderdag 15 Maart 1900. Mechanisch Zander-Instituut, Kleine Houtweg 31, Haarlem. Bij GORN. H. DE WOLF Tzn-, oosthuizen. avenhorn: l.roek in waterland. oostzaan. ze 161. Pdbmkeend, Febr. 1900. Modiste. Gelegenheid voor Amsrikaacsohe Orgel- es Pianohasdel. Haarlemmerdijk 86 88, AMSTERDAM papier, linnen en perkament, worden spoedig en billijk vervaardigd ter drukkerij van aangeboden. fr- br. letter a z. Bnrean van dit Blad. Entrée 60 ets. Dubbele Buurt B 52, Purmerend, Pu ike Hollandsohe TAEELZ Uit SN en Huizen met Vergunning te koop. Op den eersten stand van Amsterdam en vervolgens in alle wijken der stad, enkele met behnlp van brouwerijen en verder Sigaren-, Kruideniers-, Grutters-, Aardappel-, Groente- en Brandstof- zaken en meer diversen, dagelijks te bevragen aan het alom van vroeger en op beden bekende kantoor van W- 0 ORANJE, Prinsengracht 288, bjj do Elandsgr. Amsterdam. Geopend van 10—1 en 6—9 nar. Zaken te koop gevraagd in- en bniten Amsterdam. De wekelijksche productie bedroeg in Dit spréékt voor zich zelf. Onderzoek aan de proefstations wordt vergoed. 1 Maart don dag herdenkt dat h{j 50 jaren als patroon zijn schilderszaak drjjft. Evenals z(jn broeder geboren te Wogdnm bespeelde h{j reeds op 13 jarigen leeftijd het orgel aldaar en herdacht 31 Dec. 1899 in stilte den dag van zgn 60 jarig jabileam als organist. In 1850 als orga nist benoemd bjj' de Lnth. gemeente alhier, was dit de aanleldende oorzaak van zijne vestiging te Pnrmerend. Ge durende 23 jaren heeft h|j deze functie waargenomen en sedert 27 jaren is de heer De P. Groot organist in de Partner-, kerk. J Strafzitting op 1 Fébruari l 900, uit gesproken den 8 Februah^. a. V« Visscherü-overtreding. J. F. te Wormer tot twee boeten van f 2 sub. 2 dagen voor iedere boete. J. W. te Landsmeer tot f5 boete, sub. 2 dagen hechtenis, J. V. te Broek in Waterland tot f 10 sab. 2 dagen hechtenis. Overtr. Prov. Reg], P. P. te Hoorn tot f 1 „boete sob. 2 dagen hechtenis. Overtr. Spoorwegwet. P. A. O. te Halsteren tot f 3 boete sub. 3 dagen bechtenia, Overtr. Pol. Verord. D. B. te Beemster tot f 1 boete sub. 1 dag hechtenis. Wegens Nachtrumoer. C. K., P. M-, J- G, O.K., J. P., F.H. allen te Landsmeer, D. B. te Pnr merend, en H. M. te Nienwedlep, ieder tot eene geldboete van f 1, sub. 2 dagen hechtenis. Wegens Openb. dronkenschap. K. K., T, B., D. B.,'allen te Pnrmer end; C. D. en A. H. K. H. beiden zwervende; K. N. te TJrsem, Jb. v. S. te Landsmeer, W. de B te de R{jp, L. v. d. L te Beemster, S. E te Broek ia Waterland, allen tot eene geldboete van f 2 snb. 3 dagen hech tend, en H. Th. M. te P'urmerend tot twee boeten van f 2, snb. 3 dagen hechtenis voor iedere, boete. TRANSVAAL. Er ia een telegram ontvangen van Lord Roberts, meldende dat Cronjé zich met zijne troepen heeft overgegeven. Dit is eene vreeseljjke teleurstelling. Reeds asht dagen laog had Cronjé zich in zjjne van alle kanten door de Engelsehen omsloten stelling weten te handhaven. 150 kanonnen braak ten geregeld dood en verderf onder de boeren en toch bleef steeds de hoop levendig dat Cronjé zich er door zou slaan naar Bloemfontein, 18 aren verder, gelegen. 't Is jammer, dat Jonbert geen vol doende troepen heeft kannen zenden om Cronjé te ontzetten, maar toch is alle hoop niet verloren- Ongeveer 100 000 boeren zijn te velde, volgens een Inter view met Dr. Leyds en al is bet jnist dat 3000 boeren onder bevel van Cronjé staande, zich hebben overgegeven, dan toch blijven er nog rnim 95000 man over. -V/- Misschien dat de overgave van Cronjé zal leiden tot het stellen van vredes voorwaarden door de Engeischen, die voor belde partijen aannemelijk zijn. Dat ware te wenschen I De Haarlemmer Oiiefabriek van C. de Koning Tilly te Haarlem, herdacht jl.. Maandag 26 Februari haar 204-jarig bestaan. In de geschiedenis der industrie mag zqlk een langdarig leven zeker als zeldzaamheid worden vermeld, te meer waar genoemde fabriek zich steeds over toénemenden bloei" verhengen mag. De Rechtbank te Arnhem heeft heden uitspraak gedaan in de zaak Neer bosch en de beide beklaagden Lak en jnffrouw Drektraan ieder veroordeeld tot 10 galden boete, 'sabsldistir 10 dagen. In het- vonnis wordt overwogen, dat slaan nooit verboden is, en dat deze straf vaker wérd toegepast, Het aantal werklooze diamantbe werkers te Amsterdam bedroeg Vrijdag 2501. Dit is 266 mlndér dan de week te voren en blijft ininu 600 beneden de hoogste opgave. i V' Het vermoeden bestaat, dat deze ver mindering te danken is aan het opkon- pen, van geslepen diamant door Engelsohe handelaars, waarom wepr raw kan wor den uitgegeven. Högérhois-zaak. Het Alg. Hand. verneemt nit goede bron, dat mr. Patjjn zjjn requisitoir bfj den Hoogen Raad heeft ingediend en dat het strekt tot afwijzing b«t vewoek om revisie, Ankeveen, Bergen, Henabroek, Katwonde, Sint Maarten, Marken, Obdam, Petten, Schellinkhont, Drsem, Vlieland, Warmenhnizen, Weesperkarspel, West-1 woud, Wognnm, Wjjdewormer, Zwaag en Zjjpe zijn de Noord-Hollandsche ge- meenten, die. geen schold hebben. j Buiten verantwoordelijkheid van Redactie en Uitgever. Geachte Redacteur l Wees zoo goed, het onderstaande te plaatsen. Als geheelonthondster 'wilde ik gaarne benige opmerkingen maken, omtrent ow bericht over de reclame der firma 0„nd. Wjj geheelonthouders zeggen niet zoozeer dat matigheid niet goed is, dan wel dat onthouding héél göed Is. Het is voor een zwak mensch oneindig veel gemakke lijker onthondér te zijn, dan een matige drinker te bljjvcn. Voor die zwakken na is de geheelonthouding: de weg, waarop ze, als 't moet, het maathouden leeren. Zeiden nn echter alle menschen, van wie er geen sprake kan zjjn van mis bruik maken van sterken drank, dat zy matig wenschten te blyven, dan zon er niet één dronkaard genezen. Nn echter zjjn er menschen, die die zwakken willen steunen, door een voorbeeld te geven van absolute onthouding en ik geloof, dat ze veel konnen doen. En er moet ook Veel gedaan worden. Ieder, die rond ziet, kan bemerken hoeveel ellende er in huisgezinnen heerscht door bet mis bruik maken van sterken drank, en ieder, die het werkelijk ziet, voelt, dat bjj. ec iets voor doen moet, z(j het dan met opoffering van zjjn bittertje" of „haar likeurtje". Waar het echter voor een gestel goede uitwerking kan hebben, mag natuorljjk diegene er gebruik van maken. Dan is de sterke drank medicijn. Nog een enkel woordje. Op de reclame plaat staat de redactie van het Volks blad (welks redactearen natuurlijk ge- heel-ontbönders zijn), als Bjovel gekleed afgebeeld, en Je matige drinker, als een heer. Zouden er niet meer drinkers sjovel gekleed gaan, dan gebeel-ont- hondera? Mjj dankt van wel. Of de redactie -wel op de reohte manier propa geert, betwijfel ik zeer, met U, maar of ieder, die spreekt over de geheel-ont houding, de beweegredenen kent der onthouders, betwijfel ik 66k zeer. U intnsschen dank zeggend voor de ver leende plaatsruimte, Hoogachtend, 's Eene Geheel-onthoudster. SALARIS VOOR EEN REDE. A. De groote redenaar Woorden pracht krjjgt f 1000'voor een redevoering, zeggen ze. B. Dat is nog niets I lk heb een jongeman gekend, die een miljoen voor een redevoering gekregen heeft. A. Is het hensch waar? B. Ja, hjj had het tegen een rjjke vrijster, en zjj heeft hem getrouwd. Aan elkaar gewaagd. Advocaat tot (tot jonge wednwe, zijn cliente): „Me- vronw, n is zoo slim, dat n waarlijk verdient een geraffineerden schelm tot man te krijgen." Wednwe (verlegen): „Meneer, uw aanzoek verrast mjj..,1" OP HET POLITIEBUREAU. Politle-comraissaris„Wat Wordt je nn alweer hier gebracht? En ik heb je den vorigen keer nog wel zoo ge waarschuwd,: dat ik je hier niet weer moest zien,r Vagebond Joist, mijnbeer, dat heb ik den agent ook al gezegd, maar hjj wilde niet anders- 41; .42: i44|_j45S_ 31: ,32: -33: :.34:. 1351 (40; j47~"7*48^ |49j ;50 30: 137: '38: -39- -40 ;26; *27; :%8; :29: -30 21- ;22; 123: ;24; ;25; •16! il7i ;18: ;19-;2( 11: |12: jl3; :14-:15| 161 171 18! 191 |10 -1-12 1 PURMERÉND. Van 19 tot 26 Febr. 1900. GeborenCatharina Hermina, d. v. Barend Cruijff. en Trijntje Nat. Volkert, z. V. Yolkert Rappel en Antje Li wijn. Jacobus, z. v. Tennis Koomen en Helena Maria Daleboudt. Bernhardus Willebrordus, z. t. Gerrit de Wolf en Aaf je Koopman. Gerardus Nicolaas, z. v. Pieter van Alfen en Aagje Ulder. GetrouwdSimon Aarse en Anna Sophia Teepe. Overleden Eilaas SchHp, 69 jaar, echtgenoot van Cornelia Man. BEEMSTER. Van 20 tot 27 Febr. 1900. GeborenKlaas, z. v. Jan Hooft en Trijntje Pilkes. Aafjo, d. v. Atse Langereis en Aafje Bruin. Adrianus Antonius, z. v. Johannes Jaoobos Groot en Anna Tol. Jacobus, z. v. Jan Dekkeren Reinskje Jaoobus Brandsma. OverledenHendrik Asjes, oud 6 jaren, z. v. Barend Asjes én van Catharina Grapen- daal. Neeltjé'Groot, oud 78 jaren, weduwe van Dirk Bakker. Van 19 tot 26 Febr. 1900. Geboren: Boukc, z. v. Cornolis Houtman en Maartje Pronk. Gehuwd: Gerrit de Boer, (van Oostzaan) en Jansje Dujjvis, (van Zaandam). Overleden: Maartje Joosteh, oud 91 jaar, wed. van Roelof Roelof».Jannetje Bloem, oud 76 jaar, wed. van Dirk Bleeker. Jacob Demmendaal,. oud 78- jaar, echtgenoot van Cornelia Yeltrop. Van 20 tot 27 Febr. 1000. OverledenDirk Bloodhooft, 5 maanden, z. v. Jan Bloodhooft en Aagje Knol. ILPENDAM. Gehuwd: Adrianus Oudejans, (jongman) met Grietje Oudejans, (jongedoohter), beiden van llpendam. Jacobus Helmigh, (jongman) van Monnikendam met Jannetje de Geus, (jongedochter) van llpendam, Geboren Frederik,z. v. Hendrik Pronk en van Trijntje Bark. GehuwdCornelis de Vries, 28 jaar en Guurtje Bakker, 26 jaar. OvorledenDirk Jansz. van Vuure, oud 80 jaar. Jan Ruijtcvman, oud 70 jaar. Geboren Grietje en An netje, dochters van C. Kuiper O.Jbz. en G. Lust. Ijieter, z. v. P. Schaft Lz. en G. Kuijken. GehuwdP. Kalf Jbz. met A. Klok. OverledenA. van Noord, oud 61 jaar, gehuwd met T. Buijs. PURMEREND, 27 Febr. 1900. 374 Runderen f 0.50 k 0.64 per kilo. 1 Stieren »r—?L.Y» —J— 105 Vette Kalv. 0.75 0.95, kg. 838 Npeht. id. 5;+ 19.— stuk. 15 Paarden 1 Veulens i nog Schapen. Lammeren» .-1 264 VetteVark.» 0.84 0.42 t kg. 58 Magere 12.>18.stuk. 285 Biggen 6.9. Ganzen Zwanen ;.- 52 kleine30 50 50 kg Jj-midd.S» $comm^» 820,5 kg. Boter 1.20 i 1.30 kg. 'Kipeieren 3.25 4.100 si. Eendeier. 3.50 Kievitsei. stuk. Kalkoenen »-.— Hennen Hanen -'»„■— - Zk. Appel. p. zak. Zk. Peren Vette Koeien lager in prijs handel stug. Geldekoeien lager in prijs handel stug. Melkkoeien prijshoudend, handel matig. Vette Kalveren h. matig. Nuchtere id. h. matig. Schapen en Lammeren prijs houdend handel matig. Vette Varkens h. vlug. Magere id. h. matigBiggen h. id. g 05 m o ts a g SP .S g- z S O w a -pjaqp[3^s38 -SJ93M Buiig. Regen, Gued. •ua[cuia5fuioo^g sj Yk •«unqcupuiM. *d'v japuo g 'qjauuaqog 0.18 0.10 0.49 j 1 'd'Y'Aoq 3 d'VJapua >z ui 1 00 00 WTf-wX :j| ;d'V Jspuo UUUJ.t9IU^ 1.12 1.16 1.17 .mnv»(j. h o A I e1"- 04 fM A, 5. 16. 21. 27. 28. 87. •H. 31. 47. 4?- D 22. A. speelt en wint in 4 zetten.-. - 160; vT 14 op 18 24 op 28—'25 op 30 20 op 49s wint. Ingezonden door E. G. Dettmeuer, Con-es- pondent du Jeu de dames pour la France, te Amersfoort. - Op den 14en Maart a.s. hopen' 'onze geliefde Ouders J. PE VRIES K. EDEL, hnnne 25-jarige Eohtvereeniging te herdenken. - Hunne dankbare Kinderen. Ieder, die iets te vorderen hééft van verschuldigd is aan of borgtochten vnder zich heeft, geteekend door den heer PIETER TIMMERMAN, gewoond hebbende en den 25en Jannari 1900, te Oo9thüizejt overleden, gelieve daarvan vóór den lOen Maart a. 8. opgave of betaling te doen ten kantore van .den Notaris W. J. VOGEL te Oosthuizen* kunnen geplaatst worjfen, bij ees Burgerwoonhuis, te bevragen bij den Makelaar J. VEENSTRA, Buiksloot. STEMMEN, VERHUREN, RUILEN, REPAREEREN. Purmerend, K. STEENSMA. te geven door b(j gelegenheid van zijn 50-Jarlg Jnbilé als organist, met welwillende medewer king van - 'V Concertzangeres te 's Gbavenhaoe. op zondag. 18 maart, 'b middags te 2 UUÏ, in de Ned. Herv. Kerk (ingaDg Kaasmarktzijde) te Pubmebend. Programma's met tekst k 10 ets. (ten voordeele van de diaconie armen). Entréekaarten met programma's ver- 1 krijgbaar by de heeren Sigarenhandelaars G.WEEL.Breedstraaten G.C. DEKKER, Peperstraat. v y De Voorjaars-Lammerenmarkt van OVERHOUDERS te Edam, zal gebonden worden op Koopers en verkoop°rs genieten vrijdom van 8lnisgeldon. Inrichting voor Heilgymnastiek, Massago en Orthopadie. Dagelijks geopend van 8 tot 6 nor en voor minvermogenden van 7 tot 9 unr, 's avonds. K..YYY,'Y-. r-v De Directeur, Geneesheer, W. VISSER. ,M JESSURUN. verkrijgbaar: de beroemdo Hederlandsche JAMS en MARMELADEN van de Maat^- „de Betnwe", Hofleverancier, Tiel. Groote Hnishondpottèn 90 cent per stuk. Halve 50 -»V'. Eerste kwaliteit JAM uitgewogen 8 cent per ons. Prima MARMELADE als Abrikozen, Frambozen enz. .40 cent per groote pot; per heele flesch 60 cent per stuk. halve 40 ZAKEN Murwe Lijnkoeken 4850 1860 4870 1880 10.000 koeken, m 1885 48.000 koeken. 15.000 1890 86.000 28.000 1895 .120.000 36.000 1897 .130.000.

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1900 | | pagina 3