Uit de Provincie. Stadsnieaws. broek in waterland. de BURGEMEESTER en WET HOUDERS van Purmerend maken bekend, dat het Bestuur der vereeniging „Steun voor weduwen zij ons doel" te Am sterdam, kennis heeft gegeven van zijn voornemen, tot het houden van eene collecte in deze gemeente op 2 Februari a.s. Burgemeester en Wethouders wenschen er nadrukkelijk op te wijzen, dat deze collecte niet met hunne instemming geschiedt. Purmerenb, Bi 'Jan. 1900. weet na Wel wie Jan óljj is) dan soa ik daarop komisch antwoorden, want komisch waar zijn, kan Jan Oly alteen ik wil nn alleen opmerken, dat ik het zon betrearen, Indien het komische, dat is het verlastigende, lachwekkende (zie Kramer'» woordentolk) van de wereld verdween, want daa verdween ook het Iagchen «n stol U dit eens voor, wat zon er dan van den mensch worden, die in goeden zin iagchen kan en wil, want er zjjn ook aonschcn, die alleen Iagchen ai» men ze kittelt; stel U voor, om iets te noemen een Nnt avond zonder Inim, eene volkslezing, zonder begrijpelijke zoiver komische voordragt, eene Bruiloft, een Socitelt, eon rederjjkers- nitvoering, een huisgezin, zonder iets dat de lachlust opwekt, weet bet slot van dat alles, TerveliDg en verval, begrijp my goed, ik versta onder komiek geen raren of malle bliks s of andere door U genoemde lal, want die z\jn er helaas te veelik zal U dit duidelijk maken: Iemand wil komiek zijn en leest op een Nat-avond met dames, waaronder ook ongehnwden, eene voor de ooren van laatstgenoemden minder gepaste geschiedenis dat Is niet komiek, dan lacht men niet en nnt sticht dio spreker ook nietof een ander leest voor het volk, nit een boek met een titelblad waarop staat „Luimige Voor- dragtcn", 3 i 4 verzen op eene wijze die hjj alleen goedkeurt, ioch het volk zlgtbaar verveelt dat is niet komiek; of een derde wil komiek zyn aan de ronde tafel in eene of andere Sociëteit en tapt zoogenaamde ujjen, hoe dubbel zinniger hoe liever, o wat fjjn, waarom h jj lacht, met hen, die het om de eene of andere reden niet darven laten, maar dat is niet komiek, en helaas, zoo zijn er zooveel komieken, maar dat Is naar komiek en gelukkig als de ver eering daarvan afneemt. Neen, Geachte Heer F. geloof me, het zuiver lachwekkende moet 'biet weg, :want daaraan heeft de mensch behoefte en dan ia hij gelakkig, die de lagchers qp zjjn hand heeft, hem wordt mot ge noegen een paats ingeruimd in huisgezin en gezelligen kring, hij is de zon op den soms zoo moeyelyken-levensweg en wischt de rimpels wog op het voorhoofd ja, alleen de ware komiek, kan ook de ernst van het leven en is daarom juist op zijne plaats, bij ziek- of sterf bed om door zijn persoon op te benren en ft bemoedigen geloof me, er zjjn niet zooveel goede komieken waDt het Is niet gemakkelijk komisch te zijn, zooals het wezen moet en dan ook, daarin heerscht de mode, de kowifek past niet niet in de groote wereld, hij wordt er toegelateD, men lacht graagook op muzikaal gebied heerscht de mode, geen „Straus", maar de vereerder van Wagner die Is do man, al begrijpt hij er niets vanik heb op een Solrée door iemand namen van Italiaansche schilders hoeren uitbazuinen, by dacht; niemand kent zo en betitelde er een met „Vermicelli" ik dacht, ga je gang, maar vergeet do soep niet aeen Hulde aan hem of haar die goed komisoh is, hem zie ik graag op de Nntavonden en voor het volk ter vergoeding der verveling, dio, dat is tegenwoordig maar al te waar, ai te lange, saayo lezingen veroorzaken lezingen, onbestndcerd, die, naar de voordragt te oordeclen, de spreker zelf soms niet eens begrijpt en voor velen een slaapmiddel schijn te wezen, och er zijn helaas te veel sprekers, geen komieken, die te veel spreken en niets zeggen en voor wien de eenige voldoening schijnt te zjjn,' dat zy maar op hot tooueel of in de katheder staan en niet begrijpen dat zy daarop of daarin, altyd to veel zyo. Neen, wat m. 1. minder moest voor komen het aityd aangekondigde „Na afloop Bal", dat is tegenwoordig eene zdekte, er Ls byna niets to doen of „bal na" en daarvan is nu alleen do schuld, hetgeen vooraf gaat, ellenlange moejjolyk te verteren Rederijkersstukken, zonder bevoegde leiding, door onbevoegden ingepompt monsterprogramma's voor zang en muzjjk, die het gehoor geweld aan doen maken wonden, waarop het bal en welk een bal de pleister moet leggen, want zonder bal bleef men en dat bljjkt nog voor do goede smaak, te hub, zoo zon dan ook het bal op droge nntavonden en volkelezingen, waar de goedo luim ontbreekt, dienst kannen doen, ofschoon ik hoop dst daarvoor nooit het bal wordt aangekondigd. Weina, Mynheer Fik twijfel niet of we zullen het wel eens worden, want ge geeft toe dat de blijgeestigheid niet van de aarde moet verdwijnen, maar zag dan niet, de vereering van het komlscho neemt gelakkig af, neen, de vereering van hot walgelijk komische moet afnemen en. plaats maken voor het ware verlustigende en lachwekkende, er moet betero stadie gemaakt worden Y&n goede voordrachten, hetzij ernst of luim, muzyk of zang, en daarbij vooral rekening gehouden worden met het doel dat men beoogt en het auditorium, dan zal spoedig blyken, dat men altijd geen „bal na" behoeft t.e hebben, om bestaan te blijven dan kan men auttig zyu, dan ia er geen gevaar dat de komiek aan zyue reputatie afbrenk doet. dan zullen de zoogenaamde lollige vrijers vanzelf zich terugtrekken, en in dat geval de vereering van het komische eveDab van het ernstige toe namen. Mynen dank, geachte heer Redacteur voor de verleende plaatsruimte. P. K. influenza blijft hier voortwoekeren van het eene huisgezin naar het andere, en daarin van de eene persoon op den ander, helaas, niet zonder hier en daar slachtoffers te maken. Groote voorzich tigheid. en bet zorgvuldig zich in acht nemen, zjj en blyve een ieder aanbevolen. Tot bestuurslid van onze afdeeling van het Witte Krui» werd gekozen de heer Wynveldt in plaats van den aftredenden heer Schoemaker, die niet herkiesbaar was; tot secretaris penning meester werd herktzen de heer Dr. Bak ker. Beide heeren namen de benoeming aan. De rekening over het afgeloopen jaar sloot met oen voordeelig saldo van ruim f 24.terwijl uit de verelagen bleek, dat liet afgeloopen jaar voor de afdeeling zeer gunstig was en dat de afdeeling steeds in bloei toeneemt. Aanstaande Dinsdag komt op het Nnt de heer Kernkamp uit Hoorn zjjn aangekondigde voordracht houden over „Muziek voor het volk". Niet-leden kunnen zich in „Concordia" voorzien van toegangsbewijzen tegen betaling van tien cent per stuk, Heden avond treedt iu de kerk der Ned. Herv. Gemeente alhier op de heer Louwerier alt de Minnehaasa. Te Monnikendam is overleden de heer A. Hoefman, gepensionneerd hoofd onderwijzer secretaris van het depar tement Monnikendam der Mjj. t N. v. 't A. en bestuurder van meerdere andere nuttige Instellingen aldaar. De maat schappij en vooral de stad zyner inwoning verliest in Hoefman een braaf en werk zaam burger. Te Buiksloot werd tot zetter van 's Bjjks directe belastingen benoemd de heer H. Dinkla ter vervanging van den heer J, Eoele. De heer Bertoen, secretaris der gemeente Monnikendam, heeft als zoo danig eervol ontslag gevraagd en gekregen. De Raad verzekerde den gryzen ambtenaar een pensioen van f 300.—. Het huls van den heer S. van Vnure, op de Erven, door notaris Cos- terns van Monnikendam alhier geveild, werd ingezet op f 2000.gehoogd tot f 2800.en ten slotte door den eigenaar opgehouden. - In deze gemeente hebben zich 19 jongelieden voor de nationale militie doen inschrijven. SCHERMERHORN. Zondag 11 Fe- bruari as. zal in het lokaal „De vergalde Valk" van den hear C. Jonges alhier het feest worden gehouden van den Provincialon Bond van dilettanten-Too- neelgezelschappen in Noord-Holland. Die feestavond belooft, voor de talrijke bondsleden die dan te samen komen prettig te zullen worden. Een flink orkest der Nederl. Salon kapel „Creaendo" uit Amsterdam zal een en ander opluisteren. In de pauze wordt een tombola gebonden. EDAM. Aangaande het dezer dagen vernieuwde Stoomgemaal van den Polder „de Zeevang" kan nog het volgende worden bericht B\j de onlangs plaats gehad hebbende officleele proef bemaling ls namelijk ge bleken dat ie wateropbrengst bedroeg 461/, Kub. M. per minuut terwijl dit volgens het Contract 33 Kub. M. moest zjjn alzoo 40'/o meer ala geconditionneeri was. De hoer Coma. Koning Jr. tè Am sterdam leverancier van de geheele machine mocht dan ook de grooto tevredenheid van het Bestaar van den polder „de Zeevang" ontvangen, en verdient genoemden heer alle aanbeveling. OOSTHUIZEN, 22 Jan. 1900. De II. Dinsdag gebonden vergadering van ons Nutsdepartement was maar matig bezocht. Verwondering evenwel kan dit niet baren, in aanmerking ge nomen de vele vergaderingen, gezellige bijeenkomsten enz. hier in den laatsten tijd gebonden of nog te honden. Toch hadden de afwezigen ook ditmaal ongelijk De door bet Hoofdbestnnr gezonden ipiekw, de heer H, Smeenge van Hooge- veen, bleld eene propaganda-lezing voor de Maatschappij. Spreker gaf de aan wezigen op welsprekende wijze een beeld van de wordingsgeschiedenis der Maat schappij, van hetgeen zjj gedaan heeft en nog kan' doen. Dat de Maatschappij ook tegenwoordig nog veel goeds kau verrichten, Diet het minst tot verbetering van sociale toe standen veel kan bijdragen, werd betoogd op eene wyze, die aan duidelijkheid niets te wenschen overliet. De Voorzitter de beer K. Kaaskooper bracht den H. Smeenge den dank der vergadering over, voor de boeiende wijze, waarop bjj haar langen tyd had beziggehouden, In onze gemeente z(jn evenals elders vele zieken. Gelukkig thans dat wjj twee doctoren hebben, want de heer Van ForeeBt is ook al eenigen tijd ongesteld. Dr. De Meyere heeft een nitgebreldo praktijksinds eonige dagen heeft hij een adsiatent nit Amsterdam gekregen. We -hopen dat de influenza spoedig mag verdwijnen. Onze yereeniging „Gezelligheid" heeft op WoenBdag 24 en Zondag 28 Jan. in het café Sjoukes hare 2de bijeenkomst gehouden voor leden-publiek. Het ryke programma beloofde weder veel, niet minder dan 8 nummers zjjn terv too- neele gebracht 1. De Groote Fnik. r: 2. Naar de Vredes-Conferentie. i»3. De vrye vroawen. fc?-4, Het zorgeloos Regiment. 5. Alles voor Moeder. Pauze. 6. Amsterdamsche 'straattypen. 7. Moeder geef me nog een kas. 8. De schakots. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. VAN CITTERS. De Secretaris, i. WORP. Onze Operette-Vereeniging gaf Donderdag 25 Januari 'n zéér schoone uitvoering iu 'tConcertgebouw,.Amicitia". We zonden wel zeggeD, dat dit do beste nitvoeriDg is, die we nog ooit van deze vereeDigiog hebben gehoord, indien we niet aan de sprenk werden herinnerd: „'t Lest hengt 't beat". En toch moet 't ons van 't hart, dat wa dien avond meer dan ooit hebhén genoten. Onze Operette-Vereeniging heeft met do opvoering van „Madame Favart" een succes behaald, waarop ze trotach mag zjjn. ......v..- Decoratief en rangschikking van het tooneel, de kenrigo costumes (geleverd door den heer A. Serné te Amsterdam) 't spel, do zang, de voordracht, we von- don alles uitstekend. Met iedere uitvoe ring is 't zelfs voor den oDiDgewijden te zien en te booren, dat deze vereeni ging, onder leiding van den heer H, Prys met reuzenschreden vooruit gaat. Meer nog dan 't tooneel, trekt 'n Operette of 'n Opera. In laatstgenoemden toch ziet men tooneel en hoort men muziek te gelyk. „Madame Favart" is een Opéra-comiqpe van Offenbach in drie acten of bedrijven. Vee], zéér veel hebben de leden der vereeniging moeten stadearen, om 'tzoo ver te brengen, als ze dien avond toon den 't te hebben gebracht. Ieder Inge wijde weet, dat 't precies op t(jd invallen In de maat een der hoofdverelschten ls vaq zulk een toonwerk. Er moet dus voortdurend de grootste oplettendheid door do uitvoerders in acht worden genomen. Van daar ook de moeilijke taak van dfrectenr en accompsgnatenr, om alles naar weusch te doen slagen. De heer Prfts verdient huid* en lof voor 't uitstekend slagen van dit stak en de heer G. C. Dekker als accompagnateor niet minder, voor de correcte wjjze, waarop hü èn de verschillende ouver turen <Jn de begeleiding van den zang op de schoone Concert-vlengel vertolkte. Solo's en Koren, alles ging van 'n leien dakje en met 'n groote maatvast heid. Ook bespeurden we in de koren ditmaal meer klankeenheid, welke bjj vroegere uitvoeringen wel eens wat te wenschen overliet, 'n Goed zanger of 'n goede zangeres wil soms In de koren zoo gaarne zjjne of hare stem met buitengewone kracht doen hooren. Nn aoge de oningewijde zeggen: „A en B. zongen prachtig, want je hoorde ze boven allen en alles uit" de ingewjjde vindt dit in één woord leeljjk en hoort liever 'n geljjke draagkracht, één barmoniBah geheel ln den koorzaDg, één samenzang. De boIo's vooral waren nitmnntend bestudeerd. Daar zat geest ln en leven, gevoel en voordraoht. Hoe prettig, hoe hartverheffend zingt die mnzlek van Offenbach. Zy Btemt ona "prettig-, zjj geeft ons levenslast, zjj beurt ons op by al de narlgkéden in dit Ondermaansche. Dat „Madame Favart" door den koning op 't tooneel werd vereerd met een bouqnet voor haar spel en zang, was haar ongetwijfeld zeer aangenaam. Ze verdiende dit ten volle. En hiermede eindigen we deze algemeene beschoa- wingen, daar we voor afzonderlijke besprekingen geen ruimte beschikbaar hebben. De kapper F, de Vries kweet zich weder loffeljjk van zjjne taak. Onze Operette-vereenigiijg mag tegen woordig onder de meest vardienst'elyke corporation in onze gemeente gerekend worden. Zy verdient aller belangstel ling, aller medewerking en aller steun. Stedeljjk Muziekcorps, eere-dlrec- tear de heer, C. van der Lindeo, hoopt. Donderdag 1 Februari a a. in 't Heeren logement een concert te geven voor hare kunstlievende leien, wet medewerking van eenlgo leden van 't orkest der Ned. Opera te Amiterdam, bestaande nit Mej. A. Weill, harpiste en de heeren Paal Berger, solo-violist, W. Sasbach, solo- cellist en Richard Hagemann, solo-pianist. Dat belooft weder een achoone avond te zullen zjjn vol kunstgenot. Ieder zal zièh nog wel de vorige uitvoeringen herinneren van „Stedeljjk Muziekcorps", zoodat 't wel onnoodig zal zjjn hiervoor nog een woord van opwekking tot bijwo ning van zulk een zeldzaam concert te doen hooren. Donderdag 25 Januari j.l. liep 'n jongen met een paard aan den toom langs den jaagweg. Door 't springen ▼au 't dier liet h(j 't los met 't gevolg, dat 't ln vlaggen draf naar Pnrmerend rendo. Gelakkig had de heer G. Yp Visser den moed 't dier te grjjpen, zoo dat een ongeluk werd voorkomen. We vestigen de aandacht op ach terstaande advertentie, waarin wordt aangekondigd, dat „Steun ln ziekte" op Vrijdagavond a s. vergadert Ln 't hotel „Roghalr". Voor een talrjjk publiek trad Vrij dag 26 Jannarl j.l. ln „De Doelé" in een leesvergadering van de Werkmans- vereeniging „Vooruit" op de heer J. H. Lamberts Jr. van Amsterdam. Ook voor dezo vereeniging was de heer L. geen onbekende, daar hij ook 't vorig jaar mot 't gunstigst resultaat was opgetreden. Thans werd door den «preker voor gedragen een Limbnrgsche novelle geti teld „een Carnavalsavond", vervolgens „De oude Admiraal en z'n omgeving", benevens nog eenige kleinere stokken. De heer Lamberts bezit, de groote gave, om verschillende personen in hnnne stem en karakters voor te dragen, waar door de voordracht natnnrljjk in hooge mate pakt. De redenaar oogstte dan ook nn weder den grootston lof iu en 't daverend applana, na iedere voordracht, bewees, dat z'n aaditorlum genoot. 't Woord van dank, dat de Voorzitter de heer H. C. Oud, tot den gorlerden redenaar na afloop rlehtte, was niet minder 't gevoelen der leden, die alweder met oorverdoovend applana hnn Instem ming met 't door den beer Ond gespro kene betalgdea. Volgens advertentie zal de tooneel- vereeniglDg „Aorora" onder leiding van den heer J. D. Blaaser, Vrijdag 9 Fe bruari a s. eene uitvoering geven in „De Doelo" voor de kunstlievende leden en tegen 50 ct. entrée bjj inteekenen. We zjjn er zeker van dat we dezen keer weer een genoeglijken avond bjj „Aurora* znUen doorbrengen. Dat flinke studie, die de vereeniging tegenwoordig van de op te voeren itakken maakt, 't voornaamste 1*, behoeven we niet te zeggen. De bekwame leider weet wat er tegenwoordig van diilettanten ver langd wordt. Dat velen zich 9 Febr, opgewekt gevoelen naar Aurora" te gaan Zondag j L trad Mevr. Scbook Haver op nitnoodiglng van de Gecom bineerde Vakvereenlgingen alhier ln „De Doele" op met het onderwerp „Tweeërlei Zedeleer". De vergadering was goed bezocht Vergadering van den Raad der gemeente Parmerend, op Vrijdag den 2 Febrnarl 1900, 's namiddags ten 6 ore. De onderwerpen van beraadslaging zijn 1. Kennisgevingen. 2. Ingekomen «takken. 1-,.-yi 3. Verzoek van A Oljj om 'voortzet- ting van de pacht van bet Schouw aan den Overweerschen Polder- djjk. 4. Voorstel betreffende het rooien van Toornen ln de Kolkstraat. 6. Herziening instmctle gemeente-ont vanger. 6. Af- en overschrijvingen, dienst 1899. 7. Voorstel omtrent het onderhond van straten en pleinen. 8. Voorstel in zake progressieve helling van hoofdei, omslag, 9. Plan Varkenswaag. 10. Kohier hoofdei, omslag. VERSLAG van het behandelde In de Vergadering van den Rsmd der Gemeente B09IQSter, op Woensdag 24 Jan. 1900, 's voormiddag* 10 nar. Voorzitter de heer K. Edel Jbz., bnrgemeester. Afwezig de heer J. Koopman met kennisgeving. De Voorzitter opent de Vergadering en heet de ledaa welkom in deze eente vergadering in dit 'jaar. Spr. koeatert den wenscb, dat alle beraadslagingen mogen strekken tot heil en bloei der door ons allen zoo geliefde gemeente do Beemster.- Hierna verzoekt Z.E.A. den Seoreurii de notulen der. vorig». bijeenfeoniBt te lezen, welke zonder op- of aanmerkingen worden goedgekeard. De Voorzitter deelt méde, dat; li ont vangen de Kon. Goedkeuring op de Verordening tot hefliog van marktgelden voor het vee en van plaats- en staan- gelden op do kermis. Voor kennisgeving aangenomen. Goedgekeurd werd B. en W. te mach tigen eene som van f 89,86, zjjnde meerdere uitgaven op eenige posten, over te scbrjjven op den post „Onder- ho*d van Schoollokalen" van begroeting dienst 1899. Ingekomen een schrjjven van Mej. T, Canne, onderwijzeres aan de school te Midden-Beemster, waarin zjj tegen 16 April as. ontslag vraagt. Dit ont slag werd met algemeene stemmen eervol verleend. 1. Aan de ordo is thans't benoemen van eene onderwijzeres aan de school te West-Beemster. De Voorzitter lee*t de adviezen van den heer Arr. Schoolopziener en 't be trokken hoofd der school voor, waarnlt bljjkt, dat ln overleg met B. en W. de volgeide voordracht nit de 22 sol licitanten ls opgemaakt: 1. Mej. A. den Blaanwen te Capello aan den IJsel; 2. Mej. A. J. M. v. d. Klaahorst te Taü3. Mej. T. de Boer te Grootobroek. Tot stemming overgaando wordt No. 1 van de voordracht met algemeene stem men benoemd. voorstel des Voorzitters wordt besloten den termijn van ohtslag-aan vraag, welke thans is 6 weken v66r het ver trek, to vergrooten en die te brengen op 3 maanden, daar 't herhaaldelijk ls gebleken, dat de tyd wel wat kort was. Voorts deelt Z.E.A. mede, dat Mej. Kalverboer, onderwijzeres, ln de W.- Deemster, nog eenigen tjjd haar -functie zal waarnemen, zoodat voor baar geen plaatsvervangster behoeft benoemd te wordeD, voordat da nleaw-benoemde ln dienst treedt. De Voorzitter leest 't ter elfier are nog ingekomen .request zoodat 't niet op de agenda kon vermeld worden van de Afdeeling Beemster, Parmer end en Omstreken v. d. Holl. Maatsch. van Landbouw voor.. Hierin werd ver zocht den financFelen stean der gemeente bjj de in dit jaar te honden AJg. Jaar]. Verg. van bovengenoemde Maatschappij en de daaraan verbonden tentoonstelling, welke zullen plaats hebben te Parmerend. Op voorstel van dan heer Schmidt wordt met algemeene stemmen besloten, evenals gawoonljjk bjj afdeellngs-tentoon- stellingen, ook nu weder f 75 bjj to dragen. Door do raadsleden D. Scherlnga en A. Z(jp waren do volgende voorstellen ingediend 1. Om het gemeentewerk voortaan onder de ingezetenen pnbliek aan te besteden 2. Het itlchten eener weaksiarkt. De heer Z(jp licht 't eerste voorstel toe. Spr. zegt bij de behandeling der gemeente-begrooting te hebben opga- merkt, dat het bedrag, hetwelk jaarlijks aan do gemeente-gebouwen wordt ver werkt, nog al van eenige beteekenla is, en we mogen veronderstellen in 't bezit tan een goeden opzichter te zjjn, die voor aanbesteding der werken ten vollo is berekend, komt 't spr. voor, dat 't veel voordeeliger voor de gemeente is, hiertoe over te gaan, daar dan ook tevens 't idee van bevoorrechting van den een boven den ander geheel nit den wog ls gernlmd,. 't Komt spr. voor dat de Raad zich dan meer op onaf hankelijk terrein zal bewegen,

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1900 | | pagina 2