Nieuws- en Advertentieblad voor de Prov. Noord-Holland. Menschenvrees. Eenentwintigste Jaargang Donderdag 13 Juli 1899. No. 29. Officieel Gedeelte._ ratoat, Uit de Provincie. Bekendmaking, on tterwij ~m. Uitslag Verkiezing. Bekendmaking, ri'.1* Magazijn DE BLAUWE SRIL\ 6r*vdnatr«at 1 Mi Si het eerste huis lines' .vau donNieuwendyk en Filiaal HoIHgonweg No. S3, Amsterdam, de meeste, bekende .en goedkoopte... adressen voor gwltpwi Brillen en rbtoe-Nez, Barometers, Thermometers, Verre- Rele- en Toonedkljkers. Laat niemand reizen. W, Ja LAU WERS, Opticien. VERSCHIJNT WOENSDAGAVOND. Abonnementsprijs per kwartaal 0,50 Franco per post 0,60 Brieven en Ingezonden stukken franco in te zenden aan den Uitgever. f 1 t 1 V)\- i' PRUS DER ADVERTENTIEN 1 5 regels 50 Cent, iedere regel meer 10 Cent, by abon nement lagere pilzen; groote letter» naar plaatsruimte. Bewijsnummer* voor Advertentiën gratia. Advertentièn worden aangenomen tot uiterlijk Dinsdagavond» 10 nnr. ..JtUgever: K. STEJ&SSÏCA, Punnereöd. Brieven en «tukken gelieve men s. v. te adrekséeren san het; Bureau der „HIEUWS PUBMEBEN.DER COURANT?", Pormerend. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Purmerend, Brengen ter kennis van de belang hebbenden dat op Oonderdafl 27 Juli a.s. gele genheid bestaat om ter Gemeente-Secre tarie aanvraag te doen tot toelating van leerlingen op de School n°. 3 fSchool met uitgebreid leerplan) voor den nieuwen cursus, welke half Augustus aanvangt. Purmerend, 10 Juli 1899. Burgemeester en. Wethouders "voornoemd, a VAN CITTERS. De Secretaris, 'r i J. WORP. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Put merend, inaken bekend, dat een afschrift van het procesverbaal, vermeldende den uitstag dsr op 7 J«ll 1899 gehouden stsmmlng, ter verkiezing van drie leden van den Gemeenteraad ia aangeplakt en voor een idler ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt, m#»V Pürmerend, den 8 Juli 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G.VAN CITTERS, De Secretaris, J. WORP. „plaats hebben van het fort Pampus, „op de onderstaande data: op. 24 en 25 Juli 1899 pn zoo „noodig op 2ö erl 27 Juli; ',,4. op 28 én 29 Juli.1899 en zoo „noodig op 31 Juli „e. van 1 tot en met 8 Augustus< „1899 en zoo noodig öp 9, 10, „11' en 12 Augustus. „De schietoefeningen sub a b wor- „den gehouden in Noordelyke en Oos- „tdyke richting en maken in die „richtingen het gedeelte'van de Zee tot „op 4000 M. Van het fdrt onveilig. „De schietoefeningen; 4stfb iriwortien .gehouden in Noord-Gostel\jke en ;,Oost-Noord-Oostelyke richting en ma nken in die richtingen het gedeelte der „Zee tot op 8000 M. viin het fort „onveilig. „Zoo noodig zal een stoomboot aan ^kleinere (Zeil)vaartuigen. die zich in ,Jtet onveilige gedeelte bevinden, hulp (,verleenen. ;j> tf. „Op de dagen dat gevuurd wordt, „zal pp het lort Pampus, de batteryen „Di^merdarn en. Burgerdam,de Wes- •«.telyke battery- Ajaby "^dldeii etf 'Öeo „kerktoren te Muiderberg, een roode vlag „waaien van minstens éën uur vódr den „aanvang der schietoefeningen tot het „einde daarvan, „(Zie „Ned. St. Crt." 'Nos, 2114,212)". Purmerend, 10 Juli 1899. De Burgemeester voornoemd, C. VAN OTTERS. Onder w y s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Purmerend, Brengen ter kennis vanbelangheb benden dot op DssdsrAag 13 Juli aj. ter GUmeente-Seci etarie de Inschrjjving zal plfcati Jufiben van leerlingen voor School a*, t (Kaeteleoze en Tussobenschool). :D« kinderen, die tot genoemde School wönschen toegelaten te-svofden,moeten dlin leeftt^reikp hebben of dien Bereiken vóór 1 November 1899. Purmerend, 10 Jtili 1899. Burgemeester en Wethouders - voornoemd, C. VAN.CITTERS. De Secretaris, - J. WORP. De BURGEMEESTER det gemeénte Parm erend, brengtter kennis van belangheb benden dat BVykens medejeeling van den Heer Commissaris der Koningin in deze provincie, door zyne Excellentie den Minister var* Marine het volgende be richt aaa Zeevarenden Is uitgevaardigd: „MfstMftrtigsa van het fort „Pampus", ^ZuUmm Me District". „Volgaas ÉoededeeUiig van denMinis- waOorldg zullen schietoefeningen Onder bet veledat ons dikwerf beheerscht en een grooten invloed op onze handelingen uitoefent, mag de menschenvree» wel als de sterksteinacht beschoawd worden. Haar «tem geldt van den hoogst tot den laagst geplaatste, als de gewicbtigite en beslist over het lot van millioenen. Zonder haar zon menigeen gelnkkig z|jn, die thans bet pad der «mart bewandelt, zou veel, wat nu kwijnt en sterft, véle vrachten afwerpen, zou veel onrecht vermeden en veel rechtvaardigheid beoefend worden; ja, zonder haar, ware de toestand der maatschappij een geheel audere en betere. Menschenvree* Is de demon, die het beter ik tot zwijgen brengt en de zelfzucht doet zegevieren in zoo menig meoichenhtrt, dat tot zoo vsel goeds iu staat zon zijn, en zogdér nagr,a(jn raad geluisterd te hebben zichzelf en anderep gelnkkig had gemaakt. Of is hot geen menschenvree^, welke glndsche jonge man dat gevierde, schoons meisje, tot zjjue levensgezellin doet kiezen boven dit andere, welke hem door verstand en hart boeit en waarmee h|j zeker was, gelukkig te zullen zijn. indien ze maar zoo leeljjk niet was? Wat zal men er vin zeggen als h(j zich met eene onoogeiyke vroaw ver toont En het «haarnet* door de nitnnr bedeelde meisje, dat ook hem liefhad, wordt ongelukkig, zoowel als hi), die na een korte roes tot de ontdekking komt, dat hjj een onbeteekenend wezen heeft getrouwd, wier «hoon reeds verflenst en wier inhoud hem niet kan bevredigen. En zoo bewandelen drie meiuchen het pad der smart. Elders Is eene betrekking vacant, waar verschillende jongelieden naar dingen, bekwame en onbekwame. H(j, aan wlon het staat, dit ambt te begeven, weet eeer goed, dat onder de leiding van dien f linken jongeling, welke met de goniUftte getuigenissen tot hem jnu, de Maai en welvaart der zaak, die het geldt, zon toenemen, maar h(j heeft bet aan dvr zoo» cjjni vriend» beloofd dia het alt gebrek aan wils kracht, nog tot nk|a gsbraoht heeft en nu aan een baaipje moet geholpen worden. Hfi durft alet anders, dan het den laatateu te gtWen, pit vree», van met dien rfikeo VTiend la oumln te geraken, wat heojxoo kunnen schaden en een slecht beheer doet de een» bloeiende, zaak u niet gaan. Hen heeft., machtige en vermogende vrienden, waar nj«» goede dagen »l|jt en door wier cogaag men geëerd wordt. In den t kring dv kennlsfen 1» er echter ook een; dia minder hoog staat aangeschreven em ofschoon men nn voor zichzelf weet, dzt bij of *4), oa»*t het geen er in ham. of J^Mr te laken valt, een edel ksrakter vele goede hoe- daaigbedea beait, gut Men toch met de meerderheid nee, c^* dien persoon ln den ban te doen, terwijl mea veel ergere fouten, of wel deaplfdi, bjj de hoogge- p'^aute .^4^ TtRrtlj. «ie^nlt vreea )van tn ongenade te raUen en waar hien de eerste laakt, vleit men zelfs de twwde- Aldus oefeot men een onrecht uit, waar men rechtvaardig moeet z(jn; uft men«henvrees. De toestand der maatschappij deugt niet, roept men van alle kant I O, 't is waar denkt menigeen en langzamerhand wordt bjj doordrongen van, al het ver keerde, dat er in staat en maatschappy plaat» vindt, om ten slotte, overtuigd van het onrecht, onder de grofste waar heden, zyne beginselen te verkondigen. Doch zie, daar in dien deftlgen kring, waar hy eertyds geduld werd, wordt hy thans vermeden. Hy ziet dat het blaadje omgekeerd ls «n de man wiens hart voor recht en waarheid spjak is laf genoeg, om uit menschenvrees, de hulk naar den wind te hangen om weer in aanzien te geraken by hen, buiten wier gnust hy niet leven kon. We zonden nog eene menigte voor beelden kunnen atollen, om aan te toonen, dat de wereld voor 't grootste deel, door menschenvree* bebeerscht wordt, en slecht» weialgen iea möed bezitten, met opoffering van wie of wat ook, w»ar te zyn. Hen slaat de oogen vol bewondering op, naar de mannen nit het verleden, als dasr zyn op elk gebied, ii*pal stonden voor hunne, beginselen, maar het «stal dergenen, dia hunne vqpUtappen drukken, is jammer genoeg, flëihU neer gering, want zoodra het iigeabeUug is het spel ie, verzaakt mes Waarheid en recht, voor menschengunst. Er ia veel «tryd ln de wereld, dit weten we allen en ln vele opzichten ia dat goed ook, stryd baart overwinning, maar we kunnen het elkaar niet genoeg op ,het hart drukken, dat we ln de eerste plaats een strjjd met onizelven hebben te voeren, om die verdelgster van het beter lit, de menKhenvrees, machteloos te m&ken, opdat we met open vizier tegenover elkander staan en zooveel te eerder tot een goed .einde komen, van al wat daar verkeerd li, iu den tegenwoordlgen toestand van de maatschappy. En de sleutel, tot het groote maatschappeiyke vraagstnk wordt gevonden in deze drie woorden: Wees U zeiven, „De kL" BROEK IN WATERLAND. Htjne hoop, la het vorig nummer van dit blad uitgeaprokaa, U aict verrold, ure zitten hier voor eene herstemming, foor de verkiezing vso twee leden van den gemeenteraad werden hier ingeleverd 176 stembiljetten, waarvan 4 van on waarde werden verklaard. Uitgebracht werden op den heer L de Jonge 31 st. L de Oude 117 (aftr.) Jan Pronk 85 C. de RoÜg 89 G.v. Wyugaarden56 zoodat herstemming moet plaats hebben tnsschen de heeren Pronk en Vau Wyn- gaarden op Dinsdag den 18 Juli as. 1 l', >5 V Daaraan is het waarschyniyk ook toe te schijven, dat ln de vergadering van het Nut de zaak van het openbaar lager onderwjj» wel uitvoerig werd be sproken, doch teven» werd verdaagd tot de Septembervergaderiug. Het bestuur wenucht biykbaar daarvan geen agitatJe- mlddel te maken ga rustiger tydeu af te wacbtejn voor du behandullng rap dit vraagstuk. Voor .fcut 'ovuriju umr4 U die - vertaJiring noemd de heer C. Bakker, werd eene commissie aangewezen voor het nazien der rekening, brachten de heeren van Engelenburg en Schoemaker respectieve- lijk verslag uit over de Algemeene Ver gadering in Hel 11. en over de bibliotheken en werden eenige ingekomen stukken vau ondergeschikt belang behandeld. Het hetere weer gevoegd by den vacantletyd bredgeu weder groote scharen reizigers naar ons dorp. Het eene be- mlnneiyke vrijmoedigheid loopen deze vreemdelingen elk huls binnen, waarvan de deur openstaatzy doen „alsof ze thuis waren" en trachten op die wyze zeker eeu kijkje te krygen op on» hulse- ïyk leyen. Onlangs werd hier een paartje in ondertrouw opgenomen, hetgeen, naar men weet, niet in 't openbaar geschiedt. Jammer dat het geen trouwplechtigheid was, want eene gan«he menigte toeristen had zich daarop blijkbaar verheugd en stond gereed het Raadhuis binnen te treden om de plechtigheid by te wonen, toen hen aan 't verstand werd gebracht dat rij daarvoor nog veertien dagen den tijd hadden. Algemeene teleurstelling. It was a pity, indeed I Onze y«lub houdt dezer dagen eens vergadering. Stel u voor, dat men in een temperatuur als van de laatste dagen rit tu keuvelsa ever de geaoeguns van een winterfuuut. Toch ls daarvoor thans gereude aanleiding, want reeds is voor een flink bedrag geteekend voor de te boawen muziektent op het Haven rak en daar de y«lnh groot belang heeft by de zaak, immers de tent zon op het terrein van hare werkzaamheden worden geplaatst, ligt het voor de hand, dat uit de kas der club eene flinke bydrage voor het goede doel wordt afgezonderd. Want het «hynt seker te zyn, dat de teut zal verazen. Reeds hebben deskundigen hier ea daar een kijkje ge nomen en nagegaan hoe men zoo'n tem peltje kan construéerea. Het de noodige spoed zou het toch mogeiyk zyn, dat de nieuwe muziektent op Koninginnedag in gebruik wordt genomen. De Hykspolltle te Enkhulzen heeft gevat zekeren H. van der Hey, die in Hel 1898 uit Veenhuizen was ontsnapt en sedert onder verschillende namen ln Duitachland en "Nederland heeft rond gezworven. 003THÜIZEN, 11 Juli '99. By de gebonden verkiezing van 3 leden voor den Gemeenteraad zyn altgebracht 157 stemmen, van onwaarde 3. Herkozen de aftredende leden, de heeren J. Brnone met 115 stemmen, N. Peereboom 155 P. Bark 90 De heer J, Timmerman bekwam 62 stemmen. 1 Door de vele tuiniers alhier is eene by'eenkomst gehouden ten huize van den heer K. Ligtenberg, om de eenden van hnnne tuinen te koeren. Na vele besprekingen werden door de verg. 3 afgevaardigden gekosen om advies ln te winnen bjj den heer burgemeester, wat te doen is on» deze plaag te keer en. Zo0ug» vergaderde mén ten tweede male, waaruit bleek, dat men adver tentie's wilde plaatsen, jjg dejagbladen en daarna de eenden zou Joodslaan, die op du tuinen worden aangetroffen. Arme eendjes "tie uitslag der door "Provinciale Staten van Noord-Holland gekozen leden der Eerste Kamer der Staten-Generaal ls als volgt Herkozen Hr. E, N. Rahnsen met 53 van de 64 «t. en Hr. M. C. van Hall met 48 van de 63 st. Gekozen Mr. F. 8. van Nierop, met 33 van de 65 st., tegen 8 op Mr. W. 8: J. van Waterschoot van der Gracht en 7 op P. van Eeghen. Door de Kegelclub „iè Unie" te Alkmaar zal een groote nationale kegel- wedstryi worden gehouden op de zoo gunstig bekende Jiaueu ln het gebouw „de Unie* aan de Koorstraat no. 35 van 16 Juli tot en met 13 Ang. 1899. Voor het eerste gedeelte van het Notarieel Staati-examen is o. a, geslaagd: de heer J. Wildschut te Jkp. Men schrijft alt KrommenieV „Welk een genot ie Z&anlanische waterleiding aanbiedt in deze dagen van droogte, ls byna niet te om«hrijven. Beverwyk, Assendelft, Krommenie, Wor- merveer, Zaandyk, Koog a. d. Zaan en Za&ndam, te tarnen eeue bevolking van 42.000 inwoners, kannen zich voorziet alt de leiding komende van Wy'k-aan-Zee. „De gezondheidstoestand is veel beter Jan 20 jaren geleden. Waar zou het heen moeten, als deze talrjjke bevolking sou moeten leven van het regenwater, verzameld nltvalle gooten, ln onvoldoende berging in waterbakken! Ook de bad- hnizon zyn daardoor tot stand gekomen". N. v. d. D. G ROST HUIZEN. De heer D. H. Prins, hoofd der school alhier komt voor op de alphabethische voordracht voor hoofd der «hooi te Wierlngerwaard. ILPENDAM. Uitslag vau de heien gehouden «temming vsn twee leden voor den gemeenteraad: K. Alblas 100, M. Haringhuizen 46, A. de Wit 40 en H. J. Woelders 91. Derhalve gekozen K. Alblas en H. J. Woelders, BEEMSTER. Voor den landbouw- wintercursus, welke men voornemens ls in deze gemeente onder leiding vau den heer Driebergen op te richten, hebben zich 14 leerlingen aangemeld. Te Beemster tal, voor de betrek- king van hoofd der school aldaar, een vergelijkend examen gehouden worden. De districts schoolopziener en het Ge- De volgende wedrennen te Bergen I meentebestnur rijn niet tot overeen» rija bepaald op Zondag 3 September, j stemming kannen komen.

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1899 | | pagina 1