Nieuws- en Advertentieblad voor de Prov. Noord-Holland. Eenentwintigste Jaargang Donderdag 23 Febrnari 1899. No. 9. Officieel (iedeelte. Bekendmaking. Uit de Provincie. UitgeverSTEENSMi, Formerend. Brieven en stukken gelieve men s. v. p. te adresseeren aan het Bnrean der „NIEUWE PUKMEREN DER COURANT", Purmerend. Magazijn „D E B L A U W E B RI L% Gravenstraat 1 en 3, het eerste huis links van den Nieuwendijk en Filiaal Heiligenweg No. 53r Amsterdam, de meeste bekende en goedkoopste adressen voor geslepen Brillen en Pince-Nez, Barometers, Thermometers, Verre-Reis* en Tooneeikijkers. Laat niemand reizen. W, Ja LAUWERS, Opticien* Rijksbelasting. Nog iets over het onkruid" van onlangs. VERSCHIJNTJWOENSD A G A VOND. Abonnemenrapsjjs perkWartaal 0,50 Franco per po8t^""l*7' -v 0,60 Brieven en ingezonden stokken franco in te zenden aan den Uitgever. PEDS DEB ADVEBTENTIEN 15 regels 50 Cent, iedere regel meer 10 Cent, b{j abon cement lagere prijzengroote letters naar plaatsruimte. Bewijsnummers voor Advertentiën gratis. Advertentièn worden aangenomen tot uiterlijk Dinsdagavonds 10 uur. M— De BURGEMEESTER der gemeente P u r merend brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat hét kohier no, 4 der persorieele belasting, dienst 1898, goedgekeurd en executoir ver klaard door den Directeur der directe belastingen enz. te Amsterdam, heden aan den rijksontvanger olhier ter in vordering is afgegeven. Purmerend, den 18 Februari 1899. De Burgemeester voornoemd) C. VAN CITTERS. Laatmjj beginnen met te zeggen, dat ik hier hoegenaamd niets beleedigends tegen den beer: Lankelma mee op bet oog heb. Nogmaals wil ik gaarne er kennen, dat het door hem gesproken woord: Het onkruid groeit weliger, als bet begoten wordt" goed gekozen was met het oog op het doel, dat ZEd. er mee wilde bereikenverwerping van het voorstel van Bafg. en Weths. Een woord als dit kan niet nalaten indrnk te maken. De heer W. L. v. H. noemt het in zijn bestrijding van mijn artikel van 9 Fehr, dan ook een .gevleugeld" woord, waar ik niets tegen heballeen zon ik willen opmerken, dat hetgeen men een gevleugeld woord pleegt te noemen, bovenal een oorspronke lijk woord moet zjjn, een woord, dat voor het eerst gehoord werd, en na zegt m|jn bestrijder, dat de heer noch de- ééoige, noch de eerste Is, die in zake .urmverzorging, armenbedeellug enz. gebrnik maakt van de uitdrukking .Het onkruid4 enz. Het laat den heer L. zeker kond, dat ik mu zjjn woord niet, gelijk de heer W. L. v. H met bet epitheton .gevleugeld" vereer, Doch ter zake. Dat beeld van bet onkruid kan ook in mijn betoog dieast doen. Op mijne beurt zeg ik men moet zorgen, dat bet onkruid niet opschiet. Hen lette eens op de tuinen in den Tninhoek. De bekwame tuinders daar zorgen wel van het onkruid niet veel last te hebben, Nn kan men in veel opzichten r dat alle vergelijkingen mank gaan, mag ook hier niet vergeten worden de regeer ders van' stad en land vergelijken met tuinders en bet geregeerde of bestuurde volk met .een tuin. De regeerders hebben in de eerste plaats te strijden tegen het onkruid.'Z(j moéten -zorgen, dat het niet opschiet en de beste voedingsstoffen nit bodem en lucht tot zich neemt. Maar aangezien -ook onkruid uit kiemen ont staat, handelen zjj het best met er voor te waken, dat die kiemen niet tot ont wikkeling komen. Als er eenmaal een massa volwassen onkruid op den akker aanwezig is, dan is het verbazend moei lijk er van verlost te raken. Om er op den duar het reiast mee geplaagd te worden tnoet mén beginnen mét de ontkiemingtegön te gaan. Aam een akker nn mét éreel volwassen en dos -Schier niet meer te delgen onkruid doet Aim sterdam "dénken"ehook elke andere groote stad,diet na oen tijdperk van bloei oen période van kwijning is Inge- treden. Dé" laatste 'uitlegging der hoofd stad, de tentoonstelling na 1883 ut andere gebeurtenissen hebben een enormen toevloed daarheen veroorzaakt van men- eohen zonder kapitaal, die daar voor- loopig werk en brood vonden, maar sedert gedurig tot werkloosheid vervielen en toen om onderBtand bjj de kerkelijke of burgerlijke overheid aanklopten. Maar met zoo'n tuin vol onkruid is Purmerend gelukkig niet te vergelijken. Er is wel onkruid, natuurlijk. Waar is men er volkomen vrij vu Edsch, bet heeft er niet de overhand, bet is nog te bebeerscben. Evenwel, nog beter zal dat in de toekomst gaan, als men eenige jaren aan den gang is geweest met te zorgen voor voldoende voediug van bet arme schoolkind. Waar ontstaat de meeste armoe door Door een slechte opvoeding, door. zwakheid van den geest en door zwakheid van het lichaam. Er zijn overal, j dos ook in Purmerend, armen, die hun I jammerlijken toestand aan zioh zelf te wijten hebben. Zoo zou men ten minste, oppervlakkig oordeelende, wel meeneu. Maar men ondereoeke eens, hoe die lieden ztfn -opgevoed";' "toonVftgé teen», -wat' foods aan geestelijke e& lichamelijke kracht ze mee hebben gekregen, toen ze- de wereld ingingen. Dan zal men zien, dat het met velen banner in dat opzicht allertreurigst gesteld' is geweest, zoodat het bijna'met zekerheid te voer spelen was, dat ze zonden ten onder gaan in den strijd om bet bestaan. Die lnl nu zou men bunnen vergelijken met volwassen onkroid, dat niets dan sohade teweeg brengt. Maar moet er nn niets gedaan worden om uitbreiding ervan te voorkomen De vereenlging voor kinder voeding gaf een uitmuntend antwoord op die vraag. .Laten wij zorgen" zei ze, .dat de arme kinderen goed voedsel krijgen en daardoor geregeld de school kunnen bezoekendan zal zoowel hun geest als bun lichaam voldoende gesterkt worden om met goede kans van slagen den levensstrijd te aanvaarden.* Het kind is de vader van den man.- Zorg goed- voor het kind en gij hebt weinig vrees te koesteren, dat het u ais man zal teleurstellen. Uitzonderingen op dezen regel vindt men volstrekt niet veelvuldiger onder de armen dan onder de rijken. Na kan men wel zeggen „de oqders zelf moeten voor hnn kinderen zorgen." Maar het 'is nu althans nog zoo, dat er overal onders zijn, die dat niet kunnen en de kinderen worden er de slachtoffers van, als door anderen geen.hand ter hulpe wordt uitgestoken. Men ,moest eigenlijk die ongelukkige tinderen geheel aan de ouderlijke .lei ding" kunnen onttrekken, maar dit gaat bij de tegenwoordige wetgeving nog niet. Doch wie niet kan wat hij wil, moet ten miuste willen wat h(j kan. De armste kinderen behoorlijk voeden en daarmee tegelijk in staat stellen, nèen, verplich ten trouw ,ter school te.gaan is iets, dat kan, waar maar een beetje goede wil aanwezig: is. Die wil is er in Pur merend en van heeler harte juich ik dat toe. Men wil ér op die wijze het onkruid in de kiem verstikken, om het veld erlater niet mee bedekt te zien. Laat men desnoods de volwassen armen wat kariger bedeelenhun onderstand te geven doet vaak meer kwaad dan goed;'niet zeiden is er reden het te noemen.' begieten van onkruid. Maar met het voeden en doen schoolgaan van arme kinderen is het geheel anders, want dat Iskracht geven voor de toekomst, waardoor zjj later zonder hulp door het leven kunnen komen. Het zal der gemeente een beetje geld kosten, ais het voorstel van Borg. on Weth. aangenomen wordt en de burgerij zal een weinigje meer belasting moeten betalen. Maar het zal strekken tot wezen lijk welzijn van arnje kinderen, die zonder dezen steun een ellendige toe komst te getooet gaans En voor Tijkere kinderen offert de gemeenschap immers zooveel meer op! Om ieen voorbeeld te noemenEen goede kennis van me, volstrekt niet atm, heeft een jongen op de Hoogere Burgerschool te Alkmaar. Daarvoor betaalt h{j In een heel jaar f 30 schoolgeld, zegge if 30 1 De jongen krijgt nu les van 13 bekwame ioeraars, die samen minstens f 25000 tractement genieten, - en wel in eén schoolgebouw, dat minstens f 20000 zal gekost hebben van bouw, terwijl er aan allerlei leer middelen nog voor eebige duizenden waarde in aanwezig is, Nu z(jn er op het oogenbiik ongeveer-140 leerlingen óp de B. Hoogere Dargerschool te Alkmaar. Aan schoolgeld betalen die dus zoowat f 4200 'e jaarswat bet onder wijs meer k<»V krijges^ Mrfoe. Eu zou toen nu niet één beetje mogen doen ook voor zoike.' arme kinderen) als de' Ver- eenigingen voor kindervoeding op het oog hebben? Een voorbeeld nog, wat goede voeding voor een scholier kan nitwerken. Ik zelf had medeleden met een armen knaap, die de Ambachtsschool te Alkmaar bezocht. Bjj kreeg van zijne moeder, een doodarme wednwe, natuurlijk dagelijks een schraal kostje te eten. De jongen zag bleek, liep gebogen en met opgetrokken schou ders en was W van geest. Toen wist ik hnlp te krijgen van eea vermogend mensohenvriend, waardoor ik den knaap dagelijks een stevig middagmaal en een kan melk kan versehaffen. En ziet, het lijkt dezelfde joogen wel niet meer. H{j heeft een blos op de wangen gekregen, loopt rechtop, kjjkt vroolyk en beider uit zijn oogen en weet van geen ver moeienis meer. Dus sluit ik ook nu weer met eenLeve de kindervoeding t en vivat het voorstel van Burg. en Weths. 1 F. BROEK IN WATERLAND. De voor dracht door den heer dr. C. Bakker gehouden over besmettelijke ziekten werd door een groot aantal leden van onze afdeeling van het Witte Krnis met hunne dames bijgewoond en met belangstelling gevolgd. .De geachte spreker leidde de aanwezige binnen in de nog zoo onbe kende wereld der bacclllen, vertoonde hunne verschillende vormen, legde ons uit op welke wijze en hoe snel z(j zich voortplanten, en toonde aan hoe door die kleine wezens een ziekte met ont- zachelijke snelheid verbreid kan worden, m. a. w. boe besmettelijk sommige ziekten zjjn. Heider en onderhoudend was de manier, waarop ons werd duidelijk ge maakt hoe die bacclllen bestreden moeten worden en met nadruk werd er op ge wezen boe een ieder het zijne daartoe kan bijdragen, door dit na te laten en dat te doendoor vooral voorzichtigheid en reinheid te betrachten. De voordracht werd toegelicht door taf van schetsen en werd na de pauze verduidelijkt door het vertoonen van lichtbeelden door het sdopticon, waardoor we dié kleine monsters vijfhonderd duizend maal vergroot te zien kregen. Onzen dapperen dokter, die zoo moedig en met zooveel sacces zoo'n droog onderwerp onder onze oogen darfde brengen een -warm woord van dank voor deze krachtige poging voor de algemeen heerscbende begrippen over hygiëne duidelijk te maken om by ons allen het besef te verlevendigen, dat slechts eendrachtige satoenwérking ver mag verbetering te brengen in de open bare gezondheidstoestand van ods volk. Mogen velen zijner collega's dit goede voorbeeld volgen; het gesproken woord, verduidelijkt door goede platen, heeft oneindig meer invloed dan allerlei boekjes en voorschriften, die maar haft begrepen worden of ongelezen ter zijde gelegd. Iets geheel anders en toch even aan-, bevelenswaard is de poging der provin ciale commissie tot bevordering der vee fokkerij in Noordbolland om meer belangstelling te wekken in de provinciale stierenkeuringen door het houden van voorkeuringen in vijf en twintig plaatsen van NoordhoIlaniL Te Broek zal deze voorkeuring plaats hebben op den 2e Maart a, s. des namiddags te* 3 uur nabij bét lokaal Concordia. Aldaar voor- loopig goedgekeurde stieren kannen op de centrale stierenkeuring mededingen naar 20 premieif "vanf 75 voor één jarige stieren en 18 premien van f150 voor tweejarige of ondere stieren. Voor nadere bizonderheden raadplege men de allerwege aangeplakte publicaties. Yrijdag a. s. wacht den leden van den Protestantenbond het genot ds. Sy bolts uit de Rijp te hooren spreken, denzeftden spreker, die io de vorige winter met zooveel gloed sprak over ,de toekomst der moderne richting. Evenals toen zal ook nu de gemengde zangvereeniging haar medewerking verleenen door de oitvoëring van eenige godsdienstige liederen. Dinsdag den 28e dezer zuilen de heeren Wilson hier optreden, niet in het Broekerhnis zooals ik abusievelijk mededeelde, maar tot mfine verwondering in bet kleinere lokaal Concordia. Waar schijnlijk spreekt de heer Keestra, zui- velconsulent te Hoorn des Maandags, daar aan voorafgaande, voor de leden van Landbouw en hunne dames, tot welke b|jéenkomBt/ook niet-leden toegang zullen hebben tégen betaling van een dubbeltje. Maandag en Dinsdag LI. traden de rederijkers voor bet voetlicht met „Berta" tooneelspel In drie bedrijven van J. H. M. Franzen en „de Luitenant en zjjn oppasser of soldatenlist" blijspel ln één bedrijf door H. M. P. van Emmerik. De slotrepetitie beloofde der vereenigiög een goed succes. In mjjn volgende brief bepreek ik de uitvoering zelve. De Gemeenteraad van Edam heeft besloten bjj eerbiedig adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal aan te drin gen op afschafing ook van de tollen, welke niet aan het Rjjk behooren. OOSTHUIZEN. Naar we vernemen is het aantal sollicitanten voor de betrek king van penningmeester van den polder „de Zeevang" vijf. De vereenlging geeft 1 en 5 Maart voering. Het Burgernut Donderdag weder eèn maandeljjksche bijeenkomsten, ditmaal niet drok bezocht was. „Gezelligheid* bare derde nit- alhier /hield jj. zijner gewone welke Een verzoek van den Raad der gemeente Oudendijk tot het verkregen van eene halte te Sohardam, is door de Hoilandsche Spoorweg-Maatschappij inge willigd. Vooreerst zuilen de markt- treinen aldaar stilhouden op 'Dinsdag en Zaterdag. De heer J. M. Otto, directeur van het Stedelijk Muziekkorps te Alkmaar, herdacht Zondag zjjn 40-jarige werk zaamheid b)j dat korps, waarvan bjjna 25 jaren als directeur. Door B. en W. van Zaandam werd Zaterdagmiddag verpacht het gebruik van standplaatsen ter gelegenheid van de dit jaar te houden kermis. Het totaal der hoogste inschrijvingen voor de verschillende vermakelijkheden bedroeg rami*. - De vorigé week is in de Parmer, nabij Ilpendam, eene woning met bonw- schuur geheel afgebrand. Veel stroo en zaad, benevens huisraad en inboedel, werden ten prooi der vlammen. Het vee kon gered worden. Van het gezin, bestaande uit 9 per sonen, kreeg niemand eenig letsel. Zondagmorgen is op de grenzen van Zaandam en Sloten in bewusteloozen 'l ;- toestand gevonden zekere J. H. 8., ónd 27: jaar. van Amsterdam. Zaterdagavond heeft hij den trein aan de Hembrag verlaten, is toen eigendunkelijk de spoor lijn gevolgd en vermoedelijk van den spoordijk naar beneden gestort. Inwendig gekneusd en steeds buiten kennis, werd/ hij door de Zaandamsche. politie eerst Daar Zaandam en vervolgens naar Am sterdam vervoerd. Te Twisk is opgericht eene „Ver eenlging tot veredeling van het rundvee iu.den kring Medembük". Kaar doel tracht z(j te bereiken o. a. door het aanleggen van een stamregister, waarin alleen koeien kunnen worden aangenomen le, welké uitmunten door goeden vorm, 2e. waarvan bewezen is, dat zoowel de quantiteit als qu&Uteit barer melk uit munt, en 3e. die de tubercnline injectie kannen trotseeren. Vanwege de afdeeling Alkmaar der Hoilandsche Maatschappij van Land bouw heeft Vrijdag 24 Maart a.s. op het Doelenreld te Alkmaar de jaarijjk- sche Paaechtentoonstelling plaats van rijstieren, melkvee, rundvee, wolvee en varkens. Bij Min. beslnit is Dr. M. L. v. d. Stempel benoemd tot Leeraar aan ds Rijksnormaallessen te Zaandam, om onder was te 'géven in de Gezondheidsleer. - Te Assendelft moet voor een hoofd ingeland van den /polder Assendelft (vacature wijlen M. IJtfherstemd worden tusschen de Beeren D. Klejjne en G. IJf. Als een bewijs hoe sterk Velsen zich uitbreidt kan dienen, dat aldaar buiten Umuideu op dit oogenbiik ruim 50 huizen in aanbouw zjjn. MIDDEN-BEEMSTER. W^uiDew er iets goeds en degelijks te zien of ts hooren valt op 't gebied van kunst, hoe Zij zich ook vertoont, zijn wij, bewoners van 't platte land, er spoedig bij en vatten het gretig aan. Woensdag l.L bezield met' dit idéé, begaven we ons naar het „Heerenhuis* om aldaar eene voorstelling bij te wonen, gegeven floor de heeren Solser en Hesse, Karakter- Humoristen van Amsterdam met mede werking van mej. Anna Slauderof, (Holl. Soubrette) en de heer Rozelaar (piano De zaal was matig bezet, wat zeer te betreuren was, om de uitstekende wijze waarop de ar listen ons hebben bezig gehouden. We hebben geïSffiêBTdat ons de tranen over de wangen biggelden. Zelden zagen we een artist, als de heer Solser, die met zoo sobere gestes oqs

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1899 | | pagina 1