Uit de Provincie. Marktberichte! stichten. -1 o mogen worden toegelaten tegen eene nitkeering van f 800, daar hy niet meer kan missen. De Voorzitter voegt hieraan toe, dat hierover het advies' van Regenten moet worden gevraagd. Van zyne zyde wil spreker en zyn medeleden gaarne ter wille zyn, omdat Kronenburg zich altyd heeft doen kennen als een werk zaam en oppassend man, die, wat-hy nog heeft overgegaan!, door vlyt en spaarzaamheid heeft verdiend. De heer OnirsTtDu, Regent van 't Gasthuis, getuigt evenzoo van Kronen burg, dat tiy altyd een man is geweest van onbesproken gedrag en onver moeide werkzaamheid. Spreker gelooft dan ook uit naam van zijne mede- Regenten te kannen mededeelen, dat van die zyde geen bezwaar zal bestaan tot toelating van Kronenburg als provenier. Daarom neemt spreker de vrijheid voor te stellen, hem terstond in dat gesticht op_ te nemen. De Voorzitter dankt den heer Ohm stede voor die raededeeling en stelt namens B. en W. voor tot toelating op de gestelde voorwaarde. De heer Bakker kan zich wel met het voorstel vereenigen, doch het moet als reden gelden, dat de kinderen hun vader niet zouden kunnen onder houden. Met algemeene stemmen wordt hier toe besloten. Punt IV. Instructie Gemeente-Ont vanger. De Voorzitter stelt voor in deze instructie de bepaling op te nemen, dat het kantoor van den Gemeente- Ontvanger op den eersten werkdag van iedere maand zal gesloten zyn eens, tot nader onderzoek te ren- voieeren naar B. en W., dan zal hy zich daar niet tegen verzetten. De heer Switzer zegt, dat die cur sussen niet in 't openbaar worden gehouden en daarom zouden we het verzoek wel kunnen toestaan. De Voorz. antwoordt, dat adres santen spreken van vergaderingen en cursussen. De heer Bakker zou wenschen, dat we ter bevordering der algemeene volksontwikkeling, van gemeentewege, wel degelyk wat kunnen doen. Spreker zou daarom 'n byzonder ge meente-lokaal voor dit doel beschik baar willen stellen, al weet spteker op dit oogenbhk althans nog niet, waar we dit zouden kunnen verkrijgen. Hy acht 't echter zeer nuttig dat de Raad ook eens dergelijke zaken ter hand neemt die tot de algemeene volksontwikkeling kunnen bijdragen. De heer Switzer stelt alsnu, over eenkomstig het gesprokepe van den Voorzitter voot het adres alsnog te renvoieeren naar B. en W, Aangenomen met 8 tegen 2 stemmen. De heeren de Goede en Bran tjes stemden tegen. Punt IX. Aanvragen om subsidie voor Kindervoeding. Naar aanleiding der reeds vroeger voorgelezen adressen van de Ver- eeniging voor Kindervoeding en van de Commissie door Kindervoeding op de Katholieken scholen adviseeren B. en W. uit de gemeentekas by te dra gen f 1.50 per seizoen en per kind onder voorwaarde, dat deze vereeni- giugen aan den Raad behoorlijk rekening en verantwoording zullen De jVooRZiTTKR zou graag wenschen, dat de' Raad reeds nu het besluit tot verandering nam en dat de détails der uitvoering dan overgelaten werd aan het Dag. Bestuur* Een en ander zal f 45 kostendoch blijkt 't dat er meerder ruimte uoodig is, dan zouden die kosten waarschynly'k f75 bedragen. Goedgekeurd. Hiermede is de Agenda afgeloopen. De Voorzitter echter deelt een schrij ven mede van Gedep. Staten, waarin zy mededeelen, dat de begrooting der Schutterij weder op hetzelfde bedrag is gebracht, als oorspronkelijk door den Schuttersraad is vastgesteld met uitzondering van de f 40 voor 't ont halen der Schutters op den verjaardag der Koningin. Deze begrooting is door hen alzoo vastgesteld op f 984,25. Spreker herinnert, dat hier geen hoo- ger beroep wordt toegelaten en we dus in 't besluit der Staten moeten berusten. De heer Bakker zegt, er ook in te zullen berusten, hoewel hy een uitgaaf van f 1000 voor eene Schuttery eene belangryke som vindt, te meer nu deze BROEK IN WATERLAND. Don derdag II, had in'ïde Zwaan« alhier een tamelijk goed bezochte vergadering plaats van onze afdeeling der Holland- sclie Maatschappij van Landbouw. Een aantal nieuwe leden traden toe en er weid besloten om de aldeeling in stand te houden. Tot bestuursleden werden benoemdde heeren L. de Oude, Voor zitter, P. Dekker, Vice Voorzitter, D. v. d. Geer en P. Breebaart, Commissaris sen, terwijl'de heer C Koker Czn. tot Secretaris Penningmeester werd herbe noemd. Aan laatstgenoemde titulaires werd tevens het eerelidmaatschap der afdeeling aangeboden, wegens langdurige diensten aan de afdeeling bewezen. In de maand Maart zal wederom eene ver- gadeung plaats hebben, waarin nader zal worden besloten over het coöpera tief optreden der leden. Zoo mogelyk zal de heer Keestra, zuivelconsulent te Hoorn, nog in deze maand een lezing WARDER. Donderdag jl. hield de begraienisvereeniging «Hulpbetoon* hare gewone jaarvergadering. De rekening van den Pennmgm. sloot met een batig saldo van ruim f 25,00. Tot bestuurs leden werden herkozen de H H. G. Pronk, C. Ton en J. Meulenbroek. Tot aan spreker en plaatsvervanger de H.H. P. Doets en J. Meulenbroek. In het vervolg belast de Vereeniging zich niet alleen met het ter aarde bestellen, doch ook met het uitstrekken en kisten, zoo wel voor de leden als voor particulieren. Er is door dat besluit voor particuliere zijde een groot bezwaar uit den weg geruimd om in 't vervolg de hulp der Vereeniging in te roepen. Bedankt voor het beroep naar Oosfèrland op Wieringen, ds. Riender- 1 hof te Warder. komen houden ïmde zaal van het Broe- bij 't tegenwoordige Ministerie reeds kerlmis, toegankelijk voor de leden dei- Als reden wordt door spreker op- doen van het beheer en de werking gegeven, dat de Ontvanger dan in den "dezer instellingen. Ook hebben B. en W, het voornemen het schoolbezoek gegoveu, regel afwezig moet zyn, tot het ver richten van financieele zaken in Am sterdam (ten behoeve onzer Gemeente.) Goedgekeurd. Pvnt V. Uitgaaf uit den post voor .Onvoorziene Uitgaven." De door den Voorzitter medege- deelden post, voor 't publiek van minder belang, wordt algemeen goed gekeurd. Punt VI. Benoeming van een onder wijzer aan School No. I." De Voorzitter deelt mede, dat op de voordracht voor deze betrekking staan de heeren: P. Ronner, te Egmond aan Zee, L, van der Goot te Veendam, en A. van der Dries te Terborg. De Voorzitter verzoekt de heeren Lankelma en Bakker het bureau van stemopneming te willen uitmaken, waaraan door hen wordt voldaan. Na stemming wordt benoemd de heer P. Ronner. De Voorzitter dankt de heeren Lan kelma en Bakker voor hun bewezen dienst. Punt VII. Verzoek van J. W. H. Geerlings, keurmeester van vee en vleesch5en Inspecteur der veemarkten, om verhooging van jaarwedde. Nadat de Secretaris het adres nóg eens heeft voorgelezen, adviseeren B. en W. Commissarissen der Veemarkt gehoord aan adressant'te kennen te geven, dat aan zyn verzoek voor dit jaar nog niet kan worden voldaan, omdat de begrooting reeds opgemaakt is en aanvragen tot verhoogmg van van meer vermogenden niet zoo meer te begunstigen, als tot heden 't geval is. De heer Bakker, president der ver eeniging voor kindervoeding, zegt dat 't bestuur der R. Kathol, vereeniging een groote fout m haar adres neeft begaan. Ze doet daarin ongeveer uit komen, als zou de vereeniging voor kindervoeding uitsluitend opgericht zyn voor de openbare scholen. Dat ten doode is opgeschreven, 't Is nu eenmaal zoo, dat er altyd lieden ge vonden worden, die gaarne blinkende posten bekleeden. De Voorzitter stelt voor deze ver andering goed te keuren overeenkom stig 'het besluit van Gedep. Staten. Goedgekeurd. Nog heeft de Voorzitter't genoegen iemand iets aangenaams te bereiden. afdeeling met eene dame, terwijl niet leden deze bijeenkomst kunnen bijwonen tegen betaling van een dubbeltje, "t Is metvoop de eerste maal dat de heer Keestra hier optreedt; ik herinner my nog [eene voordracht van dezen zuivel consulent over kaasmakerij en wat daarmede in verband staat, waaruit heel wat te leeien viel. Toen echter was geen enkele vrouw daarbij tegen Daar hy dit echter alsnog geheim wil i woordignaar aanleiding van «lit feit, houden, wenscht spreker deze zaak m Sprdk reeds de vei wachting uit, dat &"ekS 8 b,J ee" v,lt"""le .I on*. De Voorzitter doet de rondvraag, De heer de Goede vraagt het woord en zegt de officieele kennisgeving van het Dag. Bestuur in de .Nieuwe Purmerender Courant" gelezen te heb ben, waarin B. en W. de aanvoer en verkoop ap onze markt verbieden van vee, dat wegens tuberculose aan de Belgische grenzen is afgekeurd. Spre ker erkent de goede bedoeling van het Dag. Bestuur, doch moet teven3 als zyne meening uitspreken, dat de toch is zoo met. Onze oproeping was gemeentebesturen van Schagen en duidelijk geuoeg, daa? ze aan a 11 e j Purmerend te ver zyn gegaan, ja zelfs ingezetenen was gericht. Hy wil maar hunne bevoegdheid hebben overschre den, omdat de tuberculose door het zeggen, dat de Katholieken er een partyzaak vp,n gemaakt hebben en dat is nooit de bedoeling van ónze ver eeniging geweest. De heer Lankelma voert aan, dat hy de zaak van Kindervoeding reeds vroeger heeft ter hand genomen en daarby geen algemeene belangstelling mocht ondervinden. Spreker heeft de ervaring opgedaan, dat naar zyne meening de Kindervoeding van ge meentewege niet moet worden gesub sidieerd, noch voor de ééne noch voor de andere party. gelegenheid al onze kaasmaakstertjes die voordracht met hare tegenwoordigheid zouden lereelen. 't Is immers bekend, dat de ziel van de kaasmakerij, de chef van de kaas kamer is: de viguw. Zij, in de eeiste plaats, zal dus kunnen profiteeren van de nuttige wenken, welke de heer Kie stra met kwistige hand verspreidt, of zicli door het doen van vragen, laten vei duidelyken wat 4nar met helder is. Komaan dames, allemaal te samen afge- spi oken om die vei gadering bij te wonen ik duif wedden, dat Ubbels dan de chocolade wel klaar heeft. Een andere voordracht, die ik nog maals gaarne in de belangstelling van Veeartsenijkundig Staatstoezicht niet Ieder weldenkende aanbeveel, n.l. die onder de besmettelijke ziekten is opge nomen. Uit een en ander trekt spreker de conclusie, dat bet uitgevaardigd verbod ten nadeele van onze markt zal uit- loopen, daar dan ook de misdijera gevaar zullen loopen geweerd te worden. Even als er op onze markt bordjes geplaatst zyn met 't opschrift Past op de Zakkenrollers", zoo zou spreker ook voor het aan tuberculose lydend vee 'n afzonderlyke plaats op de markt De heer Bakker is 't ook niet eern j wenschen aan te wyzen met daarboven met de berekening der kosten. De geplaatste bordje3, waarop duidelyk Katholieken rekenen f 7.50 per kind het geval wordt aangeduid. en de schoolcommissie f 4.Spreker is het daarmede niet eens en zou daar van een zéér huishoudelijke berekening kunnen opmaken. Spreker zou daarr om wenschen wel subsidie te ver- leenen aan de algemeene vereeniging, maar niet aan een enkele party. De heer van Giffen vindt 't geen jaarwedden in den regel worden ge- zaak, die de gemeentekas aangaat. daan vóór 't opmaken of vaststellen der begrooting. B. en W. zyn echter bereid, evenals Commissarissen, die gunstig voor 't verzoek hebben gead- viseertL-hy de begrooting van 1900 hierop' te letten. i De heer Lankelma zou de jaarwedde reeds nti willen verhoogen met "'t oog op de komende drukke inarktdagen. De Yoobz. antwoordt, dat, wat we vroeger aan den een hebben geweigerd, we, uit 'n rechtvaardigsheids-oogpunt, niet toe mogen staan aan den ander. Worden er buitengewone werkzaam heden verricht, dan kan de Raad nog altjjd buitengewoon beloonen. Het voorstel van B. en W. wordt goedgekeurd. Punt VIII. Verzoek van het Comité van de hier ter stede bestaande vak verenigingen, om een gemeente-lokaal beschikbaar te willen stellen voor vergaderingen en cursussen. Het Dag. Bestuur adviseert het verzoek van, de hand te wyzen. De heer Switzer ziet er geen be zwaar in, dat adressanten in lokalen vergaderen, waal sterken drank wordt verkocht, omdat' zy niet verplicht worden dezen te gebruiken. In dit opzicht kan hjj met B. en W. wel meegaan. Doch spreker geeft in he-' denking, of de zaak niet zou geschikt kunnen worden door het geven van 'n kleine vergoeding. Spreker is van oordeel, dat men met zoo zeer i3 tegen het Louden van vergaderingen in lokalen, waar sterken drank wordt verkocht, als wel de telkens terug- keerende verteering, hoe onschuldig die ook moge zyn. Met 't oog nu op het houden van cursussen zou spreker een gêmeente-lokaal zeer gunstig daar voor geschikt qchten. De Voorzitter zegt, dat de bijdrage tot vergoeding voor vuur en licht, al heel gering zou zjjn. Doch we hebben tot hiertoe nog nooit een lokaal voor vergaderingen afgestaan. Spreker vindt dit eenigszins gevaarlijk ook, omdat we vooraf niet kunnen weten, of helf geen daarin behandeld wordt, wel in onzen geest zou vallen. y7il de heer 8witzer*vooratellen om het adrea nog Zy moet aan de partuculiere liefdadig heid worden overgelaten. Spreker is daarom tegen 't verleenen van subsidie. De Voorzitter wenscht thans dc zaak principieel uit te maken en stelt Ook het Veefonds zal door dezen maatregel belangryke schade lyden. Spreker wenschte ook gaarne te weten, hoe Commissarissen en de Inspecteur van de Veemarkt over een en ander denken. De Voorz. zegt dat niet Schagen 't eerst op 't denkbeeld van dit verbod is gekomen, doch dat Commissarissen van 't Veefonds hem daarover reeds zes weken vóór 't uitvaardigen van 't verbod door Schagen hadden ge sproken. We meenden echter onze markt geheel vrij van aan tuberculose voor over de vraag te stemmen, of 't t lydend vee te moeten houden; want schoolbezoek door Kindervoeding zal ook de besmetting van aan tuberculose bevorderd worden. lydend vee kan op den mensch worden De heer Lankelma meent, dat het schoolbezoek ook wel op andere wijze zal bevorderd worden. Na gehouden stemming staken de stemmen 5 tegen 5. De eindstemming wordt alzoo tot de volgende vergadering uitgesteld. Punt X. Kohier Hoofdei. Omslag 1899. De Voorz. zegt, dat volgens rooster, hiervoor een commissie is aangewezen, bestaande uit de heeren Lankelma, van Giffen en Bakker. Na gehouden stemming worden deze drie heeren gekozen. De Voorzitter brengt ^dank aan het bureau van stemopneming voor de bewezen diensten. overgebracht. De bepaling zal jiiist onze markt ten goede komen. Inplaats nu den weg van lange adviezen te volgen, hebben we gemeend dezen te moeten inslaan in 't belang van onze Gemeente. De heer de Goede jnerkt op dat het over besmettelijke ziekten, zal op Woens dag den 8 Februun as. dooi onzen dokter worden gehouden. Deze byeen- komst is toegankelijk voor alle leden van onze afdeeling van het Witte Kruis met hunne huisgenooten boven de zestien jaren Naar ik verneem zyn een twaalftal platen voor desciopticon voor deze voordracht gereed. Als een ge- hompje tusschen my en de niet-leden vari het Witte Ki uis deel ik «onder de roos* mede, dat de heer dr. Bakker bereid is om by voldoende belangstel ling ook voor die met-leden later de zelfde voordracht te houden. "t Wordt weer een diukke tijd in Februaride rederijkers hebben hunne uitvoering bepaald op den 20 en 21 van waarschijnlijk de heeren Wilson in die zelfde maand trachten hiei te knjgJh de leerlingen der zangschool zullen einde Februari of begin Maart hunne Souée geven enz.; den 6en Februari zullen sommige deelnemers aan het vooi berei dend militair onderricht examen afleg gen r alles komt tegelyk. Enfin, klagen helpt niet; laat my dus dezen brief eindigen met de mededeehng van een jubileum. Heden, den 2en Februari herdenkt de heer Georgê Char les Kok alhier den dag, waarop hy vijf en twintig jaar geleden, werd be noemd tot machinist van het stoomge maal in de Noordmeer. Hem bij dezen onzen hartelijken gelukwensch, daarby de hoop uitsprekende, dat het den jubilairis gegeven moge zijn nog lang Veeartsenykundig Staatstoezicht wel zyné betrekking met dezelfde opgewekt- PURMEREND. van 23 tot 30 Jan. 1899. GeborenJean Baptiste, zoon van Cornells Bernardus Al en Maria Elisa beth llerrebrant. Dirk Jan, zoon van Michiel Cliristiaan Koning en Ljjs- beih de Boer. 1 ^Overleden Jacob Stamj 19 maanden, zoon van Duk Stam enGeeitjeQuman. Geiardus Graaf, 6 weken, zoon van Tymen Graaf en Anna Maria Marga- reiha „Lindeman. BEEMSTER. van 24 tot 31 Januari 1899. Ondei trouwdMaUlujs Edel en Cor nelia Pronk. GehuwdJohan Cliristiaan Lodewylc Huiskamp en Maiia Elisabeth Visser. ILPENDAM. van '23 tot 30 Jan. 1899. Geboien: Aiiaainje, dochter van Willem van Vuure en van Maartje Kalf. GehuwdJan Visser, jm. van Zaan dam en Tujntje Dekker, jd. van Ilpen- dam. OndertrouwdReyer Mejjzen, jm, van Ilpendam en Jannetje Laan, jd. van Monnikendam. Oveileden: Jan Bruin, oud 83 jaar, weduwnaar van Trijntje Wals. BUIKSLOOT. Geboren Jan, zoon van Jacob Haan en Hendrika Dam. JAafje, dochter van Pieter Hems en van Antje Engel, Hendricus Jacobus, zóón van Hen* dricus Johannes Dijkman en van Maria Kampers. BROEK IN WATERLAND. GeborenJannetje, d. v. Jan Pronk e. v. Helena Piijs. AVENHORN. ------ —va» 24 tot-31-Jan. 1899. Geene aangifte. WESTZAAN. Geburen: Ferdinand Fnediich, zoon van J. J. Allan en M. C. Dreckmeyer. Levenloos aangegeven een kind van J. Smak en A Paape. OOSTZAAN. Geboren: Geertje, dochter van Alb. de Ridder Gz. en G. Dd. Maria, dochter van Jb. Prett en M. Kwak. deze maand; het Burgernut zal,R„_„ c,.L»*.iittr ,io Loaxon viMcnn m *l<* Berendje, dochter van M. Lubbersen en S. Koster. OverledenAntje de Ridder, oud 65 jaren, gehuwd mét J. Heyn Sz j" Punt XI. Voorstel tot van de Raadzaal. o, De Voorzitter herinnert aan het feit, dat de Raadzaal noodzakelijk moet uitgebreid, wegens de steeds toene mende belangstelling van het publiek, waarvoor de ruimte te beperkt wordt. Ook de heeren verslaggevers moeten in die ruimte hun taak verrichten die waarlyk niet benijdenswaardig mag heeten Zij verdienen een meerwaar dige plaats. -- Het Dag. Best. stelt daarom voor de Bodekamer door 'n los schot met de Raadzaal te verhinden, dan kan het publiek daarin op behoorlijke banken plaats nemen en niet zooals nu den geheelen duur der zitting staan of leunen op de bnllustrade. De ver slaggevers kunnen dan op hunne plaatsen blijven en zullen zich daar door vrijer kunnen bewegen. Begrooting en teekening van een en ander is door den Architect inge diend. De heer Switzer vreest, dat met al die verandering, nog plaats te kort zal zyn voor het pu het mond- en klauwzeer, doch niet de tuberculose onder de besmettelijke ziekten heeft opgenomen en daarom wil hy nogmaaU constateeren, dat het verbod niet ligt op den weg van Ge meentebesturen. Wordt goedgevonden de verdere regeling dezer zaak aan het Dag. Bestuur over te laten. De heer de Goede heeft nog iets*, beid als tot heden, waar te nemen, SCHARWOUDE. De burgervereeni- ging vergaderde j. 1. Donderdag onder voorzitterschap van den heer E. Seher- merhorn. Dat ruim 90 personen aan wezig waren, zal niemand verwonderen, als men weet, dat de Heer Le Clerq van Avenhorn als spreker opti ad. Eerst droeg de Heer Le C. vanTeun de wijziging Spreker heeft gezien, dat er weer Nachtwacht* van J. v, Maurik, later boomenhakkers in de stad zjjn en zou gaarne willen weten, of die menschen tegen ongelukken verzekerd zyn. De Voonz. zegt, dat hij de edele gedachte van den heer de Goede moet toejuichen. De stadswerkers zyn tegen ongelukken verzekerd, doch daar dit werk 'n particuliere aanneming is, zal hiervoor ook de aannemer moeten zorgen. We zullen zien, wat er aan te doen is. Ten slotte deelt de Voorz. mede, dat de gemeente-geneesheer, met de inwendige praktijk belast, hem van denzelfden schrijver «Een probaat rauideU en «Izaak en de beesten* en vSn Buis«Sergeant Knipper*. De stilte bij de voordracht van het eerste en het luide gelach by de drie laatste stukjes bewezen hoezeer Spreker voldeed. Het luide en langdurige applaus, dat telkens volgde, was een welverdiende hulde die de aanwezigen den Heer Le C. brachten. Door de Heeren J. W. Groenman, S. Stolp en J. Ooms werden voorge dragen «De Snoek*, «De Schippers knecht* en «Een nette juflrouw voor PURMEREND, 31 Jan. 1899. 226 Runderen f 0*45 A 0.58 per kilo. 8 Stieren 128 Vette Kalv, 0.70 0.90 196 Nueht. id. 8.— 18.— 16 Paarden Veulens i e55 Schapen. Lammeren» 353 VetteVark.» 0.35 0.36 44 Magere 11.18. 302 Biggen 4.t 8.— Ganzen 2 50 Zwanen i .-*- 80 kleine 28. 2 Jmidd. 3 24 3comm«» 909 kg.Boter» 1.30 i 1.40 Kipeiereu 3.50 4 50 Eendeier. kg stuk, kg. stuk. 50 kg, kg* 100 8U stuk. p. sak. Kievitsei. Kalkoenen Hennen ,- -- Hanen Zk. Appel. Zk. Peren Runderen en Stieren prjjshondend, handel vlug. Vette Kalveren handel ving. Nuchtere id. handel vlug. Sohepen es Lamineren prjjshoudend, handel matig. Vette Varkens, handel matig. Magere id. handel stug. Biggen, id. id. inwendige praktyk belast, hem zn dea commissaris van politie*, stukjes mondeling bezwaar had medegedeeld,(j,e 00[j zeer jn jen smaaij vielen, betreffende den xn de instructie be paalden leeftijd van 65 jaar. Hy zou die gaarne, vooral met 't oog op z'n opvolger wenschen te schrappen. We kunnen daar echter nader op terug komen. De Voörz. sluit de openbare ver gadering. CORRESPONDENTIE. Wegens plaatsgebrek faada verslag Beemster in het volgend nummer. Met een woord van dank aan allen en in 't byzonder aan den Heer Le Clerq werd de byeenkomst om ruim 11 uur door den voorzitter gesloten. BEEM3TER. De heer F. Winkel te Brussel die op een der eerste dagen In Fe bruari in de R. K. Klesvereeniging alhier als spreker zon optreden Is door ongesteld heid verhinderd, waardoor de vergade ring is uitgesteld tot nk de Paaschdagen. U> to OO 0> rf». oo a eö 5 p Datum 1.34 1.33 1.32" Waterland onder a.p. 0 p p HHM «4 <0 1 in Zee S onder a.f. b bov. a.p. 1, 0.33 0.57 0.54 Schermerb. S' onder a.P. N.O. N.O. 0. Windrichting. cr i Stoomgemalen, Weers gesteldheid,

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1899 | | pagina 6