I! JC. Steensma. - *?urmerend. Levering van alle voorkomende in dm kortst mogèljjken tijd en tegen scherp concurreerende prijzen. Burgerlijke Staud. Marktberichten. AVENHORN, rt VAN I}1 I. dag j. 1. eeD goed geslaagde nitvoeriDg In het Concertgebouw „Aroicltla". Op gevoerd werden „Galeotto", drama in 3 bedrijven met een voorspel en „De Inkwartiering", blijspel met zang in twee bedrijven. Tot ons leedwezen bonden we wegens de Iangdarige raadsvergadering van Vrijdagavond, slechts de tweede helft der nitvoeriDg bijwonen. En daar we niet gaarne een oordeel vellen over iets, wat we niet hebben bijgewoond, ('n zéér gewaagde onderneming natunriyk) kan nen we nit den aard der zaak, daarvan Donderdag en Vrijdag werden de nit- voeringen opgelaisterd door do welwillende medewerking van „Het Stedelijk Muziek corps, directeur de hr J. F. Groot, dat ver schillende nummers verdienstelijk ten ge- hoore bracht. We hoofden o a. weder eens het „Nieuwe Wilhelmus" blazen, dat het oor, door zijn opgewekte com positie altijd aangenaam streelt in tegen stelling van het oude, meer lyrisch ge componeerde „Oude Wilhelmus". We lazen onlangs dat H. M. de Koningin aan de Stafmuziekkoipseu heeft bevolen, voortaan weder het „Nieuwe Wilhelmus" ook geen uitvoerig verslag geven. Doch te blazen- hoe 't oob zjj, wat we gezien en ge hoord hebben, overtrof verre onze ver wachting „Voorwaarts" blijft baar naam getrouw. Zp gaat met rassche schreden voorwaarts. We znllen ons tot algemeene beBchou- wiDgeD bepalen. WTe willen ditmaal ein digen met oDze by'zoDdere hulde te breDgen aan de hoofdpersonen van beide stukken, d;o werkelpk iu dit verslag rooter ruimte ter bespreking afdwingen dan waarover we heden kunnen beschik ken. Der vereeniging bevelen we nogmaals aan, do op te voeren stukkeu niet Wanneer men zoo zieu kaD, dat de voorbereidende stadion met ernst en vasten wil zpn opgevat, dat spel, hou ding en stand op het tooueol bjjna onbe rispelijk waren, dan zeggen we niet te veel, wanneer we Voorwaarts" met den te lang van dnnr te kiezen, goeden uitslag van dit werkelyk zware stok van harte geluk wenschen. Het decoratief en de reqaisito waren, als altijd uitstekend, zooals we dit vau den beer Semeius dan ook nooit anders gewoon z\jn. De nieuwe voetverlichting met gasgloeilicht overgoot het geheele tooneel met eeu zacht licht dat het oog weldadig aandeed. De grimeering en typeering der ver schillende personen viel zéér te prijzen. Aan den kapper, de heer D. Schouten onze hulde. Hij toont daarmede op de hoogte van zjju vak te zyn. Yerginb-i ing van ih-n Hand der Gein. gehouden op Maandag den 1*2 December 1 St>8, des voonnuhligs te 10 ure. Voorzitter: de Heer C. P. Spaans, Burgemeester. Tegenwoordig alle leden De Voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der vorige worden gelezen, onvet tuiden! goedgekeurd en geteekend. Hierna brengt do Voorzitter ter tafel a. Missaeve van Hoeren Ged. Staten dd. 20Oct. 1893, begeleidende liet.Hands- besluit, waarbij machtiging tot betaling uit de post voor onvoorziene uitgaven, dienst 1898, is verleend, b. Circulaire van het- Hoofdbestuur van den Ijsbond Hollundsch-Noorder- kwartier, waarbij de vvenschelijkheid wordt uitgesproken, dat in de Gemeente verordeningen bepalingen worden opge nomen, betreflende liet ijs en hel ijsver- keer. Daar uit dat stuk blijkt, dat aan de verschillende ijscluhs .wordt opgedragen een ontwerp te dezer zaken op te maken eu hier over met liet betrekken Gemeen te-bestuur in overleg te treden, stelt de Voorzitter voor dat af te wachten, al vorens daartoe over te gaan, Aldus vvai dt besloten. Vervolgens stelt de Voorzitter attn de orde 1o. De benoeming van een arm voogd in elk der drie afdeelingen, Aven- liorn, Grosthuizen en Schnrvvoude, ter vervanging van de [Wren J. Prinse, K. Knol en T. Peereboom, dm op dtn len Januari e, k. nis zoodanig moeten 'af treden Met algemeene stemmen worden genoemde heeren voor den tijd van 2 jaren herkozen. 2e. De benoeming van enne Com missie uit den Raad om eenige pakken oude stembiljetten te doen vernietigen, waartoe B en YV. worden benoemd. Ten slotte verzoekt de Voorzitter de medewerking van de ltabn om, evenals vorige jaren, in elk der drie afdeelingen eoue commissie te doen benoemen, die, ter vermijding van liet zoogenaamde ïNieuvvjaarswenselien" trachten zal gel den in te zamelen voor eene extra be dueling aan de armen ter gelegenheid van bet tt s. Nieuwjaar. Niels meer te behandelen zijnde,wordt de vergadering na rondvraag door den voorzitter gesloten. PURMEREND. van 5 tot 12 Deo. 1898. GeborenPutti Luc.en Evernnlus Gijsbet tus Maria, zoon van Johannes I Jacobus Stuijt en Johanna Petronella Maria Fagot. IJernardus Johannes, zoon van Geirit de Wolf en Aaltje Koopman. BEKMSTER. van 6 tot 13 Dcc. 1898. GeborenJan, zoon van Johannes Josua Tromp en Elizabeth Nat. Overleden Jacob de Haan, oud 5 maanden, zoon van Willem de Haan en van Adnaant|e Leegwater. Mietje Struving, oud 4 maanden, dochter van Hendrik Struving en van Gerritje van Letjen. ILPENDAM. van 5 tot 12 Dcc. 1898. Geen aangifte. DE RIJP. van 5 tot 12 Dee. 1898. OndertrouwdJacob Hop van Alkmaar en Cornelia Hop, jaren vim de ltyp. BROEK IN WATERLAND. Geboren Jannetje d. v. Dirk Langen- berg cn Neeltjo Hakker. BUIKSLOOT. Geboren Cornells, zoon van Johan nes Klaver en van Hemhika van den Hos. Antje, dochter van Willem Posch on van Eelje Mulder. Gehuwd Muus Cornells Visser j in. van Buiksloot en Jannigje Sijgje van Vliet j. d vau Amsterdam. OOSTHUIZEN. Geboren Neelije, dochter van Julian Bernai d Louwen Maaltje Hui tog. Overleden ij mini Veen oud 77 jaren weduwe van Wtjbrand Hottwer- tjes. Cornells-Korver oud 57 jaren echtgenoot van Jantje Kramer. WESTZAAN. Geboien' Grietje, dochter van J Hes en K. 1.111'. Gehuwd II. Veenis met J. M. Vriend. oud Olkl 20 OOSTZAAN. GeborenPieter, zoon van W, de Graaf Jz. en S. Bloem. Gehuwd: J. de Wit en E. Preeker PURMEREND, 13 Dcc. 1898. 571 Runderen f 0.40 A 0.50 per kilo. 0.70 0.90 9.— 20.— 2535 ■1 Stieren 147 Vette Kalv. 118 Nueht. id. 18 Paarden Veulens Schapen. i Lammeren» VetteVa-k.» 0.34 0.37 Magere 12.18. Biggen 5.8 Aanren 2.2 50 Zwanen 8 9 25 -j kle no y, 23 50 Ai 340 71 215 1187 167 Ut 1 J-m'éil. kg stuk, i kg- stuk. 50 kg. comni 1402,5 kg. Boter 1 10 1,20 Kipmeren 5.50 0.100 si. Eendeier. Kievitsei. stuk. Kalkoenen t 25 Zk. Appel. 2.— 2 25 p. zak. 50 Zk. Peren t 2.2 50 Runderen en Stieren prijshoudend, .handel stug. Vutte Kulvoren handel matig. Nuchtere id. handel matig. Schapen ea Lammeren prijshoudend, handel stug. Vette Varkens, handel matig. Magere id. handel stug. Biggon, id. id. O CC' O Datum to t-3 00 <j\ O O Waterland onder k.v. P P 'oiï? 1! in Zee ouder a.p. bov, A..P, tti co o: CO O oo O Sehennerb. 5 onder a.p. Windrichting. v r Stoomgemalen. «E; 9 p Woers- gesteldheid. 3 o i-3 cn n 2 '77 H o 3 2! 2 a Q: rq k X 3 o 3 4 Boek-, Courant- eu Handels-Snelpersdrukkerij O O DRUKWERKEN

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1898 | | pagina 6