Nieuws- en Advertentieblad voor de Prov. Noord-tloiland. Twintigste Jaargang Donderdag 3 November 1808. No. 46 Uit de Provincie. Tweede blad. Brievea en stukken gelieve men s. v. p. te adresseeren aan bet Bureau der „NIEUWE PURMSREN DER COURANT", Parmerend. I De Copmiissie hecht hare goedkeu ring aan het verzoek van Mejuff'ouw Agricola, hoofd der school, om hare jaarwedde met 1 50 te verhoogen en i te brengen op f 600. a T VERSCHIJNT WO. KNS 1> A Ar A VOND. Abomiementsprys per kwartaal 0,50 Franco per post - 0,60 Brieven en Ingezonden stukken franco in te zenden aan den Uitgever. PRIJS DRR ADVERTENTIE N" 1 —5 regels 50 Cent, iedere regel meer 10 Cent, by aboo nement lagere pryzengroote letters naar plaatsruimte. - Bewijsnummers voor Advertentiën gratis. Advertentiën worden aangenomen tot uiterlijk Dinsdagavonda 10 uur. UitgeverK. STEENSSÏA, Punnerend. P van Vervolg Raadflveralag. Volgn. 113, art. 13. Kosten van 6e- looningeii en eereblijken. De beer de Goede kan zich met dezen post, waarvoor aan uitstapje3 f 500 ia uitgetrokken, niet rereenigen. Voor arir.e kinderen vindt Bij zulke uitstapjes uitstekend, doch voor die van welgestelde burgers onnoodig. Zelfs zou spreker dio ook voor de arme af willen schaffen en zou gaarne zien, dat er 'b'. v. een Commissie Op stond, die dit bedrug iu den winter kon be steden aan schoeisel en kleeding ton behoeve dier leerlingen. De heer Bakker zegt, dat ook de Commissie dit punt heeft overwogen, ten einde het schoolbezoek aan te moedigen en het schoolverzuim te beperken. Persoonlijk is hjj het met den heer de Güids eens, dat het. veel beter zou zijn, om die f 500 aau arme school gaande kinderen te besteden. De Voorz. antwoordt, daj; ook by wel voorstander is van bet idee van den heer de Goede. Doch we zouden dan ons eenmaal aangenomen principe mogten prijsgeven. Spreker vindt 't dparorn njet iVenscliel jk, om dit punt reeds nu uit te maken. We zoudeu b. t. dé redactie van dezen post kunnen veranderen en daarvoor in do stellenKosten tot aanmoediging getrouw' schoolbezoek'Indien de lieer de'Goede in dien geest zjn voor stel' zóu willen formuleeren, dan zou hét spreker 'wenSchel jker voorkomen. De heer de Goedf. doet zjn voorstel in dezen vorm, dat door den heer flakier wordt ondersteund en na gteiiithing wordt aangenomen. 4'otgn. 114, art. 14. Kosten van het inhatringsonilerwijs. De heer nn Goede vraagt, of er van het inhalingsonilerw js nog al gebruik gemaakt wordt. De Voorz. antwoordt hem, dat daar van zéér veel gebruik gemaakt wordt. Volgn. 115,' art. 1. Kosten der Teekenschool. De Commissie stolt voor het verzoek van een heer II. van der Worp om verhoogmg zjner jaarwedde als leeraar aan de Teekensehool niet toe te staan en deelt daarbij bet gevoelen van .Commissarissen dier school, dat, in (vergelijking met de jaarwedden en de lesuren van de overige leeraren geen torenen bestaan, hierop gunstig te beschikken. Overeenkomstig deze adviezen wordt besloten, het yerzook niet toe te staan. ,'iEen ^voorstel der Commissie omfGO ri fe nemen van den post Modellen en hulpmiddelen' groot f 200 en die over te brengen op den post Prijzen ter aanmoedigingwordt daarna be handeld. -Dp jheer de Gqede wil ook hier die geheele pr jzenbeloomng a'fschaffqu en adbt het. by ter, die f 60 voor de modyl- leii té'behouden. De Voorz. deelt den heer de'Goede mede, dat,zoo lij nog nimmer bj een prjsuitdeeling 'der (Teekensohool is tegen,, oordig geweest, bj deze eens moet bezoeken, opdat h j zich .kunne' overtuigen, welk een aangename avond 'dit is.'1'Het is' werkelijk der moeite •waard, zegt de Voorzitter, óm day.rb j tegenwoordig te zjn. Oók dit voorstel der 1 Commissie wordt aangenomen. Volgn. 119. art. 7. Subsidie aan het Bgrgeplijk Armbestuur. 'De Commissie stelt voor het ge-' raamde bèd'rag 'van f 5700 toe te staan. De heer Bakker voegt, hieraan nog toe, dal bij, als J'.id van het Burg. Armbestuur, liog wenacht mede te de&lon, dat de. uitdeeling aan de armen nog zóó gering is, dat het 'gevraagde -bttbtag van f5700 eer; verhoogd, dan verlaagd, moest, wordenj .Goedgekeurd. Volgn. 120. art. 5. Kosten van ver-, pleging in Oodshuiien en elders. De .beer de Goede maakt aanmerking; op de begrooting. der Commissie van iltet .Gasthuis,die f 4130 bedruogt, zonder iets hoegenaamd daarbij als toelichting te voegen, waarvoor een en ander wordt besteed. Spreker zou daarover gaarne eenige inlichtingen wenschen. De heer Ohmstede beantwoordt den heer de Goede, als mede-Regent van 't Gasthuis 'en verzekert hem, dat alle gelden goed worden besteed, hem tevens uitnoodigende, zich van een en ander op dio begrooting voorkomende te overtuigen, waarbj spreker hem de meest verlangde inlichtingen gaarne zal verschaffen. Deze post. wordt daarop aangenomen. Volgn. 127. art. 1. Kosten cler Kamer van Koophandel en Fabrieken. De lieer de Goede, merkt op, dat in de Memorie van Toelichting de f 150 aan de Kamer van Koophandel daarop voorkomt als vaste toelage'. Spreker zegt, dat dit volgens de begrooting der Kamer geschiedt en niet volgens een vaste toelage. Ook vestigt de heer de Goede de aandacht op Volgn. 123, kosten vallende op het houden der loting voor de nationale militie en Schutterij. Spreker zou gaarne zien, dat de Burgemeester alle pogiugen aanwendde, om van den militie-commissaris te verk'rjgen, dat voortaan de loting niet meer in do kermisweek werd ge houden. De Voorz.-Burgemeksthh antwoordt den heer de Goede, dat h(j hiertoe wel belooft te zullen medewerken, doch dat lij er tevens moét bjvoegen, hoe ook dit jaar deze loting tot tevreden heid van hem en de politie isafgeloopeu. Volgn. 131, art. 6, kosten van brand verzekering van gebouwen. De Commissie spreekt de wensche- ljkheid uit, om van gemeentewege j een Brandverzekering-Maatscbappj' j op te richten, ook in verband met de belaugrjke kosten voor de brandweer, I waarin de assurantie-maatscbappjen I geenerlei bijdrage leveren, terivjl i slecht zelden in geval van brand, eenige i vergoeding wordt gegeven voor de uitgaven, die de gemeente ook in 't belang der brandverzekering-uiaat- sebapp jen zich moet getroosten voor het behoud der belendende perceelen. De begrooting a f 300 wordt goed gekeurd en de wenk der Commissie zal in gedachte gehouden worden. Volgn. 130, art. 12 kosten der Beuiaar- i Kaai- en 'llccischoól. Het Dag. Bestuur, de Regenten dier school daarover gehoord, stelt voor deze jaarwedde te brengen op f 600. Goedgekeurd. Volgn. 137, art. 13, kosten der Stede lijke Zangschool met verwarming en ver lichting. De' Commissie beeft .tegen dezen post groot f 520, geen bezwaar. De heer Bakker vraagt, of er nog bepalingen zjn verbonden aan de sub sidie van f 150, die „het Stedeljk Muziokcorps ontvangt. De Voorz. licht een en ander toe, zboals daar zjn openbare uitvoeringen als anderszins. Goedgekeurd. Volgn. 'M2, art. 19. Teruggave van gestort kasgeld door de directie-der Ge meente Gasfabriek. Earning 1'iÜÜO. In yerband hiermede wordt de be grooting der Gasfabriek ter sprake gebracht. De Commissie kan zich daarmede wel yèréenigen behoudens do raming van de openbare verlichting en stelt Voor die goed te keuren tot een bedrag van f 42105.71. De jieer dk Goede vindt, even als vroeger, de Meterbuur te duur en stelt voor die te .verminderen. Spreker geeft leen tabellarisch, overzichtvan den Meterhuur-prjs, in vergelijking met Hoorn, met verschillende Lichts- meters. De Voorz. antwoordt, dat.het niet aangaat Purperend .in(deze zaak met Hoorn te .ytygéljken. .dat in uitge- 1 strektheid,,tweemaal' zoo groot is. ;'V' VJN 'rtenf teil- nf rt S Tl'3 1 fr „Mn maarzoo klakkeloos aan te nemen en zal het eerst noodig zjn hierover het gevoelen van B. en VV. en de Gas- commissie te vernemen. Het voorstel de Goede wordt onder steund door den heer Bakker, hetwelk 11a stemming wordt verworpen. De heer Stuijt vraagt den Voorz., of deze hem ook eens het winstcjfer van deze begrooting zou kuuneu opgeven. Hem is dit nog steeds een duistere zaak. De Voorz. verklaart, dat dit moeilijk zoo iu eens is té zeggen. Ook de lieer, de Goede is bet niet den heer Stu jt 'eens en wenschte meer licht in deze zaak. Een langdurige redeneering ontstaat thans, waarvan, we eerlijk moeten verklaren, dat we daardoor de finesse van de zaak Diet hebben kunnen snappen en de kluts geheel kwjt raakten in het misschien duizenden winstsaldo,! De begrooting'der Gas fabriek wordt hierna goedgekeurd. Hiermede is de bespreking van de begrooting voor zoover bet de uitgaven betreft afgeloopen, welke thans, met inbegrip der verauderingeu, worden goedgekeurd. Thans wordt (lie van de „Ontvang sten" ter band genomen, die tot weinig stof van bespreking aanleiding geven. l'olgn. 13. Dé Commissie stelt voor, in verhand niet Vte'-ceut verlaging van de straatverlichting, het aantal op centen op de personeele'belasting met 5 te verminderen en alzoo te brengen o'p 40. Goedgekeurd. Volgn. 18, art. 2. Heffingen voorliet' gebruik van- openbare gronden of wateren. De beer de Goelie klaagt over deu slechten toegangsweg naar de Kip- peniuarkt, vooral door de op dieti weg onregelmatig geplaatste wagens en karren. Spreker stelt dus voor, om die heffingen te laten vervallen en de huur vun 't gebruik van openbare gronden op te heffen. De Voorzitter zegt, dat het zoo ge makkei jk niet gaat, om daarmede maar direct een beslissing te nemen. De heer Stout is van meening, dat het voor de burgers toch ook wel zwaar zal'vallen, iudieii we plotseling tot opheffing daarvan overgaan. Zoo b.v. de beer 'Jiirgens, die van zijn stukje' grond naast zjne woning een veelvuldig gebruik maakt. De heer Bakker stelt voor, B. eu jV. uit. te nopdigen, 0111 deze zaak met de betrokkenen eens nader te be spreken. Goedgekeurd. Volgn. 23, art 8. Marktgclden. De heer de Goede stelt een ver hooging van marktgclden voor op de Lappenmarkt en' voor de standplaatsen t jdens de kermis. Voor laatstgenoemde zou spreker openbare verpachting zeer wenscheljk achten. De Voorzitter zegt, dat de ontvang sten van verschillende kermisinrich- tingen jaarljks reeds heel wat op brengen, zoo onder andere de stoom- draaimolen,' die' dit jaar f 375"aan' standplaats hééft opgebracht. Het voorstel-de Goede wordt niet ondersteund, zoodat het niet in stem ming wordt gebracht. De geheele begrooting „Ontvang sten" wordt daarop goedgekeurd. Na stemming wordt besloten in ge heime zitting over te gaan en tevens daarin bet suppletoir-kohier van den Hoofdeljkeri Omslag te behandelen. Dé Voörzittér stélt vooraf de rond vraag,'dié 'thans niéts oplevert. Alleen heeft de Voorzitter daarna nog iets mede te deelen. H j zégt', dat de hooistekers Bouke Edel en Gerrit I Edel dit jaar bj uitstek hun plicht hebben volbracht. Spreker stelt daarom voor, hun .ieder een gratificatie van f 25 toe te kennen. Met algemeene j tjteinmen goedgekeurd. I Het is inmiddels tien uur gewor den. Het publiek eu de pers verlaten deraadzaal ,011 dc Raad gaat over iu geheirpe zitting. Na heropening der openbare verga dering! wordt Hoofdstuk V. (zie kier den meesterknecht der Stadsreiniging, van Kessel, met f 1 te verhöogen. Het Suppletoir Kohier van den Hoofdei. 'Omslag wordt daarop vast gesteld en goedgekeurd en het eind cijfer der geheele Gemeente-begrooting van Ontvangsten en Uitgaven goed gekeurd tot een bedrag van f 119,921,35 in Ontvangst on Uitgaaf. Niets meer te behandelen zjnde, sluit de .Voorzitter te ongeveer 11 uur de vergadering. BROEK IN WATERLAND. Ditmaal begin ik met mjjn alderlaatste uieawtja omdat dit het koddigst ié Zatërdag- middag was ons het genoegen van èèn raadsvergadering aaDgekoadïgd, maar jawel, slechts drie van dé 'zeven leden van dat college zag ik op den bepaal den tyd naar het Raadhnis komen én, hoe ik ook tunrde, méér kwamen ér niet. Een' werkstaking dus, doch een tameljjk ooschadelyke, en als "V maar niet op andere bedrjven omslaat, dan behoeven we ons daarover niet ongerust te maken. Den veorgaanden Vrijdag was hier een drnk 1 dagje. Twee en twintig jongelui nit deze gemeonte gingen te Monniken dam loten met den volgenden'bitèlag No. 1. KlaaT van Zanen,' 2. Cbrlstiaan Bakker, 3- Andries Groot."'" Jau do" Jolige, Pieter Meester, Pieter Ëonderdors. Daniel Bark'. Gerrit Lodder. Simon Arend' Schraverus, Pieter Kramer. 11' Simon Beets, 12- Dirk" Noojj 13 Cornelia Koster, 14- Rejjer Gerrit' Ond. 15- Teunis Marees, Simon Dik, Klaas dé Rniter. Jacob Ent Adrjaan Tolk, Cornells Honln^h. 4- 5- 6 7- 8' 9f 10 16- 17- 18- 19. 20. e w.z. br.d. e.w z. br.d. e w.z. brd. e.w.z- br-d- br d. 21. Jan de Waart, 22 lieh.gebr. ■ingv 1 -~r. p-;)tboven)., met. algemeene stemmen goed- Jletygiiai. kak jniet 'aaui dit Voorstelgekeurd en..besloten bet weekgeld van Cornells Bont. Iu den'achternamiddag kwamen onze jongent iu 't docrp terug éh hahweljks was hun gejubel ten einde of de leden 'van Bnrgernnt met hnnDe dames kwamen te zimén in Concordia, waar de spreekbeurt werd vervnTd door den heer'J." Bark en do eerste bjdrage wérd geleverd door den heer P. Dekker,'terwyl nog vele anderen het hunne'bybraehten om de aanwezigen HQttfg en aangenaam bezig te'honden. Op dienzelfden avond vergaderde' de Feestcommissie' tn het Bro'ekerhnia, alwaar hahet lezón dér notulen én het behandelen van een paar ingekomen stukken 'de rekönlh'g Van ontvangsten en uitgaven w'erd''vastge steld. De ontvangsten bedroegen f597,82, de uitgaven f 53*2,9 o, zoodat een saldo is overgebleven vad f S4,86. 'Besloten werd deze rekening gedurende 'veertien dagen ln het Broekerhals ter Inzage ta leggen. De groote vraag'was nu, wat men met dit'batig saldo moést béginnen. Verschillende denkbeelden''werden aan de hand gedaan''en uitvoerig besproken. Ten slotte werd een voorstel om daar-, voor een sciopticoD te koopen, aange-' nomen. Dit sciopticon (het beste te ver- geiyken met een groote tooverlantaam) zal ten geschenke worden aang'èboden j aan ket 'departement''Broek 'in W. 'der ïiy. t. NV v'. 't k., 'onder voorwaarde 3at het aan de gemeente zal 'dverk'dan, wannéér'dit department 'té eEnfgér'tyd mocht' 'opt'ohdieii 'te^béslaan. 'r;*£ 'ts"a Öet'1 b'esthnr van tiet departement krygt daarover de' beschikklbg 'en Is Ver- plicht het in brnikleeh af 'te' staan aan véreenfgingen, pArtlcnliéreh ètf ^acBckjl- hoofden in de gemeente, die het wenwhea te gebrniken. Vóóraf echter zullen een paar soirees worden georganiseerd door eenige leden der commissie, waarop dè'burgerij koste loos toegang heeft, en waar natuoriyk vertooningen met bet sciopticon de boofd- schoteTvan het prograihma znltéb vorilifen. Dé commissie hoopt 'op dezé' mÉteièE'de overgeschoten penningen Op de fieöté en meeBt aan 't doel 'dér geverk b'éant- woordende wgze gebrnikt Té hébbeti 'én, myns iDziens, z :er'terecht. Broek béschlkt over vele en velerlei "krichtén," geschikt om der bnrgery een aangenamen avond te verschaffen, het zal dus by de uit voeringen met het sciopticon niet aan de noodige afwisseling ontbreken en b(j slot van rekening houdt men een Uestel over, 'dat van onberekenbaar nut kan worden voor bet ouderwys. 't Is een mooi .cadean aan de bnrgery en een aardige herinnering aan de troonsbe- styglög van' Kóningin'iVllhfetmina: Aanstaanden Dinsdagavond verwacht ons de Gymhastiek- en ^chermveréénlglng in het Broekerhuis, waar 'rQ h'iarVèrste ultvoeriDg hoopt te géven. Bén ik'" goed ingelicht dan komen on'het ptogra&ima vele 8chcmQé[.'gymnMtl*mé itanJe'ii'1en tableaux vivants voor. Vrydag 'as. vergadert de afdeeling „Monnikendam en omstreken* van"don Protestantenbond alhier cn zollon we het'genoegen hebben aldaar ale'«preker te zien optreden Dr. Nlemeyer, predikant, te TJalleberd, vroeger 'te-^uiderwonde, voor velen een goede bekende.'Ook (de gemengds zangvereenlglng zal'zlohd**r doen hooren. 1 - Deze lahtste vereeniging mag zjck in een periode van Woel verheugen, telkens treden nieuwe leden toe. Mochten er onder myue lezer» en lezeressen ijjn, die last gevoelen zich daafby aan- te sluiteDj zoo geef ik hen 'In overweging daarmede niette lang' wachten, -omdat ik heb hooren mompelen, dat het bejtnnr dier vereeniging voornemens is viste tjjden Voor 'de toelating te bepalen." „Trachte, ODze redery,kerskamer zal Maandag en Dinsdag '21 en 2'2vNóvémber voor het voetlicht verschijnen mét nÖaat en Liefde" een tooneelspel in zes tafereélen en „Lots huisvrouw" tot nastnkjm Ernst en luim dns^ zooalij we dat van onze rederykers gewoon zya, en catunriyk bil na I""* Heden, 30 October, U de tramlyn Schageö—Wognnm voor hht'-puBfiek verkeer"'geopetfd. Deze korte mededeellng Is «chynbaar alleen van beteekenia voor de gemeenten, die onmiddelyk door die l(jn verbonden zjjn aan het groote spoorwegnet. tVan- neer men echter nagaat, dat dezé "fijn West-Friesland'van heteN. W. tot het Z. O. snydt, en een groot getal bloeiende j dorpen "-verbindt 'm«iR,'de (WeWflfftécbe lnar'ktplaa'ts'eji,;*Sch4'gen en 'TfèüVnM'dan bemerkt men dat het Isolement, waarin een zeer Vtelvafende streek' Van Noord- Holland verkeerde, thans is opgeheven. Gaat men daarna de dienstregeling op de nieüwe lyn na, dan bespeartmen alras, dat onder de begunstigde plaatsen ook Parmerend behoort. 'Thans"toch is het mogélyk "dat 'de bewoners vaü'Scha- gon, Haringhmizen, Barsingerhorn, Lat- jewinkel, WlnkelpNieawe-Niedorp, Airts- woud, Hoogwoud, Opmeer," Spanbroek, Sybekarspel; Benninkbroek, Wognnm en omliggende plaatsen, des "Diiièdags reeds des morgens omlrtreeks zes1 -nui1' te: Pnr- moTend kunnen bfln, daar déeerstetram aanslnit np\de aiarkttrelnen" viü Me- denibllk, en Enlrhnlzèn vla Hoonr op Parmerend. Byna geheel Wesf-pTiesland ls zoodoende in 'directe verbihding met Parmefend,' wat niet' anderrLddn -ten voordeelevan de 'weekmarkten-'aldaar kan zijn.

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1898 | | pagina 5