Rijwielhandel Brandstoffen. mpachtloff Buffet wasschen aan huls. A. SCHNÏEDERS, Sclnitters- Uniformen NIEUWE" FRAMBOZEJV. NIEUWE BESSEA. Houtwaren. Firma K. 8RANTJES Zoon, naar maat f 16.—. illi Wed. G. OUD Pz. Co. Buitenlandsch Nieuws. Uit de Provincie Advertenties. een Burgermeisje, Werkmansveroeniging .„VOORUIT!" Prima qualiteit. Uitmuntende coupe. Degelijke afwerking. Dubbele Buurt. Vanaf heden geschiedt afleveriug: NOIIKSSPElEN W. VELDHUIZEN, P AD JEDIJK Wegens vergevorderd Saisoen Het ljjk is met alle plechtigheid ter aarde besteld. te Beemster, Donderdag 8 September. G. SCHEEEERMAN. Bondsrijwielhersieller, PAASDENMABET, P URM EREND. InBChryvingsbiljettén worden, inge- wacht vóór 12 AUgUS» trULS, bjj den Penningmeester A. HELLINGMAN. lil Juffers, Masten enz., PURMEREND. KLOEPEV, en diverse HOUTWAREN enz. J. C.' VAN HOLE. N Boekhouden.'—Handel srekenen. Koop mans-Corréspondentie. V F W. LEËKSMA, Puroemdi Gedipl. Boekh. Hoogstraat b)d Kaasmarkt, Pnrmerend. SFOI3D. SPOED. Te koop geboden een flink overdekt LIGSCHIP, groot 152 ton, met mime woning en van alle gemakken voorzien, waarin wordt uitgeoefend een soliede BRANDST0FFEN2AAK, teveus depót van BBIQUETTEN, liggende aan een markt, 12 j. Koopsom f2000, waaronder begrepen is genoemd llgsohip, een bak met tnig voor turf aan te voeren, een roeibootje, 2 bandkarren, zakken, manden en verdere gereedschappen, tevens alle voorradige brandstoffen. Ver dienste f 35 p. w., voor 1 September f 2000, na dien tyd f 3000. Te be vragen met br. fr. of in persoon b(j L. D. DE JONG, Leidschegracht 45, huis, Amsterdam, van 10—3 uur. gedurende 14 dagen, van alle voorradig zijnde GOEDEREN tegen veel verminderde prijzen. meening dan dle, dat de moerigste varaera het .eerst vet worden, een uit spraak, waarmee lnie varkenshouders zich het schoonmaken van den bals schniven. De stallen moeten eiken dag niÜgemest wordende vloeibare mest- stoffen moeten gemakkelijk kannen weg vloeien langs de cementen vloeren der hokken, die in den winter ruim van stroo moeten zijn voorzien. Het behoeft geen' betoog, dat de voederbakken, die altijd buiten het hok moeten - worden aangebracht, zoo zindelijk mogelijk moeten worden gehouden. IJzeren z£n te ver kiezen boven houten, die steeds van naden zjjn voorzien. i De huid vooral dient bij varkens zindelijk te worden gehouden, opdat de uitscheidingen ongestoord kunnen ver kopen en al mogen de dieren zich bfy een eerste wasscbing onhandelbaar toonen, zeer spoedig zollen czjj zich de reiniging laten welgevallen. Proeven omtrent ge- wiohtstoename by gewasscben en onge- wasschen varkens genomen, hebben be wezen, dat bjj een proef, die 9 maanden werd voortgezet, het voordeel met pl. m. 24 K.G. verschil was aan defl kant der gewasscben dieren. We kunnen dit vervolg besluiten, «loor te verzekeren, dat bij, die al deze voorwaarden nakomt, In zjjn bedrijf geen Moeilijkheden zal ontmoeten, behoudens onvoorziene omstandigheden. VEHA. tnsscben hem en Krngér pm over de In de Pnnner, nabjj Edam, Is het hangende moeieljjkbeden te praten jmaar vierjarig kind van den heer I., v. R dat was onmogelijk. Rhodes voegde er by dat hjj geen plan bad zyn positie aan de Kaap prijs te geven, en zeide: „Wjj hebben thans een achttiende gedeelte van Kroger's Boeren in Rhodcsie en als Krnger niet oppast, zullen wjj er spoedig de helft van zyu onderdanen hebben.' voor de wening te water geraakt en levenloos daaruit opgehaald. Te Purmerlandzal den 31n Augustus na de godsdienstoefening het i feest worden geopend met bet zingen van eenige feestliederen door de school- BROEK IN WATERLAND. Zaterdag 11. werd door Burgemeester en Wethou ders bet éénjarig onderhond der gemeente werken aanbesteed. Voor bet timmerwerk werd ingeschre. voor f 325 267.— 247.— 244.— 237» SPANJE. Door Spanje is thans in de vredes voorwaarden, door de Ver- éenigde Staten van Amerika gesteld, bewilligd. 5.Over de vier voornaamste pftnten is geen discussie geweest; maar ze aan vaardend beeft Spanje verklaard, dat, ten einde te vermijden dat op de onder handelingen over het definitieve verdrag door oorlogsfeiten invloed worde geoefend, het Taadzaam schijnt dat te voren eene wapenschorsing worde bewilligd. ilen verwacht dan ook, dat zoodra Spanjés antwoord op bet Witte Huis zal zyn ontvangen, onmiddellijk bevel to£ staking der vijandelijkheden zal worden gegeven. —- In Tarragona, een stad in Cata- lonie, hebben de provinciale ambtenaren vergunning gevraagd om op eiken lesse naar een bord te plaatsen met het op schrift: BJIen wordt» verzocht om een aalmoes I" Zjj grondden hun'verzoek hjerop, dat zjj sedert negen maanden geen cent van hnn tractement hebben 'gezien eq er nog erger aan toe zjjn dan de bedelaars. In de gemeente Arenna wordt een heelmeester gevraagd op een tractement van f 2.25 per maand, en een té Villaz de Gallimazo, waar men zelfs f .2 per maand durft bieden. Men wordt verzocht zich voor 't eind der maand tot den bnrgèmeester te wenden. DUITSCHLAND, Van Regeerings- wege zal, naar verzekerd wordt, nu eerlang in Duitschland het officiëele stak worden openbaar gemaakt, waarin Von Bismarck destjjds ontslag heeft gevraagd als-Rijks- kafiseller. Gelijk men weet heeft,Keizer Wilhelm hiertoe tjjdens Von Bismarcks leven, hoewel deze er herhaaldelijk op aandrong nooit verlof willen geven, niet zoozeer omdat Z. M. de termen van het schrjjven oneerbiedig oordeelde, maar om andere redenen, misschien wel omdat de beleefde vorm het' krasse van den Inhoud nog sterker dóet uitkomen In het kortde brief 18 nooit gepubliceerd,toen niet en later niet, In de Dnitsche grensplaatsen wordt op heropening der grenzen voor den invoer van Nederlandsch vee aangedrongen Ter bereiking van dat doel zal te Em merik. binnenkort een groote volksver- gaderhpg gehouden worden. AMERIKA- De politie is dezer dagen herhaaldelijk tusschenbeide moeten komen 'tot hetonderdrukken van ongeregeld heden te New-York, waar negers en blanken herhaaldelijk slaags raakten. Tweé'menschen zjjn gedood en velen in hechtenis genomen. De berichten van schatten nithet goudland Klondyke beginnen weer te Vomen. v>< Het stoomschip „Manuense" kwam ezer dagen te Victoria (Canada) aan, et 2.500,000 dollar aan goud en 250 rugkeerende goudzoekers uit Klondyke jM-boord, i-f-- Y - :v. Een dier- mannen brengt, naar men verzekert, voor 800000 dollars aan good mede. Vele gondzoekers klagen oVer afzetterij en slechte behandeling van ambtenaren en beambten. AFRIKA. Rhodes heeft in een rede voering te BarklyWest gezegd dat de beste oplossing van het Znid-Afrikaanscbe Yr^ink ',jq«: wMen .een ontmoeting 191.— 190.— 142.— 123.— 133.— ven door K. Bakker C Hellings C. Tinkelenberg D. Boon J. de Oude Voor het metselwerk door C. Hellings voor f K. Bakker D. Boon - C. Tinkelenberg Voor het verfwerk door J. B(jl voor f W. Kennedy - G. de Rens C. Tolk' Jbz. Aan dé laagste Inschrijvers werd het werk gegnnd. Met bet opstellen van tenten en kramen voor de kermis, die „by het ver- 8chy'nen van dit blad In vollen gang is, 1b men drnk bezig. Er zal van alles te doen zyn, men zal dé keuze hebben tnsschen eene voorstelling in het theater van Hart of ln het paardenspel ,van Cohen, tnsschen een dansje by Ubbels Ju het Broekerhnis of bjj Wit in Con cordia, tnsschen een bezoek aan de draai molen of aan „de hobbelende geit" om niet te spreken van de meest uitge zochte lekkerny en van allerlei aard, die in v verschillend^ kramen ten verkoop worden aangebodende lezer scbenke mjj de opsomming der andere vermake lijkheden, zy zjjn op alle kermissen te vin den. Laat odb te zamen hopen op goed weer. Dit laatste laat tegenwoordig nog al wat te wenscben over, ofschoon het geen invloed Bchjjnt' nit te oefenen op de reis plannen van «ben, die de vacantle-maanden gebruiken tot het maken jran grootere of kleinere uitstapjes. Broek krygt van die gasten het gewone coatingent, per boot en per stoomtram aangevoerd. Be drieg ik me niet, dan is het aantal reizigers die per rijtuig deze streek bezoeken, aanmerkeiyk minder dan in vorige jaren. Dit ls wel te betreuren want znlke laldjes reizen op ban gemak en laten hier en daar een aardig duitje zitten, terwyl de passagiers der booten door de conductears als een kodde schapen worden voortgedreven en angstvallig bewaakt, opdat zy vooral niets bezoeken of bezichtigen, dat. niet op het programma der conducteurs woVdt vermeld Van programma's gesproken, dat der feeste lijkheden op den 31 sten Angnstns as. is tbans definitief vastgesteld, daarop vinden we vermeld dat het Fanfarecorps des morgens zal doen hooren„Wién Neerlandsch bloed", het „Oude Wilhel mus" en een koraal „Eere zjj God", terwjjl door de gymnastiek- en scherm- vereeniging, de rederykerekamer en nog eenige jonge meisjes des avonds de volgende Levende Beelden znllen worden vertoond; a, „Drie standen", door de gymnastiekvereniging „Te Wapen" b. „De aap ls gevlogen", solo-scéne, episode nit de geschiedenis van Broek c. Broek voor 100 jaar" door de Rederykerskamer „Tracht"-; d. Voor vaderland en vorstin" door „Te wapen" e. „Hulde aan de Koningin" door Ëroeker jonge meisjes. In de Ned. Herv. Gemeente zal de feestrede worden uitgesproken door Ds. A. A. Cremer en in de gereformeerde kerk door den heer G. van Wijngaarden. Andere by'zonderheden, vroéger reeds medegedeeld, behoeven hier niet her haald te worden. AVËNHORN. Zondag jl. trad Da. F. W. Dryver weder voor het eerst op in de gerestauree/ie kerk alhier. Het kerkje is na ln zeer goeden staat en maakt een aangenamen indruk. Bjj het einde der godsdienstoefening bracht Ds. Dr. zgn dank en die der gemeente over aan kerkvoogden en notabelen. Den ln Angnstns is by den ingang van Pampus overboord geslagen en ver dronken de 13-jarige scheepsjongen Bernard, van het Engelsehe stoomjacht „Primrose". Zyn Ijjk is Vrijdag "te Édam aangebracht door den visscher Dirk Bien, nit Volendam, die het in de Zuider zee had gevonden. jeugd in de Ned. Herv. Kerk. Daarna ARMENIE. Uit Armenie kwamen wordt een optocht gehonden door het weder berichten van gruwelen, door 1 geheele dorp, met schoolfeest-volksspelen. Korden gepleegd, die in het district Ablat j De schoolkinderen ontvangen, behalve -acht Armenische dorpen planderden en eene koninginneplaat, als herinnering vele inwoners doodden of mishandelden aan den feestdag, een geschenk. Voor en ook elders roofden en moordden. F de volksfeesten znllen 18 prijzen be schikbaar gesteld worden. By Kon. beslnit is benoemd tot Burgemeester der gemeente Ermeloo, Jhr. H. F. Schnnrbeque- Boejje, met geiyke toekenning van eervol ontslag als Bnrgemeester der gemeente Wormer- veer. Te Haarlem is de 18 jarige stal knecht van Mr. G. van Tienhoven door dioos koetsier levenloos in den stal ge vonden, met een bloedende wond aan het hoofd. Vermoedelijk is de overledene, i een ojppassend jongeling, bjj het naar den zolder brengen van een aap van den trap gevallen en* daarna door een paard óp het hoofd 'getrapt geworden. Te Wormer veer is eene vergade ring gehonden van visschers en visch- handelaars nit verschillende plaatsen in Noord-Holland. De heer J. Ving Jr., nit Noord-Scharwoude, heeft daarin uit voerig en zaakrjjk de middelen besproken tot verbetering van den treurigen toe stand, waarinde binnen-visschery verkeert Wijl daartoe echter de tegenwoordige wet in den weg staat, werd besloten bi) de Regeering een adreB in te dienen, teneinde herziening van de thans be staande of een nieuwe wet op de binnen- visscherij te verkrygen, De Heer K. Ca. de Boer, lid der Tweede Kamer verklaarde zich gaarne tot medewerking bereid. EDAM. Alhier heeft de dienstbode G. de Koe mogen herdenken, dat zy 55 jaar by dezelfde familie werkzaam was nog ls zjj, met yver en toewijding, eene tronwe hnlpe ten hnize van. Hej. A. J. Breevilt Sohnltemaker. Begin October wordt te Edam de „Winterlandbonwcursns" geopend, ln het leven geroepen door de afd. der „Holland- sche Maatschappij van Landbouw" aldaar, met stenn van Rjjk en Gemeente. Ongeveer 16 boerenzoons hebben zich doen ln- Bcbrjjven. Als leeraar zal Optreden de heer P. Blokker Tz., hoofd der school te Parmer. Ingezetenen van de Beemster, welke deel wenscben te nomen aan de ver schillende volksspelen, alsmastklimmen, tonryden, broekloopen, tobbespel, hard- loopen met bindernissen, harddraverij met honden, afemede een gecostnmeerde barddravery met paarden, welke nimmer een prya hebben behaald en behoorende aan ingezetenen, kunnen zich aanmelden by dön. Secretaris van de commissie voor volksvermaken VÓórofjDp .SATERDAG den 20en AUGUSTUS, des'avonds 7 uur, ten huize van den heer SCHEL- LINGER, aan Je Midden-Beemster. J. GROOT, Secretaris. van Wie in Angnstns bestelt, kan ontvangen ia S e p t e m b e r bij minstens 10 Hektoliter franco thois (spoor of boot' Grofte naat verkiezing per H.L, f 1.15 Prachtige kleine Antraciet 1.00 Eierkolen i, - 0.95 Voor wagonladings het goedkoopst Achterdjjk B. 20, Pnrmerend. bjj gelegenheid van de Harddraverij op 3 September 1898, op de gewone voorwaarden. I De ondergeteekenden bevelen zich hy Büartcommissiün en heeren Aannemers beleefdelijk aan voor do levering der benoodigde voor Straatversieringeru Tribunes enz. Er bestaat by ons ook gelegenheid tot het huren, tegen billijke vergoeding, van mits in ongeschonden toestand na afloop terng bezorgd. Tijdige opgaaf van het benoodigde, is zeer gewenscht en wordt beleefd ver zocht door de V Ondergeteekende bericht dat zjjn zaak in GRUTTERSWAREN 13 Ang. a.s. wordt verplaatst van do Slotterbnrg- wal naar het en dat daarby tevens zal worden uit geoefend eene zaak in Onder aanbeveling, «Pnrmerend. Iemand, goed vraagt eenige met de wasch bekend, Te bevragen bureau merender Courant," -Nieuwe Par- In een klein gezin wordt voor eenige dagen per week of voor vast gevraagd tot hnlp ln de hnishondlng. Zich aan te melden aan het bnrean dezer courant. Zjj die wenscben deel te nemen aan de OPTOCHT, by gelegenheid dér Kroningsfeesten, worden verzocht zich hiervoor aan te melden op Vrijdag 12 Aug. van 8 —9 nar, in het lokaal van den Heer Jb. BRÜNTINK. De Secretariè, D. VAN HEMSBERGEN. „Elk koopman is verplicht Dagboek te houden." Art. 6 Wetb, v. Kooph. „Slordigheid ln boekhoaden is de oor zaak van vele faillissementen.". Tfidsp. 1892 X Yoor onderwijs in Handelsrekenen en Koopmans-Correspondentie volledige of Itallaansche Boek houding of enkele Boekhouding, ingericht voor elk Bpeciaal be'dry'f hnlp by het aanleggen en bybon- den der vereischte boeken; raad, inlichtingen in aangelegen heden betreffende 't Handelsrecht slelt zich besohikbaar

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1898 | | pagina 2