Tweede Blad, Uitslag Verkiezing. Herstemming Provinciale Staten. Binnenlandsch Nieuws. p. te adresseeren aan hetBureau der „"NIEUWE .PUBMEBENDEB COURANT", Parmerehd, Brieven en stnkken gelieve men s. v, A BEEMSTER, VERSCHIJNT WOENSDAGAVOND. Abontteménteprjja per kwartaal Franco per part Brieven en ingezonden stekken' franco in te zenden dèn Uitgever. w* PBDS DER ADVERTENTIE!? 15: regels 50 Cent, iedere régel meer 10 Cent, bjj aboo nement lagere prijzen; groote letters naar plaatsruimte. Bewijsnummers voor Advertentiën gratis. Advertentlèn worden aangenomen tot niterlp Dinsdagavonds 10 uur, Uitgever': X.' SÏjÈENSMA, Fnrmersnd. lit van w ver- M I i .'.A Buroemkkstkr en Wethouders dér Genéeente Purmerend maken be- keéd, dat een afschrift van het proces verbaal," vermeldende den uitslag der Op %4 Juni 1898 gehouden stemming, ter verkiezing van twee leden der Provinciale Slóten van Noord-Holland In het kies- district Purmerend is aangeplakt en voor ieder ter Gemeente Secretarie ter inzage ligt- v PurmèrÈHd; dpn 15/'Juni 18081 Burgemeester én Wethouders voornoemd De Secretaris. De Burgemeester, j /.'WORP. C. VAN OUTERS. r VOOR DK -V De BURGEMEESTER der Gemeente PURMÊREND, .brengt ter kennis, datop Donderdag den 23 Juni aanstaande, van" des morgens acht tot des namid dags vijf uren, herstemming zal ge schieden ter ver vulling van twee plaatsen in dé Provinciale Staten van Noord- Holland voor hét kiesdistrict Puriherënd, waartoe deze Gemeente behoort. De cénilidaten, in alphabetische volg- ordl/.z^n: 1 j A-'v'v b i.f' Appel, S/ 'A Kaasköcjper, K. Koopman/* J. -Wildschut, J.- ^•'Tevens wönrdt'dé'aandacht gevestigd op artikel 128 van hel Wetboek van Strafrecht, luidende: ,>Hij die opzettelijk zich voor een ahdér" uitgévènde^ aan 'ieene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven ver- kiezingdeelneemf, w9rdt gestraft, met gëvanigchfstrafvan ten hoogste EEN JAAR.'»' A ;'i:' Pürmérëhd. de'n 15 Jüni 1898. 5 -i De'Burgemeester voornoemd, "AA- ;.i' r; C. VAN'CUTTERS. c- -«v t- v:*-' i WERKLIEDEN NAAR DE KAAP. Dé Cénthl-gëheraal te Kaapstad deelt mede, dat Nederlaudiche werklieden zooais: metselaars, timmerlui eflz.vooral wanneer zjj geen Engel^ch kennen, aldaar tegééWoordig'zeèr moeilijk plaatsing vin- dew,' éd dat znlke persoden onder geene omstandigheden daarheen moeten* gaan tonder-.^nigfl paddelen, ter., voorziening in de. noo^zakeljjke kosten voor inwoning •V VoeiÜng.'ktflii' 'zjj werk gevonden hébben/,v f.i .Hoewel er te Kaapstad véél gébonwd' wordt en dns voldoende werk ia, is bet aanbod van werklieden toch groeter dan ik vraag, hétgeen hieraan is toé'te schrjj- ▼en, dat gédufénde dé laatste t waalf maan den, ;.dbor dé minderewelvaart In de ^aid-A^rjkaansche Republiek, een groot aantal werklieden, waaronder ook vele Hollanders, van Trapsvaal naa.y Kaapstad trokken,' tferWjjl kndèren, 'dié Van' Enropa op .wegtsaar de Zaid^AtrikaansoheRepa-! bjiflk .ajd»^ juwkwznw.iM pntvangst van de ongunstig^ berichten besloten te Kaapstad té blijven,'1' 'v ,fif -r- De Midd^ l^ irtrjusal^vM li» sommige meelfabrieken nitsnjjsel van klom» penhont gébruikt Wordt als grondstof ▼oor tarwebloem. Het blad dringt er op aan, dat van overheidswege van tjjd W tjjd dé. tarwebloem In do fabrieken worde onderzocht of ze wel vrjj is van bontvezels. - Op de kermis te Kockelberg (bjj Breda) Is de bliksem in een draaimolen geslagen, waardoor deze grootendeels ver- niëld werd. Een aantal kinderen werden onder den voet getreden en meer of minder verwond. Van eene dienstbode gsraakténde klëeren In bland.-1 De tweede Kamer beeft o. a. de rjjwielbelastln'g met 51 tegen 20 stemmen goedgekeurd. De naamlooze vennootschap ,-Land- ontginning" te 'a Gravenbage, heeft onder 't ressort van het dorp Jnbbega, gemeente Scboterland, een uitgestrektheid woestén grond ontgonnen, die nu met aardappelen is bepoot. Het Rjjk 'heeft daarop een kunstmest- proefveld, aangelegd en bjj aanwjjzing der bemesting op ieder prbéfreld vindt tpeo dé kosten daarvan per H, A. bere kend, vermeld: Door de vennootschap zjjn eenige nienw gekweekte aardappel variëteiten en een erkend fljneconsamp- tiesóort van eiders ingsvoerd, nitgepoot. liet groote belangstelling ziet men de resultaten* van een en ander te gemoet. Deze ontginning heeft- aan tal vén ar beiders; in'bet'jongste wlutërseizoen werk en daardoor brood verschaft. EEN INBRAAK MET GOE- DEN AFLOOP. Te Tholen werd de politie gewaar schuwd door een alleenwonend kleermaker, dat zjjn „spaarpotje", ongeveer t 200 bedragende, was ontvreemd. De politie doet op aanwjjzing bjj een beneden be woner huiszoeking, waarvan het resoltaat rithiris. Wat bljjkt echter? Een klein dochter van den kleermaker heeft den vorigen dag schoongemaakt, m. een kabinet, waarin „de bnit" bewaard wordt, en opdat niemand 'van het bezit iets zal merken, wordt deze ras op Zolder tnsschen een verzameling hleermakers-patronen verstopt. Den volgenden morgen, na een kwartier té zjjn uitgeweest, komt onze kleermaker tbais, vindt in het kabinet het geld niet, en.,.das is er.ingebroken, niet bedenkende, dat bet daarboven een rustig plaatsje vond. Wéldra komt bet daar voor den dag tot gróote tevreden heid van ons snjjdertje. De politie en de benedenbewonerbljiker echter minder terreden 1 Vergadering van den Raad der Gem. gebonden op -Maandag lt Juni 1898, 'amorgens ll]/s nnr. 1 Voorzitter 'de 'Heer K. Edbl Jbz, burgemeester. ';i' ■AAA 1 Afwezig'dé heem' H. Scheringa Ar. en Jb. Hartog, laatstgenoemde mét iénhlsgévin^'vA' Dé'Voorzitter opent <lé '^jfgaderliig, waarna jé nótnlen dér vorige bjjecakorast --a '-.i. (ojoici.'i 'niê ii ,1 lil. -n.-i worden gelezen en onveranderd goedge- kénrd. I. Het kohier, der hondenbelaatiog, dienst 1898/99, werd zonder voorlezing algemeen goedgekeurd, j i ;J,IL, Heeft plaats devólgende benoe- mingen.-' *51 I Althoelitekeri wegens het mondeling •bedanken.--vatt M. Laan, -wérd be noemd Jb- Klaver. v i i - f Ala lid der 'commissie van toezicht op nonweljjkchandwerkën in de aohoién werd benoemd, Mévr. Vis-Mars; wegené hét bedanken van MeJ III. De Voerzitter deed voorlezing Oranjeklanten- Kom, laten we otia ver van het verslag, der Pi. Schoolcommissie,warmen aan den gloed, die ld dit opzicht betreffende den toestand van bet onder- wjja' in deze Gemeente, dat voor kennis gevingweré' aangenomen. IV. De Véorzitter brengt ter tafel een request vain den heer K, Qnerner, die, wegens zjjne benoeming als hoofd eener school te Mjjdreoht, gaarne tegen 1 Jnii zjjn ontslag als onderwjjzer aan de school te M.rBeemster tegemoet zag. De Voorzitter zegt, na voorlezing van dit request, wanneer de raad er niet toe - kon besluiten den heer Qnerner tegen 1 Jnii ontslag te verleeoen, (tjjd van ontslag aanvrage in deze gemeente is 6 weken) deze zich voor eigen rekening door een assisent tot 15 Jnii zon Willen laten vervangen. ZE.A. herinnert den raad, dat er reeds vroeger sprake is ge weest een onderwjjzer van de school aan de K.-Beemster te doen overplaatsen bjj i".'ij?;-. i' i r -J 1 - t~' eene vacature, daar deze, school te wei nig a bevolkt is,i. ep na jqist, da u ge legenheid zich aanbiedt, wat B. en W. reedsernstig in overweging hebben.ge nomen, geen onderwjjzer voor; deao school te benoemen, zag Spr. gaarne den heer Qnerner op gevraagde datum het .ontslag verleend. Het onslag werd met algemeene stem men op den' lsten Jnii eervol ingewiligd. Op de vraag des Voorzittek of in deze vergadering reeds eene beslissing zon worden genomen van al of niet in ,deze vacature te voorzien, antwoordde de heer Koopman, dat bjj dit nn liefst zag afgehandeld. A Meteofparige stemmen werd besloten niet meer in de vacatnre te voorzien. Bjj de rondvraag kwamen de hoeren de Goede en Schmidt krachtig op tegen de baldadigheden der straatjeugd en ver zochten, dat de politie daar better de hand*aan zon honden. Dé Voorzitter deelt mede, daarvoor reeds móéite te hebben gedaan. Hierna 8liiit dé Vooirzltter de rergaderinjg. van het verleden uitgaat. Aanleiding daartoe vind ik in een zilveren doosje, dat ik dezer dagen bjj den heer PI Hejjloo, onzen bekenden antiquaar moeht bewonderen, dat afkomstig is van de familie Bakker, behoorende tot. de. re gentenfamilies nit het laatst der vorige eeuw, dat door Koning Willem I aan Burgemeester Harmen Bakker geschonken werd. Ge moet weten, dat de Btoekers vurige aanhangers waren van het hnis van Oranje, dit bleek ,dnidejjjk nit de weinige ingenomenheid met de veranderde, sjaat yau zaken in 1795, en nit den spoed, aarmede Broek zich reeds op den 24sten ovember. 1813 vóór den PrinB ver klaarde, door het uitsteken van de oranjevlag op den toren. De oranjevorsten nit dien tjjd wisten dit ook wel,'daarom vinden we den Isten September 1788 stadhoader Willem V 'met vronw en kroost op bezoek te Broek. Dea 3cten Juli 1814 verscheen een luisterrijk ge zelschap, bestaande in Z. M den Keizer van Rusland. K. H. den Sonvereinen vorst en eebtgenoote, de Princessen donarWres van Oranje-Nassan en van Brnnswjjk en twee Prinsen van Oranje mét'een aanzienlijk gevolg. Naar aanleiding van deze gebeurtenis lezen -we In de Haarlemsohe Courant hit volgende „Broek in Waterland, den 3 Joljj. „Héden" genoot dezen gemeente op 't „onverwachts een alderaangenaamst en „Hoog8tvereerend bezoek van den groot- „moedige vorst<-Z. M. den Keizer van even voor zjjn tocht naar Roeland aan Broek bracht letterlijk niets Staat opge- teekend dan een notst •.▼öf'-b® die ge- tegenheid gemaakte kosten. Dat overigens de beéoeken der Oéanjea een Huiselijk karakter droegen, moge bljjken nit eene opmerking van d» vorstin die bg een dier. gelegenheden, ten bnlze van den burgemeester „tégen haar soons zejjdekinderen eet zo'veel soéiigheld niet, Waarop onse Erfprins antWoorde Moeder, het staat er.".Toute,comme cUez nous. Sedert eenigen tjjd worden in het Gee8tmerambacht (N.-H.) sinds eenigen tjjd premies gesteld óp bet vangen van ratten. In de baiine Oadkarspel Werden tot heden gevangen i 683, teNoord- scbarwoode bjjna 2000, te Znidschar wonde 2379, te Broek (op Langendjjk ongeveer 3000 en te St. Pancraa 1200 stnks, zoodat in den tjjd yan vier weken 10,000 ratten gedood zjjn. i" De schade, welke,; dieren ..veroorzaken, bestaat voornamelijk in bet nit dén grond balen en wegslepen van de pas gezettn koolplantsu, hetgeen bjj herhaling moest geséhiédën. *XA' ~!f :;AA De Langendper Landbouw- en Han- delqvereeniging heeft dos wel voldoening van haar bemoeiingen jn deze. BUIKSLOOT. Vrjjdag den .10 Janl j. 1. vereerde Z. E. den Heer Commissaris der Koningin dezer provincie onze ge meente mét een bezoek. Na eerst de verschillende zaken „de Gemeente-admi nistratie betreffende", op het Raadhuis te hebben geïnspecteerd,- welke volkomen in orde bleken te zjjn, bracht Z. E. vergezeld van den Burgemeester en de Raadsleden, een bezoek achtereenvolgens aan de O. L.School, het Spnltenhnis, bet Weeshuis, de Begraafplaats, de Kerk en de Ziekenbarak,, over welke Inrich tingen Z. E. zeer zjjne tevredenheid te Rusland, alsmede Z. K. H. onze geliefdehennen* gaf. Als bewjjs van de ingenomenheid van bovengenoemd bezoek kan wotdéa" aan gemerkt, dat door een tal van ingezetenen onzer gemeente, de vlaggen waren uit gestoken. A BROEK: IN WATERLAND. Mocht ik mjj in mjjn vorig echrjjvén verheugen over hetheérlpe' zomerweder en tevens over het feit, dat ik mjjne lezers een paaé nlénwtjei van hier kon médèdeelén thans 'zlti' llc 'weer in zak en assche, „sonverein, benevens HoogH. Vorsteljjke „famieljede Bljjdschap die over dezen „zo groote gebeurtenis ln de Harten „der ingezetenen verwekte was ten „dnjjdelpete Bipbaar, én wierdop dlen „zelfde avond meerder openbaar alzo „dé Hnpen van ieder in dezen gemeente „Op het Lnjjsterpst warén geïUnmi-' „neerd." Acht dagen later "bracht dé vorstin met een vriendelp „Daar was J- i -- iir,*1 r'''"ï l '**.v ik al weder* tot den Bargemeester (Harmeq Bakker) andermaal een bezoek aan ons dorp, ditmaal vergezeld van hare zoons, drie Pruisische prinsen, ad miraal van Doorns en gevolg. ■''•Dm 15 October van hetzelfde jaarj vinden- we' den vorst met zjjne echtg'é- I Ztiv IK WflvJa UI Zttu VU j Want" mjjneramen e0o' gesloten/ omdat»ndérmaai té' Broek op een reis daar bnlten alles zoo granw e£ kond Is, van ^en ®e'^er naar Amsterdam. en ook, laat Ik maar openhartig zjjn, J D»t" de óntvSngst'Vtó déze hooge er is hier niets van eenig belang voor gevallen. Wel hield de Feestcommissie weder eene bijeenkomst tot nadere regeling van haar programma, wel stelde zjj be stek en,;voorwaarden vast. waarnaar zjj het een en ander zal aanbeateden, maar van? -dat r alles.- wilde ik nog maar niet veèl vertellen,* want aipë mede-Broeken' worden heet. noch kond, wanneer dat' öndérwérf) tér sprake wordt gebracht. Eb toch ip wjj, van hulsaltj eehtt gasten niets té Wenschen overliet, daar omtrent bljjft niet den minsten twjjfel over, wanneer Wé de hooge ingenomen- held opmerken, waarmede deze gebeur tenissen zjjn opgeteekend in de. geschied- roUen; van ons dorpje en wanneer wé daarbjj bedenken, dat de patriciescbë geslachten, nit die dagen over een mime beurs te beaohikken hadden.. Aardig is 't daarbjj op te merken, hoé vaa een bezoek, dat keizer Napoleon Stemming voor de Provlnéiale Staten op 14 Jnnl j. 1. Kiesdistrict Edam. Stemdistrict Buiksloot. Uitgebracht 59 stemmen. Hier Tan verwierf de Heer W. Hovy (A. R.)" 23 en de Heer W. Sligcher (Lib 36 stemmen. AVENHORN. Woensdagavond vond men J. H. aan den weg onder de gem. Ondendp liggen met een f lesch jenever naast zich. Het bleek spoedig dat H. overleden (in ie jenever gestikt) was. Een ergernis wekkende etraatf ignnr is i hierdoor verdwenen. Voor 'de vqrkiezlng van een lid. der prov. Staten zjjn uitgebracht 39 stemmen op den Heer 3. de Jongh en 43 op den heer A. Kool. o Uitslag van dé héden gebonden stemming voor een lid van de Provinciale Staten in het kiesdistrict Edam uitge bracht 1064 stemmen van onwaarde 41 stemmen! De Heer Wi Sligcher verkreeg 857 en Hóvy 166 stemmen, - Alzoo gekozen de Heer W. 8ligcher. In het district Hoorn werden uit gebracht 1783 geldige stemmen. Dé Heer A. Kool verkreeg 1243 uen dén Heer de Jongh 540 itémmen, alzo« gekozen de Heer A. Kool i.

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1898 | | pagina 5