S Burgerlijke Stand, Advertentiën. G) Mis v meester was in levenden ljjve op de W.eh'iïKj i 0.50 sub. Lambert» Ger&rda van der Hout, wedawe van den' Heer J. G. F. Wehvéw, in den onderdom van b(jna 78 jaar. Maflflddg 08 Klaart. Hedenavond werd, in 't lokaal van den heer C. Schel- linger alhier, eene algemeene vergadering gebonden, uitgeschreven door het Cen- traal-comité, ter bespreking van de festiviteiten, welke ook in onze gemeente zullen plaats hebben, ter gelegenheid der troonsbestijging van H. M. de Koningin. Met een hartelijk woord riep de Voor zitter, de heer J. Koopman, de zoo schaarsch bezochte vergadering't welkom toe en vroeg de aandacht voor het lezen der notulen, door den Secretaris, den heer W. Schoo, welke onveranderd, met een woord van dank, werden goedge keurd. Hierna bracht de Penningmees ter," de heer J. de Graaf, verslag uit van den Gnanciëelen toestand, waaruit bleek, dat voorloopig over f 937,07'/j was te beschikken, voor het organiseeren van vermakelijkheden. Nadat deze huishou delijke zaken waren afgehandeld, werd overgegaan tot het vaststellen van 't programma, dat na lang debatteeren als volgt werd samengesteld1. Kinderfeest, 2. Muziek, 3. Volksfeesten, 4. Tableaux, uitgevoerd door de Gymnastiek-vereeni- ging Hercules,* 5. Het uitreiken van eau gift aan armen en gebrekkigen Na eenige discussier» wera in stem ming gebracht of men één of wel twee dagen zou feestvieren, waaruit bleek dat de meerderheid voor twee dagen was. Daar den eersten dag al op Woensdag 7 September 'is vastgesteld, werd beslo ten den tweeden dag op Vrijdag 9 Sep- timber te bepalen, daar den 8sten Sep tember juist gepaard gaat met een feestdag van onze Katholieke mede-, burgers. Nog dient vermeld te worden, dat 't feest zal worden geopend door' ons fanfare corps sKoningin Wilhelmina" dat in den vroegen morgen de Volks liederen en eenige gewjjde muziekstukken op den toren der Hery. Kerk zal spelen, et recht, Oranje bovenW V - V' A 1$$ 1 j Naar men verneemt zal 1 April j a.s. te Midden-Beems ter eene bespreking worden gehouden tusschen,de' burge meesters. der gemeenten, welke belang hebben by de ontworpen stoomtram- lynen Purmerend—Hoorn en Avenhorn fe ilrhbrmftpVinm mat tint Aonr Schermerhorn, met het doel het door elke gemeente te nemen aandeel in deze onderneming voorloopig te bepalen; AVENHORN. Tot gemeente-veld wachter alhier is benoemd Jacob Homan van Warder. Indiensttreding 1 April. GROSTHUIZEN. De laatste avond van hét »Nutc in dit seizoen werd j.l. Vrijdag gehouden.. Als spreker trad op de heer Hoogland van Hoorn, die den aanwezigen vergastte op tal van door spr. zelf vervaardigde gedichten en op een lezing over Harmonie in de sa menleving.* v Mocht spr. na elk zy ner voordrachten 1 een welverdiend applaus ten deel vallen, niet het minst was dit het geval, toen by een zestal kroningsliederen voordroeg. Het trof ons, dat deze liederen, zoo uitmuntten boven vele andere, door hun kinderlijken en toch treffenden toon. De heer Hdeelde mede, dat deze liederen reeds geruimen tjjd geleden door hem V waren verkocht aan een uitgever.. We wenschen, dat de laatste zoo spoedig mogelyk dit zestal ovér ons land zal verspreiden; we twijfelen niet of een ruim debiet zal er op volgen, temeer j daar de wyzen aan ieded bekend zijn. Bij het slot yan den avond bracht de tegéllltaande dé aanga wei de pegtogèfl, niet méér tot bewustzijn kon teruggeroepen worden. Eenigen tjjd later dreef het. jongentje aan wal, helaas levenloos, ter wijl de- twee andefe lyken Zaterdag en Zondag zjjn opgehaaldvjjf personen zjjn gered. 'f. 7'-v?; NOORDSCHARW OUDE. In zy'De laat ste vergadering heeft de Gemeenteraad dezer gemeente eene premié van 15 cent gesteld op het vangen van elke waterrat en elkeen heeft permissie om met geweèr sf knip aan die verdelging mee te doen. Ontzaggelijk groot wordt gaandeweg het aantal van deze lastige dieren, en de schade, die zjj den landman aandoen,, is niet gering. Noord-Schar wonde gaf het eerst gevolg aan het verzoek der Land- bouwvereniging, de andere Langedjjker gemeenten zullen zeker wel volgen. Het beatoar der Alktnaarsche Hard- draverjj-tereenlging besloot de jaarljjk- sche harddraverij te doen houden op ker mis-Woensdag den 31 en Augustus. Te Andijk hebben 232 personen zich verbonden tot oprichting van eene inmaakfabriek. Voor een volle zaal trad Woens dagavond 23 Maart j. 1. de Koninklijke Vereeniglng „Het Nederlandsch Toon eel" in het Concertgebouw aAmicitia' alhier op met de opvoering, van „Antigone" tragedie van Sophokles, metrisch ver taald door Prof. D. J. van Leeuwen Jr. terwijl met de Regie was belast de. heer W. P. dé Lenr. De costnmen waren geleverd door den heer J. N, Mulder. Was 't wonder, dat allen vol ver wachting waren, van de dingen, die komen zouden Hier mompelde men lang vooraf: „Zou Bouwmeester wel komen" en dan weer „Zouden de hooge finantieële eischen, welke deze eerste tooneelvereeniging in den Lande stelt, j in Pnrmerend wel kannen overwonnen worden" Geen noodt Onze wakkere heer Semeins hield vol en had ten slotte de voldoening zijne inteekeninglyat zoo danig geteekend te zién, dat de opvee ring op den bepaalden tjjd kón doorgaan. En Louis Bonwmeestér zou komen en Purmerend had de finantieële meeilyk- hedea overwonnen. Dit laatste is toch eigenlijk niet geheel waar. Want zonder de welwillende medewerking van de verschillende omliggende gemeenten, zon Pnrmerend niet hebben kannen over- wigpen. Holde en dank daarom aan Üie buitenbewoners, welke door hnn krachtig initiatief óns niet weiaig heb ben gesteund, om die opvoering mogelijk te maken. Vooral de ingezetenen van de Beemster waren in grooten getale vertegenwoordigd, niettegenstaande han verzoek aan de Directie der Tram maat- schappij wérd afgewezen, om voor deze gelegenheid een extra Tram naar de Beemster en deRjjp te doen loopen want ook laatstgenoemde gemeente was vertegenwoordigd. r Zoo das hadden alten de handen in elkaar geslagen, om de pogingen van foortaébt alt 'de heer C, vin Schooh- hovén, dié zjjn rolalt blinde priester zeer schoon vertolkte. Ook de beer Henri de Vriee mag, sis Haimon, een téóhtmatige holde niet worden ontbonden. De rel van grijsaards, die ia plaats van een fleren jubelzang aan te heffen, de verschillende tangen acteerden,- mogen hoewel in meer ondergeschikte rollen, toch door hunne verschillende vsordrach- ten met lof genoemd worden. Het is ons tot heden 'onbekend, waarom deze acteur* niet tevens alt zangers optraden. Hetstuk zou daardoor óbgetwjjfeid in grooter waarde gerezen zjjn. We hebben tot biertoe enkel over bet spel gespreken. Wat het stnk zelf betreft, vinden we het voor een gemengd pnbliek wel wat moeilijk te verteeren en zonden we b. v. aan een „Médea*. verre de voorkeur geven. De eentonig heid van het decoratief dat door het geheels stok geen verandering onder ging was evenmin geschikt, om san het stuk meerderen luister bjj te zetten. Tot da opvoering zelve weder terug- koerende, knnnsn we deze niet anders dan met den grootsten lof vermelden. Hopen we, dat deze Koninklijke Ver- eeniging met haar Koninklijk spel, ons nog meermalen op zulk een kunstavond in Pnrmerend moge vergasten. Vergadering van den Raad'dar gemeente Purmerend, op Woensdag den 30 Maart 1898, namiddags ten 0 urn. De onderwerpen van beraadslaging zijn 1. 2. 3. 4. 5/ 6. 7, 8. Kennisgevingen. Ingekomen stukken. Beëediging van den Gemeente ontvanger. Benoeming vaa een stembnrean voor de verkiezing van een Jid der Kamer van Koophandel an Fabrieken. Verzoek van den Heer R. Zjjlstra, om eervol ontslag als Directeur der Gasfabriek en waarnemend Gemeen te-Architect. Onderhandsche verhuur gemeente^ woning. Brief van de Kamer van Koop. handel en Fabrieken, over aan sluiting telephoonnet. Kohier Hoofdelijke Omslag over 1898. voorzitter den dank der vergadering aanden heer Semeins mét een gunstigen spr. over voor zyne vele eu goede voor- uitslag te bekronen, drachten. ®f Antigone is gespeeld en .Louis Bouw- lt l^NDAM. ,De - voo^racht voor pj&nken. Ja, ja, wa zjjn 't nog niet Hoofd der school te Purraerland bestaat vergeteD aat die groote acteur ons eens u.t de heeren: eenmaal bjj den neos hééft gehad en 1. Helder, hoofd d. school te Schardam. 2. Prins, Grosthuizen. 3. Boelhouwer Uitdara. -x:t Het plan bestaat in deze provincie een afdeeling op te richten vanden Nederlaindschen Bond van Boekverkoo- peré-bedienden. Het bestuur noodigt alle-'bedienden uit, die daartoe willen medewerken, hun naam en adres te willen opzenden aan den heer J. Jukkers Dekker, ien Secretaris, Marnixkade 100, Amsterdam. De zetel van deze afd. zal gevestigd worden te Haarlem. -— Dinsdagmorgen te ongeveerd nor is ht de Purmer eene boerderij san den Oosterweg, toebeboorende aan den heer G. dn Ridder te Pnrmerend én bewoond door diens knecht J. Voren, bjjna tot den grond toe afgebrand. M Tot hoofdingeland van het water- schap „De Wjjde Woiriner" is gekozen de fleer K. van Twisk. Herkozen als zoodanig werden de heeren A. Klaver en P. Prjjs. MONNIKENDAM, Vrijdagavond on- geroer halfnegac bracht de vischafslager J. Stavenuiter in een roeibootje acbt Banschoters, waaronder - een jongetje van 12 jaar, naar bnnne in de haven liggen de botters. Door den hevigtn goliklsg sloeg het bootje weldra om. Toen het Pnrmerend set zjjn zoo vurig verlangd spel in den steek liet! Antigone is gespeeld en prachtig op* gevoerd. We zagen weder een liefelijke verschjjnlag, die sedert een aantal jaren alhier niet was opgetreden, 't Was Mevrouw Theo Brohdgeest—Bouwmeester, onze van vroeger reeds beroemde en bekende actrice Mevr. FrenkelBouw- meestor, destjjda in don Schouwburg A. van Lier en zoster van den zoo even- genoemden' acteur.f?. Zy trad op in deu titelrol en vervulde hare taak met esn lof, waarvoor we geen woordeq genoeg knnnen vinden, om daarmede onzen innigén dank en ónze grootste buide vóór deze éénige actrice in den'. Lande uit te drukken. Door hare machtige en dan Weder melo- dieuse stem beheerscbt en bezielt zjj allen als door toövermacbt. Zjj pakt van 't begin tot 't einde en laat hare toehoorders niet los, voor en aleer zjj van het tooneel verdwijnt. Mejuffr. Rika Hopper stond hsar waar dig' "ter; zijde. Haar samenspel met Mevr. Bouwmeester was niet minder bó^ wonder enswaardlg. OokMej: A. de Leur, die in 't dérde .bedrijf sieehts'kort als Koningin van Tbebe debateerde, toonde zich hare ról volkomen meester. De heer Louis Bouwmeester vervulde zjjne rol als Koning van Thebe recht koninklijk; Verheven en majestueus in opgemerkt, wérd,; beproefde men nogmet spel; houding en gebaren, gaf bjj óns een grootere boeit te hulp te kéoen, doch iu werkelijkheid een Griekschv Koning uit.de ondheid u zien, Zooals hem nie- Onder begunstiging van fraai weder werd Dinsdag j.l. de Paaschten- toonstèlling alhier" gehouden op het Doelenplein. Zy vftrd ten 40 ure in >de Doelen* offlcieel geopend'door den beer C. d« Goede Hz., die in korte trekken op het nut dezer tentoonstelling wees en het Gemeentebestuur dank zegde, voor den ontvangen iftnanlieelen steun. Hierop nam de heerW.van.de Poll, wethouder, by ontstentenis van den Burgemeester, het woord en verklaarde j dat het Gemeentebestuur steeds bereid is zijnen steun te verleenen, vooral waar dit op landbouwgebied wordt verlangd en ten nutte daarvan kan strekken. Hierna noodigde de Voorzitter de aanwezigen uit hem naar het tentoon stellingsterrein te volgen. Daar aange komen, zagen we weder het edelste vee, dat zöo zeer tot roem van Noord- Holland en Nederland strekt. Een schoone collectie ter opluistering was' in het bygebóuw tentoongesteld door de heeren J. P. Mirck, Chr. Koning, V. S. Ohmstede, Horsmeijer en een siert yke jachtwagen van den heer P. Mulders. Bekroond werden Voor de meeste exemplaren groot Vee van één eigenaar: Alb. de Ridder, Noorder IJpolder f 25. Voor den Gjnsten en best gemesten Os, afgewisseld lé prijs f 25, de hit. J. A. en A. J. Peeck te Schoorl. 2e prijs f 15, dehr. J. van Dillewtju te Aalsmeer. Eerv. verm. de hh. J. A. en A. J. Peeck te Schoorl. Voor den fijnsten en best gemesten Os, niet afgewifseld le prys f 20 de hr. C. Spaans Hz. te Barsingerhorn. 2e prys f 10, dezelfde. Eerv,;!verm. dezelfde. Voor de fijnste en best gemeste Koe, afgewisseld? le prys f 25, de hh. J. A. en A. J. Peeck te Schoorl. 2e prjjs f 10, dehr. C. van der Lee te Beemster. 3e prjjs, f 5, de hr. D. Lust te Oostzaan. Eerv. verm. de hr. J. Staal te Dieraen. Voor de fijnste en best gemeste Koe, v- niet afgewisseld. le prys f 25, de hh. J. 'A. en A. Peeck te ScboorL 2e prys f 10, de hr. A. de Ridder te Noorder-lJpolder, 3e prjjs f 5, de hr. Jan .de Wit te Beem ster.- Eerv. verm. dé hh. van der Beek te Heemstede. Voor hét 'fijnste en best gemeste Kalf. Ie prijs f 10, de hr. Pi Kok Jz^'te Hensbroek.2e prys- f 5, dé bh. J. A. én A. 'J: Peeck te Schoorl.3e jtrjjs f 2.50, dezelfde. Eei'v. verm. de hr. C. Visser Gz te Oterieek. v \oör den besten driejarigen óf ouderèn U~i 'v JuiiminkDz. te Schagerbrug. 2e prjjs 15, de hr. S. Groot P.Yz. ie Broek in Waterltnd. Eerv. verm. W. Bakker te Beemster. Voor den besten tweejarigen Rjjstier. le prys f 40, de hr. C. Mehrengs te Beemster. 2e prjjs f 25, de hr. W. Bakker. Deemster. 3e prjjs f 10,dehr. IJ. Otjes te Beemster. 4e prjjs f 5, de hr. J. Helder, te Bobbeldyk. Voor den besten éénjarigen Rjjstier. le prjjs f 25, de hr. J, Buurs te Beemster. 2e prjjs f 15, de hr. A. de Goede Hz. te Beemster. 3é prjjs f 10, de hr C. Blocker te Beemster. 4e prjjs f 5, mej. Wed. C. de Heer te Beemster. Voor de beste Melkkoe, afgewisseld en gekalfd in den winter 1897—98. 1e prjjs f 15, de hr. P. Zeeman te Beemster. 2e prijs i 10, de hr. W. Bakker te Beemster. 3e prijs f 5, de hr. W, ter Wolde' te Worriierveer. Voor de beste Twen tor, gekalfd in den winter 1897—98. le prys f 25, de hr. A.' Slikker te Schagen. 2e prjjs f 15, de hr. P. Jonges te-Beemster. - Voor de beste schot, gekalfd in den winter ,1897/98. le prjjs f 25. dé hr. K. Raat, Beem ster. 2e prjjs f 15. de hr. A. de Goede Hz., Deemster. 3e prijs f 5. de hr. Jb. Wit. Midwoud. - Voor de beste Mejkvaars, gekalfd in den winter 1897/98. le prys f25.dehr. J. Deken, d'Ambte bjj Hoorn.' 2e prjjs f 15. de hh. J. A. en A. J. Peeck, Sclioorl. Voor de beste Kuispink. ^lé prijs'f 15: de hr." P. Kok, Binnen, wjjzend 2e prjjs flO. de hr. W. Bakker, Beemster 3e pr jjs f5. de hr. A. Slikker- Schagen. Eerv. verm. P. Kok, Binnen- wjjzend. id. de hr. Jb. Edel Kz. Beem ster. id. de hr. W. Bakker, Beemster. Het beste Oonschaap met Lammeren. le prjjs f 5. mej. G. de Wolf, Pur merend. 2e prys f 2,50 de hr. A. Koojj Dz., Beemster. Voor den besten Ram (gekruist ras.) le pr f 5. de hr. b. Scheringa, Beemster. 2e prys f 2.50. de hr. H. Bloem, Oudendjjk. Voor den uesten Ram (Hampshire Down) le prjjs. f 5, de hr. J. Stapel, te Oudendjjk, Voor het beste Oonschaap met Lammeren (Hampshire Down.) le prjjs f,,5. de br.,,W. Bakker, te Beemster. 2e prjjs f 2.50. dezelfde. Voor de 4 beste Vette Schapen,, van één eigenaar, le prjjs f 10. de hr, A. de Goede, te Puprner. .y. -x/: Voor de beste Geit m«K Lam. Je prjjs f 2.50. de hr. A. Kooy Dz., Beemster. Voor den besten Bok. le prjjs f 2.50. de hr. Jb. Edel Klz. té Beemster. 2e prjjs f 1. de lieer A. J. Peeck, Schoorl. i Voor den besten Beer. le prjjs f 5. de hr. Jac. Haan, Wjjde- Wonner. Voor de beste Zeug'met Biggen, of dragend, le prjjs f 10. de hr. W. Reetman, Winkel. 2e prjjs f 5. de br, C. Meysen, Purmer. y. Voor het beste vette Varkens, le prys f 7.50. de hr. T. Fraajj, Purmerend, 2e prys f 2,50. de hr. D. Brouwer, Beemster. Voorwerpen ter Opluistering. Voor- Vee en Voorwerpen ter oplui stering werden aan de volgende personen eervolle vermeldingen toegekendA. Bos, Beemster. Jacob Liets, Purmer, T. H. do Lange, Purmerend, J. Ige«z, Oost huizen, Viskooper, Oudelandsdjjkje, Hellenberg, idem. 'v. Jb; éérhi^tt'iHnperJVf te PÜRMERÉND', dd. to Maart 1898, uitgesproken dd. 24 Maart 1898. - Wegens Overtreding Boterwet. O. B. te Purmerend f3 boete sub. 2 dag, H. v. S. te 's Gravenhage id. f 25 sub. 10 dagen. 0 :.J; Wegens overtreding Visschérjj. J. B. te itpendam, f5boete sub. 2dag. met verbeurd verkl. van de niet in be* stag genomen karperbeugel, uitlevering of totaling der geschattewaarde f 3 sub. 6 dagen. A. B. en 1L W. beide te Landsmeer, ieder tot f 5 boete sub. 2 dagen. A. ty. te Landsmeer, f 3 boete 2^ dag. met verbeurdverkl. van de niet in be slag genomen karperbeugel, uitleve ring of betaling der geschutte waardé f 2 èub. 2 dagen. G. S. te Landsmeer, tot 2 boetens van f 5 sub. 3 dagen, voor iedere boete, met verbeurtverkl. en uitlevering van de niet in beslag genomen karper- beugel of betaling der geschatte waar- den f 2 sub. 2 dagen.' H. H. te Warder f 3 sub. 2 dagen met verbeurdverkl van de schakel. r i P. B. té lip'f 3! sub.'2 dègfen hechtenis 1 met verbeurdverkl. ën uitlevering van de niet in beslag genomen karper beugel of betaling der /geschatte .waarden:! 3 naam, beide te. Landsmeer ieder 1 dag. Wegens O vertreding ProvRegleimeiii. J. H P. B. en K. B. te Beemster, B, E., P. v. d. R. en J. M, te Hoorn, J. H. en J. dé G. te de Ryp, H. k: te Alkmaar, en M. G. te Avenhorn, allen tot één boete f 1 sub. 2 dagen. Wegéns Overtreding Pol.-Verordening. F, J. v. A., J. 5. en M. ch. K. alle ts Purmerend, N. Z. unarvenife, en Ph. W. te, Monnikendam No. 1, 4 en 5 tot f 0 50 boete, No. 3 f 1 en No. 2 tot 2 boeten van f 0.50 sub 1 dag hechtenis vian iedere boete. Wegens openbare dronkenschap. ,W. B,te Itpendam f 3 boete sub. 3 dag. A. D. f 2 sub. 3 dag.; J. P. f 2 sub. 3 dag. A. G., J. d. V., P. K.,' A. J.'té Purmer end, Jb. d. W., Jb. S., G. L. te Mon nikendam, G. ,C. S. te Alkmaar, 0. Jb. W. te Engewormer, P. E, te, Beemster en M. B. zwervende, ieder tot een boete van t 2 sub. 3 dogen hechtenis. PURMEREND. - V»n 2t tot 99 Maart 4898. Goboren: Frederik, t. v. PieUr Tnrks(ni en.Geertje Ham. Pieter Hendrik Jacobus, z. v. Jacobus Glastra en Trjjntje Dinkla. Lubje, d, v.'Jan Yet en Elisabeth. Schermer. Overleden: Neeltje Hartman, 74jaar,echt- geaoote van Albert'Kronenburg.-Jan MareeS'''' 24, jaar, z. ,v. Hendrik Marees en Aatje-, Straving. Anna Louisa Wilkers, 58 'jaar, echtgenoote vaa Klaas Loef. BEEMSTER. van 22 tot 29 Maart 1698. Geboren: Wijntje, d, v. Mg adert Musk en. Elisabeth Vet. Cornelia Anna, d..v, Hen- dricus Greuter en Johanna Vestering. Adrianus, z. v. Arend Greuter en jiagje Oudejans. Overleden: Ariaantje Gootjes, oud 56 jaren ongehuwde d. v. Jan Gbotjes en ivan Trjjntje do Graaf. Hendrik Zwart, oud 65 jaren echtgenoot van Leentje Molenbroek. Hendrik Bart, oud 9 jaren, a. v. Jan Bart en van Dieuwertje Smout. ILPENDAM. van 14 tot 21 :Maart 189,8. Geboren Johannes Anthonius, z. v. Hendrik Jacobus Woelders en Maartje .Taams, Petrus Maria, z. y. Pieter de Wit en van Agatha Dekker. DE RIJP. v vaa 24 tot 28 Maart 1898. Geen* aangiften. AVENHORN. van 22 tot 29 Maart 1898. GeborenAnna Maria en Maria Abua, d.-v. Simon Bakker en Betje Klomp. Öünon, z. v. Klaas Klaver en Elisabeth Mosen.' BROEK IN WATERLAND, Geboren Bertus, t.. v. Cornelia de Ruyg. en van Trjjntje Tolk. Gerrit, z. v. Gerrit Strikker en van Geertje Bujje. Gehuwd: Thjjs van Zalingen, ond 31 jaar weduwnaar van Catharina van Wiltenbnrg, en Tel Bark, oud 22 jaar. Overleden: Hendrik Ordemas, oud 5 jaar. Trjjntje Bakker, oud 69 jaar, weduwe van - Cornelis Koker Baltz. WESTZAAN. (leboren Trjjntje, d. v. P. Qroot en J. Band. Gehuwd: D. van Harlingen en M.Zonder land. OOSTZAAN. GeborenGerritje, d.v, 9. Taams Sz. en en R. van Berge. OndertrouwdG. Hejju Jz. en E. Korsen. Gehuwd: H. van NoorJ (van Landsmeer) met E. de Boer. W. Verwer en G. Walst. OverledenD. Mager Kz.,' oud 68 jaar, wedr. van M. Flens. G. Kejjzer, oud 25 jaar, gehuwd met G. Fraajj Kz. Heden overleed tot ons aller dieps, droefheid, na voerzJen te rijd 'ge weest van de H.H. Sacramén ten der Stervendenonze geliefde Moédér, Behuwd- en Grootmoeder Mejaffrouw Abcoude, 13 Maart 1898. G.M.J. BRINKMAN— Purmerend, Warmes. (J, E. BRINKMAN. V (M. P. G. SNIJDER8— Amsterdam, Wunix. (T. SNIJDERS. (W. P. J. SCHOLTEN- Wwmwf. (0. H. A. FRANKE- Anitanltm C. MOLEN. Amsterdam, Q pjjANKEMOLEN Atramx. Abcoude, 23 Maart 1898 overleed te HaaV- lleni, na een lang én unartel|jk Ijjden, lltevronw Vaa Oittawi- Vaa der Lek da ölercq, ;io., van GÈrtÉBa, v J tv. VAN CiTTEpS- tv f i> Easige kennisgeving. A' Versoeke geen - rouWbèktagi5 bj i Keu! a/d D pooi boze Ook ?ad of -1 door Beet won! G*e<

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1898 | | pagina 2