Nieuws- en Advertentieblad voor de Prov. Noord-Holland. Twintigste Jaargang Donderdag 27 Januari 1898. No. 5. I 1 W. I. LAUWERS, Opticien. Eerste Blad» Uit de Provincie. "•■■i UitgeverK. STEEN8MA, Pttrmerend. "v Brieven en stokken gelieve men e. v. p. te adresseeren aan het Bureau der „NIEUWE PUBMEBENDER COURANT", Purmerend. „HOT iT .A3VPIA" G^SSloeillotit. j Complete Apparaten f 1,73, Kousjes f 0,40. Magazijn DE BLAUWE BRIL", Gravenstraat 1 entS, het eerste huis links vau den Nieuwendijk en Filiaal Heiligcnweg No. 63, Amsterdam, de meeste bekende en goedkoopste adressen voor geslepen Brillon en Pince-Nez, Barometers, Thermometers, Verre-Reis- en Tooneelkijkers* Laat niemand reizen. Ik sprak atraka van „zielen". Eon y-, VERSCHIJNT .WOENSDAGAVOND. Abonnementsprijs per kwartaal 0,50 Franco per post - 0,60 Brieven en ingezonden stukken franco in te zenden aan den Uitgever. PRUS DER ADVERTENTIEN 1—5 regelT 50 Cent, iedere regelmeer 10 Cent, bij abon; nement lagere prezengröote letters naar plaatsruimte'. Bewijsnummers voor Advertentiën jgratls. Advertentiën' worden aangenomen tot uiterlijk DInadagavonds 10 nnr. - .4 Helder wit .licht. Groote keaze BALLONS, KAPPEN. v SUPPORTS, GLAZEN enz. Grootste Gasbesparing.. lp constitutioneel geregeerde landen mogéö de persoonlijke hoedanigheden van dén vorst weinig Invloed op het lot des volks Rebben, in een land als Rusland kunnen z(j nog wel beschouwd worden als een faotor van beteékénls. Wat ban Czaar Nicolaas II is als mensch. daar van kan inderdaad voor de Rossen veel afbangeui Nn' la het kind volgens een bekend zeggen de; vader van den man, Uit een wllgenloot kan geen forscbe eik, uiteen lam geen leenw voortkomen. Iets te vernemen nit de jeugd van Keizer Nico laas II is daarom licht welkom aan hem, die zich een denkbeeld wil vormen van de persoonlijkheid diens machtigen heer- «Achers. Hier volgen eenige bijzonder heden omtrent 's keizers jonkheid, die Ontleend zjjn aan een fransch tijdschrift, waarin zekere heer Lanson zjjne ervarin gen meedeelt als waarnemend leer aar der kinderen van den vorigen Czaar Hij vertelt danToen ik aan mijne toekomstige leerlingen voorgesteld werd, d. w. z. aan den grootvorst-troonopvolger Nicolaas, (na keizer), toen achttien jaar, grootvorst George, veertien jaar, groot' vorstin Kenia, elf of twaalf jaar en grootvorst Michael, acht A negen jaar, sprak ik ze aan met Uwe Hoogheid, maar werd verzocht ze voortaan een voudig bij hunne doopnamen Nicolaas, George enz. te noemen. Ue oudste zoon Nicolaaii was voor zijn leeft(jd eer klein dan groot, maar breed van schoaders en soUede van lichaamebonw. Zjjn oogopslag was zonder eenigen trots en wekte dadelijk sympathie. Om den anderen dag moest ik de vorstelijke kinderen les komen geven in de fransche taal. Dan moest ik aan het paleis wezen van 8 nar morgens tot 7 nnr's avonds. De verdee ling van den dag was voor mijne leerlingen streng en nauwkeurig geregeld. Eenige namiddagaren waren aangewezen voor wandelen en spelen het geheele overige deel van den dag was bestemd voor het ontvangen van onderwijs. Ze moesten leeren rnssisch, fransch, engelsch, dnitsch, geschiedenis, wiskunde, natuur- en scheikunde, natuurlijke historie, gods dienstleer enz.De kroonprins daaren boven krijgskunde, 's Avonds oefenden de jongelieden zich in teekenen, muziek en schermen. 'Grieksch en Latijn hadden ze niet te leeren. De twee oudste prinsen spraken de. Engelsche taal toen al even goed als het Rnssischook in het Fransch had de ondste een flinke hoogte bereikt. Over het dnitsch ver klaarde de franschman niet te knnnen oordeelen. Van mij kregen vertelt hjj verder de belden oudsten 3 nnr per weck les in het fransch, lader af zonderlijk. Onder den maaltijd moesten de jon gelieden dikwijls in het fransch vertellen 'wht z(j dien dag geleerd hadden. Ver wonderlijk waa de,leerlust, de zachtmoe- digheid en ie onderworpenheid, mijner éleves. Ik heb nooit leerlingen gezien, die het hunnen onderwijzer zoo weinig lastig maakten. Nooit traagheid, onwil of; gebrek aan attentienooit zelfs een teeken van tegenzin la een of ander onderwerp, dat behandeld werd. Zoowel op les als op de wandeling waren de jongelieden vriendelijk en goedgehumeurd. Het levea der prinsen is zeer eenvoadig. Zij slapen ih dezelfde kamer elk in een ijzeren ledikapt. zonder hoofdbassen ;op een enkele matras. Even eenvoudig en sober ls hun middagmaal. Zg zjjn kinderlijk van aard gebleven,; vrjj van., geblazeeydheid en gemakkelijk tevreden té stellen. Zij bonden veel; van platen ban eetzaal is langs de wanden voortdurend versierd met illu straties nit allerlei tijdschriften. Zjj hebben ook papegaaien, en andere vogels, die zij zelve met veel attentie verzorgen. Als een reis moet gedaan worden, pak ken ze met eigen hand ban koffers/ In de maand Febraari gingen, zij eiken dag schaatsenrijden op een onder water gezet grasveld nabij bet paleis. Vooral vermaakten zij zien dan dikwijls met balspel op het ijs. 's Zondags kregen de jongelni vrienden, en vriendinnen bij zich te gast, knapen en .pelsjes natnnrljjk van de fanjUie of nlft den hoogen adel. Behalve door personeel jaaï^" 19 maal schadevergoedingwö' van den loop der "bevolking dezer ge meente, gedurende Jbet afgeloopen jaar. Broek telde pp December 1897 795 m. 789 v, of ,5584 zielen. Gebo ren werden in 18j)7 30 m. 18 vr., totaal 48; 'van elders kwamen 43 m. 40 vr. totaal 83 J dit gaf dos eene aanwinst van 73 nL 58 vr., totaal 131 doch er "stierven ;|6 - m. 9 vr., totaal 25 naar elders verrokken 54 m 5è vr., totaal, 110, te «amen 70 m.,65 vr. totaal ;i35,': ',r i Wjj begonnen dtp 'het nieuwe jaar met 798 m. 782 vr. of 158Ó zielen. Gèei zieltjes zonder zorgen, daar zijn dè Tijden 'niet naar^Spsh wel, zorgzame zielen, die het h§fj; haaher rpedeburgera in bet oog honden, Dit bleek o.a. nit de vergadering, van het veefonds „Broek in Waterland", onlangs in de Zwaan gehouden, waar ze nit het verslag van den SépreUris, ./ien hemr van. Rngelen- door personeel der keizerin worden ze dan ook door een paar negers bediend. De jongelieden gaan daar heel vrij en ongedwongen met elkaar omalle etiquette wordt bjj die gelegenheid ter zjj gesteld. Vooral met een der bedienende negers hadden ze dan dikwijls veel pret; dat zwartje lachte altjjd en kon bij zjjn jonge meesters én meesteressen een potje breken. Aan tafel gooiden ze elkaar vaak met propjes papier of snikergoed om de ooren of stootten elkaar tegen den elleboog onder het drinken; het was een aaneenscha keling van grapjes en aardigheidjes gelijk men die by jongelui van dien leeftjjd kan verwachten. Met die zon dagspret stelde men zich schadeloos voor den ernst en de regelmaat van de overige dagen der week. Zoolang er sneenw is en dat is ér een Jangen tjjd in- Petersburg werd er Zondags ook drnk gebrnik ge maakt van de „montagne rasse", de Russische glijbaan. Als bet ijs begint te smelten, gaan de prinsen graag er met een bootje op om het te doen breken. Een paar mariniers, helpen hnn daarbij. Een dezer laatsten raakte eens te water, maar hoe het werk hem ook beviel, prins Nicolaas liet onmiddeljjk terng- roeien, opdat .de marinier droge kleeren kon aantrekken. Znlke helpers gaan ook als kameraden met de vorstenkin deren om. Geven deze mededeelingen van den Franschen leermeester geen aantrekkelijk beeld van de persoonlijkheid der Rnssische grootvorsten, inzonderheid ook van den tegenwoordigen Czaar als jongmensch Mij dunkt, als het waar is, wat de heer Lanson vertelt, dan moet Keizer Nico laas II een goed, zachtzinnig en beschaafd man wezen, van wien Europa niet veel kwaads te dachten heeft. Hjj moet, 'dankt mjj, geen last hebben in oorlog voeren en stoate ondernemingen. En is dit zoo, dan is het een zegen voor Earopa, want de ontzettende macht van den Czaar aller Rassen zon steeds een dreigend gevaar wezen voor geheel ons werelddeel, wanneer die in'de verkeerde handen kwam. •s -F.' tafv-.i BROEK IN WATERLAND. Alle zaken moeten met orde geschiedenver- gon m(j dos, waarde lezer, mijne cor- respondentia te beginnen meteen overzicht uitbetaald tot een gezamentlijk bedrag van f 1744.67® (tegen 10 maal in 1896 tot een bedrag van f 813.175) zoodat de omslag' per rand ia het afgeloopen jaar bedroeg f 2.10 tegen f 1.08 in 1896. De rekening over het afgeloopen jaar sloot in ontvangst met f 1952.61® in uitgaaf toet f 1930.18, das met een saldo van f 22 43s. De vereeniging telt 37. deelnemers en staat onder hel beschermheerschap van den heer J. L. T. Wijnveldt, burgemeester dezer gemeente. Een andere vereeniging, gewijd aan de stoffelijke belangen onzer ingezeteaen, n.l. ,onze afdeeling van „het Witte Kruis", vergaderde in de afgeloopen week in Concordia. Ook daar sloot de rekening over het laatste dienstjaar met een batig saldo van f 95 52 en werd ons medegedeeld, dat het verpleginga- materiaal en de ijskelder io zeer goeden staat yerkeeren, terwijl het onderzoek vau het water nit de nieuwe bak spoedig cal zijn afgeloopen. In de vergadering werden verder vele hoishoudeljjke belan gen besproken, enwerd besloten om tót candldaten voor het Hoofdbestnar aan te bevelen de hoeren dr. van Leeuwen te de Rjjp en dr. de Graaff van Edam en zulks, omdat het hoog tjjd wordt, dat het platteland in het Hoofdbestnar wordt vertegenwoordigd door-bekwame en practische geneeskundigen. De ver gadering herkoos met groote meerder heid van stemmen de heer dr. 0. Bakker tot secretaris penningmeester der afdeeling en benoemde na eiudelooze herstemmin gen de heer C. Helliogs tot bestuurslid. Het zjja echter niet alleen de mate- rieele belangen van anderen, die id onze gemeente behartigd worden. Dit zal ln 't vervolg wel meer blijkenthans wil ik deze bewering slechts door één voor beeld staven. De beer A. Schoemaker onze altijd ijverige secretaris van „bet Nné" heeft zich de moeite getroost om den volkBliederenbnndel, uitgegeven door de Mij. t. N. v. 't A, hij het volk aan te bevelen en bekend te maken, met het gelukkig gevolg, dat in zeer korten tjjd een vijftigtal exemplaren werden ver kocht, waarvan 'de bezitters en bezit sters ééumaal perweek bijeenkomen; om te zamen nit dien handel te zingen onder leiding van den heer Schoemaker wiens ideaal is, daardoor dé gewone ordinaire en zontelooze straatdeunen, waaraan ons volk na eenmaal is over gegeven, te verdringen. Moge het bem feit, dat nauw met ons zielebeil in ver band staat, en dat-sommigen der Pnr- merender lezers misschien bizonder belang inboezemt, ls, dat ds.Cremer van Twisk alhier op Zondag den 2Öen Maart a.s. zjjné. intrede zal doen. En nd voor ditmaal, basta! V' i v.*- r'J BEEltöTER, 21 Januari 1898. Heden, werd in „de Doele" te Pnrr merend de tweede vergadering gebonden, door eenige personen nit dezen omtrek uitgeschreven,.ten einde zóó mogelijk tot de oprichtiDg. van eene Hengatea- Associatie over te gaan. Op de eerste bijeenkomst, door een, yjjftal personen belegd, warsn slechts 15 personen, "be langstellenden - en belanghebbenden'tegeu- woordig. Hoewel weinig in getal werd toch besloten de zaak aan té-pakken en ieder voor zich te -trachten, Zooveel nqogelijk aandeelente.- verkoopen y, men .kswh, 4uLuo^ea^tLM*at8^ppedylt Kapitaal in aandeelen van' f 25 bjjeen te brengen. Dat men tusschen deze beide verga deringen goed bad gewerkt, bleek wel daarnit, dat men een goed aantal aan deelen had verkocht; het was gelukt reeds nn de medewerking van vele nit den omtrek en belangstellenden van buiten te verwerven. Bjj acclamatie werd dan ook tot. de oprichting over gegaan, vervolgens een voorloopig regle ment goedgekeurd en tot de benoeming van een bestaar overgegaan. Het bestuar werd samengesteld nit de volgende Ueeren H.' de Goede Az., Voorzitter, J. Visser, Secretaris, - W. Bakker, Penningmeester, allen te Beem- ster, J. W. H. Geerlings te Purmërend, D. Verdnin te Beemster, S, A, Hnpkes te Pnrmereqd en Jb. Blokker te Wjjde Wormer. v:-' Op voorstel van den heer Geerlings, ryks-veearts te Purmerend, werd voorts nog aangenomen, nog niet tot den aan koop van een hqngst over te gaan, daar het vereischte aantal aandeelen nog niet geheel van de hand was gedaan, en de eerste paar. weken nóg meer aandeelen te verkoopen. Algemeen toch was men van meening, dat wanneer een hengst gestationneerd zal worden, dit een pnik exemplaar moet wezen, eensdeels omdat er zoo groote behoefte bestaat aan een besten dekhengst, anderdeels voor het marcheeren der zaak door de concurren tie met andere vereenigingen te kannen doorstaan. Aan de mogelijkheid echter om het restant aandeelen te sljjten werd niet getwijfeld en zoo'zal dan misschien nog dit jaar in deze streek de gelegenheid openstaan om verbetering te brengen in het paardenras, om het paardenfokken hier meer algemeen te doen worden, beide zaken, die bier zoo dringend n'oodig zijn. Met een opwekkend woord van den Voorzitter om ieder in zjjn kring te doen wat h(j kon ten gnnste der pas opgerichte vereeniging en de mededee ling, dat in de volgende bijeenkomst beraadslaagd zon worden om het ras van den te stationneeren hengst te be spreken, werd deze geanimeerde verga dering gesloten.' - -..J De afdeeling „Noord-Holland" der vereeniging „Hét Nederlandsch Rnndvèe- Stamboek" houdt hare 23e algemeene vergadering op 31 Jannari a. s., des namiddags te één uur "(Amsterdamsche tjjd) in het hotel „Kraauapolaky" te Amsterdam 0. a. tor verkiezing van drie leden van het bestuur in de plaats van de niet terstond herkiesbare léden Jhr. Mr.^ B. van Foreest, J.ó-'H;- M: Evelein en A Zjjp Hz. en tot bé-" noeming van twee afgevaardigden naar de eerstvolgende algemeene vergadering det Vereeniging, te 'honden te Loenen a/d Vecht.,- - ;n', 'Te Ilpéndam is thans tót lid van, dén*", Gemeenteraad gekozen dé.heer B. j de W^al met 79 van de: 152 stemmen. - De ,heér )V, de' Waal yerkreeg 72;i; stemmen.. Zooals men zicli herinnet t, werd door Gedeputeerde Staten'een nlenwe.stemmiDg 'gelast, qp grónd van dé ómstan^ghéld dat het .Btembureaq. ;P. de, Waal gekozen had verklaard, terwyl feitelijk W. de Waal toegelaten had moéten wórden*.. De stem, welke toen. van onwaarde was verklaard,- had aan-W- dé'Waal. toëge- -keod-^QÓefea--wórden.^'--r-'' -Mn y» ói;. yv> to.,-4 Te Alkmaar hebben de pliatselyke- gezondheids.eómmisaie én de afdeeling- Alkmaar van „Het Witte 'Kruis'", als-' mede 92 ingezetenen', een adres aan dén Gemeenteraad gerlchj tot het'oprichten van een abattoir.- - Te Alkmaar waren Zaterdagavónd' eenige - jongens' aan het .visscbeh. op Üe ophaalbrngs ó?er v de Oddégracht (door; het volk Oudevest genoemd) bjj de Stads- werf.' De groote gasbuis onder die brug, die los gegaan was of waarin een groot gat was gestooten, Lliet echter znlk .een breeden gasstroom ait, dat er toen,; één dér jongens een lucifer aanstak voor, zijn pjjp, een kolossale gasvlam té voor- schjjn kwam, waardoor èr ook een ge deelte ai% den vloer der brag brandde. De stadsarchitect, de opzichter.: en eenige werklieden waren echter zoo spoedig op de plaats aanwezig dat de brand Spoedig kon worden geblnscht, vóórdat er aan de brng groote schade was ver oorzaakt. De gasbuis 'werd voorloopig' met natte zeilen dicht gemaakt. Te Hoorn is een café een kool- znnrapparraat ontplofteen mnur stortte in terwjjl verder in het café materieele schade werd toegebracht. De „Staatscourant" bevat,,0. a. de Koninklijke goedgekeurde statuten Afdeeling Wijde-Wormer van de Noord- Hollandsche vereeniging „Het Witte Kruis", gevestigd te Wjjde-Wormer. Te Koog a/d Zaan heeft de heer Adr. Honig bedankt voor zjjne benoeming tot lid Van den Gemeenteraad. Nabjj Driebuizen (gemeente Zuid en Noord-Schermer) is Zaterdagnacht een hevige brand uitgebroken in de Voor een paar jaar nienwgebonwde boeren plaats van W. Sch. De bewoners, die reeds te bed lagen, werden door iemand, die in de bnnrt een bezoek had afgelegd, gewekt en konden nog jniat zichzelven' en het vee redden. De oorzaak van-den brand is onbekend. V' Een jager nit' Edam is te Kat- wonde ernstig gewond. Hjj had zjjn geweer.in een Bchnitje gelegd, terwjjl: de haan niet in rust.was. Toeq bijna- het jolletje over den djjk sleepte (zooals de jagers Aldaar doen) ging het geweer af, en kwam de volle lading in zjjne rechterbandDe man is deerljjk gewond, ea zjjn toéBtaud ernstig, y

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1898 | | pagina 1