De Bedelaarster, De Oude Kleerkooper, Twee Weezen, GEVRAAGD Ingezonden. Burgerlijke Stand Marktberichten. Adverte-ntien, MAA1H3AG- 21 OCTOBEE, ^tljomnhifji tniu $tcr Eduarcl Bambsrg, li. 1 Herhalings-Onderwljs 's avonds 6 uur. Donderdag 17 October, Vrijdag 18 October, Zaterdag 19 October, Gastvoorstelling vau don Hoer AA2TVANG 8 WE. H 't hoofd gezien zyn. We misten echter op het programma eeue vereeniging, die op onverklaarbare wyze vergeten is nit- gnnoodigd te worden en die ten allen tijde hare uitvoeringen in „de Doelen" heqft gegeven. Het ig onze gunstig hetende Gymnastiek- en Schermverem inging „Volharding" onder leidiDg van den heer G. Ypma. Edoch de „Soirée" leed daaronder niet en liep flink van stapel Toen het scherm voor de eerste maal opging, wachtte ons een interessant gezicht. Het was het „Stedelijk Mnziekkorps" dat voor het eerst onder leidiDg van zjjnen nienwen directeur als zoodanig optrad met zijne e i g en e nieuw aan-1 geschafte instrumenten. Aan de nieuwe verguld ijzeren en doelmatig ingerichte muzleklessenaars prijkten op de daarbij behoorende lustres tal van veelkleurige lampions, die ook om hare bijzondere kelksgowyze vormen oen prachtig effect maakten en de vervaardigster Me- vronw SchnitemakerLorié alle eer aandeden. Vóór den aanvang, nam de heer Witte, namens de Commissie, het woord en wenschte den heer Hupkes geluk met zijne Bchoone zaal, Spreker hoopte, dat het in zijne inrichting voortdurend wel mocht gaan. Oamiddelyk daarop klonken de krach tige tonen van het zoo evengenoemde korps door de zaal met een „Pas-Re- donblé'' van Fr. Erke. Rustig en kalm zwaaide de Jirectenr zyo staf, terwy 1 alle stokken door hem oit het hoofd werden gedirigeerd. De eDtrée van het korps was door do uitvoering van dit nnmmer volkomen geslaagd en het tal- ryk opgekomen publiek gaf door luid applaus zjjne tevredenheid te kennen. Door dit korps werden voorts nog uitgevoerd „Gemma di Vergi" van Do nizetti. No. 5, „Lauda Sion" van Ang. Tack, No 8, en „Le Cadet de Marine" van F. Renaud, No. 11, slotnummer van het Programma. Al deze stukken wer den flink uitgevoerd, daarbij in aanmer king nemende, dat het alle nieuwe stuk ken zijn, die gedurende de laatste vier weken voor ditdoel werden bestudeerd. Met het volste1 "recht konnen we dan ook verklaren, 'dat Directeur en leden zich in dien korten tjjd kranig hebben gehouden en zj de sympathie der inge zetenen reeds ten volle hebben verwor ven. Van harte, wensehen we, dat dit korp9 ons nog menigen genotvollen avond moge verschaffen, „Pnrmerender Mannenkoor" trad op in No. 2 met „Hollands Glorie" van Richard- Hol. Ieder muziekbeoefenaar weet, dat dit stuk geschreven is voor groot Koor met groot Orkesc. Als 'zoodanig maakt het een machtigen in druk. Van een klein koor mag men das niet eischen, dat het dienzelfden machtigen indruk achterlaat. Het klank gehalte van dit en do nog overige uit gevoerde stukken vonden we onvol doende. We haasten ons echter er reeds aanstonds by te voegeD, dat dit ingeenen deele aan het Mannen koor moet geweten worden, Het was de schuld van de plaats, waar zy zon gen. Een zangkoor moet namelyk op een open tribune Btaan en niet op een tooneel, dat aan de voorzyde boven tot op een vierde gedeelte met doek is af gesloten. De klank, die eerst naar boven gaat en zich dan door eene zaal ver spreidt, werd hier, door bovengenoemde hindernis, totaal verhinderd zich voldoende te verspreiden. Deze aanmerking maken we hetzelfde op de tooneeluitvoering van „Brederóo" 1 't Is niet genoeg, of men zangers of tooneelspelers al kan verBtaan, er moet klank, of wil men liever, melodie in de «tem zitten en die ontbreekt geheel. Dit ongerief is echter gemakkeljk te verbeteren. De meeste tooneelen ten platten lande toch, maakt men van boven aan de voorzyde veel te laag dicht. Slechts eene kleine ruimte, om het opgetrokken scherm voor hot oog der toeschouwers te verbergen, is vol doende en men zal eens zien, welk een klankeffect men hierdoor meer zal win nen. Men zie slechts de tooneelen van groöte Schouwburgen als voorbeeld. Vervolgen we nn verder het voor ons liggend programma. Door „Purmeren der Mannenkoor" werden voorts nog ge zongen No. 4 „Scheiden" en „Verlan gen", No. 6, „Beau jour d'Eté" en „Théreser-Walzer". Al deze stukken werden met gevoel eD correct gezongen. Nn ja, er zyn vlekjes aan te wyzen, maar in welke vereeniging of zy voor liefhebberij of voor den broode is opgericht vindt men die niet aan te wyzen. Aai het „Mannenkoor" onze kalde en sympathie voor het gehoorde." Moge het meer en meer bloeien. Het „Stedelyk Muziekcorps" onder leiding van den heer J. P. Groot, trad op In twee nummers, nameljk in No. 3 „Saint" Pas-Redoublé en in No. 7 „Czarine" Maznrka Rasse. Uit den aard der zaak na al de onaangenaamheden van den laatsten tjjd trad dit Korps met een bescheiden aantal Leden (Indien men de medewer kende kinderen ook als leden moet be schouwen) voor het front. We konden, als muziekliefhebbers, een gevoel van weemoed niet onderdrukken, toen we onzen reeds bejaarden maar nog altyd vurig van geest zyoden stads- mnziekdirectenr zynen machtigen diri- geerstaf zagen zwaaien over dat eens zoo roemvol korps. Zonder qns openlijk in een twistgesprek te mengen over het al- of niet goed recht van d i t korps, betreuren we het ten zeerste, dat voor taan twee muziekcorpsen in onze kleine gemeente tegen elkander zullen concur- reeren onder twee verschillende direc teuren. Doch zooals we reeds vroeger schreven de bom is eenmaal losge barsten en van het machtig woord: „Vereenigt U" kan geen sprake meer zyn. Wat de uitvoering der stukken be treft-, we kunnen en mogen Diet anders daarvan zeggen, dan dat ia werkelijk naar vermogen goed zyn uitgevoerd. Ook van dit korps mag gezegd worden, dat directeur en leden, den korten tyd ran stadie in aanmerking genomen, zich verdienstelijk hebben gebonden. En nn ten slotte de tooneelvereeni- ging „Brederóo". Door haar werd voor 't voetlicht ge bracht „Ik wil tronwen' of H n w e 1 y ksadvertentie," klucht spel in één bedrjjf. Dit stukje was alleraardigst. Het werd vlug en los afgespeeld, twee voor name zaken in een bijspel. Zullen we namen noemen, wie der medewerkenden het meest uitblonk of het minst beviel Niet gaarne! Ieder toch deed zyn best, om uit zjne of hare rol te halen, wat er iu zat. Jammer, dat de grimeering en de schamele kleeding van „Jozef Sljter," die op 't einde van het stnk met het nette en bevallige dienstmeisje „Mina Becker" gaat tronwen, niet iu o.nzen smaak en dien van het publiek viel. Zoo'n lieftallig dienstmeisje verdiende een beter gekleede en niet op een ban diet gelykendon vryer en man. Door de opvoering van dit Btnkje heeft „Brederoo" opnieuw getoond, over welke goede krachten zj kan be schikken. Na afloop dor „Soirée," die bjna middernacht eindigde, bleven de danslns- tigen nog eenige uurtjes bjeen, om,, on der leiding van onzen verdienstelijken dansmeester S. Content, de inwyding der. concertzaal, .verder voort te zetten. Al heel spoedig waren de beenen van den vloer en onvermoeid ging het voort tot in den vroegen morgen. De heer Hnpkea komt alle eer toe voor de nette en roiale wyze, waarop hj, als gastheer, zjne gasten in zjne keurige zalen heeft ontvangen. Ook wy slniten ons geheel aan by den wensch van den heer Witte, dat het hem In zyne schoone inrichting voortdurend vyel moge gaan- SCHOUWBURG VAN LIER. Maandagavond bad de oerste voor stelling plaats in den Schouwburg van Lier. Afgaande op bet veelbe lovend repertoire, waarvan de op te voeren stukken reeds tot en met Donderdag bekend zijn, mochten we Maandagavond met recht ver wachten, dat de schouwburg de schare belangstellenden, niet zou kunnen bevatten, te meer, daar mevr. Julia van LierGuypers voor zoover we ons kunnen herinneren voor 't eerst alhier zon optreden. Niet alzoo Even als altijd was de zaal voor de eerste voor stelling slecht bezet. Dut deed Jons leed voor de directie niet alleen, maar bovenal voor mevrouw van Lier, waar van naam en roem genoeg bekend zyn, dan dat zij verdient op zulk een wijze haar entree in Purmerend te moeten doen. Zij oordeele echter niet te hard over onze gemeente, die, voor 't grootste deel, onbekend met baar persoon en baar talent is. We durven naar gerust een toenemend succes voorspellen. Ten tooneele werd opgevoerdVor stenplicht, dramatische schets in één bedrijf en gevolgd doorMiss Multon tooneelspel in drie bedrijven. In eerstgenoemd stuk traden op de Vorstin (mevr. van Lier), de Vorst (de heer Schwab) en een Kamerheer (de lieer de Ruiter). De laatste figu reerde waarschijnlijk achter de coulis sen ten minste het publiek kreeg om voor ons onbegrypelyke redenen - dien acteur niet te zien of te hooren. Mevr. van Lier toonde ons reeds terstond, dat zy tot de actrices van den eersten rang behoort. Haar spel is meesterlijk, hare stem duidelijk en doordringend, hare houding onberis pelijk en majestueus. Zy perst ons eerbied en bewondering af in de hoogste mate. De heer Schwab stond baar waardig ter zijde, al valt niet, te ontkennen, dat beide personen, in actie, niet op ééne lyn kunnen gesteld worden. Min der aangenaam kwam ons de plaats der handelingvoor. Decoratief eu verderè tooneelbenoodigdheden vonden we niet in overeenstemming met de koninklijke waardigheid, Een en ander eischt noodzakelijke herstelling of verbetering. Dit is ook het geval met het t-ooneelscherm, dat overal sporen van versletenheid toont- Het bruin groen der boomen moge tegenwoordig in overeenstemming zyn met, de kleur- schakeeringén van de ids.omringende natuur, op een .tooneelscherm zien we dit om bovengenoemde reden, liefst niet aangebracht. - Ook de groote openingen in 'de naden van den vloer vereischen een spoedige verbetering. Men klaagt en terecht over ijskoude voeten. Na de'opvoering van Vorstenplicht kwam ,Miss Multonvoor het voet licht. Ook in dit stuk trad Mevr. Julia van LierGuypers op en' wel in de rol van ■„Ferminde*. Zy werd daarin waardig ter zyde gestaan door Mevr. André, die ook hare rol als „Mat-hilde" op meesterlijke wijze ver tolkte door den heer Malherbe als Maurice de Latour" sedert' jaren alhier bekend als een uitstekend acteur; door den heer Verhagen als „Belin" die niet minder geroemd, het publiek tot, bet, laatste oogenblik boeide. Doch ook de jeugdige actrices, de jonge julfr. de Ituijt-er als „Jeanne4 en de de jonge julfr, Amelung als „Paul" verdienen in - 't bijzonder een woord van lof voor hun eenvoudig, kinder lijk doch degelijk spel. Zij beloven ontegenzeggelijk veel voor de toekomst. Mevr. van Lier was ook nu weer het glanspunt in dit stuk. Wat we hierboven van haar gezegd hebben, achten we onnoodig te herhalen. Haar spel is boven alle lof verbeven. Maar ook aan Mevr. André niet minder onze hulde voor haar degelijk spel. Zy weet, hoe Purmerend haar als 't ware op de handen draagt en haren roem als actrice weet te waar- deeren. Meesterlijk werd dan ook o. a. het jaloersche tafereel tnsschen beide dames afgespeeld. We hebben in „Miss Multon" genoten. Aan de directie onzen dank voor hare goede zorgen aan dit stuk besteed. Ten slotte een woord van lof aaii bet uitstekend orkest onder leiding van Men heer Kinsbergen en aan zynen bekwam e ri s o 1 o - cl a r i n e t ti s t Onze voorspelling is bewaarheid ge worden. Reeds Dinsdagavond was de geheelo zaal of> alle rangen flink bezet. Geen wonder ook! Voor de 78ste maal zou worden opgevoerd het beroemde en overal met zooveel succes opge voerde stuk ,Rozc Kate het treurspel der Smeden',- waarvan de titelrol zou vervuld worden door Mevr. Julia Vat LierGuypers. Do Mise-en-Scèné was van Jpseph van Lier. Aangrij pend schoon /is dit stuk. Du beste krachten' van het theatre van Lief, met uitzondering van Mevr. André traden voor =het voetlicht en ieder beijverde zich. om do hun opgedragen rol naar de strenge eischen der kunst te vervullen. - Het publiek was dan ook één en al gehóor. Mevr. van Lier perste weder, als gisteren, ieders bewon dering af en het publiek riep haar en ook de overige medewerkenden met- groot enthousiasme na ieder bedrijf j herhaaldelijk terug. Ook Mevr. Ellen- berger, /veneens geen onbekende in onze woonplaats,- trad in dit sf.uk op. Zij wist, als altijd, het publiek door haar kunstvol spel aan zich te boeien. Mevr. KiiisbergenRentmeester ac teerde als dienstmeisje onverbeterlijk. De keeren Lagemau (men vergevp ons" dat de beschikbare ruimte voor ons verslag zeer beperkt is) als smid benevens zijne beide zonen twee lingbroeders de keoren Verhagen cn lsouard van Lier vertolkten op meesterlijke wyze hunne rollen. Maar ook met niet minder lof verdienen genoemd te worden de heeren Schwab, die, als Everard niet den groot-sten lof zijne rol vervulde, Wagematm, die als hoog bejaarde oom, met het grootste succes debuteerde. Delmonte en van Nieuwland I en II, die niet minder hunne uitstekende talenten ten beste gaven. Kortom, alle krachten werkten mede, om dit beroemde stuk tot zijn volle recht te doen komen. Het publiek was opgetogen- van lof en dankbaarheid voor het genotene. Indien de Directie zoo voortgaat, mogen we haar eene niet te versma den recette na afloop van de Pnrmer ender kermis voorspellen. We krijgen ditmaal wel het neusje van den*zalm. Ons wachten nog Woensdagavond cle Prima Donna, Donderdagavond de Bedelaarster, Vrijdagavond Twee Weezen enz. enz. alle beroemde stukken op bet repertoire der directie. - De Anglo-DutchCondensed-Milk- company alhier is dezer dagen weder bekroond met een Eera-diplötna (hoogste onderscheiding) op de tentoonstelling van Voedingsmiddelen en Hygiène te Amster dam. Het Nederlandsch Tooneelgezel- schap onder directie van den heer W. Hart is alhier weder gearriveerd en zal 'zyne voorstellingen heden, Woensdag avond, in hnnuen welingerichten Schoow- barg op de- Westerstraat aanvangen. Ten tooneele wordt opgevoerd „De Groene Dnlvel.'of de betooverde Barkery", groot Tooverklncbtspel zonder woorden in éón bedrijfL, voorafgegaan door „de Stormen des levens Yin een Zeeman", terwyl Donderdag voor 't voetlicht komt „De vrouw van den kaperkapitein." We wensehen de directie een goed sncces op hare onderneming toe en hopen dat zy, niettegenstaande de groote concur rentie in dit genre alhier, zich door de opvoering van degelijke stukken, haren goeden naam op tooneeigebled moge waardig toonen en, als belooning daar van, een talryk publiek tot zich mag trekken. Een dikzak 1 Dat kan met recht getuigd worden van Christina Wilheimina de Ridder, een kind van 3 jaar ond en wegende 110 pd. 't Is ongelooflijk en toch waar. „Ik verzeker U dat het een vrachtje i3, waar niet mee te sollen valt," zeide de moeder, Na dat gelooven we vol gaarne. 't Is met recht een renzin, en wie lnst heeft zoo'n dikkert te. bezichtigen, vervoege zich aan eene kleine tent op de Vv> esterstraat. Zie achterst, annonce. -De harddraverij op Zaterdag a.a. zal opgeluisterd worden door het Stede- lyk-Mnziekkorps onder leiding van den heer A. C. Provily. Op de Maandag j.l. alhier gehou den jaarmarkt vverden aangevoerd 4116 runderen. Handel stag, lage prjjzen. By de Ned. Lier. gemeente is heden tot predikant beroepen Ds. J. J. Miedema te Witmarsnm. Wy vernemen dat tot de onder linge verzekering, van voor de slacht bank, ter Purmerender markt verkocht vee, reeds 394 deelnemers zyn toegetre den en dat de lijst voor de deelneming 1 November gesloten wordt. Mijnheer de Redacteur De gansche week en Maandag 21 October a, sincluis doen de heeren Gebr. Goedkoop 's nachts om 12 uur eene nachtboot varen van Purmerend naar Amsterdam. Nu moge het waar zyn, dat dit hoofdzakelijk ten dienste van het gezelschap van Lier wordt gedaan, doch de gelegenheid is niet uitgesloten, dat ook de tusschenlig- gende gemeenten van onze kermis, en wat daarbij behoort, kunnen profi teer en. Nu rijst by my de vraag; Waaro-m laai de directie van de Noord-Hpll, Stekmtramkegmaatschappij' ook niet een nachttram daoelijks lovpenvan Purmer end, naar de Beemater cn de Rijp? Dan konden de bewoners dier gemeenten zonder groote kósten ook nog laat de kermis verlaten. Mij dunkt, de Directie heeft alle reden om over de groote deelneming harer lyn, ook van die gemeenten, tevreden te zyn. Waarom heeft zij liet er dan niet voor over om ook gedurende de kermis hen ten dienste te zynV Zy zal zich toch ongetwijfeld in eene groote deelname mogen verheugen en een wrevel ver wijderen, die nooit in haar voordeel kan zijn. Onder dankzegging voorde plaatsing, Uw abonné, BeemstervOct. 1895. S. PURMEREND, vac C tut 14 October 1895. Geboren: Willem Gerard Thijs, zoon ran Gerrit Honijk en Naatje do Vries, Jaco bus, zoon van Bunno Heinrich Jürgens en Cornelia Julius. Eefje, dochter van Jan Ticssen Nuisker en Jannetje Noiuob, Cor nelia, zoon van Jnn Lauwers cn Trjntjo Edel. Ondertrouwd Jacob Pet en Grietje Bulkes. ILPENDAM. van 6 tot 14 October 1895. Geboren Aaltje, dochter van Matheus Hoogland en van Antje Wester. Overleden: Antjo de Vries oud 85 jUron weduwe van Tjipko do Vries. BEEM8TER, van 8 tot 15 October 1895. Goliuwd: Cornells Man en Trijntje Koning. Anthouiua Dudooh. en Petronella de Jong. Overleden Pietor Prins, oud 11 maanden, zoon van Gerrit Prins en van Antje Spaans. Jnn 01 ijoud 29 jaren, echtgenoot van Guurtjo Alles. Ilendrikus Cornelis Yer- duin, oud 4 woken, zoon van Thoodorus Verduin on van Aymes Dujjn. AYENHORN, van 7 tot 14 Ootobor 1895. Overleden: Johannes (3j.) z. v, Nioolaas Smal en -Elisabeth v. d. Halst. MONNIKENDAM. Geboren: Jan, z. v. 0. Laan eis G. Lom- mers. Overleden: Elisabeth Hogetoorn 4 mnd., d. r. C. Hogetoorn on W. Edel. Geurtje Pogch 4 jaar, d. t. PL Posoh cn G. Hoo- gondjj t, BROEK IN'WATERLAND. Geboren: Klaas,.zoon van Hendrik i ak ker on van Haartje Muntjowef. EDAM. Geboren: Martha Johanna, d, v. Jan "WeBsel en Cornelia do Jong. Ailtjo d.\ Lonrens Sul en Keeltje Sohilder. Johan nes JaoobuB, z. v. Barnardus Bloekor en Aaltje Ridder. Gerrit, z. t. Oornelis de I l oer en Geertje Hesselman. Thoodorus Jan, z. v. Thoodorus Jan Wimmera en i Eegje de Groot. Overleden: Johannes 1 onifaoius Kejzer ond 5 maanden, z, v. Jan Keijzer an Ma- retje Guijt. Gerrit de Boer ond 6 jaren, z. t. Jan do Boer en Billetje Sanders, Cornelis MeeBter oud 80 jaran, Weduwn. van Antje i eunder. RAN8D0RP. Geboren Gerrit, zoon van D. Kempo en G. Breeuwer. Pietertje, dochter van M. Klokman en J. Poseh. Cornelia, zoon van C. Porslus en M. Poreiu». PURMEREND, 15 Oct. 1895. 529 Runderen f 0.52 k 0.02 per kilo 20 Stieren 128 vette Kalv. 0.70 0.90 kg 134 Nueht. id. 8,20.i stuk. Paarden Veulens Schapen. Lammeren» 172 VetteVArk.» 0.28 0.42 kg. 80 Magere» 11.10.— stuk. 432 Biggen 4.7. 201 Ganzen cL3.75 Zwanen 2G1 A kleine 30.50kg 27.50 ^-midd, k n uz TC i-nrrm 1279 kg Boter 1.25 1.35 Kipeieren 5,5.50 kg. Eendeier. 10{l 3t. Kievitsei. stuk. 1600i/ Ht. Appel 0.90 2;50 »h.hectof. 439 '"Ht. Peeren 1.15» 2.25 Runderen en Stieren lager in prijs handel stug. Vette Kalveren stug. Nuchtere matig. -Schapen en Lammeren lager in prijs, handel stug. Vette Varkens vlug. Magere stug. Biggen id Datum. 1.29 j 1.33 1.30 waterland oilder A,p. O O p is- io -4 O 1 1 in Zee jjj onderA.r. C bov. a,p. g. CD poo io 'h* O o o Schermcrb. 3* onder A.r. Windrichting. cr j-. 3 Stoomgemalen. WQO weers gesteldheid. M 5 H ft> L. z o 3 05 ftj o 25 o e*- ï't De Commissie van plaatseljjk toezicht op het Lager Onderwas te EEElfSTEE, bericht, met dezen aan belanghebbenden, dat de ClirsU3 voor het voor dezen Winter in al de scholen aldaar, aanvangt op Voor informatien omtrent de voor waarden tot toelating enz., gelieve men zich vóór dien datnm te wenden, tot dat Hoofd der school, b(j wien men van het Onderwijs gebruik zou willen maken. De Commissie bovengenoemd, J. KOOPHA2T, Secr. Beemstee,- Oct. '95. Standplaats bij de Purmerpoort. <êastvooti>te.'lli'viy&/n> van Mevr. JULIA VAN LIER-CUYPERS. Beroemd drama in 5 bedryven. Dranja in 8. Tafereelen. BEKEOTE PEIJ3EN. tegen Kersttyd een flinke die goed kan melken, R. C. Adres Bureau dezer Courautv

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1895 | | pagina 2