j: westerhof; Specialiteit in Tooverlantaams 1 Dubbele buurt .Purmerènde. Meel ai Jour® Kleermaker te Schermerhoro, LEVENSGEVAARLIJKE HOEST h*f v v 1 J l1'' j f t, ■uf? n^isra, >1 187,^.^ f Dft i mjhder, ,00^»^ Wdsra^^gh^en i f J Ingezonden lfyaida,yuderil, t Wa» geieelceniij: K, Mahtel.^ iel, 'Kerkelijke Berichten t o» i SLarkttoerichteus Burgerlijke Stand. De>Directie der Maatschappij vEendragt", te V Gravenhage, heefl de eer belanghebbenden te berichten, dat de deelneming tot het sluiten van Contracten voor het stellen van Plaats- vervanger» en Nummer ver wis selaars door het geheele rijk is opengesteld. De Agent A. KLINKENBERG Jz,„van Edam is \Dmsdag te spreken of te ontbieden bij, S. VAN DER MEULEN, Kaasmarkt te Pui- merende. r Aan de Gaz-Fabriek alhier voorhanden beste Engelsehe GA.Z-COKE8 A 50 ets. per 32 Kilogram of, nagenoeg één Hektoliter; de afleVeritig geschied dagelijks van 9 tol lS uur. I 'tH Verkoopt' alle soorten 'd heeft ontvangen eene ruime keuze in nieuwe Winterstoffe», l i f voor Heeren Jassen én Ulstersbok M a te I a's s enz. voor Dames-Mantels. s Hij beveelt zich bij vernieuwing geleefd aan. maakt bekend, dat bij voor bet vervolg elkén Dinsdag, van des niorgens 9i ure tot 'smid-»' dags 12 ure te spreken is in het Logement »DE DOELE" te Emmerende. latf Kinderen Knchhoest onmiddelijke afvyending van het gevaar en snelle zekere hulp door den sedert .yele jaren bij deze kinderziekten eenig 'goed bevonden Alleen echt verkrijgbaar in flacons van fl. 2 die van geele, flacons van fl. j die van roode, en flacons van 65 Cents die van witte Capgalen voorzien zijn met fabriekmerk te Pvrmerende, .bij AR KEN ZOON; Edam, bij P. "Pronk; Monnickendambij F.' A. Prinsen1/ dé Rijpbij B. Calon; Schermerhortt bij J. 'H. Geerke. tiBedanktvoor het beroep paar Mobnjkendam döot J. Lammermtf, mid, voor't beroep naar de Gereform. p^,';ie,Mlddelh^nts, Aa,Uftéboom, Zaandam; naar Abcoude, door Brmml- #a»j^n^VióVABritëiuain. V-t.l d '-\VU Vid APPARAAT VOOR !fi4 Qntvangeü" groote "voorraad; Ook in enkele beelden,, als: lange glazen, fijne Landschap pen, komische figuren, chromatropen enz. 1 Ruime keuze, iy de Amerikaansche Tooverlantaarn' van af lO en'hooger met i grip vjanii2jangq glazen;len l'chrbmatrope./- V Vt i^1 ,<r Vt A j ij' if o rrt wv ^A "TU r -f"'-' j s AmSTERDAM. Afzónderlijke'Etalage der Tooverlantaams, ehz., op de L, e i d 3 cbe s tr a.a 11 ;27„ alwaar ook'bij dag gelegenheid is de uitwerking der Lantaarns tè zien.S f f *u, t> Ook ontvingen wij een nettq collectie Kinder-Stoommachines (Loeonaobilen) van af ;v ^f^SOper^stu^. ^Een aardige uitspanning voor meer"ontwikkelde jongens.; m \i< tn heerlijk estvierende vroolijke ien en ge- hoeren ge- >n Genees- lorianering éden werd Meursing, barkschip I hier èen ff in eene vrV Andere veldwach- gedeser- was uit 8 Wegge- trein ran rriveerde, wagen en ende was 8 eenige ein naar kènT"""**" tetpnd/ er wagerifl- 'o Wnd- isy-ffiaar -tenrd*t. e. Van HwtRbe-» dscÊade jjioeht de fteg. de .stukken" niet willen publiek maken, zij de geheimhouding althans zou opheffen, opdat de zaak zou kunnen worden besproken. .Ten eiyde geheel overeenkomstig de inzichten der Klégeering te handelen, .heeft de burgemeester van Harmeien zich gèwend tót'den Minister Van Binnen- landsche Zaken met de, vraag of de kiezerslijst voor* leden van de 2e Kamer der Staten-Generaal, die den 14n Maart door burgemeester en wethouders aldaar is vastgesteld, by de aanstaande verkiezing op 4 Hov, moest wofden gebezigd'.en alzoo aan de daarop staande, kiesbevOegdon .de oproepingsbrief met het stembrieije moest worden ter' hand gesteld. Daarop'heeft'do "Minister geantwoord dat-die kie zerrat fade befpelde v^zing^oet jU^en. Het Hoofdcomité ontving van de „.Willem Barents" yjpder twee brieven van de hh. De Bruyne'en Van Broekhuyzen( mey het vervolg jan ,de beschrijving ter tochten'èn'"ontmoetingen in het hóoge noordeD. De' kommandant De Bttiyne ióelctf;, dat' hij uit' Hammerfesti'de" réis flair huis zil' aan'viarden ovêi Tfom'so:1 „teil Jeinde aldaari eèüige 'inlichtingen' te krijgen ototrehtf ankerplaatsen1 op 5de' noordkust* van* Nova-Zembla. entevgns om plaatselijkekennis op te döep." Het weder, was, goéd eh aan boord alles wel:1'"11A-,iU *-Jl *i s 'i. De brieven,;behfll?d60' O.'1 af 'de* ontmoeting in de Gobinbaai met de „Isbjoroen," kapt., Th. Gore Booth.' waar kapitein'Markhati aan boord was, en de oorzaak dat de IJshaven niet bereikt werd; kapt. ^.BojyMJchj-ijft,daar van, t Ik durf niet te zoggen, dat de IJahaveü niet zoude t«Tbdfeft:ëbs'ziJn getfö^tfjhet ifjnet d|( béer- schendefk'iomen (echter 'geyéaflyk ,w«rjt tqsidien den wflW hètf-fis/eff Wé tobden ihisSchie&''op èen bezet raken op4 de Noordkust-z^i UitgèlUopenware y i" trakpol- a.', ieder i dagen fstallen 'X tow* 4%%$ met looden schoenen gingen wy om de N.-West. J1 il" 1 i f.il 0 f i u' 1 1tl"» U5; Te Beek is de ,borgemeesfer, die door den yeld het* hoofd ?toe,' die „voor dóódelyken afloop", doet yreézen. - J - '<*- flf "i De plechtige' aanbieding van het huwelijksgeschenk door de ingezetenen .van Ned.. Indie aan HH. MM. "*i0e4 Kófaing bil de Koiingin heeft plaats 'gehad op hel Loo volgens bet verlangeti!iittf Z.' Ml deü jtol nin'g deoZ den hier DeNeve,' gejrênsïtiiléBrÜ fuité- nant-generaal en oud-kemmandant van het Indische Leger,tot' dat'rioel"aldwcrin' plechtig goh'öör'ont- Vangen. Het geschenk bestaat, zooals men weet^ uit een parelsnoer van 47 parelen, alle ongeveef tan gelijke grootte,.met juweeleu aiot in degjjaro Van een' kroon;Het geheel is besloten in een etoi van Hchtblanw8at1n> met witte yperiög van gelijke stof, waarop gestempeld'J dé' vVóorden„Insulrade, aan Kouingin EmidL" Op bet étui* staat een4 gekroonde E., van goud, bowerkt, Alles ja> besloten ia een zwartlederen étui.4 1 t I 1 -f Het plan lot stichting van een Gezondheidsoord té Assen; uitgaande van de hh. dr. D. Lübach te Kampen, dr. L. Ali^lohen te Groningen, jhr. W. A. Van der Feltz te Assen, dr. J. Baart de la iWÜw te Leé&warden, ep.J. D. Van Hasselt te Kampen, iB .weder een ?chredo gevorderd., Door ge noemde herren is een ontwerp-prospectus opgemaakt met dé cohpepi-statuten, die'binnen korten tijd in een vergadering van begunstigers behandeld en definitief Vastgesteld zélleu wor4en. De kpsteuvan oprichting 'én inrichting zjjn .globaal op 'éen ton geschat; 4 - I der a- -- ii' i op te nemen, 'die hem tijdens de jongste 'militaire /manoeuvres ter inkwartlèring.'gezoniwn 'was,1' veroor- 'deeld |sï een geldboete van f- SO/ subsidair' neven dagen levangen'i^^i j 8 Bnisc%4-vD«pi - ij' 7' Duitsche, l'.'Piièsche,,.?'. Ihé' i - .-.-{eedsche^fi onbe kend. Daarbij kwamen om 86 schepelinph/en ff, passaèiéC ^•*'v Het aantal zeerampen aan Nederlandsehe schepen buiten-der kusten- van "bet-Koninkrijk bedroeg "49^" waarbij o&kwamen 39 schepelingencn - 4. pwaa gie«- A\ VtÜÈi Het gaseele getal 'wrak geworden of vergane Nederlnndache'!»<hepéa was'82, degen 84114,1870 Inlaatetgpnoémd jaar,-kwanaem=om ,8A Behepelipgan '•f^k 81 passagiers. -A t'iV'"""' Gedure» is te (Hailingnp voor (fit 60 4.60,0ÖÖ; minder aan sterke, drankigehruikts dan in hetzeSö.ej,.tydv«k1 van Té iZwartslois !is eerf vroniitje vié flg({aht aim' brandwonder bezweken. iE^/had hétikoud, nam «btt' kooltje in haar test en zelt^dbzMnn't halfdonkftf. voor in,] in brand' By het deze week te Bommel gchoudeu school feest heeft o. a. ook de beer Bamberg, mechanicus alhier,'êeu voorstelling in de goochelkunst gegeven, die zoo algemeen voldeed, dat hij werd vytgenoo- digd eerstdaags een voorstelling te komen geven voor de kinderen der leden van bet „Nut* en van verschillende particulieren aldaar. Mevr. Pauny Godard, de luchtrijzigster, is ge deeltelijk hepteld naar Parijs teruggekeerd. Vóór haar vertrek uit ons land heeft zjj haar reisgenoot op den ongelnkstocht, den heer Kehrer, per brief uitgeuoodigd om in 't volgend jaar nogmaals een tochtje 'met haar te ondernemen. Waarschijnlijk zal op dit beleefde aanbod een even' beleefde wei gering volgen, De heer B, J. Korteweg en zijne echtgenoot Mej. tjlize"Baart te, Groningen,'hebben zich door middel vim oyancalinm, gemengd met wijn, vergiftigd. De heen" Korteweg leed sinds lang aan vlagen van zwaarmoedigheid en had kort te voren een poging not zelfmoord gedaan, die echter door zijn vronw verhinderd werd. Toen zy zag, dat zij) hem van zijn"'"!!»"» óm" een mud aan 'zijn loven te maken, nïet kon afbrengen, is Zij waarschijnlijk tot het be sluit gekomen.o» met )hemrte steryen. Hun huwe- lyk waf zéér' jelukiigeri in, geldelijke .moeieJUjjk- hjeden "verkeerden zij met. Dy. „Amsterdammer," Weekblad yoor Nederland^ levért JènJjéerlijkheids-statistiek* .Daar" aanleiding van'de bpenbaargeni&akte stukken over de werking der iinïomstenbelasting te Amsterdam, Daaruit blijkt o. a. het volgender Van da 3I62S 'personen diebelastingschuldig waren, had niet minder dan ijsji hót.'ij BjD.9 zich als, met-belastingschuldig ;a t)lO^OO()r:i}10 ieeninkómal véu f 2"tot f6090 l 778 van f 1000 tot f 8000, Er moesten 16919 wyiogsnbnldigeE',Worden;nitgfenojodigd ;hu» aan- ftep^madpr, toe te .lichten,, daar zij werden fver- aebt van 'te lage aangifte; 7280 lieten niets van mb.boprep,.,8639.gaven opheldering en 6750'hnn- ner 'wérdetf'daérna toch in ée,n hoögèr klasse aan geslagen dan'waarvoor'zij zich hadden aangegeven; dl 'lle' anderen viel 'hétzelfde lot ten deel. Alzoo van: de 16919 werdén p Ui. "14000 schuldig bevon den aan „vergissing in hnn voordeel.? Vandaar dan .pok,, sstuyethoogmg „van Jbet., gezamenlyk inko-, men met f 11,338,0001 kTJt r* 4 f' >i" iamfa'&>èiMt4i-£0 V 'J tUD w De bekende pikeur J. De gehéÜdén'Hérjidïévery, dóórdal vallen en heeit zich daarby ernstig aan dó1) "v poLcweiwoadv seodat hy geruimen tijd niet salkun- nen rijden* i u -fl I" k n i A v tiiw t v 1 Hammerfest, 36 September 1879. Ikhoop dat gij deze in"dezelfde welstand móge cmtyaiigén'/ als: 'waarinfik' mij bévtnd.' Toen wij van Yardö gingen," gingen wij tèoht op Novk-Zembla af,tKWy., zyn dei Matosohkiu Sbar door gezeild én kwamen zoo in de Kara-Zee, maar die was vol ijs bergen. Toen ,:?yn wij weer terug gegaan. Op die terugreis hebben de Officieren eemge rendieren ge schóten, het 'rendiervléesch' smaakt iieerlyk. Wij kwamen ook by' het graf van eenige BnSsen die daar in 1858,begraven waren. Ir stond een kruis dp het graf en ik, heb er mijn naam in gesneden, B0 de verjaardag van de Prins van Oranje moest ik naar de wal om bloempjes te plukken om een ruiket te maken. Op Nova Zembla heeft Mynheer Balraeyer een vos geschoten. IJsbeeren hebben wy niet. gezien. Van ,daar zyn wij naar Kaap-Nassau Ïegaao, waar wy een gedenksteen hebben geplaatst, 'oen yry die, geplaats hadden zyn wy nog noorde lijker gegaan tot wy aan het Frans* Jozefsland kwamen, op 80 graden Noorder-Breedte. Op dat land hebben de Oostenrykers van 18721874 overwiu- tprd, Zyn in de booten teruggekomen, en hebben hnn" stoomschip in het Ijs laten zitten. De WtüeM Barend» is het eerste schip dat daar van daan ge komen Is.Toen wij daar van daan gingen zijn wy recht op 'Hammesfest algegaan, op die reis hebben ^ij onophoudelyk harde stormen gehad, het is wel eens. gebenrd dat het water in de-kajuit stroomde en de kapitein niet in zyn hut durfde te gaan nit vitrei fiat by er af zon spoelen door al, het water dkt'èr op dek stond. J Wy zyn nu gelukkig in Hammesfeét aangekomenL iM ben'met dé baastimmermanaandé wal geweêBt jen heb veel gezien. l Wy gaan geloof ik nbg naar TrompiS als dat niet zqo, isjVén wy* hebben" een goeden wind, dan kunnen wij/wpl, in jl4 dagen in.TJmuiden binnen loopea. Ik. verlwg .al, weer naar hnis, Nu ik zal maar sluiten, na groeten ypp,mU,(tw lief hebbende Zoon. Bovenst uitsjongei) ef," 'Vaii de 16jarige xiora der WiUem. Barèkdt] hebben tij tot .pps leedwezen.^ voor, ;gn8 vorjg.nummer te -I 1 V "Hl 1 -ViS r De heer Adrlaui, predikant te Lutjebroek, heeft, na ruim 41 dienstjaren, uithoofde eener hardnekkige doofheid,zijn ontslag aangevraagd, op voorwaarde, dat hem nevens zijn pensioen een jaailtjksche toe lage zal worden toegestaan, De Kerkeraad heeft daarop de gohdkeuring van het Classicaal Bestuur verzocht, Den.. 6en Oot. herdacht ds. P. Imwwk pred. te Bergen, onder talryke bewijzen van belangstelling zyn 25-jarige ambtsvervulling. Klltlottngen. SOle Staats-Xioterjj. 3e Klasse. j f t Trekking van Maandag 13 Oct. Nos, 13596 f 2000. Nos. 4212, 18908 ieder f 1000. Nos, £645, f400. Nos. 4349, 8162, 8618,. 19068 ieder f 100. Trekking van Dinsdag 14 Oct. Nos. 9386 f6000. 'Nos, 1375, ilBOO. Nos. 2729 flOOO. Nos. 2Q617 fïOO. Nost 3350,3396,11645, 17938, 18318, iedér fl00f; Trekking van Woensdag, 15 Óct. t i Nos. 6108 f 25,000. Nos. 20399 f 1500. Nos. 16687 flOOO. Nos. 3043, 4195, 6613, 16677 ieder f400. Nós. 7046, 9025 10405,'15180 ieder f200. Nos. 9898; 3322, 8769, 10051, 19184 iéder fl00. Trekking van Donderdag 16 Oct. Nós, 7315 f1000. 7702 f 100. 1 PURMEBENDE, 21 Oct Aangevoerd 832 stapels kleine Kaas f 32.50, middelbare 7' sfapels,; f 3i—,i per 60, kg- ..iBoter f l.S5,,f 11.50,; f /L40;, gemidd. fil.^0 per ka 408 Runderen, 'handel1 taatig, 'lége prijzen. - 128 vette, Kalveren f 0,60 a J 0,80 per :kg., handel stug. 72 nuchtere Kal véren f 10.a f 26.per stük, handel matig. 33 Paarden. 3042 Schapen, vette lager in pry's; magere prijshoudend, handel stug. 112 vette „varkens, f 0,88 a f 0.48 per kg., handel stug; 80 magere dito f 10.a f 20,per stuk, handel stug 294 Biggen, fS.a f 6.— per stuk, handel stug. 320 Ganzen, f 2.75 a f 8.25 per stok. 17 Zwanen f6.60 per Btnk. Kipeieren f5. a f 6.— per 100 Blnks. Peeren 166 hektol. f8.60 a f 4.60, Appelen 275 hectoliter f 3.a.f 5, per hektol, 1 Pas-merende, van 13~rl9 Oct. 187tt. Ondertrouwd: R. Groot met T. van Zalingen. Getrouwd: N. Brugman met G. M. Smit. Geboren: Jansje d. van 1. Timmer en van E. Pot. i Overleden: Klaas Stiemer, 5 jaar, z. vanG, Stiemer en J. van Veen. Trijntje Kassteen, 3 jaar en 6 maanden d. van Ch, Kassteen en van T. Bussing. Heemrfter, van 12—H' October 1879, Geboren: Johan, z. van Hendrik Honig en van Haartje de Goede. Soutje, d. van Aris Spaans en Antje de "Vries. Overleden: Klaas van Twisk, weduwnaar van Marijtje Mesman, oud 66 jaren. ïtemraet Laan, ongehuwd, oud 68 jaren. Hendrik Grüne, echtgenoot van -Wijntje Vrehng, oud 63 jaren. Grietje Benjarnjjj, weduwe van Pieter Breg, oud 62 jaren. de nyp» van 13—20 October 1879. Ondertrouwd: Willem Nicolaas van Ulsen j. m. van Amsterdam en Johanna Gatharma Overdyk j. d. van de Rijp. GeborenAlbertus, z. van Middelveld en van Neeltje Groot. Johannes Dirk, x. van Willem Braak en van lansje Offenberg. Klpeadaiu, van 43—20 October\187Q. Overleden; Hendrik Kracht, oud 4 maanden, z. Van D. H. Kracht en. van A. Rus. Warder, van f3—20 October 1879. Geboren Pieter, z. van Pieter Hendriks en Lysbeth Visser. Broeit in Waterland, van 43—20 Optober 1879. Ondertrouwd: K. Broas wonende te Broek in Wa terland en G. Buitenhuis te Ransdorp. Geboren: Tennis, z. van K. Langenberg en' J. van den Broek. Chnstiaan, z van J. Bakker Az. en M. W. Smit. Overleden: Jannetje, d, van P. Kramer en G.Buys oud 14 jaren. ADYERTENTIËN,. G-az-Cokes. WtólÉB' é-'pBfflWM, A H CMHER, p J( «d Notaris te Edam, - Zoogenaamde Blauwe Hqésti^rii -<1 ■.■Pi B 1 B«re^4^iMoa»ikeii#aïn(> Jfavutmh, 'èapA.te Nykerk, JB. A. J. Lütgeapred. te JAjast^tatfu t# Afltl3iOeer .ds,*5;^ pakföftfl, 'prëdi, te|Lei|iuiièu.#f ,iy {'i f /t |j Dissolving-Vieuws, Sciopticons, enz. M A t tliVtoAn-hnlail -rti-k ttontrpaojr*. rtn&lia' va.tpnnKnAi. i r5 f i rijscöurarited op aanvraag: gratig" verkrijgbaar, no. Nieuwendijk bij tlf ^,,^Ul8kooi, jio. 59. j 't'h f 1 V"? 1",*4 1

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1879 | | pagina 3