Teekenbehoeften L. G. POST, j nber Na een smartelijk lijden van veertien dagen overleed heden morgen, ten drie ure, onze lieveling TRIJNTJE, in den jeugdigen leeftijd van een jaar en zeven maanden./ Hóe; zwaar ons en de onze dat verlies treft kunnen zij begrijpen, die haar van nabij gekend hebben. Beemsler^ 4 September; De Notaris Ingezonden te Purmerende, r is voornemens, om, aldaar,in het logement »het I'aradij3" op Donderdag 18 September 1879, des avonds 7 uur, publiek te verkoopen, de vólgende perceelen gelegen te Purmerende: Een Hnis en Erve, aan bet oude Sluisje, een Huls, zijnde twee Woningen, aan de Buitstraat, een1 Huis èn Erve, aan het.Zuid- eind bij de Zuidersieèg; éen' Hnis en Érf, in de Tuinstraat, een Hnis! pn. Ert -aóiL.bet Sehipperspad: ten slotte.een kapitaal, hecht, stérk, zeer ruim Kaaspakhuis, waarin ruimte tol' plaatsing vóór 50/m Kazen," niet-de; Ge-' reedschappen; en. daarbij siaaud; Wagenhuis, aan het water1,'bij'/.den Nêclcèrdijfc fën het Kanaal, op erfpachisgrond Van de stad Pur* werende, grootte 252..MV f" Dadelijk te aanvaarden'. Informatiön bij den Notaris të bekomen.. Bij P. GEERTS"te. Hoom zijn uitgegeven door j. Jiijspel met zang ih één bëdrijf Prljp f 0.40. STEEDS VOORHANDEN BIJ Boekhandel' Purmerende, T-- toon*onder tien,» riep jyY ter gebleven oogenSchyn- baar om den ik ben et berkent f* ting van bit- bleek ge- l geschittenl. 'P baar zoon V twintig,, en gr(ja' gebaard eohter dat ioh de angst, in wacbtens, konifidea ik u gedood, irkom, wees En dit zeg- ïj haar half De tweede premie' door de braine - ruin Graaf Adolt van den heer O. Zevenhuieen te Warmen- huizen, berijder J. Koster. schels bij den Notaris van\Os, met den verkoop belast, voor een ieder ter inzage heeft gelegen en op1 den avond van den verkoop in het lokaal aanwe zig was. Na afloop van de veiling zyn de perceelén zooals ze door 'de hoogste bieders verlangd werden, op die schets met lijoen en ingeschreven* oyfers aangeduid, waaruit de scheef hoekigheid van het eerste perceel «Mtt twee erij van deóverige perceelen aan de achter zijde was op te maken.' Deze schets heeft.'weder bjj; genoemden Notaris tot' aan den' avond van den afslag ter inzage gele-? gen en is op dien avond in het verkooplokaal aan den Heer 8. Hein te Ilpendam het door hem ge kochte perceel daarop aangewezen. Hot is bekend dat de'perceelen aan koopers niet zyn gegund. Eenige tfjd later zyn de bovengenoemde gronden, weder iq publieke veiling gepresenteerd, ook toen heelt de meer genoemde situatie schets vooraf bij den Notaris Booij, met. de verkoop belast, ter visie gelegen., De heer W. van der Póli werd koopcr van het eerste perceel, daarna is de grootte van het terrein opgemeten en de verkoopacten gepasseerd. 3 ;r: Acht dagen later deed de Heer van dor Poll het navolgend vorzoek: i. Aan,den gemeenteraad van Purmerende. Gééft'met verschuldigde, enz. -- Dat hjj door aankoop, enz. Dat, het hem bij nader inzien is gebleken; dat hetterrein zeer .scheefhoekig is en hy gaarne een rechthoekig gebouw wenscht te maken, om welke reden j hy beleefd verboekt de breedte van het terrein zoodanig te mogen vermeerderen, dat. de breedte der steeg, op 1 Meter bepaald, die breedte aan de achtergevel mag zyn. Dit verzoek is door den ge meenteraad toegestaan, on hét terrein daarna ander maal opgemeten. -• Veertien dagen later" zend de heer van dep Aard weg namens den Heer van der Poll, ingevolge. de verordening zyn bouwplan aan Burgemeester, en Wethouders met verzoek het gebouw zooals de tee- kening aanwijst te mogen uitvoeren, en -een spoedig antwoord daarop verwacht, onSdat dë bestedingstukken gereed waren. Op die teekening was de platte grond van hèt gebouw en het terrein er om heen aangeduid, doch in stryd; met het eerste verzoek,zoodanig gewijzigd dat niet de steeg aan de zijde van den Heer Bak-" ker zöu worden gemaakt, maar aan die van het in aanbouw zynde perceel van den Heer Brantjes. Hierop is den Heer van der Poll gewezen en deze heeft daarop geantwoord het piet de bedoeling was de steeg aan de zyde van den HeérBakkei tema ken, en verzocht dat de teekening weder in de raads vergadering zon wórden gebracht. Daaraan is gevolg gegeven en daarop.;door, den gemeenteraad goedgun stig beschikt. -l Nu was hei uitzetten en het opmeten van het terrein ten derde haaien noodzakelijk, en de ver meerderde grootte ven 6 vierkante Meter gebleken, alleen door het gewijzigde en door den gemeenteraad toegestane bouwplan;- i By voorraad dankzeggende voor u%e bereidwil ligheid Mijnheer de Bedaeteur Uio Dierutv). Dienaar P. Magek. deze feestelijkheden plaats. hebben/zullen versierd worden; -f/-,»/1 Dé bisschop van Haarlem heeft den heer F. J. P. v. Etten,pastoor te Wormer, benoemd tot pastoor van de St. Anfoninskerk te Haarlem, en den heer'J. R. Brouwer, kapelaanvan de St. Nicolaaskerk te Amsterdam, tot Pastoor te former, v/v -v /ëfe1 Ter gelegenheid van het jongste bezoek; van Z: K. H. prins Frederik te Berlyó, werd o. a. Dins dag aldaar een groote parade gehouden. Z. K. H. vergezelde den Keizer by dit militaire'schouwspel en rit toen, ondanks Zyn hoogën ouderdom, ruim 9%/vnr in dén. zadel, sf'; -Toen Keizer Wilhelm woensdag ochtend ten 7 ure naar Koningsbergen vertrok, had Z. K. H. prins Frederik hem te voren reeds een afscheidsbe zoek gebraoht. - De Kroonprins van Zweden en Noorwegen heeft onzen Koning op het Loo een bezoek gebracht. Tegenwoordig warden weder plaatsvervangers, die korten tijd in^töëtsV zyn en zich goed gedragen, voor eene verbintenis bij het leger in Oost-Indien toegelaten'. - Men heeft het onware gerucht verspreid, dat aan boord van de Prins van Oranje, van de Maatschappij Nederland, op zijn thuisreis de Overijssel op strand zittende was gezien; zonder dat ér eene poging was ge«ühn tot verleening van hulp. Wel is, een ge strand stoomschip op 22 Juli door de Prinsvan Oranje gepasseerd, maar dit zal iiiet op de kust van Afrika, wel op hét eiland Perim, het heette niet Overijssel maar Thessaly, het had geen hulp uoodig, maar was omringd door de vaartuigen der bergers, die tóen reeds sedert meer dan een maand aan ;'jt wérk waren en er vermoedelijk later in slaagden het schip af te brengén. v *"r/' Voor de eer van den Nederlandsehen zeemans- stand; en voor die der gezagvoerders van de stoomt vaartmaatschappij Nederland, die zoó dikwyls getoond hebben, zelfs onder moeielijke omstandigheden, hnlp te verleenen aan schepen in nóód, moet dit gerucht dus worden tegengesproken' Toen gisteren, 2 September, in de raadsverga dering te Hardenberg lot de verkiezing van een wethouder zon worden overgegaan, vroeg de heer Middendorp het woord om te verklaren, dat naaf hfj geinformeerd was reeds door 4 leden was besloten den heer Siemons tot wethouder te kiezen; hij vroeg daaromtrent inlichting en meende dat in dat geval stemmen overbodig zyn zou. Door twee van de vier bedoelde leden werd in hoofdzaak gehntwoord, dat zy hnn eenmaal ge geven woord wilden getrouw blijven. Vervolgens tot stemmen overgaande werd de heer Siemons mét Vier stemmen tot wethouder gekozen, terwijl 3 briefjes blanco waren. De heer Siemons gaf daarop, onder dankbetuiging voor het in hem gestelde vertrouwen, te kennen dat hij zich door de krasse en beleedi- gende uitdrukking van ?yn „geachten* collega Mid dendorp zeer beleedigd gevoelde, waarop de voor zitter, de heer Van Ittersum, naïef opmerkte: 0Mijne heeren, het betreft, hier: een jaarlyksch intrest van f 1000* (zynde het salaris van wethouder). Hier mede werd de discussie over dit punt'gesloten en tot andere werkzaamheden overgegaan. NR. C. Pantserende, Van 8—8 Sépt, 187s». Óndértrouwd:'' K. Gley steen met A.Admiraal.J. Biske mét A. van Ammers, - Getrouwd; D. Horsmeiér mét C. E. Lampei W. dq Boer met Mr Knip. Geboren: Elisabeth, d. van A. Velzeboer en Tan K»; Koning. - Pietèrj z. van J. Boon én van G. Koning. Grietje; d. van Th.. Klot 'cn van 'K.1 Davids; W Dirkjé/d.'van H,. Visser en van van Lakerveld. iT Overleden: G. J. Rykenberg, bijna 40 jaar, echtgcnoole van C.'Liet.M. van Leeuwen, 4t> jaar, echtgenootè van S. Iteichenbeuner. i n -J>.•- Beemster, van 31 Aug. —/7 Sept. Geboren: Willem.1, zóón van Jan Dekker en Maartje. Roemer.' iBëbith^ dochter van Maarten van 't Hof en Aaltje van Leijeti. Dirk, zoon van Jakob Molenaar en Neéltje Ernsting. v Dirk, zoon van Douwe Jongens en Alida van der Stok.— Nee'.tje, dochter van Jacob Laan en Bregje Vet. Overleden: 'Trijntje, dochter van Joris Ott en Aagje Eggers, oud 18 maanden. - Jan,- zoon van Jan van der Meer en van Geertje Benjamin, oud ruim 12 jaren. 'de, R||p, van 2- September. 1879. Ondertrouwd: Cornells de ;Wit 'j. m. én Myntje Ton, j. d. beiden van de Hyp. Geboren: Jan, zoon van Abrara Kemp en van Grietje Spaan. Jacob,' zoon vai^ Pieter Oly en van Johanna van Beustgbem. f' 1 Overleden: Jan Dirjunaat ond vyf jaren, zoon van Rens Dirkmaat en van Anna'Hop. i''3.! Ilpendam, van 2 -5 September 1879. Getrouwd: Jan van Keulen inet J. Oly beiden van Ilpendam. Geboren: Gatharina, dochter van Willem Senteniè en A. Noóij. Antonius, zoon van Soudejans en G. Happe. Warder, 4-8 September'187*». Overleden: Geertje Buun, oud 11 weken, d.-.van Arie Buurs ei^ Jannetje misstd- heeft niet en Been. het onder- rolgerweg, Purmer- jerweg en r *ry ver- tot bevor- - zoek alhier - m. X0O v ter lagnre 'T- hoolbezoek tapje naar telyk met boioeken. - dige Vér- oolbezoek, Broek in Waterland, van 1—8 September rl879. Géboren:'Jan, zoon van J. Bakker Lz. en'A Byl. Simon, zoon- van D. Beets en N. Ketjes. 'Overleden:/ Gerardus, zoon vanP.Kootóian en K. Kil,2.jaar; ADVERTENTIËN Jsj OTT Pz. A.. EGGERS; ö-«.u.igo 4 atnerplein f volgende itenmet personen. op andere 8) =118 moeg 17 v onderne- oneu per ï-~: S dagen, dag 227 tn aasden de ZM-l; 'eer B V. Marktbericbten. Idoende 8 main te is de iterdam, soms al g, toen rtelleo, ipofdról se hem ehtesis' Dschul- ezet.-— worden norgen ;emeen ischien ea om J ToohëelsipëD ia zës 'bedrijven, of de zonderlinge Ispraak, door K. BOOM. ar dik- rentP*. ik als Werd myn naam hierin alleep genoemd ik. zon daarin berusten. Doch' naar aanleiding van deze regelen hebben 'zoovele besprekingen in het publiek plaats, waaronder zelfs die piet zeer vleiend voor den steller, van bovengenoemd stak zijn, terwül de geheéle zaak op een misverstand berast, ben ik zoo vry een plaatsje in het eerst volgend blad voor het ónderetaande te verzoeken, te meer, daar het tevens éen gemeentebelang is. Af 'y 1 - ■i*. Toen 'dengemeenteraad besloten, had de grond bjj de Parmerpoort in het- openbaar te verkoopen, is van die gronden een situatie soheta opgemaakt, welke

Krantenviewer Waterlands Archief

Nieuwe Purmerender Courant | 1879 | | pagina 3