Alleen verkrijgbaar bij J. KATER ZOON. JRurmerend. AT,T.FIFlTvT ventileerende HAARDEN en KACHELS E- M. J A ARSM A te Hilversum voldoen aan uit de fabriek van de hoogstè ëischién. gedachten, dat, werd een tydelyke afdwaling als grondslag van het oordeel genomen, het percentage der zoogenaamd minder waardigen den parikoers dicht zou naderen. Hoe denkt de dokter over wetenschappe lijke begaafdheid Is de drang naar een speciaal soort van onderzoekingen ook nfet een abnormaliteit, en zou men het spontane, dat de ontdekkingen onzer hooggewaar deerde voorgangers vaak kenmerkt, ook, iets zijn van automatischen drang, van onafwijsbaar moeten Is, wanneer 'den ge leerde helder voor den geest staat welke resultaten hij zal bereiken indien hij zijn onderzoekingen leidt in bepaalde richting, bij hem misschien ook sprake van een ontwikkelingsstoornis? En hoe staat het dan in dit opzicht met de psychiaters? Nog eens, niets dan eerbied voor de wetenschapalleen nieuwe wetenschap kan invloed hebben op de waarde der oude. Maar één ding zouden wij haar be oefenaars wel willen vragen. Weest toch een weinig minder mededeelzaam. Waarom moest het verslag van het ver handelde in eefi Leidschen besloten kring in de couranten De deskundigen hebben daar niets aan, de anderen worden er door verontrust. Zij gaan twijfelen aan de „normaliteit" van de personen in hun omgeving, en aan hun eigene. Zij gaan met eenig wantrouwen de handelingen bekijken van menschen, die mylen ver boven hen staan. Zelfs op het oogenblik, dat een stroom van toejuichingen hen medesleept in de bewondering van een kunstuiting, laat de voorstelling van die „minder waardigheid" hen niet meer los. Er wordt niet aan gedacht, dat de bewering van den dokter van alle kanten bestrijding vonddat is, zoo beweert men, altijd het geval met een hardklinkende waarheid. Werkelijk, de heeren medici, in het algemeen genomen, wij kennen lofwaardige uitzonderingen in grooten getale, bezon digen zich aan te ruime publiciteit. Zy maken de mecfschen onrustig of pedant. By allerlei ziektegevallen krijgt ge uit leekenmond een diagnose te hooren, die in stoutheid haar wederga niet heeft. Wordt een ontdekking gedaan, welker blijvende waarde geenszins vaststaat, aanstonds leest men in elk blad er uiteenzettingen over, die verstomd doen staan. De wetenschap moest wat meer haar waardigheid hoog houden door het betrachten der bescheiden heid. West-Friso. Broek in Waterland. De vereeniging „Burgernut" hield Vrijdagavond jl. in café „Broekerhuis" hare eerste bijeenkomst. De opkomst der leden vas flink. De Voorzitter, de heer Chr, Bakker Jzn., constateerde dit met genoegen en heette in het bijzonder welkom den nieuwen beschermheer, den Edel- «chtb. Heer C. E. van Weel. De spreekbeurt werd vervuld door den Heer W. Spaans Rz, met „De kinderen van den gids" van W. Metz, een zeer boeiende geschiedenis, welke met grooten aandacht werd aangehoord. De verplichte bijdrage vervulde de heer Chr. Bakker met het leuke gedicht „Pieter-Oom". Verder gaven andore leden nog iets ten beste, zoodat de avond zeer gezellig verliep. Geluk kige winners van de tombala waren Mej. G. Tromp1 en de Heeren S. Pronk Jz. en Cr. Bakker. Grosthuizen. Zaterdag brachten de leerlingen van den landbouwwintercur6Us alhier en van" dien te Berkhout een bezoek aan do Beetwortelsuikerfabriek te Halfweg. Opjuit- stekende wijze werd het gezelschap rond geleid en in staat gesteld de fabricatie van de onge raffineerde suiker van begin tot eind na te gaan. Hobreede. Zaterdag 19 November hield het „Burgernut* te Hobreede zijn eerste ge zellige bijeenkomst. Een honderddertig tal leden -met hunne dames (en ook niet leden) waren opgekomen, zoodat de zaal van den heer C. Dunnebier vrij wel bezet was. De spreker voor dozen^ avond uitgenoodigd, de beer J. Groot van Volendam, deed zijn naam van uitmuntend declamator alle eer aan Wist hij met zijne ernstige bijdragen do hoorders in 't hart te grijpen, zoodat zelfa hier en daar de tranen niet bedwongen konden worden, na de pauze betoonde hij zich een even groot kun stenaar bij het weergeven van scherts en luim. Gelachen werd erdat er weer haast tra nen kwamen. Hoorn. Tot leden van de Commissie van Toezicht op den Tuinbouwwintercursus alhier, zijn benoemd, de heeren W. P Kessler, voorz, W. Balk Wz, sccrJ. C. v. d. Blocquery. J. Jonker, C. Visser en Chr. Oortman Gerlings. Ilpendam. Zaterdagavond vergaderde do plaatselijke afdoeling van de Nederi. Bond voor Staatspensionneering in het café van den heer Leguit alhier. De voornaamste der behan delde zaken zullen wij even vermelden. De penningm,, Jb. Leguit, deêd rekening en ver antwoording, waaruit bleek dat de ontvangsten bedroegen f 149 57, de uitgaven f 95 lO'/.j, saldo f 54.46Vi. Ilpendam. Zondag 13 November j.1* heeft de. Bange te Purmer in zijn bevestigings- preek alhier, zich beleedigend uitgelaten tegen over de geheel-onthouders alhier. In 't bijzonder had Z.Eerw. 't gemunt op eenige colporteurs der „Blauwe Vaan", geheelonthouders orgaan. Door het Bestuur van de plaatselijke afdoeling ter verantwoording geroepen, kon Z Eerw. niets andere doen dan zich excuseeren, daar de door hem geuite beschuldiging van aller grond ont bloot was. Monnickendam. Blijkens ontvangen bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de uitkomt der volkstelling opgeleverd, dat deze gemeente telt 2447 zielen, t. w. 1223 mannen en 1224 vrouwen. Oostzaan. Bij vonnis van dato 17 Nov. j.l. van de Arrondissements Rechtbank te Haarlem, zijn Albt. Lust, C. Schaft en Jn. Stam, alhier, ieder tot 3 weken gevangenisstraf veroordoeld, wegens beleediging en verzot tegen de politie. 4 Oostzaaü Tot tijdei ijk onderwijzeres aan de Christelijke school alhier, is benoemd, mej M. A. E. Swen, van Watergraafsmeer. Proviciale Staten Noord-Holland. Nieuw station Noord-Hollandsche stoomtram. Goudzoekers. Een tragische moord te Parijs. Leo Tolstoi overleden. S (;1 butnenlaitd. Vóór de vergadering uiteenging sprak de beschermheer èenige woorden van dank voor het het hem opgedragen beschermheerschap. Met genoegen heeft Z. E. A. dezen avond met ,.Burgernut" kennis gemaakt en geeft de werkelijk, ik ben bang, dat ons die twee patiënten een leelïjke streep door de rekening zullen halen. En dat zeg je zoo gelaten Nu, het is eigenlijk toch waar, dat de doctoren de slaven zijn der maatschappij, en dat De vrouw, aie ermee getrouwd is, de slai in isJa kind, de plicht, zie je I Het ziet er "werkelijk heel ernstig met die patiënten uit... De Hemel mag weten, wanneer ik weg zal kunnen. Therese sprak geen woord en verwisselde het nieuwe kleedje tegen een elegante huisjapon, terwijl zij zacht neuriede en hem den kus af weerde, dien hij op den blanken arm wilde drukken. Willen wij ontbijten?" vroeg zij, toen ze klaar was. Toen ze in de®koele eetkamer tegenover elkaar zaten, zeide zij ter loops. /,Ik zou best met papa alleen kunnen reizen Hij legde mes en vork neer en zag haar met groote oogen aan Sfij zoudt later kunnen komen, als je tijd hadt," Voegde zij er bij. Is je dat ernst Natuurlijk. Wees jij slaaf, zooveel je wilt ik dank ervoor! Wat gaan mij die vreemde lui aan met hun typhus Wat tullen* wij het hier stil hebben, de jongen en ik," zeide hij eindelijk. Maar Frits, denk je dan, dat' ik het kind hier zou laten Neen, de jongen gaat met Dora mee naar Ostende. (II'om// i m cthjd.) verzekering, dat deze vereeniging op zijn steun en medewerking zal kunnen rekenen. Applaus. Daarna sloot do Voorzitter de vergadéfing met een woord van dank aan sprekers en publiek. r De Rij p. De heer Van Mansfeit, directer van het Post- en Telegraafkantoor alhier, is met ingang van den 15en December in gelijke betrekking benoemd te Appingedam. De Rijp De heer J. Koek en echtge- noote hebben Vrijdag j 1. onder zeer vele blijken van belangstelling hunne 55-jarige echtver- eeniging herdacht Zeker oen feest dat niet alle dagen voorkomt. Niet minder dan 90.000.000 K G. suiker bieten worden in één campagne daar verwerkt. Zoowel het daverend applaus van het pu bliek, als eenige waardcerende woorden van den Voorzitter beloonden den spreker voor den genotvollen avond. Wanneer ook de vol gende gezellige vergaderingen van ons „Nut"> zoo nuttig én genoegeljjk zuIIod wezen, dan zal gewis niemand der ruim zestig leden, zich zijn lidmaatschap dezer jonge vereeniging be klagen. De bestuursverkiezing noodig geworden door de periodieke aftredenden van G. Kalf, voorz P. Tromp, secr., J. Poen vice-voorz. en J. Pranger,acomm„ ,van toezicht, had den volgen den uitslag. De heer G- Kalf werd weder her kozen even als de^ heer P. Tromp, die voor deze benoeming échter bedankte. In diens plaats werd "du tot secretaris gekozen de heer P. Tadema. De vice-voorzitter Poen bedankte wegens hoogen leeftijd. Voor hem werd de heer G. Tromp gekozen. Daar deze echter reeds comm. van toezicht was en deze beide functies niet vereenigbaar zijn, moest hij voor comm. v. joez. Bedanken. In zijn plaats werd nu den aftr. comm. J. Pranger benoemd, tot aan zijn periodieke aftreding, dus voor een jaar. In plaats van den heet J. Pranger werd gekozen den heer W. Tromp, voor den tijd van 2 jaar. Allen narden hunne benoeming aan. Voorts werd door den voorz. medegedeeld, dat op 26 Januari a.s. voor do afdeeling zal optreden, de heer D. de Clerq te Bloemendaal, en eene voorstelling zal geven mot lichtbeelden. Nog werden besluiten genomen tot het aan schaffen van bondsliederen, bonds scheurkalen ders, enz. enz. Di aftredenden secretaris werd opgedragen de verandering in bet adres van den secretaris in het Bondsorgaan bekend te maken, in het belang der geregelde correspondentie. Hiertnede was het Bestuur echter niet te vreden. Heft wilde op dezelfde plaats, n.l. van den kansel, waar de geheel-onthouders beleedigd waren, weder in eere hersteld worden. Dit nu is Zondagmorgen j.l. geschied. Door da. Drost is dit excuus van den kansel bekend gemaakt. Voorzeker een zelden voorkomend geval. In de zomerzitting van de Staten kwamen oa. de volgende voorstellen ter tafel: Aan de visscherjjsc'nool te Volendam wonscht men een cursus te geven in eerste hulp' bjj ODgelukken en een onderwijzer aan te stellen voor het onderricht in splitsen, knoopen en boeten. Gedeputeerde Staten stellen voor in de kosten bij te dragen niet f 75, over de jaren 1911/13. Hel bestuur der R.-K. Middenstandsvereeni- giDg De Hanze, te Purmerend, wenscht een handelscursus te openen. Waar rijk en gemeente steun hebben toege zegd, willen Gedeputeerden o^er 1910 f50, ver- leenen en over 1911 f 100. V Men zal zich herinneren, dat reeds gerui men tijd geleden in den gemeenteraad van Amsterdam een voordracht van B. en W. behandeld werd, om aan de Noord-HoHandeche stoomtrammaat schappij een stuk wafer in huur te geven, ten behoeve van den bouw van een nieuw station, door deze maatschappij, ongeveer ter plaatse, waar zich vóór het Centraalstation than» haar station bevindt. Bij de behandeling bleek echter, dat men door de voordracht aan te nemen, de rechten zou verkorten van den eigenaar van den Amsterdamschen moterdienst. Diens terrein is in de voorgestelde verhuur begrepen. De verhuur vond dientengevolge geen voortgang. Thans zijn de verschillende belanghebbenden echter tot een overeenstemming gekomen, en heden is een nieuwe voordracht van B. en W. verschenen tot het verhuren van een stuk water op nieuwe voorwaarden. De maatschappij krijgt thans de beschikking over grond en water met ondergrond tot een gezamelijke oppervlakte van ongeveer 975 vierk. Meter, tegen een jaarljjksche huurwaarde van f 1 per vierk. Meter. Behoudens het middengedeelte, waarvan de topgevel ongeveer 10 Meter boven den beganen grond zal komen, zal het gebouw slechts eeue hoogte verkrijgen van ten hoogste Gl/-2 Meter, zoodat het aspect van het centraalstation niet geschaad en het Stationsplein biet ontsierd zal worden. In het begin van October 1799 vertrok van Plymouth een Engelach odrlogschip de „Lu- tine" met bestemming naar Hamburg. Het schip had een zeer bijzondere lading aan boord, n.l. een groot aantal staven goud en zilver, tot een waarde van 1.350.000 dollar, die naar Hamburg werden getransporteerd, om er een daar uitgebroken handelscrisis mee te be zweren. Het begin'van de reis was al «iet bijzonder voorspoedig, want men had Teel zwaar weer en toen men de Hollandsche Noordzee eilanden bereikte, liep men daar op 9 October op een zandbank, tusschen Ter schelling en Vlieland. Dit werd geconstateerd, doch van de bemanning hoorde men- nooit iets, want het schip verging met man en muis. De schatten lagen dus in het Noordzee-zand begraven en hoe het afliep met de Hamburg- scbe handelscrisis, meldt de geschiedenis niet. Maar de menscheljjke geest, wetend, dat een zestien milioen guldens renteloos op den bodem der zee lag, peinsde op middelen, om ze er vandaan te krijgen. In 1801 reeds ging men met duikers en een zandzuiger aan het werk en slaagde er wer kelijk in, een half milioen aan waarde boven te brengen. In ,1857 deed men weer een poging en in de jaren van 1857—61 wist men weer een half milioen uit de zee te halen. Ook daarna ging men aan het zoeken, doch slaagde men er niet meer in, staven goud of zilver te be- maohtigen, nog wel eenige sommen aan munt Bij een van de laatste pogingen wilde men het ^gansche schip lichten, waarbij het roer, waar een kabel aan was bevestigd, afbrak en het schip Dog dieper zonk dan ooit te voren- Toen scheen het, dat de plannen voor goed in diDgon waren gevallen en nu, in 1910, wordt plotsejmg de opde belangstelling voor het sproqfijesechip woer gewekt door het in Am sterdam verschijnen van een Engelschen stoo- merj de „Salvage", die van Glasgow over de Noordzee kwam, met een lichter op sleeptouw, om Vdfi^schatten op do zee t© gaan.veroveron. Vijftien dagen was men met reusachtig zwaar weer onderweg, terwijl men schade bekwam aan de beugels, door het slaan van do tros sen, waar de lichter aanhing. Het schip is bemand met een stoutmoedig aantal zeelieden, die geen vrees kennen. Een Btaaltje hiervan is, dat men bij IJmuiden binnenliep, zonder gebruik te willen maken "van een loods. Het schip is uitgerust door een nieuw opge- richtte maatschappij „The National Salvage Association", die enorme sommen ten koste legde aan het schip, dat vroeger tusschen Frankrijk en Engeland voer. De „Lutme", waar de schatten uit opgediept moeten worden, is door „Lloyd" van de En- gelsche regeering gekocht en Lloyd sloot nu met de „Salvage Association" de overeenkomst, dat alles wat gered wordt, samen wordt ge deeld, maar redt men niets, dan zijn de kosten geheel voor de „Salvage Association"no cure, no nay. De'„Salvage" is reeds een vijf en twintig jaar in de vaart en volgens de verklaring van den chef machinist, kunnen de krachtige ma chines zeker nog een vjjt en twintig jaar mee, al zijn ze niet van een modern tj pe. Vérder beschikt meflTfrvevkfign zandzuiger, waarvan de leiding een diameter heeft van 20 ineh (50,8 cMen twee zandzuigers van 14 inch. Die van 20 inch zuigt 2200 ton zand por uur, terwijl een bijzondere inrichting het zand alleen aan de andere zijde van het schip weer weggooit „en alle vaste atotfeH (dus ook het goud) zorgvuldig op zjj houdt. Er zjjn aan boord 14 duikers, waarvan 4 professionals, w. o. kapitein Gardiner. r Men blijft aan de „Lutine" werken tot Nieuw jaar en gaat dan niqur Zuid-Amerika, om ook daar te werken, nog wei aan meer dan één schip. Ib men daar klaar, dan komt men weer, terug naar de „Lutine". Men vertrekt er zoo spoedig mogelijk heen, over de Zuiderzee, misschien met een loods, misschien op eigeo gelegenheid. Loopt men ergens vast, zoo zei ons de first mate, welnu, dan laat men even de 20 inch zuiger werken en zal men wel weer vlot komen. Ten slotte zjj nog vermeld, dat da geheele bemanning vol hoop is over het welslagen van den tocht, vooral ook, omdat onder het zand zich een kleibodem, bevindt en het schip dus niet diep kan zitten. Donderdagmiddag om drie uur ontving de Parjjsche politie commissaris Raynaud een briefje met den volgenden inhoud Mijnheer do commissaris. Ik heb de eer u te berichten, dat ik gisteravond mijn verloof de, de barones D'AmbricouTt, vermoord heb. Ik heb den geheelen nacht bij baar lijk de wacht gehouden, nu draag ik dit aan u op. Ik ga thans heen om wraak te nemen. Waar schijnlijk zult gij mij van avond dood vinden. Kaptitein Meynier. Hotel d'Angleterre, 7 rue de Rome. Onmiddellijk na' ontvangst van dit schrijven begaf de commissaris zich naar hot aangegeven adres, maar vond kapitein Meynier's kamer gesloten. Na de deur geforceerd te hebben, vond men op een bed in de kamer het geheel ontkleede lijk van een jonge vrouw. Reeds vertoonde zich teekenen van ontbinding en vlekken op het gelaat en het oTerig lichaam van de doode scheen er op te duiden, dat de ongelukkige vergiftigd was. Dit vermoeden werd nog vorsterkt door een aantal geopende flacons met moeilijk te controleeron inhoud, die zich op een tafel bevonden, en in het ver trek was een sterke ether-lucht waarneembaar. Naar de concierge van het hotel mededeelde, had kapitein Mej nier ongeveer een jaar geleden op de vijfde verdieping van het gebouw twee kamers gehuurd. Hij was officier bjj de kolo niale artillerie en wqgens gezondheidsredenen met verlof te Parijs. Dikwijls ontving hij bezoek van een jonge en schoone dame, die steeds zeer smaakvol gekleed wgs dezelfde, die men thans vermoord vond. Zooals kapitein Meynier in zijn brief aan den commissaris medegedeeld bud, en zooals 'n eerste onderzoek weldra bevestigde, was da vermoordo vrouw de barones Delvigne d'Am- bricourt, sinds eenigen tijd met kapitein Mei nier verloofd. Een paar jaar geleden had zij echtscheiding aangovraagd van den schrijver baron d'Olivier, met wien zij, slechts enkele jaren gehuwd was. De rechtbank liet haar heur elfjarig dochter tje behouden. Eerst drie en dertig jaar oud, wenschte de barones een tweede huweliik aan te gaan, waarop haar familie haar in kennis bracht met kapitein Meynier. Weldra ontstond een liaison en geraakte mevrouw d'Ambricourt geheel onder de heerschappij van den kapitein, die baar op onmenscheljjke wijze terroriseerde. Arm, maar steeds opgeschroefde verhalen doende van rijke erfenissen, die hem te wachten stonden, leefde Meynier geheel op kosten van de barones. Eens dreef hij zjjn brutaliteit zoo ver, dat hij al haar juweelen stal en er mede verdween. Slechts cbet behulp van de politie vond de barones hem terug, maar slaagde er niet in, zich aan zijn invloed te onttrekken. Woensdagmiddag zou mevrouw d'Ambricourt wederom een rendez-vous met den kapitein hebben. Waarschjjnlijk was hij om geld ver legen, want na 'a morgens een brief van haar „verloofde" ontvangen te hebbeny liet de barones verscheidene kostbare sieraden inpakken en nam die des middags op baar wandeling mede. Als naar gewoonte ontving Meynier haar op zijn kamer in het hotel d'Angletorre. Eerst liet het paar een tt'sch champagne brengen, en eenige oogenblikken later vroeg de kapitein om een pak watten, daar zijn verloofde, naar hij zeide, door zich te stooten oen wondo aan het been bad gekregen, 's Avonds om acht uur ging do kapitein uit, zeggende, dat de barones zeer ziek was en dat hjj haar familie ging waarschuwen. Sinds dien is Meynier verdwenen. Zooals een nader onderzoek heeft aangetoond, is de barones met cocaine vergiftigd. De dader blijft onvindbaar, maar de justitie gelooft niet, dat hjj zelfmoord heeft gepleegd. ASTAPOWO, 20 November. Leo Tolstoï, do groote dichter, is hedenmorgen tegen zes uur ontslapen. STAPSJnOEUW», Tot veldwachter der gemeente Venhuizen is benoemd Jacob de Jong, veldwachter alhier^ Er hadden zich voer deze betrekking 60 sollicitanten aangemeld. Tegen den inztmder van het bericht voor komende in het bijvoegsel van de „Courant" van 15 November jïï. is door -P. Kop alhier, die daarin wordt beschuldigd een berucht die renmishandelaar te zjjn enz. bjj den Burgemeester

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1910 | | pagina 2