JAARSMA's BRANDKASTEN Alleen-ver koop J, KATER ZOON, Purmerend zijn nog nooit overtroffen BiyyENiiifD. Beemster. ia deze gemeente doet zich een geval van typhua voor. 't Is te hopen, dat dezp gevreesde ziekte zich niet vorder mag uitbreiden en zich .bij dit eene geval mag bepalen. Broek in Waterland. Vrijdagavond j.l. had in het café „de Zwaan" alhier eene buitengewone vergadering plaats van onze afd. van „hfet Witte Kruis," onder voorzitterschap van den heer A. Schoemaker. Tegenwoordig waren 22 leden. Na opening der vergadering en lezing der notulen, deelde de voorzitter mede, dat Dr. C. Bakker, de vergadering niet zal bijwonen. Als voornaamste punt van be handeling op de agenda staat vermeld een ingekomen stuk over de cursus „eerste hulp bij ongelukken". In dit request, onderteekend door onderscheidene leden van de afdeeling, werden inlichtingen gevraagd omtrent den in houd van de publicatie van het Bestuur, waarbij gegadigden ter bijwoning der cursus werden opgeroepen. Vooral ging het om de volgende 2 puBtê'n: lo wilde het Bestuur, dat door iedere deelnemer bij de aanvang der cursus f3 wordt gestort, waarvan bij geregelde bijwoning f 1.50 bij het einde der cursus zal gorestitueord. 2o, een leergeld van f 1.50 per leerling. Het bestuur zegt, dat punt 1 een waarborg zal geven voor geregelde bjjwoning der cursus, terwijl hij het niet gewenscht vindt, het onderwijs kosteloos te verstrekken. Omtrent deze twee punten concentreert zich do discussie van verschillende leden. Men beroept zich op andere, gemeenten, b v. Monnickendam, Nieuwendam enz. waar een dergelijke cursus kosteloos kan worden bijgewoond en waar zeer goede resultaten zijn verkregen. Het Bestuur heeft er niet mee noodig, hoe andere afdeelingen deze zaak hebben geregeld. Het persisteert bij zijn voorstel, dat het beffen van eenig lesgeld, zij het dan geen f 1.50 dan toch f 1.— gewenscht is. Dit is het principe van het Bestuur en mocht bij de stemming over het voorstel blijken, dat deze meening niet door de vergadering wordt ge deeld, dan zal het Bestuur hierin aanleiding vinden, en bloc af te treden. Grosthuizen. Door het Kon. Moteoro- - logisch Instituut te Do Bilt is alhier een Grosthuizen. Mej. A. Metselaar is benoemd tot onderwijzeres aan de herhalings school alhier, voor het ondorwjjs in do nuttige handwerken. Ilpendam. Voor lieu die belangstellen in hetgeen er den volgendep week ter gelegen heid der kermis te gebeuren staat, altijd wat de publieko vermakelijkheden betreft, het volgende: Ilpendam. Uitslag veiling op Vrijdag avond j 1. van een rentenierswoning staande aan den Dorpstraat alhier, behoord hebbondo aan nu wijlen den heer W. Haan. Kooper werd de heer C. Aberkrom voor f 2550. Oosthuizen Zondagmiddag j 1. werd de jaarlijksche kolfwedstrijd van de kolfsocieteit „de Vriendschap" alhier gehouden, terwijl tegelijkertijd een biljardwedstrijd plaats had. Beide trokken zeer veel belangstelling. Oostzaan. Deze week had een schilders' knecht alhier het ongeluk met zijn rijwiel en een paar potten met verf die hij aan de fiets had hangen, te water te rijden in de vrij diepe Wegsloot. Hij had het geluk er zelf uit to kruipen en kwam er met een geschilderd en nat pak af. Oostzaan. Zaterdagavond j.l. wérd hot nieuwe vaandel aan de muziokvereen'ging „Excelsior" alhier in de zaal van het Stations-,, koffiehuis van den heer M. Kater, door een commissie uitgereikt. Dit ging natuurlijk met een toespraak gepaard. Het vaandel is een prachtstuk en we wenschen „Excelsior" hier veel geluk mede en hopen dat er vele medailles aan komen prjjken. Purmerland Bij de kermisgolegenheid werd Zondag ringsteken per rijwiel gehouden, waaraan 21 personen deelnamen. De prijzen werden respectievelijk gewonnen door C. Buurs, J. Jonk Nz., en.P. Leguit. Floralia- tentoonstelling. CORRESPONDENTIE. Vrijdag, 2 Sept. e.k. wegens de feesten GEEN veiling. Purmerend, Dinsdag 30 Aug. 1910. 2.0 //a 2/J ft a ZOO'/ dinging volhouden, den vooruitgang helpen bevorderen, tot de beoefening van kunsten en wetenschap zoo ruim mogelijk ons aandeel bijdragen, dat alles en meer nog is ons opgelegd en aanvaarden wij gaarne als eervolle verplichting. Wat meer eendracht, een hooger eenheidsbegrip, eenige matiging in onze' politieke en sociale ge schillen, zou daarbij geenszins ondienstig zijn. Bij het volgen dier roeping kunnen wij op de_ medewerking der Koningin rekenen, voor bevestiging der eenheid van ons volk, ook bij alle meeningverschil, biedt de ver jaardag der Koningin de schoonste ge-, legenheid. Ook daarom stellen wij dien op zoo hoogen prijs, omdat zij ons samenbrengt in den gemeenschappelijken jubelkreet: LEVE KONINGIN WILHELMINA West-Friso. Punt 1 „het heffen van een waarborgsom" wordt verworpen met 10 tegen 9 stemmen punt 2 „het heften van lesgeld" eveneens met 17 tegen 2 stemmen. Alsnu deelt de Voorzitter mede, dat het Bestuur zijn mandaat nederlegt. De heer C. Koker Cz. vindt do houding van het Bestuur, dat, nu het de zaak niet wint, kinderachtig, welke bewering woorden van protest van de bestuurstafel uitlokt. Op verzoek van den Voorzitter trekt Bpreker dit woord in. De heer C. de Ruijg vindt deze daad van het Bestuur kleingeestig, terwijl de heer C. Uitentuis zegt, dat wanneer hij ais bestuurslid zóó zou handelen, hij zichzelf laag zou vinden. De ver gadering was op dit oogenblik eenigszins rumoerig. Hierna is aan de orde het verkiezen van 2 bestuursleden, wegens overlijden van den heer J.'Ort, aan wiens nagedachtenis de Voorzitter eenige woorden van hulde wijdt en het bodan ken van den heer Dr. C. Bakker. Van dezen is een uitvoerig schrijven ingekomen, waarin hij mededeelt het secrotaris-penningmeesterschap der afdeeling en alle andere functieB als maga zijnmeester, opzichter der bakken enz noder te leggen. Hij is echter bereid do cursus eerste hulp bij ongelukken kosteloos te leiden. Do Voorzitter zegt zeker de tolk dor aanwezigen te zijn, wanneer hij do heer C. Bakker de hartgrondige dank der afdeeling betuigt, voor hetgeen deze gedurendo ruim 18 jaren voor het Witte Kruis heeft gedaan. Met 13 van de 22 stemmen wordt tot secr.- penningmeester gekozen de heer J. P. A- van Dieren, die de benoeming aanneemt. In de vacature-Ort wordt met 11 van de 21 stemmen gekozen de heor C. de Rujjg, die eveneens de benoeming aanneemt. In de vol gende algemeene vergadering zal het Bestuur verder worden aangevuld. Alsdan treden, ten gevolge der gevallen beslissing af, de heeren A. Schoemaker, Ds. A. A. Cremor Rz. en W. van Engelenburg. Bij de rondvraag vernamen wij nog dat het aantal deelnemers aan meer genoemde cursus 17 bedraagt. ,v regenmeter geplaatst met het toezicht waarvan zich heeft belast de heor D. H. Prins. Zondag as. Ie dag vanwege de Harddraverij- vereeniging, Volksspelen, als turfrapen, blaas- trappen, hardloopen op muiion enz om kunst voorwerpen, welke vanaf 1 September te bezichtigen zijn bij den kastelein W. Knijn. Donderdag (laatsten dag) de traditioneele hard draverij (zie advertentie). Het in orde brengen van het terrein der beide wedstrijden is bij inschrijving gegund aan den timmerman P. van Staveren voor f 35, mede was ingeschreven door J. Kalder voor f 3(i en J. Poen voor f37. Het buffet is bij afslag gegund aan don caféhouder G. Heffels voor f 15 Beide dagen zullen de wedstrijden opgeluisterd worden door Ilpendam's Fanfare. In de eerste afdeeling kolven werden de prijzen behaald als volgt; Ie prijs J. Igesz, 2e prijs J. H Pasterkamp, 3e prijs J. Brunne, serieprijs 0. Baas, twaalven prijs j. H. Pasterkamp. Tweede afdeeling. Ie prijs S. Ott, 2e prijs J. Hansen, 3e prijs C. Groot, serieprijs P. Dekker, twaalven prijs C. Groot. Biljarten. Ie prijs J. Bregman, 2e prijs C. Meertboer, 3e prijs A, Nooij, 4e prijs K. Laan, 5e prijs P, Dekker. Dinsdagavond zal door het fanfarecorps een concert worden gegeven, afgewisseld door tooneelstukjes. Wij wenschen de nog jeugdige vereeniging succes op dezen avond. Woensdag zal vermoedelijk een onderlinge harddraverij worden gehouden, alsmede ringsteken voor paren. STAPSNIEtWS. Het zal de leden van do Afd. Purmerend van het Centraal Genootschap voor Kinder- Herstellingen en Vacantie Kolonies zeker aan genaam zijn te vernemen, dat Zaterdagmiddag jl. vier lichamelijk zwakke kinderen, onder vriendelijk geleide van een paar dames, naar Egmond aan Zee vertrokken, om daar voor den tijd van vier weken in het pas onlangs geopende groote koloniehuis „Zwartendijk" te verblijven. Dit zijn alzoo de eersten, die van hier worden uitgezonden, terwijl a.s. Za terdag nog een vijfde patientje, leerlinge van School No. '2, voor wie de boachlucht naar we hopen verstorkend zal werken, naar Nunspoet gebracht wordt. Een goed begin dusMoge het ledental zoodanig toenemen, dat een volgend jaar desgewonscht meerdoren kunnen gaan. Dezer dagen noodigde de heer Kool alhier i uit een kijkje te nemen naar een etalage- jfuk dat hij voor de feesten heeft gemaakt. Een zeer getrouwe nabootsing van het slot Jhinporsteijn" .van gespoten schuim heeft hij gemaakt en we verklaren hierbij volmondig dat de heer Koel een baksel gemaakt heeft dat hem stempelt tot een meester in zijn vak. Schipper Uitslager wilde Maandagmorgen zijn schip dat in de sluis lag met de boom voortduwen. De boom brak en Uitslager viel in do sluis. Met de dreg werd hij gered. Een kindje van M. viel Maandag bij de sluis in 't kanaal. Men wilde een dreg uitgooien om het reeds zinkende kind te redden. De beide dreggen die aangebracht werden raakte verward zoodat geen van beide dienst konden doen. Fen zeker Boeser naar wij vernamen sprong hierop gekleed te water en mocht het genoegen smaken de kloine te redden. Bij uitgesproken vonnis door de Arrondis- sements-Rechtbank te Haarlem is Jan Dam, terzake oplichting van effecten in de Beemster, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden. Zondagavond jl. te 11 uur, werd op de Kaasmarkt alhier, een zekere C. B. op vep radelijke wijze met een bierglas op zijn linker wang geslagen, waardoor hij zoodanig verwond werd, dat geneeskundige hulp moest wirden ingeroepende dader van deze mishandeling was reeds spoorloos verdwonon. Maandagmorgen daarop werd-den dader door de veldwachters de Jong en Hidma aan het fort in de Beemster opgespoord en tot beken tenis gebracht. Naar wij vernemen zal de Heer van Purinoronde Willem Eggert in zijn Kasteel Purmersteijn aan het Slotplein te Purmerend reeds Donderdagavond receptie houden en wel te 8 ure voor Burgemeester en Wethouders, Leden van den Raad en het Bestuur en Eere leden vin Plaatselijk Belang en te half negen voor hen die door de slotvoogden daartoe uit- genoodigd worden. Al de festiviteiten van Plaatselijk Belang zullen door Willem Eggert en gevolg met zijne tegenwoordigheid worden vereetd. De lidmaatschapskaart 1910—1911 van Plaat selijk Belang geeft strikt persoonlijk toegang voor het lid tot het terreiq achter de Heeren gracht. Do kleine roode kaart is niet persoonlijk, sorties worden niet afgegeven. Het historisch overzicht en de reden van den Voorzitter van Plaatselijk Belang zullen worden gehouden vanaf het Balcon van het Hotel Paradijs. Zaterdagavond zal in het Slot Purmersteijn een gecostumeerd bal worden gegeven. Voor niet gecostumeerden is rok of gekleode jas verplichtend. Op de receptie bij den Heer van Purmerende Zal ook verschijnen Cornelis Heinsz, Burge meester dezer stad (1010.) Genoemde Burgemeester die voor bijna 200 jaren voor de eerste 'maal de burgers uit do Beemster ontving, zal te half negen gelegenheid geven aan de burgerij, hem thans weer te be groeten. Op eene vergadering van de verschillende commission voor de a.s. feesten op Maandagavond heoft het Bestuur van Plaatselijk Belang behalve de beide medailles van de Kegelclub „Op de Lat" en de Buurtvereeniging „Padjedijk", eene medaille ontvangon van de Dames-Jury leden en den Voorzitter van Plaatselijk Belang. Deze 4 medailles zullen beschikbaar gesteld worden voor de mooiste gevel-versiering (ver lichting) of mooiste etalago-versiering. Op het monument dat geplaatst wordt ter herdenking van het 5 0 jarig bestaan van onzo gemeente komt voor het wapen van Purmerend. Thans heeft het gemeentebestuur van een der omliggende meren de wonsch geuit, om ook hun wapen er op te mogen plaatsen. Het Bestuur van Plaatselijk Belang hoeft thans aan de beide besturen van do andore omliggende meren geschreven dat het wenschelijk zou zijn ook hun wapen er op te mogen plaatsen. De verlichting van de Wherebrug gaat thans difinitief door. Het timmerwerk iB aan- g >nomen door den Heer Brinkman. Als giften voor de herdenking van het 500-jarig bestaan van Purmerend zijn reeds ingekomen L. K. f 5, H. C. O. f 10, W. G. O Pz. Co. f 10, B. H. J. 5, L. C. W. v. IJ. f 10, N. N. f 10, P. D. f 250, A. S. f 2 50, V. H. f 10, Dr. B. f 2 50, R. d. G. f 5, N. II. T. M. f 50, W. F. B. f 2 50, A. G. A. R. v. R. f 10, Z. S. V. B. f 10, J. P. f 2.50. Op de lijsten is geteekend voor f 1G0. Zij, die nog eene gift wenschen te geven, worden beleefd verzocht zich tot het Bestuur van „Plaatselijk Belang" te wonden. Zaterdagmiddag te 2 uur werd officieel de Floralia-tentoonstelling geopend in tegenwoor digheid van Gemeente Bestuur, Jury, Com missie en genoodigden. Mej v. d. Weel als Presidente neemt het woord en zegt hot vol gende Geachlc Ileeren en Dames! Hartelijk welkom heet ik U allen op onze 2e Floralia-Tentoonstelling In 't bizonder doe ik dit het Edelachtbare bestuur onzer Gemeente 1 Wij stellen het op hoogen prijs, dat 0 aan. onzo uitnoodiging ge volg hebt gegeven en daardoor uwe zeer ge waardeerde instemming met ons streven wilt toonen. En ook gij, mij no medebestuurders van den Volksb. tegen Drankmisbr., ook U heet ik van harte welkom. Mochten we in hot begin dezes jaars, aan deze zelfde plaats onze Huis vlijt tentoonstelling schitterend hebben zien slagen, thans is Floralia- daar om to tonen wat zjj vermag. Kan onze Ie Floralia-tentoonstolling reeds een succes genoemd worden, ik mag met het volste recht zeggen, dat deze 2e de vorige in vele opzichten nog overtreft on geloof dan ook stellig, dat Floralia ook dit jaar haar vader, don Volksbond, geen oneer zal aandoen. Waar lijk, Huisvlijt en Floralia boide passen terecht in hot mooio streven van onzen Volksbond tegen Drankmisbruik. Beide toch werken in hooge mate verodelend en kweekon zin tot huiselijkheid aan. Ons Hoofdbestuur heefi dit terecht begrepen en moedigt beido dan ook zooveel mogelijk in do afdeelingen aan. Thans ook gaf zij hiefvan een schoon bewijs, door aan de afd. P. twee medailles voor de Floralia- tentoonstelling beschikbaar te btellen. Gaarne breng ik ons Hoofdbestuur ook namens de ge- heele Floralia-Commissie daarvoor openlijk dank! Nog rest mij een woord van warmen dank aan onze jury. Waarljjk, zij heeft geen gemakkelijke taak gehad. Wanneer ge straks eens een kijkje in do zaal zult nemen, zail het U dadelijk opvallen dat er veel zeer veel mooi's is ingezonden. Kondon al die plantjes en bloemen ons eens haar geschiedenis vertellen, we zouden heel wat te hooren krijgen. Vele zijn opge kweekt en opgepast met eon zorg, zooals men slechts voor kinderen zou kunnen wenschen. Hoe is met elk zonnig plekje gewoekerdWat een beschutting is er niet voor ruwen wind gezochtNeen, geen moeder kon teerder voor haar lievelingen gezorgd hebben, als menigeen voor zijn of haar bloemenkinderen gedaan heeft. Doch heerlijke voldoening nietwaar, dat al die zorg zoo ruimschoots beloond werd. Ware pracht- exemplaren, den kweeker van beroep waardig, zijn er tentoongesteld en waar zoovelen, dank zij den gunstigen zomer, met wat moois voor den dag kwamen, is het geen wonder dat de jury een zware taak had. Nog eens, veel dank zijn wij haar verschuldigd voor de wijze, waarop zij zich van haar taak gekweten heeft. Maar thans moet ik ook nog dankbaar het werk mijner mede-Commissieleden gedenken zonder haar, was deze tentoonstelling niet, wat zij thans zal bijkon te zijn. Als ook de Bpreuk „Eendracht maakt Macht" recht van bestaan gehad heeft, dan hebben we er hier de bewijzen van. Dank dus aan allen, die het hunne er toe hebben bijgedragen om doze tentoonstelling mogelijk te maken. M.oge de uitkomst toonen, dat deze tentoonstelling bij nog zeer velen den lust tot het kweeken van planten gewekt heeft, opdat de gozegende wer king daarvan hot groote kwaad in de maat schappij, het drankmisbruik, helpo uitrooien. Hiermede verklaar ik deze tentoonstelling voor geopend en noodig U beleefd uit met mij een kjjkje in de zaal te nemen, waar Flora's kinderen U daar vriendelijk toelachen, hoop ik dat ge eenige genotvolle oogenblikken in haar midden zult doorbrengen. De Edel Achtbare Heer Burgomeester dankt voor 't gesprokene gericht tot het Gemeente Bestuur en deelt mede dat het gaarne van de uitnoodiging gebruik maakte. 't Doet spr. genoegen, dat geen moeite ge spaard is en spreekt den wensch uit, dat de,r lust en ijver van de Commissie moge blijven om de taak die hen is opgelegd nog vele jaren te mogen behouden en hoopt dat deze tentoon stelling een waar succes zal zijn. De heer Oud als Voorz. van de Werkmans- Vereenigiug „Vooruit" neemt thans het woord en maakt de Presidente een compliment over 't welslagen van de 2e tentoonstelling van de Vereeniging die hoofdzakelijk op haar initiatief is opgericht. De donkere gedachten van som migen bij de oprichting zijn thans vervangen door een blijde lach, nu zij ook overtuigd zjjn dat alles zoo uistekend loopt. Spreekt de wensch namens de geheele Werkmansvereoniging uit dat Floralia nog vele jaren zal mogen bestaan met mej. v. d. Weel aan 't hoofd. (Applaus) Vervolgens maakten we eon wandeling langs de tentoongestelde bloemen die er mooi en frisch uitzagen en zeker ieder zal ze bewonderd hebben. Ook de inzendingen van vaklieden. We noemen alleen de inzending van den heer H. Prijs bestaande uit een prachtcollectie van 18 k 20 verschillende afgesneden zaaibloemen in vaasjes. Voor een liefhebbers inzending iets bizonders. Door plaatsgebrek zijn wij genoodzaakt het vervolg op de Kroniek van Purmerend ook in dit No. achterwege te laten. In ons volgend No. zullen wij dit evenwel vergoeden, door zóóveel op te nemen, wat gewoonlijk de ruimte in twee nummers beslaat. Red. MABKTBEB 1€HTEM Afslagvereeniging Beemster, Purmerend en Omstreken. Zaterdag 27 en Maandag 29 Aug. 1910. 14 zak Aardappelen f 1.40 k f 1.90 p. zak. 1836 zak Slaboonen f 0.40 kf 0.65 per zak. 36600 Snijboonen f 0.40 'k f 1.10 per 1000. 4 zak Tuinboonen f 0 73 k f0.85perzak. G9 mand peren f 1.75 k f 3.75 per mand. mand appelen 1.75 k f 3.50 per mand. Komkommers f 2 60 k f 0.per 100. Middel f 0 20 k f 0.25. mand Basterd f 0.25 k f 0.35. Augurken Grof Fijn f 0.45 a f 0.60. Fijn Fjjn f 1.k f I 50. 132 Bloemkool f 3-k f 8.per 100. 50 bos Sla f 0.20 k f 0.—. per 100 bos. 5 bos Peterselie f 2.10 k f2.20 p. 100 b. 5 bos Selderij f 210 k f 0.p. 100 bos. 141/2 H L. Uien f 1 05 k f 1.45 p. i/2 H.L. Handel matig. Aangevoerd 175 stapels kleine Kaas. 1 stapel Comm. kaas. 5 stapels Middolb. kaas Kleine Kaas hoogste prijs 34 50. Fabriekskaas hoogste prijs 33.50. MiddGbare kaas hoogste prijs 31.50. Comm. kaas hoogste prijs f 31 50. 1269 K.G. Boter f 1.30 k 1.40 p. K. O. gemiddeld 1.35 per K.G. 808 Runderen, waaronder 448 Vette, 320 Melk en Geldekoeien en 40 Stieren. 180 vetto Kalveren 0.90 k f 120 p. K-G- 284 nuchtere id. 13.28.— p. stuk. 39 Paarden 2514 Schapen 624 Lammeren 11 17.4 262 vette Varkens 0.54 0.58 p. K.G. 66 magere id. 24.35.p. stuk. 275 Biggen 10.15. 500 zak Appelen 2 50 5 p- zak. 800 zak Peren 3.8.p. zak. Kipeieren 4.25 4.75 p. 100 Eondeieren p. 100 31 25 6245 23.- 32- O f

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1910 | | pagina 2