N? 848. GOEDKOOPE 1910. Zondag, 14 Augustus. Handel in nieuwe en gebruikte Rijtuigen, Noord-HoUandsch Nieuws- en Adverténtie-blad. Uitgave van,WF. Negende Jaargang. 1 k Agenten in liet Buiten! Verschijnt DINSDAG en ZATERDAG. Brieven en «lukken gelieve men te adresseeren aan de GOEDKOOPE PURMERENDER COURANT, uitgave van J. D. SCHUITEMAKER, Bureau Weer w al 13 98 te PurmerendL. Taiaphoonnummen N° 30. j, Budapest V. Rudolfskai 7. I Berlin. Paris Slbis Faubourg Montmartre. I Keulen a/R. m' HEINRICH GRüNMANDEL Co. G. L. DAUBE Co. JOHN F. JONES Cie. 1 HAASENSTEIN VOGLER. AdvertentiënDienstaanbiedingen en Liefdegiften A 25 Ct. per 5 regels, A contant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekh. of Postdireotie alsHandkarren; Melkkarren, Melkwagens, Driewielde Karren met en zonder Ierbakken, Boerenwagens (laag model) met ijzeren rongen, Bakwagens, zoowel voor hitten als voor paarden, Tilbury's in verschillende modellen en Jachtwagens met heele en halve portieren. ta wsrdsa oadsr volli g&t&alli gtiivtrd door BISJTEJiLAJiP. Broek in Waterland. Wederom zit ten wij midden in de kermisvreugde en is voor ons het oogenblik gekomen, een en ander om trent de kermis mede te deelen. We hebben dit jaar een groote kermis, naast gewone kra men en haketalletjes, zijn aanwezig de draai molen van C. Dobber, de Kinematograaf van J. Honderdos de luchtschommel van D. Dobber, de Zeeuwsche stoomcaroussel van Mej. de Wed. Schildmeijer eD de schouwburg van den heer A. Wijlacker- Voorts bestaat eiken dag gele genheid tot dansen bjj de heeren Ubbels on Wit. Broek ia Waterland. Een ruim 70- jarig werkman, D. Z. alhier, bezig zijnde met het vervoeren van riet, geraakte door van het riet af te glijden, in de diepe vaart der Zee N.-Holl. Steden. Luid om hulp roepend ver keerde de oudo man al spoedig in levensgevaar, toen gelukkig het ongeval werd opgemerkt. Boor het toesteken van een stok, wist men den man to redden. Gelukkig ondervindt hij geen nadeelige gevolgen van het onvrijwillig bad. Broek in Waterland. Het hoofd der b- waarschool, mej. J. J. Mertens alhier, staat No. 1 op de voordracht voor hoofd eoner be waarschool to 's G raven hage, Broek in Waterland. Bjj genoeg zame deelname zal alhier door den heer C Bakker, arts, een cursus worden gehouden in het verstrekken van eerste hulp bij ongelukken. Zij, die aan dezen cursus wenschen deel te .nemen, kunnen zich aanmelden hij den heer A. Sehoemaker. Edam- Bjj de Woensdag gehoudene verkiezing voor een lid van den Raad, (vaca ture Cramer) zijn candidaat gestold de heeren P. Groot Jz, anti-rev., en gesteund door do R. Katholieken; J. E. van Niftrik, vrijz. dem., ®u C. SchageD, soc. dem. De stemming is bepaald op Zaterdag, 29 Augustus. llpendam. De rederijkerskamer „Ex celsior" heeft voor haar a.s. kermisuitvoeringen m studie genomen Kwadijk Donderdag jl. hidden de leden der Ccup. aAankoopsvereemiging te Kwadijk Middelie. Dinsdag 9 dezer, 'a middags om 2 uur arriveerde hier, na een bezoek aan de gemeente Kwadijk, de Heer Commissaris der Koningin in N.-H. Na de ontvangst op het Raadhuis werd de omgeving waaronder school on kerk, in oogenschouw genomen, om daarna de reis voort te zetten naar het naburige Warder. Oostzaan. Do uitBlag 'der .loting voor do nationale militie in deze gemeente gehouden op Woensdag 10 Augustus, ia als volgt NS. Oostzaan. De schoolkinderen der Chris telijke school alhier deden Donderdag met kunne onderwijzers hun jaarlijks uitstapje. Deze keer was de reis naar Den Haag en Scheveningen. la Den Haag werden vele prachtige gebouwen bezichtigd en in Scheve ningen hadden de kinderen het druk aan het strand en in de duinen, waar ze zich allen vermaakten en 's avonds 8 uur hoogst voldaan huiswaarts keerden. Oostzaan Op het feest van hot 10 jarig bestaan van de muziekvereniging „Croaendo" te Westzaan, behaalde j.l. Zondag onze muziek Oostzaan. De kermis alhier behoort weder tot het verleden. Zondag, de laatste dag was het buitengewoon druk van belangstellen den, wat velen ten goede kwam, daar de kermis dit jaar niet zoo druk was als andere jaren. Biograaf en Stoomdanatent maakte goede zaken, de andere spellen, als Luchtschommel, Draai molen, enz. en kramers waren tevreden. Het weer was mooi en alles liep in de beste stem ming af. Een dreigbrief. Kindermoord. Zwemmen van Stavoren naar Enkhuizen. Een woesteling. Poging tot moord. Een gevaarlijke vertooning. Overijlde daad. Vergiftige champions. PURMERENDER COURANT Abonnementsprijs 60 Oent per drie maanden, franco per post 0.75. Advertentiën in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags 2 ure. Ingezonden stukken liefst vroeger. a Advertentiën van 15 regels 62Vs Cts., elke regel daarboven 127a Ct. Yafl 3 plaatsingen, in eens opgegeven, -worden slechts 2 berekend. Bewijsnum mer gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte bejekend. Het auteursrecht van den inhoud van dit blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 28'Juni 1881, Stbl. Ho. 124. V «N X X En nu iets over de kermisdrukte. Het spijt ons, het te moeten bekennen, maar de beste dag, Donderdag, was uitermate fltil en verliep bijzonder kalm. Waaraan dit moet worden toe geschreven, nietjian het weder, want dit was jirachtig, maar de feesten welke aanhoudend worden gehouden, doen ook hier hun invloed gelden. De schouwburg was uit den aard der zaak dan ook niet druk bezocht, doch de directie kon tevreden zijn. Ten tooneele werden ge- voord „De man met do wassen beelden" een drama in 5 bedrijven naar 't Franech. Dit drama werd door 't gezelschap zeer verdien stelijk weergegeven. Het niet groot gezelschap vormt een heel goed geheel, on telt goede krachten. We noemen hier do heeren A. Wijlacker, Joh. Lernaire en Joh. Steenbergen, die zich hoogst verdienstelijk in hun taak kwo ten. Een eero-salut echter aan de jongejuffrouw Steenbergen, die op zoo echt natuurlijke wijze de rol van „Blanche" vervhldo. Bij het vallen van bet doek viel het gozels'el^ap een warm applaus ten deel. En nu, basta Wie meer van onze kermis wil weten, hij kome morgen, Zondag. Moge het weder mede werken, dan zal ons plaatsje, dat weten wij van andere jaren, zich in een druk bezoek kunnen verheugen. L „Honger", dramatisch schouwspel in een bedrijf van Nestor de Tièro;2 „Broeders Vrij metselaars", blijspel in drie bedrnven van Carl Lauf, en Omstreken" een algemeene vergadering, waar, voor de niet-léden minder belangrijke besprekingen ook dit besluit werd genomen om do enttée tot lid dor bovengenoemde ver- eeniging weder voor onbepaalen tijd vrij te stellenniet met de bedoeling om niet-leden toe te roepen Kom s. v. p. tot ons I" neen een Coop. Aankoopsvereeniging is een dier fociale instellingen die, ondanks de tegenstand die zij ondervindt zal baanbraken, bloeien en groot worden maar die ook, juist omdat zij een sociale instelling is, monschen die direct het nut hiervan niet kunnen inzien niet mag beboeten wanneer zij later tot ruimere inzich- ton komen, temeer wanneer er nog geen reserve is gevormd. Ook werden de leden aangespoord om zich persoonlijk bij de nog jeugdige vereeniging „Waterland en Omstreken" aan te sluiteD, welke vereeniging tot doel heeft do landbou wende stand te bevorderen en te ontwikkelen. Huibert Moojj, Rjjk Onrust, Bastiaau Kuiper, Klaas Schouten Cz Cornelia Onrust, Adrianus Gans, Klaas Scheun, Pieter Lust, •Tan Engel, Jacob Oord, Bernardus Klaasaen, Pieter Hollebeek, Jacob Onrust, Albert Nieuwenhuizen. Hendrik Kuiper, Elisa Hotting, Jan Onrust, Klaas Siinon Mejjn, Jan Jacob Baijema, Hendrik Rudolph de Vries, Jacob Buis Hz, Willem de Graaf, Gerrit Voet, Gerrit de Lange, Pieter do Dood, Jan Kok, Pieter Onrust, Pieter Plemp, Cornelia Taams Az Jacob Ku'per, Cornelia Paul us Jan Ruscb, Cornelia Kater, Gerrit Ploojjer Rz Arend van Noord, Klaas Schouten Sz Jan Hendrik Spelde, 1. 2. 3. gebreken. 4. 5. (J. 7. 8. 9. broederd. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 10. 17. 18. broederd. en te klein 19. 20. broederd. 21. gebreken. 22. 23. broederd. 24. - 25. 2(5. 27. 28. 29. 30. 31. 32. gebreken. 33: - 34. 35. 36. vereeniging „Excelsior" bij loting een prachtige opgevouwen nikkelen lessenaar, wat een sieraad nu zal wezen in hun korps. Voor de rechtbank te Middelburg stond Dinsdag een 21 jarige moeder uit Boscbkapelle terecht, die op de beklaagdenbank plaats nam met haar kind op den schoot. De vrouw stond terecht wegens het echrij ven van een dreigbrief aan den vader van den man, die ter terechtzitting getuigde met haar in iptiemp verhouding gestaan te hebben. In dien brief werd gedreigd den vader te zullen dooden, indien aan beklaagde niet f 1000 ter hand werd gesteld. Beklaagde zeide, dat zij door haar „vriend" tot het schrijven van den brief was aangezet, doch deze ontkende beslist. Het O. M. eischte tegen de beklaagde één maand gevangenisstraf. Toen do beklaagde dezen eisch hoorde, begon zij hevig te snikken en zakte neer op de trap, die naar don beklaagdenbank leidt. Slechts ondersteund door eenige personen kon zij de rechtzaal verlaten. In de gang hield zij het kind voor den vermoede! jjken vader, en riep hem toe haar geld te geven, want dat zij geen eten voor het kind heeft. Volgende week Dinsdag zal de rechtbank uitspraak doen. Voor de Alkmaarsche rechtbank Btond Don derdag te recht de 20 jarige J. J. Lbeschuldigd van te Zuid-Scharwoude op 17 Juni 1910 een pasgeboren kind door verstikking om 't leven te hebben gebracht en het lijkje daarna te hebben verbrand. Het O. M. eischte 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Do verdediger, mr. Cohen Stuart, vroeg vrjjspraak. Do heer Eduard Meijer, van Amsterdam is Maandag over de Zuiderzee gezwommen. Des morgens 8 uur 25 min. te Stavoren te water gegaan ia bij 's middags te halfvier in den besten welstand te Enkhuizen aangekomen. De afstand is ongeveer 20 kilometer. De postboot doet er 1 uur en 10 minuten over. De heer Meijer verklaarde niet bijzonder vermoeid to zijn, toen hij aankwam. Hij kleedde zich dan ook zeer opgewekt in het bijzijn en onder het hoerageroep van het van alle kanten toeetroomendo publiek aan. Meijer voelde zich slechts wat stijf m de leden. In het geheel was de zwemmer gedurende 8 uur en 46 minuten in het water geweest. Hij was 6 kilogram in gewicht afgenomen. Aan het paters-klooster op Enlingsheide to Tegelen meldde zich een persoon aan en vroeg om iets te mogen gebruiken, wat hom werd toegestaan en waarop hij werd toegelaten. Inmiddels kwam van de paters op het missiehuis te Steil bericht, om dien man, als hij daar mocht komen, vast te houden, aangezien hij. aldaar kleeren en andere voorwerpen had go- stolen. Do pater, dit hoorende, sloot de deur dicht, zoodat de dief niet meer kon oiftvluchten en telefoneerde de politie en marechaussee te Venlo, die terstond kwamen. Toen ze in de kamer bij hem kwamen, had hij een ware verwoesting aangoricht, alles stuk geslagen, schilderijen, beelden en alles wat maar stuk te krijgen was; de'ramen waren gelukkig van stevige ijzeren staven voorzien, zoodat ontvluchten hem onmogelijk geweest was. Het bleek te zijn zekere J. H., een Duitschér, die door de Venlosche politie in 1904 ook reeds was aangehouden. Hij was toen gekleed in paterskleeren en bedelde de kloosters af. Toen is hij over do grens gezet, nuïis hii door de s marecbausee naar Venlo overgebraent en zal naar Roermond, naar de gevangenis worden getransporteerd. Door de justitie te Haarlem wordt eon geval van poging tot moord onderzooht, te Lisse gepleegd door een vrouw op haar man. Zij knipte nl. eenige lokken haar van de hoofden haror dochtertjes, en legde dit haar, nu evenwel zeerfijn geknipt, op de boterham van haren man. Deze heeft dit bemerkt en een klacht bij de politie ingediend. De vrouw moet reeds bekend hebben haar man, die volgens haar bewerken goed voor haar was, doch van wien zij niet hield, te willen vermoorden. Haar man had haar verteld, dat men in Indië dergelijke middelen te baat nam. De man schijnt inderdaad gegeten te hebben van het met haar toebereid brood, waarom last is gegeven zijn maag leeg te pompen. Men meldt uit 'sGravenhage 8 Aug. Op de wielerbaan te Scheveningen gaf een cow boy, <^ie op Houtruat zijne kunstvaardig heid had aanschouwelijk gemaakt, een vertoo ning, die ten slotte erg gevaarlijk bleek te zjjn. Eerst verstrikte hij herhaaldeljjk een ruiter infs-zijn lasso en toen werd een stier op het middenterrein gebracht. Het beest had niet veel lust zich te laten vangenhet maakte allerlei bokke- (stieren-) sprongen en viel daardoor herhaaldelijk op het hellend vlak. Zij, die staanplaatsen haddon, drongen elkander meer en meer op, om des te beter van het „aanlokkelijk" schouwspel te kunnen genieten. Op een gegeven oogenblik brak de omheining, vielen er toeschouwers en ontstond er oen Boort van paniek, doordat de stier, meer en meer schuw geworden, tusschen het publiek wilde doorspringen. Men ging toen het arme beest met stokken en planken slaan om het van zich af te houden. Terstond maakte een briga dier ^van politie aan het gevaarlijke spelletje een eind, door de verdere vertooning te ver bieden. Toevallig is de historie nog al goed afgeloopen. To Lonneker heeft de landbouwerjS. Woens dag op een troep jongens geschoten, die zich in do buurt van zijn boomgaard bevonden en van wie bij vermoedde, dat ze op zijn appels en peren belust waren. Da. 15-jarige J. G. B., uit Enschedé, werd niet-lé'vensgevaarljjk door hagelkorrels in zitvlak, armen en beenen ge troffen. Tengevolge van het eten van champignons werd, zoo meldt de Res. Bode, de familie B., aan het Kanaal, in Den Haag, Woensdagavond hevig ongesteld. In allerijl werd dr. Ruya ge roepen, die in de nabijheid woont. Hij con stateerde verschijnselen van hevige vergiftiging. Een der zoons, een 13 jarige knaap, bleek niet meer te reddenhij overleed spoedig daarna. De overige leden van het huisgezin, dat uit 5 personen bestond, zijn door het toedienen van tegengift gered. Hun toestand is echter nog bedenkelijk. De twee dienstboden hebben niet van de champignons gegeten. V

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1910 | | pagina 1