7 OLIJ's T. O. C. CACAO r fa, een flink Woon- i Winkelhuis Stads Bank van Léening, Gafé met Kolfbaan euVergunning^) Publieke Verhuring Publieke Verhuring7 Publieke Verhuring Toornée JULIA VAN LIER-Cuijpers. nten, enz. ,eCl een R.K, BOERENMEID, eitbiiuishoadster, Vrydag 11 Februari a.s. „Silvia Siloinbra", ireMISefling, -een FöeMtar' ^BOERENPLAAT een sliik Vrnelilhare Grond, uw de Nederlanden 1045 BRAND-. INBRAAK LANKELMA's Houten Welpjjpen X 7 x Eerste" National© Arbeidscontract- en Ziekte-V erzekering-Maatschappij „Het Roode Kruis Vertegenwoordiger S. MELK, Nieuwstraat, Purmerend. Maatschappij „tot Nut van 't Algemeen". de HeefTSfT it de hand te koop: '.xv iTruchtboomen. /ff% rim X /J //'//V/t" fac/t r l/f/tlJ, fay' x p ji/j f MABKTBEBICBXEN, ■50 b 2 2 5.- 5 Cent per regel, ét CONTANT. Er biedt zich aan een Er biedt zich aan 1 T/fa '/fO goed kunnende -melkerff jijfaAdres Ar. MO^^Monnikendam. lé=> AI> Vi: 1UESIIKN. Den 15 Februari a.s. hopen opze geliefde Ouders, Behuwd- en Groot ouders v/Zfa~ ,u\ JAlLfiMMHART' 7 (W en Dat zjj pdg"S^ng voor ons ge spaard mp^en blijVap, is dë wenseh -~~T van huir lief hebbendé-^ 1 Kinderen, Behuwd- en* Kleinkindeïej]. Jan. 1910. Edam, 29 Januari 1910. Heden overleed, na eene kortstondige ongesteldheid van drie dagen, ons innig geliefd oudste Zoontje in den jeugdigen leeftijd van ruim 3 jaren. Oostzaan, 29 Jan. 1910. Heden overleed, na eene kortstondige ongesteldheid, or,ze geliefde Echtjjenoote, Moeder en BeRtmdmoeder, (Y //Ü/LJ GEERDE. VlHN.y /J s 4n dejt7)u(Iêrdom vamniim 65 jaren. 7 ufa fa, - Hit aller naam, V y//eJ. JJ#J. Jsz. TUIJN, TUddeiab,' 31 Jan. 1910. ///;>a/faff( Door deze betuigen wy onzen innigeii dank voor d&^vele blijken van deelneming, ondervonden nii^ïiet overlijden van onzen geliefden Vader, B'èhpwd-, Groot- eiyQver- grootvader, den Heer^LvVINK Cz yQ/ccnj'jM. oiys,irr" MiDDELie, Januari 1910. {f Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank aan Familie, Buren en Vrienden, voor de vele bewijzen rairtielangstelling, ondervonden bij het overlijden onzer ge liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, T. SLOOTEN^JVede. M^Slooten. V Uit aller naam, Starnmeer, 1 Febr. 1910. GeVi^agd weekloon tegen vrij. wonen en vast - *"■--ƒ/2% drma: 4^ 7 m de lier- en*Wïjnhafndel van L. J. H. JEPKBS"'te Purmerend. ""donder góede getuigen onnoodig zich'aan te melden. Wordt gevraagd i P.G., v. g. g. v., in diénst te treden één week voor Maart. Te vervobgen per brief bij M. NOOME, Wijde-WormerT rstond gevraagd goed Porp'"WoRMER. K. SPAANS, CoBeertgeboaw „Amldtia,! E. 8EÜEIWS - Purmerend. Drama in,5 bedrijven, van Jhr. A. W. "0. Van Riemsdijk, door den Schrijver aan Mevrouw JULIA VAN LIER-Cuijpers opgedragen. Aanvang 7ll2 uur. Plaatsbespreking op den dag der voorstelling van 12-4 uur,. h10 Cts. Loting 12 uur. De Notaris D. 0. VAN OS te Purmerend zal op Woensdag 2 Februari 1910, 's avonds 61/2 uur, te Wateeoaro, in het Koffiehuis van J. TROMP, publiek verkoopen; Vier perceelen vruchtbaar WEILAND te Wateroang, aan de Npnksloot, genaamd „Kluitenven", groot 2.22.40 JJ.A.,%Nonk- slootstnk", groot 1.67.80 H.A., „'t Deimpt", groot 67 Aren,twee Deinpt", groot Ei^wordt gevraagd, om met 1 'Maart />f eerder in dienst te treden, /si, - Jn. VIJZELAAR. Nek (Purmerend). Govpaagd, die goed kan melken, bij Wed.. J. OTT Cz.. Hobreedk gemeente Oosthuizanr-- 31 To koop voor afbraak(>^.. zeer geschikt om te verplaatsen, staande aan den Jisperweg, Beemster/ïe. bevragen bij den eigenaar P. VISSER, PüRMER-,.Gem. Monnikendam. Geboren Purmerend.,30 Jan. 1910. 7' Heden overleed, zacht en kalm, mijn /-,/ -Wed, T. PRINS-Bakker fa/e/i faj en Kinderen. 'SpÏjkebroor, 29 Jan. 1910. rachtige BuitenzSaJ^, op groot u Dorp in Noord-Hollapd/ (Vergunning) Toóneel- zaal en .-VergaderingzaaP-en Uitspanning. BrieVen franco onder motto^HGtel, aan het Bureau van dit Blad. Uit de hand te koop, met Boomgearré,''waarin sinds jaren het Barbiersvak "irtejfsueces is uitgeoefend, benevens een flipkfe Tabak- en Slgarenhandel. Bewijzen vaimin ruimliestaan voorhanden. Te koop/ gevraagd, groot ongeveer .GO 'roeden, bevolkte gedeelte, aan-"Tram gelegen, Straatweg tussclien^yPürmerend en Alkiftasy. Br.„i'f'. met prijsopgaaf aan Ju. SPELLING Jijz:,' Oudegracht 1—345, Enkhuizen. ^7' ;root 67 Aren, en- „de twee Deimpt", groot f.21.50 H/A. ///fa 7/1^ Ofa faljpr. Een perceel vruchtbaar WEU. II {n> uklaar, met een perceeltje Polderwater aan de Nieuweboersloot, genaamd „de dikke Roed", groot 1.94-.40 H<A. Een HÜIS, verdeeld in 3 "woningen, met VEESTALLING en WEILAND aldaar, tusschen de Dorpsweg en Kanaalweg, groot 22.36 A. Een plus met ERF aan den Dorpsweg, nabij de Kerk, aldaar, groot 4.80 A. De goederen behooren tot de nalaten schap van den heer D. DE WAAL Cz. Breeder bij biljetten en informatiön ten kantore van voornoemden Notaris. De Notarissen N. D0NCAN en D. G. VAN OS irmerend. zullen op Donderdag 10 FebruarT4910, 's avönds 7 uur.in'het lokaal „DE DOEBïT aan de Veemarkt aldaar, voor de Geméerite PuRMBftEND„publiek ver koopen: /fa ///fa/;j~, Drie poreathfr-Bïïiiwtflrrflin. ID aan de Heerhpgracht, en 2f/t 2jBV€«HPerco©i«i llouwti aan de Julianastfapt teRyRMEREND. Breeder bij biljetten. Inforröatién ten kantore van voornoemde Notarissen. J. VAN BEEK. Notaris in de Beemster. zal op Donderdag 17 Februari 1910^ dés avonds 7 uur, in het café „Bellevuï" van den Heer DROOG te Purmerend, publiek verkoopen Zes/r /J 1. Een zeer goedoaderhaudon WOONHUIS, ingericht, met Erf, geriefelijk Te aanvaarden :/No. 1 \u. de betaling der kooppenningen, uiterlyK\6 weken na ^de veilingNo.j 2 den 1 Mei ais. Bezichtiging' op den verkodpdag van 2-4 uur. A Behoorende tot de nalatenschap van den Heer N. VELZEBOER. Nadere informatiën ten kantore van den Notaris. In FEBB. 1910,/ voormiddags te 10 uur, a&n. de te Amstepdam, Mes 57, van de verstane panden,, beleend in Juni 1909, en euvele in de vorige verkooping opgehouden Panden,, beleend in Me) 1909, en wel: 4/,- r/c .//ü>Jt,?* den 8 -en 9 febi. -galstig'aiTer kelen, Meubelen'^enz.; «J/'Yf' den 10, 11, 14/, 15, 16 on 1-7 VERZEKERING is d.© beste in lxwaliteit lx± prijs d© billijlxst© ss 'X -- -- - - [- X X •s K Nr X x ■"v -•7 a tsjx A. :r< A K worden wel nagéirL^ak?tr-tnaaax,xiiet verbeterd. //v;-/>v/xv////^Gegarandeerd tot 2B0 voet dïèpfé'ï"-' v faO i/jé/;/ ï/yc/J Arti- i-vyy ■ebr:1 Liju- waden, Kleed ingstjikkon en dergelijken den 18, 21, 22^23, 24 en 25 Febr. Zil veren, 51 Gouden en "1, metj Juweel bezette voorwerpen. }///\//j 77///A De Veiling .gooohicAt k tuuUllff/'Voor- waarden en Volgorde tg zien in het Ver kooplokaal. De opgehouden Panden isjjn dagelijks van 12—3 ï^ur tn één der lokalen (jngang Nes 57) ter bezichtiging, om ondershands k contant verkocht-'te worden. %fj Voor Huishoudelyke Artikeleli, jMeuhe- len, Lynwaden enz., Zatprdag i)Eebr. en Maandag 7 Febr. ///f^J/-/''/ Voor Zilveren, Gomkm-^11 mol) J^wodi bezette voorwerpen, Maandag 14 Febr. én Dinsdag 15 Febr. fa Jle/ SS' '7- A '2 es;, fa fae •s De ondergeteekende verklaart zijne tevredenheid over de prompte, royale en vlugge uitkeering van de falifa/Z. Tfa'fa tt L *r\ 1 yt n T/ {PO/ en kan H.H. Landbouwers aanbevelen zich ook bij deze Maatschappij aan te sluiten# N. KRAMER, Laricftxmwer, Noorderweg, "Wijde-Wormer. Zé /P/fa/fa^ESMoruf^'/Ofa TjpVmiJDAG {ban 4eu FEBRUARI 1Ï1Ö7" Opening j^uujTpMcJes. Spreker: /K>. (y/fafa^S J fa van -Beverwijk. Onderwerp: J Majesteit, ///fa;y/van CouperuB. -De Secretaris. .Jp/ay/,', i, Te koop aangeboMon 1 een prachtig Cafe irtet Kolfbaan en Yer^tmiilng, twee BHJards en nette Inventaris. Koopsom billijk. Br. fr. lett. J, Bureau van dit Blad. ^onderhouden In het huis wt^dt seAhrt jaren gedreven een handelin^UiDENlERSYV&flEN, GROENTEN en BRANDSTOFFEN, hetwelk x^en goed burgerbestaan oplevert. fa Te bevragen bij C. MUIJS te Kwadijk. Vijntn, LiksjBfM ir Iflsirri- op Zateihdag 5 Fabruari fslo, des morgens Èa 10 uur, in hefc/^HEKRSN- logement" te Pu^iferend, va)rT fa 1. Het Graagbvwa«r'1dai* Dfjkan 1/faifalL en Wegen, 'fa 2. Een peneeelwf iland bij de/ Kwadijker1brug, .gem. Oost-' o huizen^groot I H.A. 45 Kmffafafaji- 30 e.*:, ter beweidinÉfypor 3 jaar. Het Btestuur van den Overwïerschen Poeder, J. KONIN G Wz., Voorzitter. J. J. 'T HOEN', Secretaris, j j op Zaterdag 12 Februari m*$ fa des morgen/ 10 ure, in hot'lotaal van den Heer L. VAN^ON, Purmerend. van Het firasi ïe Kaasmarkt te ilët Bestuu s der DUkes. Ranne NEK, - Bann njqêr: J. J. 'T HOEN Secretaris. efaJ D. BLOKKEkxVéèrzitter. opsDonderdag 17 Februari 1910, des morgens 9 ure precies, in de Hpréerg van J. SLÓOTEN te- Wijde-WorujbS, van: 1 Het tirasgewas der S|kei ei Wegeèi fafa 2. De naweide daajp^aa. /-- 3. Het Blueiridlfator (aai )i- gezeteoea). 4. Het BnltpBYlseht^ter, yhfT^dT jaar ea verktopiag yan het ia 1310 té trekkea kraag/ ~37 fafa dijkgraaf en Heemraden van het fafafa// Zjl— Waterschap de „Wijdk-Wormeb", ifrfa f S, KLOMP, Dijkgraaf. /fa 7S J. J. 'T HOEN, Secretaris. II Ondergeteebenden bevelen zich minzaapr1 aan tot!het aanleggen van Brot met houten welpijpen, zoowel vooi/gëwone wellen, ahsL die boven de SQ^oet, met alle daarbipsporkomende werkzaamheden en benoodigdhN^pn. Odk Ingeriaht het onderzoeken derNinrjemllende waterlagen, welke het meest ^Nmudend zijn. BrengasbranraarSkf I.— p. stuk. Voor netl^Xan soliecras^fwerking zal zorg gedragen worden. Aanbevelend, Hoogachtend,^ ^jjsRerw^SJËÉl JO //fa /u Uur eerlijke Stand ran Monnikendam. GEBOREN: Huibert, z. v. Cornells Sta van Uiter en van Sjjtje Zijp. Jacob, z. v.Jacob Keijzer en van Zwaantje Kroes. ONDERTOUWD: Pieter Sluïe, 34 j? en Jaapje Knip, 35 j. Burgert. Stand v. Broek tn Waterland. GEBOREN: Hendrikje, d. v. Roelof Scholten en van Hendrika Koster. GETROUWD: Volkert Koeman, 20 j. en //W Trijntje Slot, 18 j. - OVERLEDEN: Jan Gortworat, 42 jechtg. van Maike Bakker. Burgerlijke Stand van OOSTZAAlf. GEBOREN Johanna Elizabeth, d. v. Gerrit Jong en L A. J. Siebel. Dirk, z. v. Muua Boon en Geertje de Lango. Pieter, z. v. Jan -? Hopman en Marjjtje Blom. GETROUWD: Jan de Waal met Aaltje Schuitemaker. OVERLEDENHïlbrand, oud 3 jaar, z. v,. Cornelia Pauw en Trijntje Leguit. Neeltje Pluimgraaf, oud 52 jaar, echtgen. van Gerrit Woeldere. Purmerend, Dinsdag 1 Feb'. 1910. Aangevoerd 35 Btapels kleine Kaaa. 1 stapel Comm. kaas. stapel Middelb. kaas Kleine Kaas hoogste prijs 31 50 Middelbare kaas hoogste prijs Fabriekskaas hoogste prijs 32 50 700 K.G. Boter 1.60 k 1.70 p. K. G i gemiddeld 1 65 per K.G. 292 Runderen, waaronder 145 Vette, 138 Melk en Geldekoeien en 9 Stieren. 62 vette Kalveren 0.80 k f 1.p. K. G. 197 nuchtere id. 26 Paarden 647 Schapen 300 Lammeren 351 vette Varkens 40 magere id. 190 Biggen Ganzen Kalkoenen Zwanen 40 zak Appelen 20 zak Reren Kipeieren 11.— 28.— p. stuk. 26- 21 0.52 16— 28- 7— 12— 20— 15- 0.48 K.G. stuk. fl B 4 25 p. zak. p. zak. r. 100 Vette koeien, prijshoudend, h. matig, 0.54 0.70 per K.G. Gelde koeien, prijshoudend, h. matig, 120 it 170 per stuk. Melkkoeien, prijshoudend, h. matig, 140 A 230 per stuk. Vette Kalveren, prijshoudend h. vlug,/0 80 a 1— per K.G. Nuchtere Kalveren, prijshoudend, h. vlug. Vette Varkens, prijshoudend, h. matig. Magere Varkens en Biggen, prijsh., h. matig. Vette Schapen, prijshoudend, h. vlug, ƒ20 it 26 per stuk. Overhouders, prijshoudend, h. vlug, J 15 A 21 per Btuk. fa' lett. A K, p. a. R. NOOME, Jisperweg, 'fafa Beemster. ,EMET ZJJfJDLAND- hunne 25-jXfge'lielitvereenlglng te herdenken. Geboren ANNA PETRQNELLA MARIA, /T.fasy,/dochter van H. D. [MKEfl. Uya j en A> 1MKEN-De HÏLBRAND, C. PAUW; T. PAUW-L -Leguit. ATA Jb. SL00TEN, Entree bij lnteekeningEerste rang f f.— Tweede rang/f 0.75, bulten lnteekening: f 1.25 en f J,—De lijst ligt ter teekening tot Woensdag 9 Februari in 't gebouw „Amicitia'*. Extra-tram vöor bezoekers na afloop der voorstelling naar M.-Beemster. Yries. GERRIT, Zoon van G. YPMA en T. YPMA-Maurer. 4geliefde Echtgenoot en Vader FREDER1K PRINS, y ƒ-/ /f j ou<3erdom van ruim 46 jaar. - besten Regenwaterbak, /Tuin, Bleekveld en Schuurtje, in d^'Hoogstraat te Purmerend, 0 1722, groot A Are 60 cjentiaren. 3/z/m, /*/j<~^ 2. Een WOONHUIS oh lef, iirdeiSeikstfeeg aldaar, C No. 2282, groot 41 centiaren. DEN HA^C (vroeger Zutphen). Directie HENNY. KAPITAALf 4.000 000 00 RESERVEFONDS ruim - 1.374 000 00 Kijkdagen yan 11—2 uur./Q( Département gjjMEBEljjk' —f Handel in •f/fa

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1910 | | pagina 3