JAARSMA's J?$2/7/~dJ ~7z7> INENTING. Pink Pillen •- Alleen- KATER ZOON,- Purmeroncl BDfJnENLiJW>. zijn, nog nooit overtroffen T Want hiervan kan m^^arctr^verzekerd houden de Jhaas-gffffoêrde actie zal buiten de~krlBgen der onderwijzers reactie wekken, alles ten nadeele van de reeds zoo zwaar geteisterde openbare, school. Persoonlijk zou ik zulks ten diepste betreuren. West-Friso. Broek in Waterland. Tot voorzitter van de vereeniging „Burgernut" in door het Bestuur gekozen de heer Chr. Bakker Jz.,en tot vice-voorzitter de heer W. Spaans Rz. Upendam. Zaterdag kwam de tram welke om 2 uur, 20 m. van Purmerend vertrekt, dicht bij Upendam in botsing met een leeg biervat, dat waarschijnlijk van deD, een Uur te voren passeerenden tram was afgevallen en onopge merkt tusschen de rails was bljjven liggen. Kwadijk. Loop der bevolking over 1909 Middelie. Loop der bevolking over 1909 M. V. Monnikendam. Loop der bevolking over 1909: MonniQkendam- Tot leden van den- kerkeraad der Doopsgezinde gemeente alhier zijn benoemd de heeren A. N. Teengs en P. Gras Sr. (Prov. N.-H.) Monnickendam. Tot leden van het Bestuur van het zangeollege „de Harmonio" zijn gekozen do heeren C Martens, voorz \V. Seigers, vice-voorz, E. J. Hoogewind, secretaris, K. de Haas Czpenn. en mej G van Zalinge. (Prov. N-H) Qostzaan. t)oor de politie alhier werden verbaliseerd en door het kantongerecht van zitting 30 December j.l. veroordeeld P. Schaft, tot f3 boete of 2 dagen hechtenis, wegens overtreding der jachtwet. I. de Haas tot f 1. boete of 1 dag hectenis, wegens overtreding der ijkwet C. Muijs tot 2 X 2 guldon boeto of 2 X 2 dagen hechtenis, wegens overtreding ijkwet. J A, Taams tot f 2.—boete of 2 dagen hechtenis, wegens overtreding motor-en rijwiel reglement. Oostzaail. In het Noord-einde dezer gemeente is eene vereeniging opgericht van het Burgernut. Aanstaande Woensdag zal zij eene vergadering houden en zal als spreker optreden den hoer Westmjjze van Purmerend. Oostzaan. In deze gemeente heeft de politie proces-verbaal opgemaakt tegen de veehouder S. T-, wegens beleediging der politie, dienstdoende als volksteller. Warder. Loop der bevolking over 1909: Uitslag' tooneelwedstrijd. Prov. Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen Ontvoering. Moord. Volksteliers-ervaringeii. V olkstelling-varia. i In tijden van epidemie. Het gebruik der Pink Pillen. Edam. Loop der bevolking over 1909 M. V. Tot. Bevolking op 31 Dec. 19083231 3320 6551 M. Y. Totaal der geborenen 68 302 gevestigden 157 191 Te samen 225 293 Totaal der sterften 30 38 vertrokkenen 190 297 Te samen 220 295 Zoodat "de bevolking op 31 Dec. 1909 bestond uit3236 3818 6554 Na een gevecht van een groot kwartier, bleef de tram overwinnaar en kon zijn reis vervolgen. Het vat heeft het echter met den dood moeten bekoopen. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. M. Y. TA. Bevolking op 31 Dec. 1908: 294 245 494 M' V' Totaal der geborenen 4 5 n n gevestigden 31 34 Te samen 35 39 Totaal der sterften 5 4 vertrokkenen 35 42 Te samen 40 46 s Zoodat de bevolking op 31 Dec. 1909 bestond uit: 244 238 482 Levenloos aangegeven1. Tweelingen: 1. Huwelijken: 3, waarvan tusschen Jongmans en Jongedochters 3. t M. V. Tot. Bevolking op 31 Dec. 1908: 355 355 710 Totaal der geborenen 8 gevestigden 12 19 Te samen 20 24 Totaal .der sterften 8 vertrokkenen 16 23 Te samen 24 23 Zoodat de bevolking op 31 Dec. 1909 bestond nit: 351 356 707 Huwelijken6, waarvan tusschen Jongmans en Jongedochters 6. M. V. Tot. Bevolking op 31 Dec. 1908: 1227 1220 2447 M. V. Totaal der geborenen 31 29 b v gevestigden 84 107 Te samen 115 136 Totaal der sterften 15 8 vertrokkenen 98 118 Te samen 113 126 Zoodat de bevolking op 31 Dec. 1909 beBtond uit: 1229 1230 2459 Aantal levenloos aangegeven2. huwelijken22. M. V. Tot. Bevolking op 31 Dec. 1908: 269 272 541 M- V- Totaal der geborenen 6 2 gevestigden 18 16 Te samen 24 18 Totaal der sterften 4 3 vertrokkenen 22 19 Te samen 26 22 Zoodat de bevolking op 31 Dec. 1909 bestond uit •- 267 268 535 Huwelijken 5, waarvan tusschen Jongmans en Jongedochters 5. De Provinciale Bond van Dilettantentooneel- vereenigingen in Noord-Holland hield dezen winter een tooneelwedatrijd. In oen'Zondag te Zaandam gehouden bijeenkomst werd bekend gemaakt welke vereenigingen en personen een prijs hadden behaald, terwijl tevens de prijzen werden uitgereikt. De heer Jac. Schaap van Zaandam, bonds voorzitter, heette allen welkom, terwijl daarop de secrotaris der jury een beredeneerd overzicht gaf van het spel der 18 deelnemende vereeni gingen. Bij monde van den heer H Kroon te Beem- ster, met wien in de jury zitting hadden de heeren J. van Beek te Beemsteren D. H. Witte te Zaandam, werden daarop de volgende bekroningen medegedeeld. Yereenigingeprijzen maximum 42 pUnten le prijs, verg. zilv. med-, „Eensgezindheid", te Hoorn, met 31 r,/(p., tevens winner van de zilveren medaille voor het hoogst'aantal punten, uitgeloofd door H M. de Koningin. Eerste 2e prijs, zilv. med: „Advendo". te Zaandam, met 27 l!/j p., tevens winner van de bronzen medaille, uitgeloofd door H. M. de Koningin-Moeder. Tweede 2e prijs, „Vriendenkring",/ te IJmui- den, met 27 Vj P) tevens winner vandezilve ren medaillo, uifgeloofd door Z. K. H. Prins Hendrik. Derde 2de prijs, „Auroa", te Warder, 26Vz P- Eerste 3do prijs, bronz. mèd „Amicitia", to Zaandam, 25V2 P- Tweede 3de prijs, „Varia", te IJ muiden, met 23 1/2 P- Derde 3de prijs, „'t Madeliefje", te Opmeer, met p. Vierde 3de prijs, „Eensgezindheid", te Assen delft, met 22 p. Vijfde 3de prijs„Tracht", te Broek in Water land, met 21 p. Uitspraakprijzen maximum 6 punton Onwillekeurig uitte hij een kreet van verbazing hij dacht dat hij betooverd werd. Het mysterie van Parijs stond voor hem. Ze was niet opzichtig gekleed, in eene een voudige witte japon, doch ze was bedekt met iuweelen, die fonkelden en schitterenden in het licht, alsof ze een electrischen stralenkrans om zich heen had. Maar haar mooi gezicht zette dit alles nog in den schaduw. Ze sprak Eduard aan en de klank van hare stem klonk als welluidende muziek. «Ik ben blij, dat ge gekomen zijt, mijnheer; ik ben u mijn leven schuldig en kan u daarvoor nooit dankbaar genoeg zijn. Ik weet, dat ge een edel mensch zijt, en daarom liet ik u vaD avond roepen. Mijn leven wordt bedreigd en ik ben bang, koelbloedig vermoord te worden. Ik heb een heel vreemde geschiedenis te vertellen en wil u tot mijn vertrouwde maken. Waarschijnlijk waart ge verwonderd, toen ik u bij dat duel verzocht, Salabert te dooden. Maar indien ge mijne omstandigheden kendet, zoudt ge er anders over denken. Het spreekt toch vanzelf, dat men zich i verdedigen wil en moet, tegen iemand, die me naar het leven staat. En dat was met mij het geval. Er zijn drie personen, die me dreigen te dooden, geen broeders maar neven. Ik zal u ver tellen, hoe de zaak in elkaar zit. Mijn moeder was een Engelsehe; ze was een beroemd zangeres, en een buitengewoon mooie vrouw. Op een vad haar concerten in Milaan werd er iemand krankzinnig verliefd op haar. Hij was een schitterend edelman, van een nobel karakter, een van de rijksten nit Ëuropa, van geboorte een Corsikaan. Mijn moeder trouwde den heer Salabert en ik heet Emilie Salabert. Nu had mijn vader drie half-neven, en daar die gehoopt hadden, mijn vaders vermogen te erven, waren ze woedend, toen hij mijn moeder huwde. Dit gaf aanleiding tot onophoudelijke vijand schap; ge kent het karakter der Cursikanen; mijn vader werd gekweld, gedreigd en vervolgd, en ten slotte was hij gedwongen, zijn testament te maken; bij zijn dood zou zijn geld aan zijne nakomelingen vervallen, dus, als er een kind geboren werd, zou mijne moeder eene zekere som ontvangen: ingeval er geen kinderen, waren, ''zouden zijne drie neven erven. Het was een eenvoudig testament en heel rechtvaardigze hadden het gemaakt op aanraden van mijne moeder, die mijn vader innig lief had en gaarne in rust en vrede met hem leefde. Toch bleek het, dat in alle omstandigheden, die konden voorkomen, niet was voorzien, want een maand na de onderteekening van het testa ment werd mijn vader verraderlijk vermoord. Door wie, dat is nooit bewezen. De neven kwamen nu dadelijk hun erfdeel opeischen, maar er was iets, dat hun in de weg stond, daar twee maanden na mijn vaders dood ik geboren werd. Ik werd dus èrfgenaam en hieraan hadden mijn neven niet gedacht, toen ze mijn vader om het leven brachten. Mijn moeder was overtuigd, dat zij de daders van die misdaad waren, en ze vreesde ook voor mijn leven; zoodra ze in staat was, te reizen, vluohtte dan ook met mij. Achttien jaar lang trok mijwT arme moeder met mij heeREuropa le prijs, zilv. med„Auroa", te Warder met 5 punten. 2e prijs, zilv. med„Eensgezindheid" te Hoorn, niet 4 R; Personeele ptijzen le prijs, zilv. med: Mevr. DeRooy Van Ree, van Hoorn. 2e prijs, zilv. med Mej R Blees van Zaandam. le pnjs, zilv. med: de heer B. Kleijn, van Assendelfc. 2e prijs, zilv. mpd,: de heer A- P. v. d. Boo- gert, van Zaandam. Extra-prijs, een armband, toegekend drorde jury aan jongejuffrouw Neêl'je Botterrnan van Zaandam. Na afloop der_prijsuUdeeling volgde een ge zellig samenzijn, waarin „Amicitia", van Zaan dam een tooneelstukje opvoerde en leden van verschillende vereenigingen voordrachten hiel den. Tot slot volgde een bal. Zondagmiddag hield do prov. bend in Noord- Holland van Harmonie- en Fanfarecorpsen, uitsluitend bestaande nit dilettanten, in het café „De Pool" zijn 24e nlgemeene vergadering, die o a door den heer D. Koning werd bijge woond. Het jaarverslag door 't adviseerond lid, den heer W. G. Haije, voorgelezen, werd met luid applaus door de vergadoring begroet. In verband met do klachten door verschil lende afdeelingen over de marsch-wedstrijden ingediend stelde do voorzitter na eenige be spreking voor om voortaan geen vereenigingen deel te futen nemen aan roarsch wedstrijden, die zich niet vóór of op de algomeene ver gaderingen daartoe schriftelijk aanmeldden. Dit wordt aangenomen evenals het voorstel om bjj het concours een vast puntenstelsel aan te nemen. Purmerend stelt voor bij te houden eere wedstrijden tusschen oersto prijswinners te bepaleD, dAt die niet mogen uitkomen met hun concoursnummers van dien dag en noodigt het hoofdbestuur uit tof samenstelling eoner nationale commissie, bestaande uit de hoofd besturen der prov. bonden van harmonie- en fanfarecorpsen hier te lande, tot reglementaire regeling te houden nationalo concoursen. Het eerste punt werd aangenomen, voor het tweedo krijgt het hoofdbestuur machtiging tot nadoie uitweiking. Besloten werd verder een proef te nemen met hot aanwijzen der verplichte nummers door do juiy van het laatsto concours en in de algemeene bestuursvergadering de jury te benoemen. Op dezo vergadering den 30sten Januari te houden, zal tevens datum en plaats voor het concours 1910 worden vastgesteld. Zondagmorgen is in een hotel te Brussel gearresteerd de winkelier W. de Juit Rot terdam, die einde November 1909 uit het moederhuis van het Leger des Heils aan de Oost-Maashaven te Rotterdam do 17-jarige Lena Beck had ontvoerd, welk meisje daar door don voogdjjraad was geplaatst. Zjjn uitlevering zal worden aangevraagd, terwijl het meisje als minderjarige naar Rotter dam is teruggebracht. Te Beetgumermolen, nabij Leeuwarden, is Vrijdag de 30-jarige Anna Andringa vermoord gevonden. I)d dader is de 19 jarige bakkersknecht Rie- mer van der Mark, uit Monaldum, die zijn misdaad heeft bekend. Hij kwam hot meisje, flat bij haar moeder inwoont, naar gewoonte brood brengen, juist op een oogenblik dat deze laatste niet thuis was. Hij Leeft haar toen in het portaal van de woning aangegrepon en haar den hals afge sneden, Niemand heeft iets van deze afschu welijke misdaad bemerkt. De buren hadden wel gerucht gehoordj doch daehton, dat de jongelui aan het stoeien waren. Toen de moeder thuis kwam, vond ze haar dochter badend in door, telkens van woonplaats verwisselend, opdat de neven die niet zouden ontdekken1; ten slotte stierf ze door uitputting en overspanning. De bescherming der wet had ze niet kunnen inroepen, ant er was hoegenaamd niets bewezen en men kan iemand toch niet laten gevangen nemen op een enkel vermoeden. Voor ze stierf, bracht ze me op de hoogte van de gevaren, die me bedreigden en ze smeekte me, mijn indentiteit geheim te houden. De moordenaars hadden me nooit gezien en ze voelde, dat ik veiliger zou zijn 11a haar dood, dan toen we nog te zamen woonden. Zij geloofde stellig, dat de drie moordenaars mij niet konden ontdekken, als ik maar uiterst voorzichtig was. Mijne moeder stierf in Parijs; onmiddellijk daarop ging ik naar Engeland, waar ik een jaar lang volkomen veilig was en in de wereld verscheen onder een aangenomen naam. Eens op efen dag werd er echter een heer aan me voorgesteld, die het rne lastig maakte met zijne- attenties. Hij zeide, een Fransch graaf te zijn. Van het eerste oogenblik af had jk een afkeer van hem en toen hij me te veel het 'hof maakte, ging ik naar Parijs terug, om hem te ontsnappen. Ik was nog geen maand hier, toen ik mijn vervolger op straat ontmoette, en nu nam ik de leefwijze aan, waardoor ik den bijnaam van het mysterie van Pavijs kreeg. Wordt vervolgd. het bloed vóór de kamerdeur liggen. De bakkersknecht was na zijn misdaad kalm aan het werk gegaan, on werd door do politie gearresteerd. Men meldt uit Staveniese: De staaltjes van onkunde op terreinen, die men privaat terrein mag heoten, door do volks tellers opgedaan, mogen in de centra der „be schaving" nog frappanter zijn dan elders, wezenlijk, hier hoorde ik ook dingen, die ons een gat in de lucht doen slaan. Een volksteller komt binnen, introduceert zich, en vraagt aan de vrouw des huizes o m, haar geboortedag; antwoord: 32 April. Geboor tejaar P Onbekend. Geboren te P Onbekend. Van man en kinders? O, als ik dat allemaal moeBt weten, moest ik me een verstand hebben zóó (demonstreert met de handen een reuzenhoofd). Een ander perceel opgezocht. Ook daar man afwezig. Vrouw, met een ontsteld gelaat: Is het waar, meneer, dat we allen geteld moeten wor den voor den sterken drank?" We lusten alle maal graag op zen tijd een glaasje, de kinders ook, en... Meneer stelt haar gerust ZijGe lukkig, dan kunnen we er eentje blij ven nemen 1 Andere volksteller krijgt bij zijne vraag, naar de telkaarten ergens tot bescheid, dat die ver vloekte schoolwet overal in zit. De menschen zochten de reden der volkstelling in de hier zeer onpopulaire leerplichtwet. Een ander vroeg: maar meneer, waarom motten mijn vrouw en de meisjes ook geteld worden Die moeten toch geen soldaat wordenDeze goed onderlegde staatsburger zocht onzakelijk verband tpsschen volkstelling gn militie I Een witte raaf was "het, als dagkaarten vrij goed waren ingevuld. Het gros der to tellen gezinshoofden liet het aan de tellers over, wat zeker voor deze nog maar het verkiezelijket was. Als pendant van de avonturen van een Am- sterdamech teller, schrijft een Haarlemsch volks- teller aan de O. H. Ct. Ik kom bij een juffrouw de kaarten terughalen in de,... enfin de straat doet er niet toe. „Ja, mijnheer, ze benne nog niet klaarik kan niet schrijven, mijn man ia in Rotterdam en de jongens willen niet. Mijn man laad daar booten ziet uwe en komt pas over 8 dagen thuis." Erg veel zin om in te vullen heb ik niet man en vrouw en zes kinderen, dat is 8 kaarten. Maar in Godsnaam dan maar. Eerst de juffrouw zelf, naam enz. Hoe oud zö was wist ze niet goed. Maar toen we aan de kinderen waren, was 't heelemaal mis. Geen enkele geboortedatum bekend, geen trouwboekje geon geboortebrieijo. Zoek het maar uit 1 Bij een ander had ik aangewezen hoe do kaarten moesten worden ingevuld, en die voor don man ingevuld, omdat hij er geen raad meo wist. De vier andere zou hij zelf doen, zooals ik had uitgelegd, n.l. voör vier vrouwen. Den volgenden morgen waren de vier kaarten inge vuld, maar alle precies als die van vader, letterlijk gecopieerd Bij nummer drie die dertien sfuks bad in te vullen, ontmoette ik een bedenkelijk gezicht, toen ik ze kwam halen. „Nog niet klaar meneer, ziet u, hoe moet dat eigenlijk." De uitlegging volgt en wordt aandachtig gevolgd, maar naar de gelaatsuitdrukking to oordeelen zonder veel succes. Een bedenkelijk hoofdkrabben en dan eenigszins aarzelend: „Als u een dubbeltje wil verdienen on ze voor mij zoudt willen invullen Bij een vierde kom ik de kaarten halen en vind bij vraag 9 gehuwd, ongehuwd, enz. ingevuld kwaad weggeloopen I Weer een ander vult alles, wat hij van zichzelf kwijt wil wezen, in op de plaais voor 't antwoord op vraag 1 en laat de heelo rest van de kaart blanc! Wat wol typisch is, was de veelmalen gehoorde vraag: kan,ik hier werk*op krijgen, meneer? of: kan er soep op gehaald worden? of: is 't voor de belasting; dat kunnen we niet missen- Do welwillendheid over het algemeen laat niets te wenschen ovor. Een heel oud moedertje, alleen in een klein hokje, kan niet lezen of schrijven, waarom ik 't voor haar doe. Bij 't weggaan zegt zo: „Vriendelijk bedankt meneer en ik zou er wel graag wat voor geven, maar *'t kan niet lijden I- Hij die in tijden van epidemie gébruik maakt van do (Pink Pillen, is alsof hij ingeënt ware. Do Pink Pillen vermeerderen in aanzienlijke hoeveelheid het aantal der njödebloedbolletjes, geven aanMiet bloed de yprweerkrachton die aan dagelijks herhaalde 2,Aanvallen van het kwaad doen weerstand bréden. Een gunstig^yerrein^fs noodig voor de ont wikkeling van oe schadelijke eigenschappen der mikroben. Wakijf zulk een gunstig terreinP Een organisme vergwakt door eene ziekte. Somwijlen zijn ^bi^mstigo weersomstandig heden voldoende Qjtu den'menech neer te drukken en de besmettiróskracht^er mikroben te ver- grooten. Prij3 f 1JI5 de doos, f9. per &,doozep. Verkrijgbaar bij Snabilé, hooljdepöthoudor voor Nederland, 7. Groote Markt têüRotterdam, vo„or Eürmerend en Omstreken bij: G. van Beek /firma F. P. Middolhoff Az.) Peperstraat en D. de Wolf en verder bij versohillende apothekers en goede drogisten.

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1910 | | pagina 2