N? 768. GOEDKOOPE 1909. Zondag, 3 October. Handel in nieuwe en gebruikte Rijtuigen, DE ERFGENAAM. Noord-Hollandsch Nieuws- en Advertentie-blad. Achtste Jaargang. Uitgave van J. Agenten in liet Buitenland: j Verschijnt DINSDAG dn ZATERDAG. Het auteursreoht van den Inhpud van dit blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881, Stbi. Ho. 124. Brieven en stukken gelieve men te adreeseieren aan da 6OEDKO0PE PURMEREÉDER COURANT, uitga v* van J. D. SCHUITEMAKER, Bureau Weerwal 03 t© mirmerend. Talaphoonnumm«r I K° 30. Budapest V. Rudolfskai 7. j Berlin. 1 Paris 81Ws Faubourg IContmartre. j Keulen a/R. HEINRICH GRüNMANDEL Co. I G. L. DAUBE A Co. JOHN F. JONES Cie. HAASENSTEIN VOGLER. AdvertontiënDienstaanbiedingen en Liefdegiften k 25 Ct per 5 regels, k contant elke regel meer 5 Ct, «onder korting voor Boekh. of Postdirectle alsHandkarren, Melkkanen, Melkwagens, Driewielde Harren met en zonder lerkakken, Boerenwagens (laag model) met ijzeren rongen, Bakwagens, zoowel ^vcor hitten als voor paarden, Tilbury's in verschillende modellen en Jachtwagens met heele en halve portierem R Oostzaan. Woensdagavond j.l. hield de Christen.Geheelonthoudersvereeniging „Timo- thens", van Zaandam een lichtbeelden-avond in de zaal van mej. de wed. W. Lost. Prachtige tafereelen, betrekking hebbende op de geheel onthouding werden op het doek gebraoht. Het publiek was flink opgekomen en luisterde aandachtig naar den spreker, die alles toelichtte. Bij velen is deze lichtbeeldenavond erg in den smaak gevallen en zij roepen dan ook boven genoemde vereeniging een tot weerziens toe. Oostzaan. De vereeniging -Nut en Genoegen" a. d. Overtoom alhier, hield Woens dagavond in de zaal van den heer Jn. Busch haar oerate lezing in dit seizoen. Verschillende sprekers voerden het wooJd. Het eerst trad op den heer Kuiper met het onderwerp „Een Zondagmorgen" van Van Altema, „De boter ham en de goudzoeker" van dé School meester. Daarna de heer v. d. Kolff met „Arme visschers" van de Genestet, „Een Metsieje" en -Een flinke jongen" van Reens. Vervolgens gaf de heer Kingm'a „Het sterfbed in dé hut" van Van Lennep en don heer Hofman met „Mottige Janus" van Weromens Buning. Nadat de heeren Broers on Abrink nog een stukje ten beste gaven, werd deze lezing, die flink bezocht was, te ongeveer 10*/2 uur gesloten. Oostzaan. Woensdagavond werd door het Burgernut eene vergadering gehouden in het café van den heer Jan Rol. Besloten werd de volgende maand weder een leesavond te houden, waarin als spreker zal optreden-den heer- Weetmijze uit Purmerénd. Na nog eenigo zaken besproken te hebben, werd de vergadering gesloten. Oostzaan. Wederom zal onze gemeente verrijkt worden met een groote zaak in Rij wielen, Kachels, Fornuizen en huishoudelijke artikelen. Den heor K. Bosman uit Zaandam, heeft hier een groot winkelhuis gekoohtenzal dit uitbreiden en exploiteerent' Het fietsrijdend publiek wordt ook de herstel plaats voor rij wielen ten zeerste aanbe volen.(Zie achterst, ad verten tie.) Purmerland. Ds. Le Roy, predikant by de Ned. Herv. Kerk alhier, heelt toezegging van beroep ontvangen naar Buiksloot, BDrmBNLOD. Broek in Wfttérland. De indenting van de lotelingen der lichting 1909, is als volgt J. de Reus, 7e Regiment Infanterie, Haarden. C. Pels bij het 2e Regiment Veld-Artillerie te Leiden. Broek in Waterland Onze dorpsge- noote mej. N. C. Bakker heeft met gunstig gevolg hot le natuurkundig examen afgelegd aan de Universiteit te Amsterdam. Edam. Ter gelegenheid van de kermis werd Donderdag onder groote belangstelling Edam. De kermis is thans in vollen gang. Allerwege klinkt de muziek van de draaiorgels oqs tegen, vooral des avonds, wanneer alle inrichtingen tot vermaak geopend zijn. Dank zij het prachtige weer, dat velen een bezoek pan de stad doet brengen, zullen allen wel een goede kermis maken. De kinematograaf trekt Middelie. Door het bestuur van het nutldepartement is, op voorstel van gecommit teerden van het ziekenfonds, besloten, de leden van dit fonds in den a.s. winter weer gedurende drie maanden vrij to stellen van het betalen |der contributie. Middelie. Door het Hoofdbestuur van Monaiokeildam. De lotelingen der lichting 1909, behoorende tot de 8e ploeg, zijn ingedeeld als volgt: K. Hottentot en Jb. Staats, 7e regiment Infanterie te Naarden, L. F. Pelder, idem te Amsterdam. Monniokeudam. Het voorbereidend militair onderricht zal voor deze gemeente worden gehouden Woensdag- en Vrijdagavond van G1/^S1/^ uur in de gemeenteschool te Edam. Aanvang Woensdagavond a.s. Oostzaan. Maandag j.l. had voor .deze gemeente de indeeling der Militie plaats. Inge deeld werden W. de Vries Jzn. bjj het 7e Regiment Infanterie te Amsterdam. Jb. de Graaf bjj het 2e Regiment Veld-Artillerie te Amenfoort en P. Taams Kz. bij het le Regi ment huzaren te Ede, doch later bjj dp Infanterie te Naarden. FDUI1LETOJT. Eén dorpsroman. PURMERÊNDER COURANT j t Abonnementsprijs 60 Cent per drie maanden, franoo per post 0.75. Ad verten tiën in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 'a middags 2 ure. Ingezonden stukken liefst vroeger. AdvertentiSn van 1—-5 regels 62tyj Cts-, elke regel daarboven 12t/a Ct. Van 8 plaatsingen, in een» opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bowijsnum mer gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. m •a vetdta oadsr volii gttanUi giltvitd doet Beemster. Woensdagavond jl. werd in „Het Heerenhuis" een vergadering gehouden van de Noord-HolJ. Vereeniging „Het Witte Kruis", afd. Beemster. De Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Is aan de ordevoorlezing der notulen, nazien der rekening,, voorlezing van het jaarverslag omtrent de verrichtingen in 19 <9, benoeming van drie leden voor het nazien der rekening 1909. waarvoor benoemd werden de heeren P. Zeeman, C. Jongens en H. van Wijn gaarden- Tot afgevaardigde voor de a.n. algemeen© vergadering werd gekozen do heer P. A. Vis en tot plaatsvervangor de heer P. Hoogstraten, laatstgenoemde is tevens gekozen tot bestuurslid. Daarna bespreking van de agenda voor de a.a. algemeene vergadering, Door Dr. Lubsen werd do wénsohelijkheid besproken van het aanstellen van een schoolarts ia dezo gemeente. Na eene duidelijke, een voudige uitlegging over do hijgiène van het schoolkind, werd door Z.Ed. de wensoheijjkheid bepleit om,'evenals in zoovele andere gemeenten, con schoolarts te benoemen. Over dit ondcrwep was nogal verschil van gevoelens. De hoofden van scholan, die allen aanwezig waron, konden het met den heer Lubsen over verschillendo punten niet eens worden. Tenslotte werd, op voorstel van don heer Driebergen, besloten, nog geen beslissing daaromtrent te nemen en de zaak aan te houden tot een volgende vergadering. Bij de rondvraag spreekt de heer Vis in goedgekozen woorden met waardeering tot de afgetreden en niet-herkiesbare voorzitter, de heer Jb. Edel Jz., waarin Z.Ed. de groote verdiensten schetst, tjjdens de tien jaar dat de heer Edel in het bestuur zitting heeft gehad, waarvan hij de laatste jaren als voor zitter zich met groote toewijding in de zaken van „Het Witto Khiis" heeft Onder dankzegging voor de tot hem gesproken woorden, sluit de Voorzitter deze laatste ver gadering, die onder zijn leiding plaats had. jury, die voorwaar geen gemakkelijke taak had, kondo ten slotte den len prijs toe aan den heer M. Haringbuizen van Amsteldjjk, den 2en aan den heer P. Schilder van Burger- brug, den Ben aan den heer Murfbain van Voorschoten, den 4en aan den heor IJ. W. Brouwer van Scholliogwoudo. Eervolle ver meldingen werden toegekend, aan de heeren P. Fokke, Beemster, J. Koning, Edam en Murfbain voor het tweespan. De prijs voor 't schoonst geheel werd toegokend aan don heer Brouwer. Aan de ringrijderij namen 's middags S3 paren deel. De prijzen werden respectievelijk gewon nen doer den heer Westrate, Warder en mej. J. Bier, Oosthuizen; G. Moojj en mej. Gr. Moojj, EdamJ. Hofman en mej. A. Dugardiin, Broek in W. en H. de Wit en mej. M. de Wit, Monnikendam. De prijzen voor de eigenaardigste costanms werden toegekend aan de meisjes A. Jongens en A. v. d. Laag als herderen herderin en aan mej. ScLiltmeijer en den heer Th, Kout, voor hun Zeeuwsch kostuum. De prijzen werden des „avonds met een toe passelijk woord door den heer H. J. Calkoen, burgemeester, uitgereikt. zeer veel publiek. Wat wo daar dan ook te aanschouwen krijgen is hoven "verwachting. Ook bet theatre van Watrin maakt gQede zakfen. Het paardespel speelt ook eiken avond. In de 8chouwbnrg ging Dinsdagavond De OrgeIdraai8ter, Woensdagavond De Kaartlegster belde keeren voor een goed opgekomen publiek. Voor een stampvolle zaal werd in het Heeren- !%ement Donderdagavond door het gezelschap Janmart opgevoerd „Het Lustige Weeuwtje' Het gezelschap had zeer veel succes en te ver wachten is Mt, dat als Zaterdagavond< „De Dollarprinsea" gaat, de zaal wel weer uitver kocht zal zijn. op*wzoek door hot dept de weleerw. heer D. Boerma van Noordbroek weer afgevaardigd, om in het komende winter seizoen hier een spreekbeurt te vervallen. De lotelingen L. F. Pelder en Jb. Staats, jcjjn in afwachting van hnnne herkeuring voor Ged. Staten, met onbepaald verlof naar huis gezonden. (16) Twee van hen had hij, oin zoo te spreken, in zijn zak. In zijne dikke portefeuille, die voor hem op de tafel lag, zaten welbewaard eenige papiertjes, waar Kottek en Paluttiy hun hand- teekeping hadden gezet. Alleen Michalski had hij nog niet tusschen de vingers. Het ging dezen ook wel niet bijzonder goed maar hij was een nuchter en vlijtig man, die van s'morgens tot 's avonds hard werkte. Konopazky noodigde tot drinken en bestelde een rondje bier. Pokroppa verscheen, zéér dienstvaardig en hij trok een bedenkelijk gezicht, toen hij de drie slachtoffers daar zoo nadenkend zag zitten. Toen hij de deur weer achter zich had geeioten begon Konopazky opnieuw: «Ziet gij; mijne keeren, ik zou met ieder van u afzonderlijk hebben kunnen onderhandelen. Maar waarom? Ik ben een eerlijk man en ik speel altijd met open kaart. Ik zeg het u ronduit Mijnheer Pelka wil grond koopen. Was ik ge noodzaakt u dat te zeggen? Immers neen? Heb ik geen gelijk? Maar mijnheer Pelka is een rijk man, hij is een royaal man, het komt hem niet op een paar honderd daalders meer of min der aan. Konopazky, heeft hij tegen mij gezegd. Konopazky, wij willen dem^aeehen niet knijpen, De morgen land ip^ffler niet V»eer waard dan honderd mark, ik wil honderd en tien geven- Is dat niet waér, mijnheer Pelka?* Pelka bromde tusschen zijn tanden: «wat ik gezegd heb is waar." Hij sloeg met de vlakke hand op de tafel en zeiaa: «ik leg er nog vijf mark bij voor den morgen. Mijnheer Konopazky sloeg de handen saam. «Maar, mijnheer Pelka, ik bid u, gooi het geld niet zoo weg! Ziet gij mijne heeren, dat is een royaal man. Zulk een bod komt niet meer.* De drie keuterboeren keken elkander aan. Kottek en Palulta schenen lust te hebben, om in de hand, welke Konopazky hen toehiald, toe te slaan. In Michalski was het alle boeren in geschapen wantrouwen nog niet overwonnen. Hij keek strak voor zich uit en zeide met mét drooge stem: «Mijnheer Pelka wil er tocji aan verdienen, anders zou hij n|et willen koppen. Hij weet missohien iets, dat wij niet weten. En als wij verkocht hebben, dan hooren wij, dat wij nog meer hadden kunnen krijgen.» «Ik zou wel eens willen weten, van wien! Geloof mij toch, mijne heeren, mijn vriend Pelka wil zich hier wat land koopen en een hoeve bouwen.» «Wilt gij niet verkoopen, dan is er wel een ander te vinden.* Michalsky lachte slim. «Ander land ligt vdor mijnheer Pelka niet zoo goed gelegen... zoo dicht bij het bosch.» «Dat kan me niet schelen.* «Nee, nee, ipijnheer Pelka, wij zijn ook niet dom. Als je dat niet zocht, behoefde je niet uit Rudzen weg te gaan.* «Daarom, omdat het gunstig voor mij gelegen is, bied ik je immers meer dan pen ander.* In de groote gelagkamer liep Pokroppa onge duldig op en neer. Hij had wat gaarne gehoord, wat die vijf hadden te bespreken, maar dan zou hij ook meegepraat hebben en dat mocht hij als kastelein met doen. Hij wist waarover het liep en hij zelde bij zich zei ven, dat Pelka heel slim te werk ging. JEerst kocht hij de aan Grinda grenzende kleuterboeren uit en dan ging hij naar Augusta vrijen.... Maar als hij nu eens in 't gejieel niet ging vrijen maar alleen wilde koopen. Nu kwam Pelka uit de heerenkamer. «Die kerels f zijn zoo taai ais zooileder, vooral die Michalsky.» Pokroppa had aanstonds een heel onverschillig fezicht gezet. «De mensehen willen zeker in et geheel niet verkoopen.» «Och wat, als hun zulkeen prijs wordt geboden.» «Dan verwonderen zich de menschen en worden wantrouwig. En zeg nu eens, mijnheer Pelka, waarom wilt u dat land hebben?» «Ik wil hier komen wonen en eeit hoeve bouwen." «Maar, met uw verlof, daartoe zijn vijftig morgen land toch een beetje weinig.» «Misschien koop ik nog meer.» «Dat moet dan toch er tegen aan liggen, niet waar? En aan den eenen kant ligt Sparka, die koopt zelf nog by en aan den anderen kant ligt Grinda, die wil ook niet verkoopen, voor zoo ver ik weet.» «Mijnheer Pokroppa, je bent een gewikste koopman. Maar ik ben ook niet van gisteren. Ik weet heel precies, hoe of Grinda er bij staat. Die grijpt met beide handen toe, dat zeg ik je." «U vergist u, ik weet het beter.» Pelka begon hardop te lachen. «Dan is er nog een anaer middel. Er is immets eene erf dochter in huis.* Hij ging weder naar de heerenkamer. Na een korte poos stak Konopazky het hoofd buiten de deur en riep«Breng ons schrijfgereedschap en een paar veiien wit papier. Gij kunt ook tegelijk een paar flessohen rooden wijn mee brengen.* Niet lang daarna kwam Willem binnen. Po-" kroppa kwam naar hem toe en fluisterde hem in: «Weet je, wie daar binnen zitten? Pelka en Konopazky met Kottek, Palutta en Michalsky, Zij sluiten op het oogenblik juist den koop af> «Laat ze toch doen, wat ze willen.» «Neen Willem, zeg dat niet! De zaak gaat je nqder aan, dan je denkt. Nu kom jelui aan de beurt. Hij wil eerst beproeven te koopen, dan behoeft hij niet te komen vrijen.» Nu keek Willem verbaasd op. «Hoe weet je dat?» J «Pelka heeft het mij in zyn stommigheid zelf verraden. Maar nu wil ik je wat zeggen, Willem Kom, drink nu gauw een glas bier, en maak dan, dat je wegkomt. Pelka behoeft je hier niet te zien. En jij weet, wat je te doen hebt.» 1 Dat weet ik juist.» «Verkoopen, vriendlief, verkoopen! Hij gaat op het spek af en je vangt hem. Ook als er dan verder mets overblijft dan honderd daalders voor elk van jelui en voor de oude lui een behoorlijk jaargeld.» «Je hebt gelijk, Eduard! Dat zullen we doen.» s.

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1909 | | pagina 1