W 740. GOEDKOOPE 1909. Zondag, 1 Augustus. Noord-Hollandsch Nieuws- en Advertentie-blad Uitgave van JT- Achtste Jaargang. Handelin nieuwe en qebruikte Rirtuiiieik--»**^ t«"p feil onberaden Eed en zijn gevolgen. a - Verschijnt DIN8DAG on ZATERDAG. HEINRICH GRüNMANDEL Co. JOHN F. JONES Cie. HAASENSTEIN VOGLER. AdvortentiënDienstaanbiedingen en Liefdegiften k 25 Ct. per 5 regels, k content, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekh. of Postdirectie BINHMLANP. Broek in Waterland Maandag j.l. htwl ton raadhirizo alhier de publieke aanbe steding plAats van oenigo herstellingswerken aan de openb. lag. tehool in Wijk I. l)e volgende im-elii jjvers namen daaraan deel :>C. Tin kelen- lieig voor f 1000; B. Hoon voor f lfio3; Jb. Haringbuizen voor f 1675; K. Bakker voor f 16!)1 on J. do Öudo voor f 1710. Het werk is niet gegund. Broek in Waterland. Mej. 1). Hofman, Broek in Waterland. De heer S. B. kwam met zijn fiets zoo hevig te vallen, dat hij aan het hoofd ernstige verwondingen be kwam en zich onder heelkundige behandeling moest stollen. Edam. De storm van Woensdagmiddag heeft hiwr en daar nog al huisgehouden- In verscheidene boomgaarden zijn vriichtboomcn omgewaaid, andere liggen Icznaid mot nfge- waaido vruchten. Gok op zee heeft het aardig gespookt. De botter V D 406, die lor hoogte van Marken zeilde, sloeg vol water en moest in de liavon van Markon vluchten. Van andore botters werden de zeilen stukgeslagen. Ook veiloren ccnigo de netten. Edam- Ilij Kon. besluit is tot heemraad van don Zuidpt ldor benoemd dc heer A. Plas, alhier. llpendarn. Po Zangvereeniging alhier heeft deze wrek haar jaatlijkseh uitstapje ge mankt. Ditmaal was het dool der reis: het schoone Baarn. Behoudens een paar flinke tegen buien in den namiddag, hield het weer zielt tellier nog al goed. Monnickendam. Pp. T. Ferwerda, predikant bij do üereformoorde gemeente alhier heeft bedankt voor hetberoep naar den Helder. Monnickendam. Hot fanfarecorps „ülympia" alhier, heeft zich doen inschrijven voor het groot nationaal eoncours, dat in het laatst van Augustus te Heldor zal worden ge houden. Het corps zal mededingen in de le afdceling. Oosthuizen. Op het terrein van den hoer D. Haan, is tnen druk bozig aan de toebe reidselen voor het Turn feest op morgen Zondag Oösthuizen. Uitslag van de veiling van Oostzaan. Donderdagmorgen deden do lcerlingon met hunne onderwijzers der openbare lagere school in het Noordeinde, hun jaarlijksch uitstapje. Dozen keer gingen de kindoren naar Haarlem, naar de bekonde speeltuin „Kraantje Lek". Hot weder liet zich dien morgen ongunstig aanzien, doch mon ging mot goeden moed op rois, met het muziekgezelschap {.Excelsior" voorop ging het spelende door onzt gemeente, tot de Overtoom, waar de stoomboot hen opnam en naar do plaats hunner bestemming bracht. OostZaan. Voor de, betrokking van nachtwacht, alhier, zjjn opgeroepen om proaven van bekwaamheid af te leggen G. Hottentot, B. Engel en Jb. dc Boer Hz. Oostzaan. Nog slechts eonigo dagen en de,, ingezetenen dezer gemeente vieren weer, zooèls alle jaren, de kermis. Dit jaar beloofd hjj weder druk te worden: Een groote Kine matograaf van de heeren Rechter en De Jong komt ons bezoeken. Luchtschommel, draaimolen, suiker- en galanteriekramen zullen ons zeker niet vergeten; ook do grootsteséhouwburgtent van de firma Bakker zal ons, gelijk andere jaren, komen bezoeken; zo heeft een nieuw program medegebracht. De standplaats is op het erf der weduwe Jonker. Zie advertentie. OOStzaatl. Donderdagavond werd alhier in- bcbrtrfé^Concordia^'door den waarnemende Notaris van Purmerond, den heer J. E. Heenk, ten lasto van do heerou J. Broek on A. Schaft, twee woonhuizen to koop gopresénteord. Kooper word voor het huis van J. Broek, den heer Bosman te Zaandam, voor f2570— en voor het huis van A. Schaft, de Gebr. S. en J. Jonker, alhier, voor f 1580. Landbouwboekhouding. Gymnastiek. j Een dronken rat. Ongelukken. FEUIMiETO N. PURMERENDER COURANT Akonnemontsprijs 60 Cent per drie maanden, franco per post 0.75. Ailverteiitiën in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 'a middays 2 ure. ingezonden stukken liefst vroeger. Advertentiën van 15 regels 621/» Cta., elke regel daarboven I2Va Ct. Yan 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Rowjjsnum. mer gratie. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Het auteursrecht van den Inhoud van dit blad wordt verzekerd, overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881, Stbl. Ho. 124. Brieven en stukken gelieve men te adresseeren aan de goedkoope purmerender courant, uitgave van j. d. schuitemaker, Bureau Weerwal 33 os te Purmerend. Teiepiioonnuntmer i n° so. A^COtCn in hot BuitonldodBudapest V. Rudolfskai 7. Berlin. Par s Slbis Faubourg Kontmartre. J Keulen a/R. G. L. DAUBE Co. IE I I 'li - n-i als: Handkarren, Melkkarren, - ..Melkwagens, - ------ 4 U Boerenwagens (laag model) met ijzeren rongen, Bakwagens, zoowel voor hitten als voor paard^-Tilbnry's' invèWtSölMfTHotoöen-en Jachtwagens met heelden halve portieren. N, en vfordan ander volle gatqktii geleverd door onderwijzeres aan do openb. lag. Ffhool in Wijk it (Zuiderwoude) is benoemd als ondor- wjjzcres te Landsmeer. Met den Inatsten tram kwamen do zangets (slers) vrooljjk en opgewekt thuis, hoogst voldaan over alleH, in 'tbijzonder het vele natuurschoon, wat zij daar gezien hadden. Deze gemeente zal dns haar taleotvollen en beminden herder bohouden. 1 Augs. Het belooft oanc schitterende feestvioring te worden. Om 12I/-J uur ringrijdcrij met paard en kar om keurige prijzen, aangifte tot half twaalf, daarna loting bij don heer Igesz,. Om twee uur optocht naar het feestterrein^ waar door 200 turnsters eeno pippagamlauit- voering zal worden gegeven. 's Avonds H'/a uur uitvoering mot-tamoauxi en het dans-onscmblo „Sotmnor Freude" door de dames gymnastiekvercen. van Purinorcnd, daarna vuurwerk en bal in do kolfbaan van den beor Ig. sz, terwjjl ook in do andere cafë's muziek voor den dans zal zijn. Moge hetwêer ccnigzins meewerken, dafi zal het een bijzonder aangename dag wezen. 2 perceelen weiland, toeb. hoorende aan wjjlen •1. llatk to Warder, gehouden op Vrijdag 30 deze.r door Nots. Vogel alhier, in het lokaal Igesz. Kooper van 2 8730 Ilekt. woiland in den polder „de Zeevang" do heer A. Middelbeek te Warder voor f 7481.— buiten de kosten. 's Avonds 7 uur kwamen ze allen huiswaarts, in de hoop, het volgend jaar weder van zoo'n ïeisje te mogen profiteered Voor rekening van de Vereeniging tot ont wikkeling vau den Landbouw in Hollands Noorderkwartier, zijn twee boekjes gedrukt, welke de geheel uitgewerkte boekhouding van een landbouwbedrijf bevatten, Volgens twee verschillende systemen ingericht- De voreeniging stelt zich daarmede ten doel iederen boer in staat te stellen het boekhouden in zijn bedrijf in toepassing' te brengen, en hoeft ze daarom- bij de firma Trapman Co. te Schagen voor zeer lagen prijs algemeen vetkrijgbaar gosteld. Zondag 1 Aug. a.s. zal door het Gewest Noord-Holland van het Nod. Gymn. Verbond op h-1 schoolplein to Zaandijk een Turndag voor vrouwen gehouden worden. HbofdleidsterMej. A. C. P. Bolland. Aan vang 'b morgens om 10 uur. Programmalo. Opmarsch en Stokoefeningen (voor de Gew. Uitvoering in den Helder.) 2o. Klassikaal Brug. 3o. Springoefeningen. 4o. Korfbal. Verder word besloten te houden eon vuurwerk waarvoor als gewoonlijk met eerf intoekonlijit zed worden rondgegaan. Iemand te Rotterdam, die in zijn kelder oen rat had maar geen* kans zag het dier in de val te krijgen, zette 's avonds oen bord noer, waarop con flinke portie brood geweekt in jenevor. 's Morgens was het brood verdwenen en vond hjj do rat in diepen slaap. Er werd terstond gozorg dat het beestje niet,moer ontwaakte. Er zijn wel hardvochtiger manieren om ratten te vangen. Woensdagmiddag is te Alkmaar nabij de Hoiloërpoort eeu 5-jarig jongetje van C-, wonende Lindelaan, onder de Haarlemsche stoomtram geraakt, doordat hij er op wildo springen. De hand werd geheel afgereden en een been en hot gelaat ernstig gekneusd. Het knaapje is cenigo .uren later in het ziekenhuis overleden. De voerman Jonkers, uit Hengelo, werd Woensdag op den Gronausehenweg te Enschede, tengevolge van een trambotsing, zwaar verwond, Donderdavond 6 uur is hij in het R.-K. Zieken huis te- Enschedé overleden. Hij was gehuwd en een zeer oppassend werkman. De pachter 4an het koffiehuis «Volksbelang' in do Keizerstraat te Scheveningen, de heer B., geraakte Donderdagvoormiddag, .toen" hjj per rjjwiel tusschon een tram en een vrachtwagen wilde pas8eeron, tusschon den motor- en aan hangwagen van de in beweging zijnde tram, en werd door den aanhangwagen overreden, linkerarm, been en rechterarm werden vreeseljjk verminkt. Het been moest worden uitgezaagd. Naar hot Gemeenteziekenhuis overgebracht, ia de heer B. in den loop van den namiddag aan zijn wonden overleden. Naar een vertaling uit bet Hong-Duitseh, door n. B. A. MVJ Dc dag, bestemd voor de huwelijksvoltrekking van Giillia en Herman, was aangebroken en tegelijk waren de bekoring der leiereien en bel gevaar van bedwelming daardoor voor Gutlia gelukkig verdwenen. Haar geweten bad li.aar toegelluislerd, (lat het baar plicld «as, er zieli met ernst tegen te verzet teil, wijl wat lieden prikkelend en aangenaam aandeed ■borgen schuldigheid zou worden. Het was, omdat baar de plichten voor oogen kwamen, die zij zon le vervullen hebben bij liet ontvangen van dun titel als ecldgeiioolezij moest de wacht houden voor de waardigheid, den naam en dc eer van Herman Ook Herman had nagedacht, en was bij dc herinnering aan den vorigen dag min of meer treurig en zwaarmoedig geworden. De beide toekomstige eclilgenooten begaven z.ieb dan naar het altaar, beiden bleek, even bekommerd en somber. Den avond vóór de groote dag nanbrak, hadden re elkander enkele ongenblikken ontmoet „Mijn zuster 1" had Herman gezegd, „hoop! De kunt nog gelukkig worden het lot van deu strijd kan u misschien uw' vrijheid hergeven.'' „Geloof dat niet Herman had Gullia uitge roepen. uOij zult vrij worden, want de sinart zal mij dooden." „Je bemint hem dan wel zeer Gutlia „Niet minder dan gij zelf haar lief licht!" „Dan gevoel ik, hoezeer gij moet lijden", /.ij hadden zieli van elkander afgewend. Eindelijk was de daad van onderwerping aan den wil der beide wapenbroeders vervuld. Het bruidspaar had piet nauw-hoorbare stem men dc belofte afgelegd, elkander te beminnen, voor elkaar te leven en alzoo in tegenspraak met hun eigen hart en gelofte afgelegd. De feesten, die volgdeu en een geheele week zouden duren, lieten zieli nog lang daarna in de herinnering der jonggehuwden gevoelen. Lang zamerhand, gelukkig, trokken de genoodigden af. De toebereidselen voorliet vertrek van Herman waren Weldra gei-indigd en toen ook hij op zijne beurt afscheid bad genomen van de nobele dame en van Gutlia, werd liet oude kasteel als eertijds weer eenzaam, stil en droefgeestig. XV. Twee jaren waren verloopen, sedert Gutlia „de Dame van Worms" geworden was, toen op. een schoonen morgen van de maand Juni een schitterende stoet bet oude kasteel verliet en naar de vlakte afdaalde. Gutlia in reisgewaad ging met lierman vooruit. Heiden zagen er zeer opgewekt uit hun blik ken zochten elkaar met een gelukkigen'glimlach en tusscben hen scheen de teedersle verstand houding te bestaan. „Ik wensch alles te weten" sprak Gutlia op dien vleiende» en tegelijk dringenden toon, die alleen ue vrouw kan aannemen, in de overtuiging das zij bemind wordt. Jk kan toch, als ik aan het Hof koin, niet laten blijken dat ik niets van die schoone reis afweet, die gij jn Frankrijk met onzen Heer en Koning hebt geWaakt Gutlia, antwoordde Herman, wij hebben iets anders le bespreken en de brieven, die ik u door mijn klerk heb laten schrijven, hebben u volledig ingelicht, om hetgeen gij van mij vraagt, te kunnen weten." „Ik wil alles weten", herhaalde zij. En Herman, onderworpen aan dat sterk.ver langen, vertelde van de prachtige feesten, aan den Koning van Boheme, Keizer van Duitsfch- lauil, door den Franschen Koni»g Philips V gegeven. Gutlia drong hem tot liet inededeelen van een menigte bizonderheden en de eerbewijzen den Vorst aangedaan, vooral door de universiteit iu wier midden hij zijne opvoeding had genoten. „Neen, sprak lierman op ongeauldigen toon, nu zeg ik niets meerOnze heer zal er groqt genot in vinden, daarover met u zelf te spreken; en het zal hem ten hoogste verwonderen, als hij u in het latijn hoort antwoorden A proposGe zult weten, dat Casimir met groote plechtigheid den docters-titel heeft ont vangen?... Ge zult hem aan het hof zien. Onze lieer de Koning houdt veel van geleerden en kunstenaars en zoekt ze allen aan zijn troon te verbinden Hij het liooren van (Jasimir's naam kleurde een lichte blos Gtilha's wangen en vertoonde zich een somber wolkje langs haar voorhoofd, doch die getuigen van een onwillekeurige gevoels uiting duurden slechts een oogcnblik „Hebt-ge mij niet gezegd Herman" sprak zij, dat onze heer groote geschenken aan land en leengoederen aan den Franschen konin« in schonken heeft?" „Het was," antwoordde Herman, „aan den Dauphin, dat de koning het kasteel van Pipet en liet Huis van (Jhamaux in de stad Weenen schonk, hem voor altijd tot zijn vicaris in liet koninkrijk van Arles en het land van Dauphiné benoemde en hem uit eigen beweging meerder jarig verklaarde, opdat hij die giften zou mogen aanvaarden." „Alzoo, merkte Gutha aan, is de heer Dauphin tweemaal Dauphin; want lieer Humbert, de laatste bezitter van het Dauphiné, heelt ziju staten onder allerlei voorwaarden aan Frankrijk vermaakt, en ééne daarvan was, dat de oudste zoon des Kouings den naam van Dauphin zou dragen!" Herman beschouwde zijn vrouw met een uit drukking van verbazing. „Ge hebt u den tijd van mijn afwezigheid uitstekend ten nutte gemaakt, om de geschiedenis van alle volken der wereld te bestudeeren, en zijt zoodoende een wonder van geleerdheid geworden, zooals ge reeds waart een wonder van opvatting!" „Maar nooit zal ik een wonder van schoon heid worden", ging zij glimlachend voort. „Ge zijt schoon, Gutha! dat weet ge wel riep Herman op levendigen toon. In uw schoone oogeu weerspiegelt zieli uw ziel; op uw koralen lippen «telt het verstand en uw waardige en i

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1909 | | pagina 1